Thông báo quy định công ty là văn bản của cá nhân, tổ chức (thông thường là người đứng đầu doanh nghiệp) thông tin tới các nhân viên trong doanh nghiệp về các quy định của công ty cũng như việc niêm yết các quy định này.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Thông báo quy định công ty

TÊN CƠ QUAN (của người viết)

————————–

Số: ……./TB-…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày….tháng…..năm……

THÔNG BÁO QUY ĐỊNH CÔNG TY

Vv: Quy định công ty

Kính gửi: …………………………………..

(Có thể là nhân viên trong công ty, đối tác làm ăn, khách hàng…)

Căn cứ quyết định số…/QĐ-BGĐ ngày….tháng….năm….của Ban giám đốc công ty…………. về việc ban hành quy định nội bộ công ty……..

Phòng …………..công ty…………thông báo đến toàn thể nhân viên trong công ty việc niêm yết quy định công ty như sau:

– Công ty…………bắt đầu niêm yết quy định công ty từ ngày………….

– Địa điểm niêm yết: ………………

– Hình thức xử lý khi vi phạm:………………..

+ Khiển trách: ………….

+ Cảnh cáo:……………

…………..

Thông báo này sẽ được gửi kèm quy định của công ty. Các phòng ban trong công ty phối hợp thực hiện thông báo này.

Trân trọng!

Nơi nhận– Như trên

 

– VT;VP

TM. BAN GIÁM ĐỐC

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng : văn bản của Công ty thông báo tới toàn thể nhân viên về ngày cuối cùng để chốt danh sách tham gia chương trình thăm quan du lịch

Mẫu Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng


CÔNG TY ….

Số : … / …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG

( Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để … )

Ban lãnh đạo Công ty thông báo tới toàn thể nhân viên Công ty về chương trình thăm quan du lịch năm … , cụ thể như sau :

Đối tượng tham gia :

 • Nhân viên Công ty
 • Số lượng :
 • Các phòng , ban tự bình chọn danh sách tham gia Đoàn du lịch theo cơ cấu số lượng dự kiến như sau :

+ Các phòng chức năng : … người / phòng

+ Các phòng chuyên môn :

-Có số lượng nhân sự dưới 10 người : … người / phòng ;

-Có số lượng nhân sự trên 10 người : … người / phòng ;

Thời gian địa điểm :

 • Dự kiến từ ngày …/…/… đến ngày …/…/…
 • Địa điểm khởi hành :
 • Địa điểm thăm quan :

Kinh phí :

Toàn bộ kinh phí sẽ được Công ty … chi trả .

Các Trưởng phòng , ban phối hợp , thông báo rộng rãi đến nhân viên trong đơn vị mình biết tham gia và gửi danh sách đăng ký về cho Phòng Hành chính nhân sự trước ngày …/…/….

Để hoạt động diễn ra hiệu quả , Ban lãnh đạo Công ty đề nghị các Trưởng phòng , ban thực hiện theo đúng yêu cầu thời gian thông báo .

Nơi nhận :

 

–         Các phòng / ban ( phối hợp thực hiện )

–         Lưu HS , HC

CÔNG TY ……..

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

( Ký tên , đóng dấu )

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Thông báo quy định công ty là văn bản của cá nhân, tổ chức (thông thường là người đứng đầu doanh nghiệp) thông tin tới các nhân viên trong doanh nghiệp về các quy định của công ty cũng như việc niêm yết các quy định này.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Thông báo quy định công ty

TÊN CƠ QUAN (của người viết)

————————–

Số: ……./TB-…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày….tháng…..năm……

THÔNG BÁO QUY ĐỊNH CÔNG TY

Vv: Quy định công ty

Kính gửi: …………………………………..

(Có thể là nhân viên trong công ty, đối tác làm ăn, khách hàng…)

Căn cứ quyết định số…/QĐ-BGĐ ngày….tháng….năm….của Ban giám đốc công ty…………. về việc ban hành quy định nội bộ công ty……..

Phòng …………..công ty…………thông báo đến toàn thể nhân viên trong công ty việc niêm yết quy định công ty như sau:

– Công ty…………bắt đầu niêm yết quy định công ty từ ngày………….

– Địa điểm niêm yết: ………………

– Hình thức xử lý khi vi phạm:………………..

+ Khiển trách: ………….

+ Cảnh cáo:……………

…………..

Thông báo này sẽ được gửi kèm quy định của công ty. Các phòng ban trong công ty phối hợp thực hiện thông báo này.

Trân trọng!

Nơi nhận– Như trên

 

– VT;VP

TM. BAN GIÁM ĐỐC

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng : văn bản của Công ty thông báo tới toàn thể nhân viên về ngày cuối cùng để chốt danh sách tham gia chương trình thăm quan du lịch

Mẫu Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng


CÔNG TY ….

Số : … / …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG

( Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để … )

Ban lãnh đạo Công ty thông báo tới toàn thể nhân viên Công ty về chương trình thăm quan du lịch năm … , cụ thể như sau :

Đối tượng tham gia :

 • Nhân viên Công ty
 • Số lượng :
 • Các phòng , ban tự bình chọn danh sách tham gia Đoàn du lịch theo cơ cấu số lượng dự kiến như sau :

+ Các phòng chức năng : … người / phòng

+ Các phòng chuyên môn :

-Có số lượng nhân sự dưới 10 người : … người / phòng ;

-Có số lượng nhân sự trên 10 người : … người / phòng ;

Thời gian địa điểm :

 • Dự kiến từ ngày …/…/… đến ngày …/…/…
 • Địa điểm khởi hành :
 • Địa điểm thăm quan :

Kinh phí :

Toàn bộ kinh phí sẽ được Công ty … chi trả .

Các Trưởng phòng , ban phối hợp , thông báo rộng rãi đến nhân viên trong đơn vị mình biết tham gia và gửi danh sách đăng ký về cho Phòng Hành chính nhân sự trước ngày …/…/….

Để hoạt động diễn ra hiệu quả , Ban lãnh đạo Công ty đề nghị các Trưởng phòng , ban thực hiện theo đúng yêu cầu thời gian thông báo .

Nơi nhận :

 

–         Các phòng / ban ( phối hợp thực hiện )

–         Lưu HS , HC

CÔNG TY ……..

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

( Ký tên , đóng dấu )

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com