Công văn đề nghị gia hạn hợp đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN …………….CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: ……/CV-CTCP….
V/v: Đề nghị gia hạn hợp đồng số …/…/HĐKT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    
………………, ngày ….. tháng …. năm ……

Kính gửi: Công ty TNHH …………………

(Địa chỉ: …………………………………………………..)

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ Hợp đồng số ../…/HĐKT kí kết ngày ……….. giữa công ty cổ phần  ……… và công ty TNHH …………;

– Căn cứ theo nhu cầu thực tế của hai bên;

Theo Điều … Hợp đồng số ../..HĐKT, hợp đồng kí kết giữa hai bên sẽ hết hiệu lực kể từ ngày ……… Nhận thấy dịch vụ do công ty TNHH …………… cung cấp thu về hiệu quả cao, công ty cổ phần …………… mong muốn được gia hạn hợp đồng số ../..HĐKT để tiếp tục sử dụng dịch vụ của công ty TNHHH ……………, cụ thể như sau:

          1. Gia hạn hợp đồng số ../../HĐKT tới ngày ……………;

          2. Cam kết chi trả phí hoa hồng cho công ty TNHH …… trong thời gian gia hạn hợp đồng;

    3. Các điều khoản đã thoả thuận trong hợp đồng được giữ nguyên và được hai bên nghiêm

 túc tuân thủ.

Kính đề nghị công ty TNHH ………… đồng ý gia hạn hợp đồng số ../..HĐKT sau khi hết hạn hợp đồng kể từ ngày ………. vì lợi ích của cả hai bên.

Đề nghị công ty TNHH ……… trả lời công văn này trước ngày ………….. Sau khoảng thời gian trên, công ty cổ phần ………. không nhận được văn bản trả lời của công ty TNHH ……… thì coi như công ty TNHH ………. không đồng ý gia hạn hợp đồng và hợp đồng số ../…/HĐKT sẽ chấm dứt theo đúng thời hạn quy định.

Nơi nhận:KT. GIÁM ĐỐC
– Như Kính gửi;PHÓ GIÁM ĐỐC
– Ban Giám đốc công ty cổ phần ……;
– Lưu VT.
 (Ký, ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com