Tờ trình khen thưởng công đoàn

Tờ trình khen thưởng công đoàn

CÔNG TY A
BAN QUẢN TRỊ
………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*************   …………………..ngày…..tháng…..năm……..

TỜ TRÌNH

V/v khen thưởng công đoàn

Kính gửi: – Tổ chức công đoàn của Công ty A

Tôi tên là: ………………………..

Chức vụ: ……………….

Đơn vị hoạt động: ……………………..

Điện thoại: …………….

Email: …………………………..

Hôm nay, tôi xin đệ trình tờ đơn này với lý do, mục đích như sau:

Trong thời gian vừa qua, với ảnh hưởng của đại dịch COVID – 19, người lao động trong công ty đã bị đặt trong một hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Chính nhờ sự cố gắng của Tổ chức công đoàn của công ty, nhiều vấn đề của người lao động đã được giải quyết kịp thời, hiệu quả, đảm bảo cho quyền lợi và nghĩa vụ người lao động trong công ty. Cá nhân tôi khi trực tiếp được hưởng lợi ích do Công đoàn mang lại thấy rằng, trong thời gian qua, ảnh hưởng và giá trị Công đoàn mang lại rất xứng đáng được tuyên dương và tiếp tục phát huy.

Với lý do như vậy, tôi xin đề nghị Ban quản trị công ty khen thưởng cho những đóng góp xuất sắc của Công đoàn. Việc khen thưởng này cũng là một tiền đề tốt, khích lệ tinh thần trách nhiệm của Công đoàn, tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả, năng động hơn cho công ty.

Trân trọng kính trình!  

Nơi nhận:                                                                         NGƯỜI LÀM ĐƠN

– Như trên;                                                                          (Ký, ghi rõ họ tên)

– Lưu: VT

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com