Mẫu biên bản xác nhận làm việc

CƠ QUAN/CÔNG TY ……
———–
Số: …../BBLV  
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2020

BIÊN BẢN XÁC NHẬN LÀM VIỆC

Hôm nay, ….giờ ngày … tháng …năm 20…, tại ……………… địa chỉ số ……………

Chúng tôi gồm:

  1. Ông/Bà………………. – Chức vụ:.………………
  2. Ông/Bà…………. Giới tính:…………

Sinh ngày: …………..Dân tộc: ……………  Quốc tịch: …………………………

CMND/CCCD số: ………………………………

Ngày cấp: ……………Nơi cấp: ………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………

Địa chỉ hiện tại: ……………………….

Hai bên đã thống nhất ký biên bản với nội dung làm việc như sau:

……………………………………………

Vào lúc …. giờ ngày …. tháng … năm 20…, biên bản này gồm ….. trang được lập thành …. bản, mỗi bên giữ một bản, … bản lưu lại ………………

Chúng tôi cùng nhau đọc lại biên bản, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC BÊN

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)    
NGƯỜI LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên)      

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com