Mẫu Quyết định nâng bậc lương

Mẫu Quyết định nâng bậc lương

Quyết định nâng bậc lương là văn bản do cơ quan, đơn vi có thẩm quyền xác lập quyết định nâng bậc lương với các cá nhân khi đảm bảo được các điều kiện nâng lương theo quy định của cơ quan, tổ chức đó hoặc theo quy định của pháp luật. Dưới đây làm mẫu quyết định cụ thể:


CÔNG TY
Số:…/QĐ-….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
….,ngày ….tháng….năm…..

QUYẾT ĐỊNH NÂNG BẬC LƯƠNG

(V/v nâng bậc lương đối với Ông/Bà …….)

  • Căn cứ Luật lao động 2012;
  • Căn cứ Quyết định Số: …./QĐ-……về việc ban hành quy chế thực hiên chế độ nâng bậc lương đối với công chức,viên chức và người lao động ………..;
  • Căn cứ Quyết định số: ……/QĐ-UBND quy định cấp độ lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn và thứ tự ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức và người lao động của các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh…………
  • Căn cứ Điều lệ Công ty……………..;
  • Căn cứ Hợp đồng lao động số:………….
  • Căn cứ Biên bản họp ngày…./…/……;
  • Căn cứ…………………………………..;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định nâng bậc lương đối với Ông/Bà:………… – Giữ chức vụ: ..……………………. của Công ty ……… kể từ ngày…/…./…..

Điều 2: Ông/Bà :……………… đã có đạt được rất nhiều thành tích xuất sắc, nhiệt tình trong công việc và gắn bó lâu dài cung công ty phát triển. Bên cạnh đó, Ông/Bà:……luôn tích cực tham gia các hoạt động do Công ty tổ chức .

Điều 3: Bậc lương sau khi có quyết định nâng bậc lương đối với Ông/Bà :……. Được tính như sau:

Từ bậc……… lên bậc:………..

Thời điểm hưởng bậc lương mới sẽ được tình từ ngày…/…./……………………

Điều 4: Trưởng phòng hành chính – kế toán, ….. và Ông/Bà:…………………… chịu trách nhiệm tiếp nhận và thi hành quyết định này.

Điều 5: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày…./…../……

Nơi nhận:
-Như điều 4;  
– Lưu VT
TM. BAN LÃNH ĐẠO

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com