Em muốn hỏi về mẫu Thông báo chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng hiện tại, do công ty của em sẽ chuyển về chỗ khác.


Mẫu Thông báo dừng hợp đồng thuê văn phòng

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Thông báo ngừng hợp đồng thuê văn phòng là văn bản của bên thuê văn phòng gửi cho bên cho thuê, khi không còn có nhu cầu sử dụng đối với diện tích thuê nữa và mong muốn chấm dứt hợp đồng thuê đã ký kết, bên cạnh đó là yêu cầu tiến hành thanh lý các nghĩa vụ dân sự còn sót lại như tiền cọc, tiền điện nước, tiền thuê, sửa chữa cơ sở vật chất,…

CÔNG TY… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:…./201…/TB  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

(V/v: Chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng)

Căn cứ Hợp đồng thuê văn phòng số….. có hiệu lực ngày…..tháng…. năm 201…;

Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;

Căn cứ Luật Thương mại 2005;

Căn cứ Luật Nhà ở 2014;

Kính gửi: (Thông tin bên cho thuê)

CÔNG TY……….THÔNG BÁO:

1. Chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng số ……. ký kết ngày…. tháng…. năm 201….. kể từ ngày… tháng… năm 201…

2. Yêu cầu…….. (có liên quan đến cọc hoặc các chi phí phát sinh trong quá trình thuê văn phòng… hoặc yêu cầu khác).

Quý ông/bà/công ty vui lòng phản hồi và thực hiện đúng thông báo này.

Trân trọng./

Nơi nhận:                           CÔNG TY….
– Ông/bà/công ty….

 

– Lưu: VT

(Người đại diện theo pháp luật công ty lý, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Thông báo mời họp phụ huynh là văn bản của giáo viên, hiệu trưởng nhà trường thông báo đến các phụ huynh trong nhà trường về việc họp phụ huynh học sinh…

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Thông báo mời họp phụ huynh học sinh

TÊN CƠ QUAN (của người viết)

————————–

Số: ……./TB-…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày….tháng…..năm……

THÔNG BÁO MỜI HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH

Vv: Họp phụ huynh

Kính gửi: …………………………………..

(Có thể là tên phụ huuynh, tên học sinh…)

Giáo viên chủ nhiệm lớp ……trường…………..trân trọng kính mời:

Ông/Bà………………………

Là phụ huynh học sinh: …………………

Hiện đang học lớp …………….trường……………

Đến dự buổi họp phụ huynh cuối năm vào hồi……..ngày…..tháng…..năm…..

Tại phòng……..Trường……………..

Kính mong quý phụ huynh tham gia đầy đủ và đúng giờ

Trân trọng!

Nơi nhận– Như trên

 

– VT;VP

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Thông báo bán đấu giá là văn bản của tổ chức bán đấu giá thông báo đến các cá nhân, tổ chức khác về việc xây dựng, tổ chức bán đấu giá. Bao gồm những vấn đề như tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm, địa điểm đấu giá….

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Thông báo bán đấu giá

TÊN CƠ QUAN (của người viết)

————————–

Số: ……./TB-…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày….tháng…..năm……

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ

Vv: Bán đấu giá

Kính gửi: …………………………………..

Căn cứ Luật đấu giá tài sản 2016

Căn cứ quyết định số …../QĐ-BGĐ ngày…..tháng…..năm……. của Ban giám đốc công ty đấu giá …………. về việc thực hiện hoạt động bán đấu giá của công ty…………

Căn cứ vào hợp đồng về đấu giá tài sản giữa công ty đấu giá ………….. và công ty ……………… về thỏa thuận giữa bên tổ chức đấu giá và bên thuê đấu giá

Ngày …/…/…, công ty đấu giá ………….. sẽ thực hiện việc đấu giá tài sản tại …………….

Các tài sản đấu giá gồm có:

– …………………………

-…………………………

-…………………………..

Ban giám đốc công ty đấu giá …………….. yêu cầu công ty …………… nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ giới thiệu các tài sản và tổ chức việc vận chuyển các tài sản đó đến kho của công ty đấu giá chậm nhất là vào ngày … tháng….. năm…….

Thông báo này sẽ được gửi đến người có trách nhiệm trực tiếp thực hiện hợp đồng bán đấu giá là:

Ông/bà ………………………..; chức vụ:………

Ông/bà ……………………….;  chức vụ:…………..

Nơi nhận:– Như trên

 

-VT; VP

TM BAN GIÁM ĐỐC

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Em muốn hỏi về mẫu Thông báo chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng hiện tại, do công ty của em sẽ chuyển về chỗ khác.

Thông báo chấm dứt Hợp đồng thuê văn phòng là gì

– Thông báo chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng là văn bản do bên cho thuê văn phòng gửi đến bên thuê văn phòng với nội dung thông tin và lý do chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng và các yêu cầu của bên cho thuê đến bên thuê.

– Mục đích của mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng: Khi thuộc các trường hợp chấm dứt hợp đồng cho thuê văn phòng thì bên cho thuê sử dụng mẫu thông báo này nhằm mục đích thông báo cho bên thuê biết về việc sẽ chấm dứt việc cho thuê nhằm để bên thuê biết được về việc chấm dứt và thực hiện các yêu cầu mà bên thuê đề ra.

Thông báo Đơn phương chấm dứt Hợp đồng cần gửi mấy lần theo quy định

– Pháp luật hiện hành không quy định số lần gửi Thông báo Đơn phương chấm dứt hợp đồng cũng như hình thức của những thông báo đó. Luật chỉ quy định các trường hợp phương thông báo khi một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải thông báo cho bên còn lại đến khi họ biết. Trong Hợp đồng các bên cũng có thể tử quy định về số lần thông báo và hình thức thông báo.


Mẫu Thông báo dừng hợp đồng thuê văn phòng

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Thông báo ngừng hợp đồng thuê văn phòng là văn bản của bên thuê văn phòng gửi cho bên cho thuê, khi không còn có nhu cầu sử dụng đối với diện tích thuê nữa và mong muốn chấm dứt hợp đồng thuê đã ký kết, bên cạnh đó là yêu cầu tiến hành thanh lý các nghĩa vụ dân sự còn sót lại như tiền cọc, tiền điện nước, tiền thuê, sửa chữa cơ sở vật chất,…

CÔNG TY…CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:…./201…/TB Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

(V/v: Chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng)

Căn cứ Hợp đồng thuê văn phòng số….. có hiệu lực ngày…..tháng…. năm 201…;

Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;

Căn cứ Luật Thương mại 2005;

Căn cứ Luật Nhà ở 2014;

Kính gửi: (Thông tin bên cho thuê)

CÔNG TY……….THÔNG BÁO:

1. Chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng số ……. ký kết ngày…. tháng…. năm 201….. kể từ ngày… tháng… năm 201…

2. Yêu cầu…….. (có liên quan đến cọc hoặc các chi phí phát sinh trong quá trình thuê văn phòng… hoặc yêu cầu khác).

Quý ông/bà/công ty vui lòng phản hồi và thực hiện đúng thông báo này.

Trân trọng./

Nơi nhận:      CÔNG TY….
– Ông/bà/công ty….

– Lưu: VT

(Người đại diện theo pháp luật công ty lý, đóng dấu)

Thông báo hết hạn Hợp đồng thuê văn phòng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

……………., ngày… tháng … năm

THÔNG BÁO

(V/v Hết hạn Hợp đồng thuê văn phòng)

– Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

– Căn cứ vào Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

Căn cứ vào Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014;

Căn cứ vào Hợp đồng thuê văn phòng số được ký kết vào ngày … tháng … năm …

Kính gửi: Ông/ Bà …………………………………………………………

Tôi tên là:………………………………………………………………………

CMND số: …………………… Ngày cấp: … / … / … Tại: ………………….

SĐT: ……………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………..

Tôi đã ký kết Hợp đồng thuê văn phòng vào ngày … tháng … năm … với bên Ông (bà) …………………… Hiện nay, tính đến ngày … / … /… là kết thúc thời hạn thuê văn phòng.

Nên tôi thông báo đến Bên thuê văn phòng …………………….. và yêu cầu bên thuê văn phòng sớm có phản hồi cho chúng tôi tại: ………………………..

Trước ngày … / … / …

Nếu như sau thời gian nêu trên bên công ty: …………………… không có phản hồi gì, thì chúng tôi sẽ chấm dứt hợp đồng cho thuê văn phòng số … với bên …………. Sau … ngày, chúng tôi sẽ ra thông báo về việc Chấm dứt hợp đồng và yêu cầu, mong quý công ty thực hiện.

Căn cứ vào Điều… của Hợp đồng và các quy định khác của pháp luật về quyền của các bên trong Hợp đồng cho thuê văn phòng, tôi thông báo:

– Chấm dứt hợp đồng thuê nhà số…………… sau 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này.

– Yêu cầu ………………

Quý ông/ bà vui lòng phản hồi và thực hiện đúng các nội dung nêu trên.

Trân trọng./

Người thông báo   

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thông báo chấm dứt Hợp đồng thuê kho

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

……………., ngày… tháng … năm 2018

THÔNG BÁO

(V/v Chấm dứt Hợp đồng thuê kho)

– Căn cứ vào Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

Căn cứ vào Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014;

Căn cứ vào Hợp đồng thuê văn phòng số được ký kết vào ngày … tháng … năm …

Kính gửi: Ông/ Bà …………………………………………………………

Tôi tên là:………………………………………………………………………

CMND số: …………………… Ngày cấp: … / … / … Tại: ………………….

SĐT: ……………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………..

Tôi đã ký kết Hợp đồng thuê kho vào ngày … tháng … năm … với bên Ông (bà) ……………………Do gần đây tôi muốn chuyển đổi kho hàng về gần ……………………….. để thuận tiện cho việc kinh doanh. Do đó, tôi không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà theo như đã thỏa thuận từ trước.

Thời hạn của Hợp đồng này từ … / … / … đến ngày … / … / … , nhưng vì lý do nêu trên chúng tôi quyết định chấm dứt Hợp đồng này vào ngày … / … / ….

Tôi đề nghị bên cho thuê sớm phản hồi thông báo này của tôi đến trước ngày … / … / … . nếu sau thời gian đó, mà Bên ………….. không có phản hồi, tôi sẽ coi Bên …………… đồng ý và sẽ thực hiện các nghĩa vụ theo Hợp đồng đã ký.

Căn cứ vào Điều… của Hợp đồng này quy định về đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp đồng và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

Quý ông/ bà vui lòng phản hồi và thực hiện đúng các nội dung nêu trên.

Trân trọng./

Người thông báo   

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thông báo chấm dứt Hợp đồng thuê nhà xưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

……………., ngày… tháng … năm 2018

THÔNG BÁO

(V/v Chấm dứt Hợp đồng thuê nhà xưởng)

– Căn cứ vào Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

Căn cứ vào Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014;

Căn cứ vào Hợp đồng thuê nhà xưởng số được ký kết vào ngày … tháng … năm …

Kính gửi: Ông/ Bà …………………………………………………………

Tôi tên là:………………………………………………………………………

CMND số: …………………… Ngày cấp: … / … / … Tại: ………………….

SĐT: ……………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………..

Tôi đã ký kết Hợp đồng thuê nhà xưởng vào ngày … tháng … năm … với bên Ông (bà) ……………………Do gần đây tôi muốn chuyển đổi nhà xưởng về gần ……………………….. để thuận tiện cho việc kinh doanh. Do đó, tôi không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà xưởng theo như đã thỏa thuận từ trước.

Thời hạn của Hợp đồng này từ … / … / … đến ngày … / … / … , nhưng vì lý do nêu trên chúng tôi quyết định chấm dứt Hợp đồng này vào ngày … / … / ….

Căn cứ

Tôi đề nghị bên cho thuê sớm phản hồi thông báo này của tôi đến trước ngày … / … / … . nếu sau thời gian đó, mà Bên ………….. không có phản hồi, tôi sẽ coi Bên …………… đồng ý và sẽ thực hiện các nghĩa vụ theo Hợp đồng đã ký.

Căn cứ vào Điều… của Hợp đồng này quy định về đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp đồng và các quy định khác của pháp luật hiện hành;

Quý ông/ bà vui lòng phản hồi và thực hiện đúng các nội dung nêu trên.

Trân trọng./

Người thông báo   

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Thông báo mời họp phụ huynh là văn bản của giáo viên, hiệu trưởng nhà trường thông báo đến các phụ huynh trong nhà trường về việc họp phụ huynh học sinh…

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Thông báo mời họp phụ huynh học sinh

TÊN CƠ QUAN (của người viết)

————————–

Số: ……./TB-…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày….tháng…..năm……

THÔNG BÁO MỜI HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH

Vv: Họp phụ huynh

Kính gửi: …………………………………..

(Có thể là tên phụ huuynh, tên học sinh…)

Giáo viên chủ nhiệm lớp ……trường…………..trân trọng kính mời:

Ông/Bà………………………

Là phụ huynh học sinh: …………………

Hiện đang học lớp …………….trường……………

Đến dự buổi họp phụ huynh cuối năm vào hồi……..ngày…..tháng…..năm…..

Tại phòng……..Trường……………..

Kính mong quý phụ huynh tham gia đầy đủ và đúng giờ

Trân trọng!

Nơi nhận– Như trên

 

– VT;VP

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Thông báo bán đấu giá là văn bản của tổ chức bán đấu giá thông báo đến các cá nhân, tổ chức khác về việc xây dựng, tổ chức bán đấu giá. Bao gồm những vấn đề như tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm, địa điểm đấu giá….

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Thông báo bán đấu giá

TÊN CƠ QUAN (của người viết)

————————–

Số: ……./TB-…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày….tháng…..năm……

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ

Vv: Bán đấu giá

Kính gửi: …………………………………..

Căn cứ Luật đấu giá tài sản 2016

Căn cứ quyết định số …../QĐ-BGĐ ngày…..tháng…..năm……. của Ban giám đốc công ty đấu giá …………. về việc thực hiện hoạt động bán đấu giá của công ty…………

Căn cứ vào hợp đồng về đấu giá tài sản giữa công ty đấu giá ………….. và công ty ……………… về thỏa thuận giữa bên tổ chức đấu giá và bên thuê đấu giá

Ngày …/…/…, công ty đấu giá ………….. sẽ thực hiện việc đấu giá tài sản tại …………….

Các tài sản đấu giá gồm có:

– …………………………

-…………………………

-…………………………..

Ban giám đốc công ty đấu giá …………….. yêu cầu công ty …………… nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ giới thiệu các tài sản và tổ chức việc vận chuyển các tài sản đó đến kho của công ty đấu giá chậm nhất là vào ngày … tháng….. năm…….

Thông báo này sẽ được gửi đến người có trách nhiệm trực tiếp thực hiện hợp đồng bán đấu giá là:

Ông/bà ………………………..; chức vụ:………

Ông/bà ……………………….;  chức vụ:…………..

Nơi nhận:– Như trên

 

-VT; VP

TM BAN GIÁM ĐỐC

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com