Hợp đồng chuyển nhượng cửa hàng ăn uống

Hợp đồng chuyển nhượng cửa hàng ăn uống là văn bản giữa các bên chủ thể, thông thường là hai bên A và B, nhằm ghi nhận lại thỏa thuận, nội dung làm việc đã thống nhất. Chúng tôi cung cấp dưới đây là mẫu Hợp đồng cơ bản được soạn thảo và sử dụng qua những giao dịch tương tự, đã bổ sung, khắc phục những rủi ro, sai xót trong các bản cập nhật trước đó, áp dụng theo quy định mới nhất của pháp luật.

Hướng dẫn sử dụng mẫu Hợp đồng chuyển nhượng cửa hàng ăn uống

Để có một bản Hợp đồng hoàn chỉnh, tiền đề cho những an toàn pháp lý sau này, chúng tôi khuyến nghị bạn cần sự góp ý của những chuyên gia, Luật sư trong ngành. Việc tự thực hiện có thể dẫn tới những thiệt hại không mong muốn. Để nhận được sự tư vấn MIỄN PHÍ, liên hệ ngay Hotline 1900.0191.

Trong trường hợp, các bạn vẫn muốn tự mình xây dựng Hợp đồng chuyển nhượng cửa hàng ăn uống, dưới đây là sẽ là những hướng dẫn bạn cần lưu ý để đảm bảo tính pháp lý cho văn bản này.

  • Địa danh, ngày, tháng, năm ký kết giao dịch Hợp đồng (phần “….,ngày…tháng….năm….“)
  • Số hiệu Hợp đồng, căn cứ số liệu nội bộ hoặc ký hiệu thời gian (phần “Số:………/HĐTPTN -……….”);
  • Danh sách các văn bản pháp Luật điều chỉnh, Bộ Luật, Nghị định, Thông tư, Quyết định (phần “Căn cứ…”);
  • Thông tin của các Bên tham gia ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cửa hàng ăn uống, tên gọi, địa chỉ, liên lạc, vị trí, chức vụ, thông tin nhân thân, Mã số thuế hoặc số CMND/CCCD (phần “Các bên A và B”);
  • Các điều khoản dự thảo bổ sung bên trong Hợp đồng (phần “…” tại mỗi điều khoản);
  • Phần ghi ngày tháng (phần “…/…/…” tại mỗi điều khoản);
  • Nội dung Hợp đồng có tối thiểu những điều khoản cơ bản là Đối tượng hợp đồng, Thời gian thực hiện, Thanh toán, Quyền và nghĩa vụ các bên, Chấm dứt hợp đồng, Vi phạm, Bồi thường, Cam kết (Việc bổ sung các điều khoản khác là có thể phụ thuộc vào từng loại Hợp đồng và bối cảnh phù hợp);
  • Các bên tham gia Hợp đồng ký tên ở cuối văn bản (phần “Đại diện bên A/B Ký và ghi rõ họ tên”);
  • Hình thức Hợp đồng: Viết tay hoặc đánh máy, có thể Công chứng hoặc không Công chứng;

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng cửa hàng ăn uống

Hợp đồng chuyển nhượng cửa hàng ăn uống được hiểu là sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó bên bán chuyển nhượng cửa hàng ăn uống của mình (và các quyền liên quan) cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

————–o0o————–

…. , ngày …  tháng … năm 2018

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỬA HÀNG ĂN UỐNG

– Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

– Căn cứ Luật Thương mại 2005;

– Căn cứ vào nhu cầu, khả năng của các bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại ………………………………… chúng tôi gồm:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A):

Ông/Bà: ………………………………………….             Giới tính: ……………

Sinh ngày: ……/…… /……         Dân tộc: ………             Quốc tịch: ……………

CMND số: …………………            Cấp ngày: …./…./….    Tại: …………………..

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………..

Tài khoản ngân hàng: ………………………. Chi Nhánh: …………………………….

Số điện thoại: ……………………………    Email: ………………………………

Là:………………… (ví dụ: Chủ sở hữu của………………. )

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B):

Ông/Bà: ………………………………………….     Giới tính: ……………

Sinh ngày: ……/…… /……         Dân tộc: ………         Quốc tịch: ……………

CMND số: …………………            Cấpngày: …./…./….     Tại: …………………..

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………..

Tài khoản ngân hàng: ………………………. Chi Nhánh: …………………………….

Số điện thoại: ……………………………    Email: ………………………………

Bên A và Bên B đã thống nhất ký kết Hợp đồng chyển nhượng cửa hàng ăn uống với những điều khoản sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN NHƯỢNG

-Cửa hàng ăn uống: …………………… tại……………………….  thuộc quyền sở hữu của Bên A

-Trụ sở chính: …………………………………………………………………………….

-Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:…………… cấp ngày…../…./……. Tại………….. (nếu có)

-Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm số: ……………. Cấp ngày……/…../……. Tại………………., đã hoạt động kinh doanh được … năm.

-Toàn bộ số tài sản chuyển nhượng trên không có tranh chấp, không bị dùng làm tài sản bảo đảm, không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật tại thời điểm ký kết.

Nay do không còn nhu cầu sử dụng nên Bên A đồng ý chuyển nhượng toàn bộ của hàng gồm: trang thiết bị, vật dụng có trong cửa hàng,…………….  sang cho Bên B tiếp tục kinh doanh.

ĐIỀU 2: GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG

2.1. Giá chuyển nhượng toàn bộ tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: …………… VNĐ

Số tiền bằng chữ: ………………………………… Việt Nam đồng.

2.2. Thuế và lệ phí (nếu có) liên quan đến việc chuyển nhượng, chuyển đổi sở hữu tài sản theo hợp đồng này do Bên …… chịu trách nhiệm chi trả

ĐIỀU 3: THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

3.1. Thời hạn thanh toán.

Bên B có trách nhiệm hoàn tất thủ tục chuyển nhượng bàn giao toàn bộ tài sản thuộc Điều 1 Hợp đồng này chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày hợp đồng này được hai bên ký kết.

3.2. Phương thức thanh toán:

-Bên B sẽ chuyển khoản cho Bên A qua tài khoản: ……………… mở tại Ngân hàng……………. Chi nhánh: ……………………

-Hoặc thanh toán bằng tiền mặt với số tiền: …………… đồng

Tại: ……………………………………………………….

Bên B phải thanh toán hết trong 01 lần cho bên A.

ĐIỀU 4: QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI TÀI SẢN CHUYỂN NHƯỢNG

Quyền sở hữu đối với tài sản chuyển nhượng được chuyển cho Bên B kể từ thời điểm Bên B hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo các thỏa thuận của Hợp đồng này.

(Chú ý: Đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu (ví dụ: quyền sử dụng đất, nhà) thì quyền sở hữu được chuyển cho Bên B kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu đối với tài sản đó.)

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

5.1. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính đúng đắn của thông tin của tài sản chuyển nhượng ghi trong Hợp đồng này. Nếu sai sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh do thông tin sai sự thật.

5.2. Bàn giao toàn bộ tài sản trong cửa hàng ăn theo đúng thỏa thuận. Không được tự ý di dời tài sản có trong cửa hàng.

5.3. Đảm bảo tài sản còn nguyên vẹn, bảo trì tài sản đến ngày bàn giao tài sản. Bồi thường nếu tài sản bị hư hỏng do lỗi của Bên A

5.4. Yêu cầu Bên B thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo đúng nội dung Hợp đồng này.

5.5. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

6.1. Thanh toán đủ số tiền, đúng thời hạn theo các quy định tại Điều 2, Điều 3

6.2. Thanh toán tiền thuê mặt bằng cho chủ mặt bằng (nếu có)

6.3. Chịu trách nhiệm với toàn bộ hoạt động của quán sau khi nhận bàn giao.

6.4. Yêu cầu Bên A giao quán theo đúng nội dung Hợp đồng này.

6.5. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

7.1. Hợp đồng chấm dứt khi các bên hoàn thành nghĩa vụ.

7.2. Hợp đồng chấm dứt khi Bên B đến thời hạn thanh toán nhưng không hoàn thành nghĩa vụ, Bên A đã thông báo về việc gia hạn nhưng vẫn không thực hiện đúng theo thông báo. Trừ trường hợp việc chậm thanh toán được bên A đồng ý bằng văn bản.

7.3. Chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận khác của các bên.

ĐIỀU 8: PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

8.1. Trường hợp Bên B chậm thanh toán tiền chuyển giao cửa hàng ăn thì lãi suất chậm thanh toán là …%/ngày theo lãi suất ngân hàng.

 8.2. Hết thời hạn bàn giao tài sản: 05 ngày kể từ ngày hợp đồng này có hiệu lực, Bên A không bàn giao tài sản cho Bên B (Bên B đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán) thì Bên B có quyền sử dụng, định đoạt tài sản có trong quán ăn theo thỏa thuận nhưng phải thông báo cho bên A biết trước ….. ngày làm việc.

ĐIỀU 9: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Khi có tranh chấp các bên ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Trong trường hợp không thể thỏa thuận, thì các bên có quyền đưa sự việc ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Các tranh chấp, vi phạm hợp đồng xuất hiện vì lý do bất khả kháng sẽ được giải quyết tuân theo quy định của pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 10: HIỆU LỰC THI HÀNH

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, và chỉ được coi là kết thúc khi các Bên đã hoàn thành các nghĩa vụ của mình trong Hợp đồng. Trong trường hợp một Bên muốn sửa đổi các điều khoản trong hợp đồng thì phải thông báo cho Bên kia biết trước ít nhất là 03 ngày. Nội dung điều khoản sửa đổi cần có sự đồng ý của hai bên và được thể hiện bằng văn bản.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi Bên giữ 01 bản, các bản có giá trị  pháp lý như nhau.

Bên A

Bên B

 

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com