Mẫu Đơn bãi nhiệm kế toán trưởng

Mẫu Đơn bãi nhiệm kế toán trưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

……….., ngày … tháng … năm …

ĐƠN XIN BÃI NHIỆM CHỨC DANH KẾ TOÁN TRƯỞNG

  • Căn cứ vào Luật doanh nghiệp;
  • Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH 07/02/2005 hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn và xếp lương kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các tổ chức hoạt động kinh doanh;
  • Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty;
  • Căn cứ vào nhu cầu hiện tại của Công ty;

Kính gửi: – Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần…………………………;

Tôi là: ………………………………………………………………… Sinh ngày:…………………..

Hiện đang làm việc tại Phòng………………………………….. Công ty…………………………

Chức vụ:………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại liên lạc: …………………………………………………………………………………….

Ông/bà ………………….. đảm nhiệm chức danh kế toán trưởng của Công ty từ ngày … tháng … năm … Trong quá trình công tác, ông/bà…………………… đã luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, là tấm gương để các nhân viên noi theo và đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của công ty. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, ông/bà ………………………….. đã có những hành vi không chuẩn mực, không tương xứng với chức danh của mình. (bạn nêu cụ thể những lý do khiến ông /bà …………….. không còn xứng đáng với vị trí kế toán trưởng; chẳng hạn như có vi phạm pháp luật trong quá trình làm việc, có những vi phạm về phẩm chất đạo đức…. Bạn cần trình bày chi tiết về những vi phạm này và gửi kèm các căn cứ chứng minh cho vi phạm đó)

Căn cứ:

  • Cơ sở pháp luật: (Bạn cần viện dẫn căn cứ pháp luật để tăng tính thuyết phục cho lá đơn)

(Chẳng hạn đối với loại hình công ty cổ phần nhà nước, bạn có thể tham khảo căn cứ theo quy định tại Tiết b, Điểm 1, Mục IV Thông tư liên tịch số 13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH 07/02/2005 hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn và xếp lương kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các tổ chức hoạt động kinh doanh:

b) Đối với các tổ chức quy định tại điểm 2, điểm 3, phần I của Thông tư này thì việc bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán được quy định như sau :

– Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn quy định tại tiết b, c của điểm 2 và tiết a của điểm 3, phần I của Thông tư này thực hiện theo Điều lệ công ty và do Hội đồng thành viên quyết định theo quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 35 của Luật doanh nghiệp;

– Đối với công ty cổ phần quy định tại tiết a, d, đ, e của điểm 2 và tiết b của điểm 3, phần I của Thông tư này thực hiện theo quy định tại điểm e, khoản 2, Điều 80 của Luật Doanh nghiệp, theo Điều lệ công ty và do Hội đồng quản trị quyết định;

…”)

  • Thực tế nêu trên

Nay tôi làm đơn này xin đề nghị Hội đồng quản trị bãi nhiệm chức danh Kế toán trưởng của ông/bà: ……………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những nội dung đã trình bày trong đơn là hoàn toàn đúng sự thật đồng thời xin chịu mọi trách nhiệm theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Kính mong Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần xem xét, giải quyết cho tôi theo nguyện vọng trên.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần
(Ý kiến của Hội đồng quản trị, chữ ký của các thành viên )
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com