Mẫu biên bản xác minh hộ tịch

Mẫu biên bản xác minh hộ tịch

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

BIÊN BẢN XÁC MINH HỘ TỊCH

(V/v: cải chính hộ tịch)

Vào lúc…… giờ ngày… tháng… năm… tại……………………… tiến hành xác minh về việc……………………

I – Đại diện cơ quan xác minh

– Ông/Bà…………………… – Chức vụ……………………………

– Ông/Bà…………………… – Chức vụ……………………………

II – Bên được xác minh

Họ và tên:………………………       Tên gọi khác:……………………….

Sinh ngày………tháng ……….năm ……….tại:………………………………………

Số CMND/ Thẻ CCCD:……………           Nơi cấp:………    Ngày cấp:…………

Quốc tịch:……….                   Dân tộc:………………………Tôn giáo…………………..

Nguyên quán:………………………………………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:…………………………………………….

Nơi ở hiện tại:………………………………………………………………………….

Trình độ học vấn:………………………………………………………………………

Nghề nghiệp:…………………………                            Nơi công tác:……………………..

III – Nội dung xác minh

Tiến hành cải chính nội dung về……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

IV – Lý do xác minh

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

V – Kết quả xác minh

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

VI – Ý kiến của bên được xác minh

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Biên bản kết thúc vào lúc…… giờ  ngày… tháng… năm………

Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Đại diện bên được xác minh                                        Đại diện bên xác minh

    (ký và ghi rõ họ tên)                                                      (ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com