Mẫu biên bản khảo sát sửa chữa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày …tháng …. năm 20…

BIÊN BẢN KHẢO SÁT, SỬA CHỮA………………….

  • Căn cứ …………………………………

Hôm nay, ….giờ ngày … tháng …năm 20…, tại ……………………………… địa chỉ số ………………………

Chúng tôi gồm:

  1. ĐẠI DIỆN BÊN BÀN GIAO:……………………

Tên doanh nghiệp (nếu có):…..…………………

Ông/Bà…………………. – Chức vụ (nếu có):.………

Địa chỉ:……………………………

Số điện thoại:………………………

  • ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN BÀN GIAO:………………..

Tên doanh nghiệp (nếu có):…..…………

Ông/Bà………………. – Chức vụ (nếu có):.…………

Địa chỉ:………………

Số điện thoại:……………………

Hai bên đã thống nhất ký biên bản khảo sát, sửa chữa với nội dung như sau:

  • TRANG THIẾT BỊ……….

……………………………………………………………

  • KẾT QUẢ KHẢO SÁT

……………………………………………………………

  • BIỆN PHÁP SỬA CHỮA:

……………………………………………………………

  • KẾT QUẢ NGHIỆM THU:

……………………………………………………………

Vào lúc …. giờ ngày …. tháng … năm 20…, ông/bà……………. kiểm tra ………..đã hoạt động tốt và chấp nhận nghiệm thu. Biên bản này gồm ….. trang được lập thành …. bản, mỗi bên giữ một bản, … bản lưu lại ………………

Chúng tôi cùng nhau đọc lại biên bản, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC BÊN

BÊN BÀN GIAO
(Ký, ghi rõ họ tên)    
BÊN NHẬN BÀN GIAO
(Ký, ghi rõ họ tên)      

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com