Biên bản nghiệm thu khối lượng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày …tháng …. năm 20…

BIÊN BẢN NGHIỆM THU

V/v Công trình xây lắp điện

 • Căn cứ Luật Điện lực 2004 sửa đổi 2012;
 • Căn cứ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006;
 • Căn cứ Nghị định 14/2014/NĐ-CP quy định hướng dẫn luật điện lực về an toàn điện;
 • Căn cứ Thông tư 33/2015/TT-BCT về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị dụng cụ điện;
 • Căn cứ một số Tiêu chuẩn liên quan.

Hôm nay, ….giờ ngày … tháng …năm 20…, tại ……………………… địa chỉ số ………………………

Chúng tôi gồm:

 • ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU:………………

Ông/Bà…………………………. – Chức vụ:……………………………………

 • ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ:……………………………….

Ông/Bà…………………………. – Chức vụ:……………………………………

Hai bên đã trao đổi, kiểm định và nhất trí với nội dung như sau:

 1. Công trình: …………………………
 2. Địa chỉ: ……………………………………
 3. Đối tượng nghiệm thu: ……………………
 4. Đánh giá kết quả công việc:
 5. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

……………………………………………………

 • . Chất lượng, kết quả nghiệm thu:

……………………………………………………

Vào lúc …. giờ ngày …. tháng … năm 20…, ông/bà…………………. đã chấp nhận nghiệm thu. Biên bản này gồm ….. trang được lập thành …. bản, mỗi bên giữ một bản, … bản lưu lại ………………

Chúng tôi cùng nhau đọc lại biên bản, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC BÊN

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên)    
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH
(Ký, ghi rõ họ tên)      

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com