Hợp đồng hợp tác kinh doanh vận tải

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày …. tháng …. năm ……

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH VẬN TẢI

Số: …./HĐHTKD

V/v:………

 • Căn cứ Bộ Luật Dân sự 2015;
 • Căn cứ Luật Thương mại 2019;
 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
 • Căn cứ những quy định khác về lĩnh vực vận tải cụ thể;
 • ……

Hôm nay, …giờ…ngày…tháng…năm…, tại…………………………………….

Chúng tôi gồm:

BÊN A:

Ông/ Bà:………………………………………………Giới tính:……………………

Sinh ngày:………………….Dân tộc:…..………..……Quốc tịch:……………………

Giấy tờ nhân thân (CMND/CCCD) số:……………………………………………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………..

Hoặc:

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế:……………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/ mã số thuế): ……………………………………………………………………

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật:………………………………………………………

Chức danh:…………………………………………………………………………..

BÊN B:

Ông/ Bà:………………………………………………Giới tính:……………………

Sinh ngày:………………….Dân tộc:…..………..……Quốc tịch:……………………

Giấy tờ nhân thân (CMND/CCCD) số:……………………………………………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………..

Hoặc:

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế:……………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/ mã số thuế): ……………………………………………………………………

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật:………………………………………………………

Chức danh:…………………………………………………………………………..

Sau khi thảo luận, chúng tôi đã thống nhất thành lập hợp đồng hợp tác kinh doanh vận tải (từ giờ gọi tắt là “hợp đồng”) với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: MỤC TIÊU HỢP TÁC

 1. Lĩnh vực: Kinh doanh Vận tải
 2. Ngành: Vận tải………………………………………………………………………………….
 3. Mục đích hợp tác:..………………………………………………………………
 4. Thời gian hợp tác:………………………………………………………………..
 5. Phạm vi hợp tác:………………………………………………………………….
 6. Hình thức hợp tác:………………………………………………………………..

ĐIỀU 2: PHƯƠNG THỨC HỢP TÁC

 1. Chuyên môn và phạm vi hợp tác của bên A:

……………………………………………

 • Chuyên môn và phạm vi hợp tác của bên B:

…………………………………………………

ĐIỀU 3: VỐN GÓP VÀ CHIA LỢI NHUẬN

Thời hạn góp vốn:…./…./….

Tổng số vốn góp: ……………đồng. Trong đó:

 1. Bên A:
 2. Số vốn góp:………….đồng
 3. Hưởng: …% lợi nhuận từ……………tương ứng ….% vốn góp
 4. Bên B:
 5. Số vốn góp:………….đồng
 6. Hưởng: …% lợi nhuận từ…………… tương ứng ….% vốn góp

ĐIỀU 4: NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

 1. Ban điều hành:

…………………………………………………………………

 • Nguyên tắc điều hành:

…………………………………………………………………

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN

 1. Các bên trong hợp đồng phải hoàn thành thủ tục góp vốn trước ngày…/…./….
 2. Các bên phải thực hiện theo đúng nội dung công việc và thời gian đã thoả thuận trong hợp đồng.
 3. Trong quá trình hoạt động, mỗi bên phải tự chịu trách nhiệm riêng trong phạm vi chuyên môn, vốn góp của mình về mọi vấn đề liên quan đến khối lượng, số lượng, kỹ thuật, chuyên môn theo quy định Nhà nước và thoả thuận trong hợp đồng.
 4. Các bên không được quyền chuyển nhượng quyền lợi và trách nhiệm của mình theo hợp đồng cho bên thứ ba nếu như chưa có sự đồng ý bằng văn bản của bên còn lại.

ĐIỀU 6: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 1. Trường hợp có tranh chấp giữa các bên thì các bên phải cùng nhau thương lượng, bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác hữu nghị và tôn trọng quyền lợi chính đáng của nhau.
 2. Trường hợp các bên không tự giải quyết được thì đưa ra ……………………….

ĐIỀU 7 : BỒI THƯỜNG HỢP ĐỒNG

 1. Nếu một bên vi phạm thì bên còn lại có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà lẽ ra sẽ được hưởng do hợp đồng mang lại đối với hành vi trực tiếp gây ra thiệt hại.
 2. Bên vi phạm có nghĩa vụ chi trả chi phí phát sinh do không hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng mà không trùng lặp với mức bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà hợp đồng mang lại.

ĐIỀU 8: NHỮNG THOẢ THUẬN KHÁC

Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu một bên có nhu cầu thay đổi nội dung trong hợp đồng phải báo cho bên kia trước ít nhất … ngày và ký kết bản Phụ lục hợp đồng theo quy định của pháp luật. Trong thời gian tiến hành thỏa thuận hai bên vẫn tuân theo hợp đồng đã ký kết.

ĐIỀU 9: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

 1. Hợp đồng có hiệu lực bắt đầu từ thời điểm các bên ký kết.
 2. Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản của hợp đồng.
 3. Hợp đồng này gồm …. trang được lập thành …. bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …. bản, ….. bản gửi …………

Vào lúc … giờ … ngày … tháng …. năm …., chúng tôi cùng nhau đọc lại hợp đồng, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC BÊN

BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên)        
BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)        

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com