Biên bản quản lý tài sản

Mẫu Biên bản quản lý tài sản


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

……. , ngày … tháng … năm …

BIÊN BẢN QUẢN LÝ TÀI SẢN

Hôm nay , ngày … tháng … năm …. tại ……… đã tiến hành cuộc họp bàn giao quản lý tài sản giữa …… ( bên giao ) và ……. ( bên nhận ) thực hiện theo Hợp đồng ….. ngày …./…./….

Thành phần tham gia :

Bên giao :

  • Ông ……
  • CMND số …… cấp ngày …/…/… tại ……….
  • Địa chỉ :

Bên nhận :

  • Ông ……
  • CMND số …… cấp ngày …/…/… tại ……….
  • Địa chỉ :

Nội dung bàn giao :

Bên …….. đã tiến hành bàn giao tài sản cho Bên …. theo bảng thống kê sau :

STT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1            
2            
…..            
Cộng    

Tổng giá trị bằng số :

Bằng chữ :

Kể từ ngày …/…/…. , số tài sản trên sẽ do Bên …. chịu trách nhiệm quản lý

Biên bản này được lập thành 02 bản , mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau .

BÊN GIAO

 

( Ký và ghi rõ họ tên )

BÊN  NHẬN

 

( Ký và ghi rõ họ tên )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com