Hợp đồng sang nhượng tiệm tóc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———***———

……………, ngày …. tháng …. năm 202….

HỢP ĐỒNG SANG NHƯỢNG TIỆM TÓC

(Số: ……../HĐSNTT)

  • Căn cứ Bộ luật dân sự 2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Luật thương mại số 36/2005/QH11 của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 14/6/205
  • Căn cứ nhu cầu các bên

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 202…. tại …………………….., Phường …….., Quận ………….., Thành phố ………………., chúng tôi gồm:

BÊN A :

Ông/Bà:         ………………………….Sinh ngày:     ……………………..
Chứng minh nhân dân số: ……………….., cấp ngày: ……………., tại Công an: ………………..
Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………

Là chủ sở hữu hợp pháp của tiệm tóc …………… tại địa chỉ Số ……………………………., phường …………………., quận ………………., thành phố Hà Nội

BÊN B :

Ông/Bà   ……………………………….Sinh ngày:     ……………………..
Chứng minh nhân dân số: ……………….., cấp ngày: ……………., tại Công an: ………………..
Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………

Hai bên cùng thỏa thuận sang nhượng quán cafe với nội dung như sau :

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG SANG NHƯỢNG

Bên A đồng ý sang nhượng lại toàn bộ tiệm tóc ………… cho bên B cùng tất cả các cơ sở vật chất, thiết bị bên trong (gồm có bàn, ghế,…..sẽ liệt kê cụ thể bằng Biên bản giao nhận kèm theo Hợp đồng này). Với thông tin về quán cà phê như sau:

Tên tiệm tóc:………………………………..

Địa điểm:…………………………………

Diện tích:      

ĐIỀU 2. CHUYỂN GIAO KINH DOANH

 Bên A có nghĩa vụ chuyển giao điểm kinh doanh đúng như đã thỏa thuận cho bên B; trong thời gian chưa chuyển giao, bên A phải giữ gìn, bảo quản điểm kinh doanh đó.

ĐIỀU 3. ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

1.      Bên  A có nghĩa  vụ tiến hành các thủ tục sang nhượng điểm kinh doanh cho bên B theo đúng quy định của pháp luật.

2.      Quyền sử dụng đối với điểm kinh doanh nêu tại Điều 1 được chuyển cho bên B kể từ thời điểm  sau khi công chứng xong.

ĐIỀU 4: NỘP THUẾ VÀ LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG

Thuế và lệ phí liên quan đến việc sang nhượng điểm kinh doanh theo Hợp đồng này do A chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 5. THỜI HẠN SANG NHƯỢNG

– Trong vòng….ngày, bên A thực hiện việc sang tên đổi chủ, kết thúc kinh doanh , sau đó bên B bắt đầu kinh doanh.

-Quá thời hạn mà bên A vẫn không thực hiện việc sang tên đổi chủ, kết thúc kinh doanh thì bên B có quyền chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bên A bồi thường cho bên B ….%giá trị hợp đồng.

ĐIỀU 6: GIÁ SANG NHƯỢNG QUÁN CAFE VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1.Giá sang nhượng

STTNội dungSố lượngĐơn giáThành tiền
1    
2    
……    
Tổng 

-Giá sang nhượng bao gồm toàn bộ là:  ………000.000 VNĐ (Bằng chữ:……………… triệu đồng)

Giá trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí khác nếu có.

2. Bên B sẽ giao cho bên A trước …%giá trị hợp đồng tương đương bằng ……….000.000 VNĐ (Bằng chữ…………….triệu đồng) chậm nhất là 3 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng này.Sau khi bên A bàn giao xong hết thủ tục, giấy tờ sang nhượng cho bên B thì bên B sẽ thanh toán…% giá trị còn lại của hợp đồng trong thời hạn3 ngày.

Qúa thời hạn thanh toán mà bên B chưa thanh toán cho bên A thì bên phải chịu Số tiền chậm trả ngoài thời gian đã quy định, phải chịu lãi theo mức lãi suất cho vay của ngân hàng trong cùng thời điểm. Nếu việc chậm trả kéo dài hơn …. tháng thì bên B phải chịu thêm lãi suất quá hạn của ngân hàng cho số tiền chậm trả và thời gian vượt quá…..tháng. Số tiền chậm trả không quá…..tháng, nếu không bên A sẽ chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bên B bồi thường …..% giá trị hợp đồng.

Phương thức thanh toán:  chuyển khoản.Bên B sẽ chuyển khoản cho bên A theo thông tin mà bên A cung cấp. Mọi chi phí chuyển khoản sẽ do bên B chịu trách nhiệm.

Sau khi bên B giao hết số tiền trên cho bên A, đồng thời bên A sẽ bàn giao toàn bộ tiệm tóc và các giấy tờ có liên quan ngay cho bên B.

ĐIỀU 7: CAM KẾT VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN TRONG THỜI GIAN SANG NHƯỢNG

Bên A :

-Tiệm tóc được sang nhượng này đang và chỉ thuộc quyền sử hữu hợp pháp của bên A, không có bất kỳ tranh chấp nào, không thuộc bất kỳ một thỏa thuận với bên thứ ba nào khác.

-Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn hợp pháp và tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ để Bên B sử dụng, kinh doanh Quán cafe đạt hiệu quả cao nhất.

 -Đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ tài chính của Quán cafe đối với các bên thứ ba từ trước cho đến khi ký hợp đồng này.

-Đã được cấp các giấy tờ hợp pháp đối với lĩnh vực hoạt động kinh doanh.

-Yêu cầu Bên B trả đủ tiền sang nhượng theo đúng thời hạn ghi trong Hợp đồng.

-Không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về nội dung hoạt động của Quán cafe tính từ thời điểm sau khi đã bàn giao cho Bên B.

-Bên A sẽ bàn giao toàn bộ các trang thiết bị đồ dùng hiện có như đã thỏa thuận ngay sau khi ký kết hợp đồng này không giấu diếm, gian dối gây ảnh hưởng tới quá trình hoạt động sau này của Bên B (có Biên bản bàn giao và phụ lục liệt kê đính kèm).

Bên B :

-Nhận sang nhượng  tiệm tóc và trang thiết bị theo đúng thỏa thuận của hợp đồng này.

-Thanh toán tiền sang nhượng đúng thời hạn

-Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình theo pháp luật.

-Đối soát và yêu cầu Bên A cung cấp các giấy tờ cần thiết để phục vụ hoạt động kinh doanh

-Yêu cầu Bên A hỗ trợ về các hoạt động như đầu mối hàng hóa, giao dịch để đảm bảo quá trình kinh doanh được ổn định sau khi nhận sang nhượng.

ĐIỀU 8: VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

1. Vì bất cứ lý do gì mà một trong hai bên không thực hiện hay thực hiện không đúng những thỏa thuận đã thống nhất tại Hợp đồng sang nhượng quán cafe này sẽ bị coi là vi phạm Hợp đồng và phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên còn lại.

2. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này được thực hiện ….lần và phải được lập thành văn bản. Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện tượng. Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng, mọi phí tổn cho hoạt động xét xử và luật sư sẽ do Bên có lỗi chịu.

ĐIỀU 9. BẤT KHẢ KHÁNG

Trong trường hợp bất khả kháng được quy định trong luật dân sự (động đất, bão lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, các hành động của chính phủ…mà không thể ngăn chặn hay kiểm soát được) thì bên bị cản trở được quyền tạm dừng việc thi hành nghĩa vụ của mình trong thời gian …. tháng mà không phải chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào gây ra do chậm trễ, hư hỏng hoặc mất mát có liên quan, đồng thời phải thông báo ngay lập tức cho bên kia biết về sự cố bất khả kháng đó. Hai bên sẽ cùng nhau giải quyết nhằm giảm thiểu hậu quả một cách hợp lý nhất.

Sau thời gian quy định, mà hai bên vẫn chưa thống nhất lại được, thì hai bên sẽ chấm dứt việc thực hiện hợp đồng.

ĐIỀU 10: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng sẽ chấm dứt khi có các sự kiện pháp lý sau:

1. Sau khi 02 (hai) bên đã hoàn thành toàn bộ các thỏa thuận trong Hợp đồng;

2. Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn;

3. Đơn phương chấm dứt hợp đồng. Trong trường hợp này nếu yêu cầu đơn phương chấm dứt hợp đồng không qua thỏa thuận thống nhất của hai bên hoặc không hợp pháp thì bên có lỗi sẽ phải bồi thường cho bên còn lại theo quy định của pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 11: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký ngày … tháng … năm …….

Hợp đồng này được ký kết tại …………………………., gồm … trang, lập thành 02 bản bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như  nhau, mỗi Bên giữ 01 bản để thực hiện.

…………………., ngày ….. tháng ….. năm 202…..

ĐẠI DIỆN BÊN A                                     ĐẠI DIỆN BÊN B

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com