Hợp đồng cộng tác y tế trường học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2020

HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC

Số:

 • Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24/11/2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017;
 • Căn cứ Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 28/6/2012, có hiệu lực từ ngày 01/05/2013;
 • Căn cứ Bộ Luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 25/11/2015, có hiệu lực từ ngày 01/07/2016;
 • Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14/6/2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006;
 • Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14/06/2019, có hiệu lực từ ngày 01/07/2020;
 • Căn cứ Thông tư liên tịch quy định về công tác y tế trường học số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ban hành ngày 12/05/2016;
 • Căn cứ Điều lệ của Trường Tiểu học X;
 • Căn cứ Điều lệ của Bệnh viện Y;
 • Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của các bên.

Hôm nay ngày 16 tháng 09 năm 2020, tại trường Tiểu học X, chúng tôi gồm:

Bên A: Trường Tiểu học X

Người đại diện:…

Chức vụ:…

Địa chỉ:…

Số điện thoại:…

Mã số thuế:…

Bên B: Bệnh viện Y

Người đại diện:…

Chức vụ:…

Địa chỉ:…

Số điện thoại:…

Mã số thuế:…

Sau khi bàn bạc, thảo luận, hai bên đồng ý ký két hợp đồng cộng tác y tế trường học với nội dung sau:

Điều 1: Nội dung hợp đồng

Các bên đồng ý về việc cộng tác y tế trường học với nội dung:

a, Hình thức: Bên B cử nhân viên y tế tới trường Tiểu học X để làm việc

b, Số lượng: 02 người

c, Địa điểm: Phòng y tế của Trường Tiểu học X

d, Thời gian: Từ 8:00 đến 12:00 và từ 13:30 đến 17:30 (Từ thứ hai đến thứ bảy)

đ, Mô tả công việc:

 • Tổ chức khám sức khỏe định kỳ và phân loại sức khỏe cho học sinh 02 lần/năm vào đầu mỗi kì học.
 • Quản lý và lưu hồ sơ theo dõi sức khỏe của học sinh;
 • Mua, bảo quản và cấp thuốc theo quy định;
 • Sơ cứu, cấp cứu ban đầu; chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định của Bộ Y tế; chuyển bệnh nhân tới cơ sở y tế trong trường hợp cần thiết.

Điều 2: Thời hạn hợp đồng

Thời hạn hợp đồng: 03 năm (bắt đầu từ ngày 01/10/2020)

Sau khi kết thúc hợp đồng, xét hiệu quả làm việc và nhu cầu của các bên có thể gia hạn thêm.

Trường hợp một bên muốn chấm dứt hợp đồng thì phải thông báo cho bên kia biết trước 30 ngày làm việc.

Điều 3. Cách thức thực hiện

a, Yêu cầu đối với nhân viên y tế

– Nhân viên y tế trường học phải có trình độ chuyên môn trừ trung cấp y sĩ trở lên;

– Có kinh nghiệm khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe học sinh;

– Thường xuyên được cập nhật kiến thức chuyên môn thông qua các hình thức hội thảo, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn do ngành Y tế, ngành Giáo dục tổ chức.

b, Cơ sở vật chất, kỹ thuật liên quan

– Phòng y tế đảm bảo diện tích, vị trí thuận tiện cho công tác sơ cứu, cấp cứu và chăm sóc sức khỏe học sinh;

– Phòng ý tế có 02 giường khám bệnh và lưu bệnh nhận, bàn làm việc, ghế, tủ đựng dụng cụ, thiết bị làm việc thông thường, cân, thước đo, huyết áp kế, nhiệt kế, bảng kiểm tra thị lực, bộ nẹp châm, tay và một số thuốc thiết yếu phục vụ cho công tác sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe học sinh;

– Có sổ khám bệnh, sổ theo dõi sức khỏe học sinh theo mẫu quy định.

Điều 4: Chi phí và phương thức thanh toán

a, Bên A thanh toán cho bên B: 20.000.000 đồng/tháng (bằng chữ: Hai mươi triệu đồng)

b, Đợt thanh toán:03 tháng/lần. Thanh toán vào ngày đầu tiên của tháng thứ hai trong mỗi đợt.

c, Hình thức: Chuyển khoản tới số tài khoản …

d, Đối tượng thanh toán:…

đ, Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng

e, Thanh toán chậm: trường hợp bên B chậm thanh toán tiền thuê cho bên A thì bên B phải trả tiền lãi trên số tiền chậm trả theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả. Bên B được phép chậm trả nếu ngày thanh toán trùng với ngày nghỉ cuối tuần hoặc nghỉ lễ theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên A

5.1 Quyền của bên A

a, Kiểm tra, giám sát, phân công công việc trong phạm vi đã thỏa thuận đối với nhân viên y tế do bên B cử tới;

b, Yêu cầu bên B cung cấp thông tin cần thiết về nhân viên y tế được cử tới;

c, Yêu cầu bên B thay đổi nhân viên y tế nếu bên A nhận thấy và có chứng cứ rõ ràng về việc nhân viên y tế của bên B làm việc không hiệu quả, không đáp ứng được yêu cầu của bên A đưa ra;

d, Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả đối với những thiệt hại do nhân viên y tế gây ra tại trường.

5.2 Nghĩa vụ của bên A

a, Cung cấp trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất phòng y tế phù hợp với thỏa thuận giữa các bên;

b, Chi trả các khoản tiền dùng để mua thuốc, và các vật dụng cần thiết trong phòng y tế;

c, Sữa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng để đảm bảo công tác y tế diễn ra thuận lợi, nhanh chóng, kịp thời;

d, Thanh toán các khoản phí đúng hạn, nếu chậm trả phải có lý do hợp lý, thông báo cho bên B và trả lãi suất chậm trả theo quy định.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của bên B

6.1. Quyền của bên B

a, Yêu cầu bên A thanh toán các khoản phí đúng hạn;

b, Yêu cầu bên A cung cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất đúng quy định, đảm bảo môi trường làm việc cho nhân viên y tế.

6.2. Nghĩa vụ của bên B

a, Bệnh viện cử nhân viên y tế có chuyên môn, đáp ứng yêu cầu của Nhà trường để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe học sinh tại trường;

b, Nhân viên y tế phải thực hiện tốt các công việc được giao; tham mưu, tổ chức các hoạt động quản lý và chăm sóc sức khỏe học sinh cho Nhà trường;

c, Nhân viên y tế phải tuân thủ các quy định làm việc tại trường;

d, Kịp thời thay đổi nếu nhân viên y tế làm việc tại trường nếu không đáp ứng được yêu cầu của Trường. Trường hợp có thay đổi, Bệnh viện phải thông báo trước cho Nhà trường biết và phải có sự đồng ý của Nhà trường.

đ, Nếu nhân viên y tế gây tổn thất cho Nhà trường, Bệnh viện có trách nhiệm bồi thường thiệt hại và khắc phục hậu quả.

Điều 7. Trách nhiệm bồi thường và phạt vi phạm

7.1. Bồi thường thiệt hại

Bên nào gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận hợp đồng và quy định của pháp luật. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây ra thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra. Bên có quyền và lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho mình.

7.2. Phạt vi phạm

Bên vi phạm nghĩa vụ phải nộp phạt vi phạm, mức phạt vi phạm là 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng vi phạm.

Điều 8. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng.

8.1. Bên A được quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng trong trường hợp:

a, Nhân viên y tế được Bệnh viện B cử tới không hoàn thành nghĩa vụ, gây thiệt hại nghiêm trọng, hoặc trình độ chuyên môn không đáp ứng được yêu cầu của Nhà trường.

b, Bên A được quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng trong trường hợp nhân viên y tế của bên B tại Trường nghỉ 05 ngày liên tục mà bên B không kịp thời bổ sung, thay thế nhân viên y tế khác.

8.2. Bên B được quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng trong trường hợp:

a, Bên A chậm trả 3 đợt thanh toán liên tiếp.

b, Bên A không cung cấp đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho nhân viên y tế theo thỏa thuận hợp đồng.

Điều 9. Sự kiện bất khả kháng

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện mang tính chất khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như động đất, lũ lụt, lốc, sóng thần, lở đất, hỏa hoạn, chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh,… và các thảm họa khác chưa lường hết được, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. Khi có sự cố xảy ra, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng cũng phải có nghĩa vụ thông báo cho bên kia về sự kiện bất khả kháng trong vòng 07 ngày ngay khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

Điều 10. Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Nếu có tranh chấp phát sinh, hai bên cùng nhau bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác, thỏa thuận các bên cùng có lợi. Trường hợp các bên không tự giải quyết được thì sẽ yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết. Chi phí cho mọi hoạt động kiểm tra, xác minh, lệ phí tòa án do bên có lỗi chịu.

Điều 11. Điều khoản chung

Hợp đồng này lập thành 02 bản tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có phát sinh hoặc điều chỉnh nào liên quan đến hợp đồng này thì mọi phát sinh, điều chỉnh đó phải được lập thành văn bản và ký bởi hai bên trước khi có hiệu lực.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                      ĐẠI DIỆN BÊN B

 (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                      (Ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com