Mẫu biên bản xác minh nhân thân

Mẫu biên bản xác minh nhân thân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

BIÊN BẢN XÁC MINH NHÂN THÂN

Vào lúc…… giờ ngày… tháng… năm… tại…………………………………………..

  • Đại diện cơ quan xác minh

– Ông/Bà…………………… – Chức vụ……………………………

– Ông/Bà…………………… – Chức vụ……………………………

  • Thành phần được xác minh gồm:

Họ và tên:………………………                    Ngày sinh:…………

Giới tính:………                                                  Dân tộc:……………

Số CMND:………………………      Nơi cấp:…………..        Ngày cấp:………….

Quê quán:………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp:………………………                      Nơi công tác:……………..

  • Họ và tên:…………………….                       Ngày sinh:…………      

Giới tính:………                                                  Dân tộc:……………

Số CMND:………………………      Nơi cấp:…………..        Ngày cấp:………….

Quê quán:………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp:………………………                               Nơi công tác:……………..

  • Nội dung xác minh

Tiến hành xác minh nhân thân giữa…….. và…………

  • Lý do xác minh

…………………………………………………………………………………………

  • Kết quả xác minh

…………………………………………………………………………………………

  • Ý kiến của bên được xác minh

…………………………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc vào lúc…… giờ  ngày… tháng… năm………

Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Đại diện bên được xác minh                                        Đại diện bên xác minh

    (ký và ghi rõ họ tên)                                                      (ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com