Mẫu biên bản kiểm tra lâm sản

Cục Kiểm lâm tỉnh…….
Số : …/…..  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    
……, ngày ….. tháng ….. năm

BIÊN BẢN KIỂM TRA LÂM SẢN

( Của cơ quan/ tổ chức…………………….)

Hôm nay, ngày ……. tháng. ….. năm …………, hồi …… giờ …………..

Tại:…………………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

1. Ông/ bà …………………………………………………………….

– Chức vụ: …………………- đơn vị: Cục kiểm lâm tỉnh….

2. Ông/ bà …………………………………………………………….

– Chức vụ: …………………- đơn vị: Cục kiểm lâm tỉnh….

3.Ông/ bà……………………………………………………………………

– chức vụ: ………………….- đơn vị: …………………………………

Tiến hành kiểm tra lâm sản của:………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………..…, nghề nghiệp:……………………………

CMND số: …………………..; ngày cấp …………………, nơi cấp ….……………………..

Nội dung kiểm tra:

……………………………………………………….……………

Hồ sơ lâm sản kèm theo gồm có:

……………………………………………………….……………

Kết luận sau kiểm tra:

a) Về nguồn gốc lâm sản:

…………………………………………………………………..

b) Về tính hợp pháp của lâm sản:

…………………………………………………………………

Việc kiểm tra kết thúc vào hồi …… giờ ..…ngày… .tháng …. năm ……………, trong quá trình kiểm tra không làm hư hỏng, mất mát gì.

Sau khi đọc lại biên bản, những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận đúng, ký và ghi rõ họ tên vào biên bản.

Biên bản lập thành 3 bản, giao cho người/tổ chức được kiểm tra một bản./.

CÁ NHÂN/TỔ CHỨC   ĐƯỢC KIỂM TRA  ĐẠI DIỆN CƠ QUAN KIỂM TRA

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com