Biên bản ly hôn

Số : …/…..      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc      
……, ngày ….. tháng ….. năm

BIÊN BẢN LY HÔN

Biên bản này được lập để ghi chép lại về việc ly hôn của ông……………….. và bà………………………

A. Thời gian: ….giờ, ngày….tháng….năm……

B. Địa điểm: UBND phường/ xã……………………………………………

C. Thành phần tham dự

1. UBND phường/xã ……………………..

– Ông/  bà……………………………….- Chức vụ:…………….

– Ông/ bà………………………………..- Chức vụ:…………….

2. Các bên thỏa thuận

– Ông………………………………………….

CMND……………………Ngày cấp:…./…../……. Nơi cấp:…………………

Ngày sinh:…./…./…..         Địa chỉ:……………………………………………

– Bà…………………………………………….

CMND……………………Ngày cấp:…./…../……. Nơi cấp:…………………

Ngày sinh:…./…./…..         Địa chỉ:……………………………………………

4. Người tham dự khác

– Ông/ bà…………………………………

D. Nội dung thỏa thuận ly hôn

Hai bên thỏa thuận những vấn đề sau dưới sự chứng kiến của UBND phường/ xã và người tham dự khác

1. Quyền nuôi dưỡng con chung:………………………………..

2. Phân chia tài sản:……………………………………………..

3. Nghĩa vụ cấp dưỡng:………………………………………….

4…………………………………………………………………

Các bên cam kết mọi nội dung trong biên bản đều là sự thật là thực hiện đúng các cam kết trong biên bản này.

Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.

         Ông………….               Bà…………….                   Bên làm chứng

            (Ký tên)                            (Ký tên)                          (Ký, ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com