Mẫu Quyết định giao chỉ tiêu

Mẫu Quyết định giao chỉ tiêu


TÊN CÔNG TY ………………

 

…………………………………..

————————-

Số: ……../QĐ -…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

……………….., ngày … tháng … năm 20…

QUYẾT ĐỊNH GIAO CHỈ TIÊU

V/v: Giao chỉ tiêu sản xuất/kinh doanh năm 20… cho Phòng/Ban ……………………………..

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY …………………….

Căn cứ Nghị quyết số …./NQ-………… ngày … tháng … năm 20… của ………………..

Căn cứ Quyết định số …./QĐ-………… ngày … tháng … năm 20… của ………………..

Căn cứ Tờ trình số …./TTr-………… ngày … tháng … năm 20… của …………………….

Căn cứ ……………………..

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất/kinh doanh năm 20 … cho Phòng/Ban………. . như sau:

………………………………………………………..

Điều 2: Trưởng Phòng/Ban ………….và toàn thể nhân viên thuộc Phòng/Ban…………….. chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3:  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

–          Như trên

–          …..

–          Lưu …

ĐẠI DIỆN BAN LÃNH ĐẠO

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com