Công văn đề nghị giảm giá thuê mặt bằng

CÔNG TY CỔ PHẦN …………CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: ……/CV-CTCP….
V/v: Đề nghị giảm giá thuê mặt bằng
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    
………………, ngày ….. tháng …. năm ……

Kính gửi: Công ty TNHH …………………

(Địa chỉ: …………………………………………………..)

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ Hợp đồng thuê văn phòng số ../…/HĐTVP kí kết ngày ……….. giữa công ty cổ phần  ……… và công ty TNHH …………;

Theo Điều … Hợp đồng thuê văn phòng số ../…/HĐTVP, chi phí thuê mặt bằng mỗi tháng là ……………… Tuy nhiên, do chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19, trong khoảng thời gian từ ngày …… đến ngày ……., công ty không thể kinh doanh theo hình thức trực tiếp lẫn online, dẫn đến việc thất thoát doanh thu, không có khả năng thanh toán đủ chi phí thuê mặt bằng với mức giá đã thoả thuận. Do đó, Công ty cổ phần ………. làm công văn này kính đề nghị Công ty TNHH ………… đồng ý giảm chi phí thuế mặt bằng xuống còn ……………….

Công ty Cổ phần ……… cam kết các nội dung trên là sự thật và sẽ thanh toán chi phí mặt bằng đúng thời hạn và phương thức nếu được tạo điều kiện giảm tiền thuê mặt bằng.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:KT. GIÁM ĐỐC
– Như Kính gửi;PHÓ GIÁM ĐỐC
– Lưu VT.(Ký, ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com