Sổ địa chính là gì

Sổ địa chính là loại sổ được lập để ghi nhận kết quả đăng ký, làm cơ sở để xác định tình trạng pháp lý và giám sát, bảo hộ các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người được Nhà nước giao quản lý đất theo quy định pháp luật đất đai.

Sổ địa chính có thể được lập ở dạng số hoặc dạng giấy.

Nội dung của sổ địa chính bao gồm các dữ liệu về số hiệu, địa chỉ, diện tích thửa đất hoặc đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất; người sử dụng đất, người được Nhà nước giao quản lý đất; quyền sử dụng đất, quyền quản lý đất; tài sản gắn liền với đất; tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, quyền quản lý đất; và dữ liệu về sự thay đổi trong quá trình sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Cách lập và cấp sổ địa chính

Cách lập và cấp sổ địa chính được quy định tại Thông tư 24/2014/TT-BTNMT và Thông tư 33/2017/TT-BTNMT.

Theo đó, sổ địa chính được lập ở dạng số, được Thủ trưởng cơ quan đăng ký đất đai ký duyệt bằng chữ ký điện tử và được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu địa chính. Nội dung sổ địa chính bao gồm các dữ liệu về số hiệu, địa chỉ, diện tích thửa đất; người sử dụng đất, người được Nhà nước giao quản lý đất; quyền sử dụng đất, quyền quản lý đất; tài sản gắn liền với đất; tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, quyền quản lý đất; và dữ liệu về sự thay đổi trong quá trình sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Đối với các trường hợp biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất như tách thửa, hợp thửa, chuyển nhượng, thừa kế,… thì phải cập nhật, chỉnh lý biến động vào sổ địa chính theo các quy trình và thủ tục được quy định tại Thông tư 24/2014/TT-BTNMT và Thông tư 33/2017/TT-BTNMT. Cụ thể như sau:

  • Đối với trường hợp biến động tách thửa để tạo thành các thửa đất mới thì: Tại phần “Thay đổi về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất” của trang đăng ký thửa đất trước khi tách ghi “Tách thành các thửa đất số … (ghi lần lượt số thứ tự thửa đất được tách ra từ thửa đất cũ), theo hồ sơ số … (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”; Lập trang sổ mới để đăng ký cho các thửa đất mới tách theo quy trình và nội dung được quy định và tại phần “Thay đổi về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất” của các trang sổ mới ghi “Tách từ thửa đất số… (ghi số thửa đất trước khi tách ra) theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”.
  • Đối với trường hợp biến động hợp thửa để tạo thành một thửa mới từ hai hoặc nhiều thửa cũ thì: Tại phần “Thay đổi về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất” của các trang sổ của các thửa cũ ghi “Hợp thành một thửa mới số … (ghi số hiệu của thửa mới), theo hồ sơ số … (ghi mã hồ sơ thủ tục)”; Lập trang sổ mới để ghi nhận cho thửa mới theo quy trình và nội dung được quy định và tại phần “Thay đổi về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất” của trang này ghi “Hợp từ các thửa số … (ghi lần lượt số hiệu của các thửa cũ) theo hồ sơ số … (ghi mã hồ sơ)”.
  • Đối với trường hợp biến động chuyển nhượng hoặc chuyển quyền khác như chuyển mục tiêu hay mục tiêu phân loại của việc sử dụng hoặc quản lý một phần hoặc toàn bộ diện tích của một hoặc nhiều thửa hoặc một phần hoặc toàn bộ diện tích của một hoặc nhiều loại tài sản gắn liền với một hoặc nhiều thửa cho một người khác hoặc cho cùng một người nhưng có điều kiện khác nhau trong việc xác lập quyền và nghĩa vụ theo pháp luật có liên quan (trừ trường hợp chuyển nhượng do Nhà nước làm chủ) thì: Tại phần “Thay đổi về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất” của trang sổ của thửa đã chuyển quyền ghi “Chuyển quyền cho… (ghi tên, địa chỉ, số giấy tờ tùy thân, số giấy chứng nhận, số quyết định, số hợp đồng, số văn bản, số hồ sơ, thời gian, diện tích, loại tài sản,…) theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ)”; Lập trang mới để ghi nhận cho người nhận chuyển quyền theo quy trình và nội dung được quy định và tại phần “Thay đổi về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất” của trang này ghi “Nhận chuyển nhượng (hoặc chuyển mục tiêu hay mục tiêu phân loại,…) của… (ghi thông tin người chuyển nhượng) theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ)”.
  • Đối với các trường hợp biến động khác như di chuyển ranh giới giữa các xã; di chuyển ranh giới giữa các tỉnh; di chuyển ranh giới giữa Việt Nam và nước láng giềng; di chuyển ranh giới giữa Việt Nam và biển; di chuyển ranh giới giữa Việt Nam và các nước có tranh chấp biên giới; di chuyển ranh giới giữa Việt Nam và các nước có tranh chấp biên giới biển; di chuyển ranh giới giữa Việt Nam và các nước có tranh chấp biên giới không gian; di chuyển ranh giới giữa Việt Nam và các nước có tranh chấp biên giới không khí; di chuyển ranh giới giữa Việt Nam và các nước có tranh chấp biên giới không gian không khí; di chuyển ranh giớ

Thời hạn cấp sổ địa chính

Thời hạn cấp sổ địa chính phụ thuộc vào loại hình thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất và địa bàn thực hiện. Theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời gian thực hiện thủ tục cấp sổ địa chính được quy định như sau:

  • Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là không quá 30 ngày; không quá 40 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
  • Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng là không quá 15 ngày.
  • Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi thay đổi tài sản gắn liền với đất là không quá 15 ngày.
  • Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất là không quá 10 ngày
  • Tách thửa, hợp thửa đất; thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý là không quá 15 ngày.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com