Công văn đề nghị giảm lãi suất

CÔNG TY TNHH……………CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: ……/CV-CTTNHH….
V/v: Đề nghị giảm lãi suất
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
………………, ngày ….. tháng …. năm ……

Kính gửi: Ngân hàng ………

(Địa chỉ: …………………………………………………..)

– Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010;

– Căn cứ Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam năm 2010;

– Căn cứ Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19;

– Căn cứ Hợp đồng cho vay số ../…/HĐCV kí kết ngày ……….. giữa Công ty TNHH  ……… và Ngân hàng ……

Theo Điều … Hợp đồng cho vay số ../../HĐCV kí kết ngày …… giữa Công ty TNHH ………. và Ngân hàng ……….., lãi suất cho vay của Ngân hàng ……… là …..%. Tuy nhiên, do chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19, trong khoảng thời gian từ ngày …… đến ngày ……., công ty không thể kinh doanh theo hình thức trực tiếp lẫn online, dẫn đến việc thất thoát doanh thu, không có khả năng thanh toán với phần trăm lãi suất mà ngân hàng đề ra. Do đó, Công ty TNHH làm công văn này kính đề nghị Ngân hàng ………… đồng ý giảm mức lãi suất từ …..% xuống còn ….%.

Công ty TNHH cam kết các nội dung trên là sự thật và sẽ thanh toán khoản lãi đúng thời hạn và phương thức nếu được Ngân hàng …… tạo điều kiện giảm mức lãi suất.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:KT. GIÁM ĐỐC
– Như Kính gửi;
– Lưu VT.
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com