Mẫu Quyết định điều chỉnh lương cho nhân viên

Mẫu Quyết định điều chỉnh lương cho nhân viên


CÔNG TY……………….   Số: …../QĐ-TGĐCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

..…………, ngày…… tháng………. năm…….

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG CHO NHÂN VIÊN

(Về việc điều chỉnh lương cho Nhân viên từ …)

–  Căn cứ Giấy chứng ĐKKD số…………… ngày …. tháng …. năm …. về việc thành lập công ty …………………

–  Căn cứ Điều lệ Công ty … ……………………………;

–  Căn cứ hợp đồng lao động số ….., ngày …. tháng …. năm ….;

–  Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ……………. đối với sự phát triển của Công ty.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:  Kể từ ngày…….tháng ……… năm ……., mức lương của nhân viên thuộc các phòng ban được điều chỉnh như sau:

STTPHÒNG/BANMỨC LƯƠNG CŨMỨC LƯƠNG MỚI
1.   
2.   

Điều 2:  Các nhân viên thuộc các phòng ban, Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:  
Tổng Giám đốc Như Điều 2 Lưu VT
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com