Giải trình sử dụng vượt quỹ là văn bản của cá nhân, tổ chức thường là cấp dưới viết cho cấp trên để trình bày, giải thích về việc sử dụng vượt quỹ so với dự toán ban đầu mà cấp trên giao phó…..

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Giải trình sử dụng vượt quỹ

TÊN CƠ QUAN

————————–

Số: ……./GTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày….tháng…..năm……

GIẢI TRÌNH SỬ DỤNG VƯỢT QUỸ

Vv: Sử dụng vượt quỹ so với dự toán

Kính gửi: …………………………………..

(Có thể là cấp trên trực tiếp của người viết giải trình…)

Tôi tên là :……………………………….             Sinh ngày: …………….

Số chứng minh nhân dân số: ……………….. cấp ngày ….tháng…năm…. tại ………

Hiện đang là ……………..

Tôi xin giải trình với cơ quan chi tiết về việc sử dụng vượt quỹ so với dự toán như sau:

Ngày…tháng…năm…., tôi đã được ………….kí và đồng ý với bản dự toán ngày…tháng….năm…. . Trong bản dự toán, số tiền mà tôi có thể sử dụng trong việc………..là ……………VNĐ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, tôi đã sử dụng vượt mức số tiền trên với lý do như sau:

 1. …………….
 2. ……………..
 3. ……………….

Trên đây là toàn bộ giải trình của tôi về vấn đề sử dụng vượt quỹ so với dự toán. Kính mong Qúy Cơ quan xem xét!

Tôi xin trân thành cảm ơn!

Nơi nhận

 

– Như trên

– VT; VP

BỘ PHẬN BAN HÀNH GIẢI TRÌNH

(Có thể là cá nhân, tổ chức…)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Mẫu Giải trình đáp ứng điều kiện đầu tư


CÔNG TY …….

Số : …/…..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

GIẢI TRÌNH ĐÁP ỨNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ

Kính gửi : – UBND Tỉnh …….

– Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh …….

I. Giới thiệu nhà đầu tư và công ty

 1. Nhà đầu tư :

– Công ty  ………

Số đăng ký kinh doanh :

Đăng ký tại :

Địa chỉ :

Mã số thuế :

Điện thoại :

Đại diện theo pháp luật :

Chức vụ :

Ngành nghề kinh doanh :

-Công ty  ………

Số đăng ký kinh doanh :

Đăng ký tại :

Địa chỉ :

Mã số thuế :

Điện thoại :

Đại diện theo pháp luật :

Chức vụ :

Ngành nghề kinh doanh :

II. CÔNG TY ………

Số đăng ký kinh doanh :

Đăng ký tại :

Địa chỉ :

Mã số thuế :

Điện thoại :

Đại diện theo pháp luật :

Chức vụ :

Ngành nghề kinh doanh :

 1. Giới thiệu về dự án :
 2. Tên dự án đầu tư :
 3. Địa điểm thực hiện dự án :
 4. Mục tiêu hoạt động :

Quy mô dự án : – …..

 • …..
 1. Vốn đầu tư :
 • Tổng số vốn đầu tư : ……… đồng

( Bằng chữ : …………..)

 • Vốn góp của các nhà đầu tư :

+Công ty : ……….. đồng

+Công ty : ……….. đồng

 1. Thời hạn và tiến độ thi công :

………….

…………

III. Giải trình khả năng đáp ứng đủ điều kiện đầu tư :

 1. Giải trình về nhà đầu tư :
 • Nhà đầu tư là Công ty …. và Công ty …….. là pháp nhân đăng ký tại Cơ quan đăng ký kinh doanh …..
 1. Giải trình về hình thức đầu tư :
 • Mục đích hoạt động :
 • Phạm vi hoạt động :
 • Đối tượng khách hàng :

Như vậy , hình thức đầu tư của Nhà đầu tư là hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành .

Trên đây là toàn bộ nội dung giải trình của Nhà đầu tư về việc đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực ………

Nhà đầu tư tự nhận thấy hoàn toàn đáp ứng đủ điều kiện để hoạt động kinh doanh cũng như có đủ năng lực và kiến thức chuyên sâu để thực hiện kinh doanh trong lĩnh vực trên .

Nhà đầu tư kính mong Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh …… xem xét và chấp thuận hình thức đầu tư của dư án .

                 NHÀ ĐẦU TƯ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 

CÔNG TY

Công ty …….

 

Giám đốc

( Ký tên , đóng dấu)

Công ty ……

 

Giám đốc

( Ký tên , đóng dấu)

Giám đốc

 

( Ký tên , đóng dấu )

 

Nơi nhận :

– ….. ;

– …… ;

– Lưu VP;

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Mẫu Giải trình về chi phí tiếp khách


CÔNG TY …….

Phòng …..

Số : …/…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

GIẢI TRÌNH VỀ CHI PHÍ TIẾP KHÁCH

Kính gửi : Phòng kế toán Công ty ………

Tên tôi là : …..

Chức vụ : Trưởng phòng ……..

Sau đây , tôi xin giải trình về việc giải trình về chi phí tiếp khách ngày 25/04/2019 :

1.Nội dung :

 • Chi phí đi lại : 200.000 đồng ( có vé xe của trạm thu phí )
 • Chi phí ăn uống : 4.000.000 đồng ( có xuất hóa đơn VAT )

2.Giải trình :

Ngày 25/04/2019 , tôi được cử đi gặp khách hàng theo yêu cầu cầu Công ty để ký kết Hợp đồng số …/…./……

Các chi phí tiếp khách gồm chi phí đi lại và chi phí ăn uống tại Khách sạn ….. là ….. đồng có xuất hóa đơn VAT

Nay tôi làm giải trình này gửi đến Phòng kế toán Công ty …… để giải trình về chi phí tiếp khách ngày 25/04/2019

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là hoàn toàn là chính xác .

Nơi nhận :

– ….. ;

– …… ;

Lưu ….

TRƯỞNG PHÒNG …….

(Ký tên , đóng dấu )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Mẫu Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu


CÔNG TY …….

Phòng Kế hoạch đầu tư

Số : …/…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

GIẢI TRÌNH VỀ NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Kính gửi : Giám đốc Công ty ………

I . Mô tả tóm tắt dự án :

 • Tên dự án :
 • Tổng mức đầu tư :
 • Tên chủ đầu tư :
 • Nguồn vốn :
 • Thời gian thực hiện dự án :
 • Địa điểm , quy mô dự án :

II . Kế hoạch lựa chọn nhà thầu :

STT Tên gói thầu Giá gói thầu

 

( VNĐ )

Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Phương thức đấu thầu Thời gian lựa chọn nhà thầu Hình thức hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
1                
2                
3                
4                
……                
  Tổng cộng              

Trên đây là nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Phòng kế hoạch đầu tư triển khai .

Kính đề nghị Giám đốc Công ty …….xem xét và phê duyệt kế hoạch .

Nơi nhận :

– ….. ;

– …… ;

Lưu ….

TRƯỞNG PHÒNG …….

(Ký tên , đóng dấu )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Mẫu Giải trình về việc chênh lệch lợi nhuận


CÔNG TY …….

Số : …/…..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN

V/v : chênh lệch lợi nhuận

Kính gửi : Chi cục thuế ……

Tên doanh nghiệp : …….

Người đại diện theo pháp luật : ………

Chức vụ : ………….

Địa chỉ trụ sở chính : ……………

Điện thoại : ………….

Mã số thuế : ……….

Ngành nghề kinh doanh : ……..

Nội dung giải trình : Công ty ….. xin được giải trình về việc chênh lệch số liệu lợi nhuận sau thuế quý I năm 2019 so với quý I năm 2018 như sau :

 • Doanh thu bán hàng quý I năm 2019 tăng …….. triệu đồng tương ứng tăng ……% so với quý I năm 2018
 • Chi phí bán hàng quý I năm 2019 giảm …….  triệu đồng tương ứng giảm …….% so với quý I năm 2018
 • Chi phí quản lý công ty năm 2019 giảm …….. triệu đồng tương ứng giảm ……..% so với quý I năm 2018
 • Thu nhập khác quý I năm 2019 tăng ……. triệu đồng tương ứng với giảm ……% so với quý I năm 2018
 • ………….

Căn cứ vào các nội dung như trên , Công ty …. xin giải trình với Chi cục thuế về việc chênh lệch lợi nhuận sau thuế .

Nơi nhận :

– ….. ;

– …… ;

Lưu ….

GIÁM ĐỐC CÔNG TY …….

(Ký tên , đóng dấu )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Theo quy định của Luật Đầu tư, Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài là điều kiện nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng khi thực hiện hoạt động đầu tư trong những ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định, điều ước quốc tế về đầu tư.

Giải trình việc đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài là văn bản của tổ chức gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trực thuộc tỉnh/thành phố, nội dung của văn bản này là sự trình bày và giải thích việc nhà đầu tư nước ngoài đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện đầu tư theo quy định của pháp luật.

Mẫu Giải trình việc đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CÔNG TY YCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…/….

V/v: Giải trình việc đáp ứng điều kiện đầu tư

áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài

….., ngày…tháng…năm…

Giải trình việc đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư năm 2014;

Căn cứ Nghị định 118/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ các văn bản có liên quan.

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố……

– Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố……..

I.THÔNG TIN VỀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

CÔNG TY X

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………………………….

Số đăng ký kinh doanh:………………………………………………………………….

Đăng ký tại:………………………………………………………………………………

Hotline:…………………..               Số Fax/email (nếu có):……………………………

Người đại diện theo pháp luật:Ông/Bà…………………….               Sinh năm:………

Quốc tịch:……………………………………………………………………………….

Hộ chiếu số:…………………….. ngày cấp:…/…/… Nơi cấp:………………………..

Chức vụ:……………………..          Căn cứ đại diện:……………….

Địa chỉ thường trú:…………………………….

Nơi cư trú hiện tại:…………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………….

Số TK:…………….- Chi nhánh…………- Ngân hàng……………

II.THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NHẬN ĐẦU TƯ

CÔNG TY Y

Địa chỉ trụ sở:……………………………………….

Giấy CNĐKDN số:…………………. do Sở Kế hoạch đầu tư………. cấp ngày… tháng…. năm…..

Hotline:…………………..               Số Fax/email (nếu có):…………………

Người đại diện theo pháp luật:Ông/Bà…………………….                       Sinh năm:………

Chức vụ:……………………..          Căn cứ đại diện:……………….

Địa chỉ thường trú:…………………………….

Nơi cư trú hiện tại:…………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………….

Số TK:…………….- Chi nhánh…………- Ngân hàng……………

Các ngành nghề Công ty Y đã đăng ký kinh doanh:

STTTÊN NGÀNHMÃ NGÀNHGHI CHÚ
1   
2   
   

III. THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH/DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH MÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THAM GIA ĐẦU TƯ

1.Tên chương trình/dự án/công trình: ………………………………………………….

2.Địa điểm thực hiện: ………………………………………………………………….

3.Kế hoạch chi tiết thực hiện dự án: ……………………………………………………

4.Thời gian hoạt động:………………………………………………………………….

5.Tổng vốn đầu tư : ……………………………………..(tỷ đồng) bao gồm:

-Vốn đầu tư của NĐTNN:……………………………………..(tỷ đồng), tương đương: …………………………………. (đô la Mỹ), chiếm:………………………… %tổng vốn đầu tư được NĐTNN góp bằng ………………………….. trong vòng ……… tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận Đầu tư.

-Chi tiết vốn để thực hiện:…………………. (tỷ đồng) để thực hiện………………….……;

…………………………………………………(tỷ đồng) để thực hiện……………………

6.Chương trình/dự án/công trình bắt đầu đi vào thực hiện/xây dựng/triển khai: Từ ngày…/…/…

IV.GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI LÀ CÔNG TY….. ĐÃ ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Luật Đầu tư, các điều ước quốc tế và các văn bản khác có liên quan:

Công ty Y là doanh nghiệp nhận đầu tư từ nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) là Công ty X để thực hiện dự án………………………………………… nhận thấy Công ty X đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật trong nước, quốc tế, cụ thể:

1.Đáp ứng điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ (Theo quy định tại Khoản 3 Điều 22 Luật đầu tư)

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

2.Đáp ứng điều kiện về hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

Trên đây là toàn bộ phần giải trình về việc Nhà đầu tư nước ngoài là Công ty X đã đáp ứng điều kiện đầu tư để thực hiện dự án…………………………

Nhận thấy nhà đầu tư nước ngoài hoàn toàn đáp ứng mọi điều kiện để hoạt động kinh doanh cũng như có đầy đủ khả năng để tham gia đầu tư thực hiện dự án……………………….

Kính mong cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xem xét và chấp thuận để nhà đầu tư nước ngoài sớm tham gia vào việc đầu tư thực hiện dự án……………….. đảm bảo tiến độ thực hiện./.

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu VT; VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY X

(Đã ký)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY Y

(Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Giải trình mất hóa đơn


CÔNG TY………………….

Số:……../……………………

V/v: Giải trình mất hóa đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                         ……., ngày……tháng……năm……

Kính gửi: Ban lãnh đạo Công ty …………………..

Tôi tên là:………………………………………………. Sinh ngày:………………………………………………….

Là người đại diện theo pháp luật của công ty:……………………………………………………………..

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:……………………………………………………………..

Nơi cấp:………………………………………………………………………… cấp ngày……tháng…..năm……

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:…………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………

Nay tôi làm bản giải trình về việc bị mất hóa đơn ….như sau:

…………………………………………………..

Vậy nay tôi làm bản tường trình này kính mong….xem xét giúp đỡ tôi.

Tôi cam kết những nội dung tường trình trên là đúng sự thật và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Rất mong sự xem xét và chấp thuận của Ban lãnh đạo Công ty.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT

ĐẠI DIỆN PHÒNG BAN

                                                                  

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Giải trình chậm nộp hồ sơ bhxh là văn bản của cá nhân/tổ chức gửi đến Cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhằm mục đích trình bày và giải thích về việc chậm nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội, cụ thể như sau:

Mẫu Giải trình chậm nộp hồ sơ bhxh

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


TÊN TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…/….

 

V/v: Giải trình chậm nộp hồ sơ bhxh  

….., ngày…tháng…năm…

GIẢI TRÌNH CHẬM NỘP HỒ SƠ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Kính gửi: – BHXH………….

Tên công ty:………………………………………

Địa chỉ trụ sở:……………………………………….

Giấy CNĐKDN số:…………………. do Sở Kế hoạch đầu tư………. cấp ngày… tháng…. năm…..

Hotline:…………………..               Số Fax/email (nếu có):…………………

Người đại diện theo pháp luật:Ông/Bà…………………….                       Sinh năm:………

Chức vụ:……………………..          Căn cứ đại diện:……………….

Địa chỉ thường trú:…………………………….

Nơi cư trú hiện tại:…………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………….

………………………….(Tên doanh nghiệp) xin giải trình với Qúy cơ quan về việc chậm nộp hồ sơ bhxh như sau:

Lý do doanh nghiệp chậm nộp hồ sơ bhxh:……………………………………….………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Cung cấp giấy tờ, căn cứ pháp lý chứng cứ chứng minh cho lý do chậm nộp hồ sơ bhxh là hợp pháp để được BHXH…….xem xét, giải quyết

Trên đây là toàn bộ phần giải trình về việc chậm nộp hồ sơ bhxh của…………………….. (Tên doanh).  Chúng tôi xin cam đoan mọi thông tin, giấy tờ là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Kính đề nghị BHXH ……… xem xét và giải quyết./.

Nơi nhận:

 

-Như trên;

-Lưu VT

TM.DOANH NGHIỆP

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Giải trình sử dụng vượt quỹ là văn bản của cá nhân, tổ chức thường là cấp dưới viết cho cấp trên để trình bày, giải thích về việc sử dụng vượt quỹ so với dự toán ban đầu mà cấp trên giao phó…..

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Giải trình sử dụng vượt quỹ

TÊN CƠ QUAN

————————–

Số: ……./GTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày….tháng…..năm……

GIẢI TRÌNH SỬ DỤNG VƯỢT QUỸ

Vv: Sử dụng vượt quỹ so với dự toán

Kính gửi: …………………………………..

(Có thể là cấp trên trực tiếp của người viết giải trình…)

Tôi tên là :……………………………….             Sinh ngày: …………….

Số chứng minh nhân dân số: ……………….. cấp ngày ….tháng…năm…. tại ………

Hiện đang là ……………..

Tôi xin giải trình với cơ quan chi tiết về việc sử dụng vượt quỹ so với dự toán như sau:

Ngày…tháng…năm…., tôi đã được ………….kí và đồng ý với bản dự toán ngày…tháng….năm…. . Trong bản dự toán, số tiền mà tôi có thể sử dụng trong việc………..là ……………VNĐ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, tôi đã sử dụng vượt mức số tiền trên với lý do như sau:

 1. …………….
 2. ……………..
 3. ……………….

Trên đây là toàn bộ giải trình của tôi về vấn đề sử dụng vượt quỹ so với dự toán. Kính mong Qúy Cơ quan xem xét!

Tôi xin trân thành cảm ơn!

Nơi nhận

 

– Như trên

– VT; VP

BỘ PHẬN BAN HÀNH GIẢI TRÌNH

(Có thể là cá nhân, tổ chức…)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Mẫu Giải trình về việc chênh lệch lợi nhuận


CÔNG TY …….

Số : …/…..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN

V/v : chênh lệch lợi nhuận

Kính gửi : Chi cục thuế ……

Tên doanh nghiệp : …….

Người đại diện theo pháp luật : ………

Chức vụ : ………….

Địa chỉ trụ sở chính : ……………

Điện thoại : ………….

Mã số thuế : ……….

Ngành nghề kinh doanh : ……..

Nội dung giải trình : Công ty ….. xin được giải trình về việc chênh lệch số liệu lợi nhuận sau thuế quý I năm 2019 so với quý I năm 2018 như sau :

 • Doanh thu bán hàng quý I năm 2019 tăng …….. triệu đồng tương ứng tăng ……% so với quý I năm 2018
 • Chi phí bán hàng quý I năm 2019 giảm …….  triệu đồng tương ứng giảm …….% so với quý I năm 2018
 • Chi phí quản lý công ty năm 2019 giảm …….. triệu đồng tương ứng giảm ……..% so với quý I năm 2018
 • Thu nhập khác quý I năm 2019 tăng ……. triệu đồng tương ứng với giảm ……% so với quý I năm 2018
 • ………….

Căn cứ vào các nội dung như trên , Công ty …. xin giải trình với Chi cục thuế về việc chênh lệch lợi nhuận sau thuế .

Nơi nhận :

– ….. ;

– …… ;

Lưu ….

GIÁM ĐỐC CÔNG TY …….

(Ký tên , đóng dấu )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Mẫu Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu


CÔNG TY …….

Phòng Kế hoạch đầu tư

Số : …/…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

GIẢI TRÌNH VỀ NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Kính gửi : Giám đốc Công ty ………

I . Mô tả tóm tắt dự án :

 • Tên dự án :
 • Tổng mức đầu tư :
 • Tên chủ đầu tư :
 • Nguồn vốn :
 • Thời gian thực hiện dự án :
 • Địa điểm , quy mô dự án :

II . Kế hoạch lựa chọn nhà thầu :

STT Tên gói thầu Giá gói thầu

 

( VNĐ )

Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Phương thức đấu thầu Thời gian lựa chọn nhà thầu Hình thức hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
1                
2                
3                
4                
……                
  Tổng cộng              

Trên đây là nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Phòng kế hoạch đầu tư triển khai .

Kính đề nghị Giám đốc Công ty …….xem xét và phê duyệt kế hoạch .

Nơi nhận :

– ….. ;

– …… ;

Lưu ….

TRƯỞNG PHÒNG …….

(Ký tên , đóng dấu )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Mẫu Giải trình về chi phí tiếp khách


CÔNG TY …….

Phòng …..

Số : …/…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

GIẢI TRÌNH VỀ CHI PHÍ TIẾP KHÁCH

Kính gửi : Phòng kế toán Công ty ………

Tên tôi là : …..

Chức vụ : Trưởng phòng ……..

Sau đây , tôi xin giải trình về việc giải trình về chi phí tiếp khách ngày 25/04/2019 :

1.Nội dung :

 • Chi phí đi lại : 200.000 đồng ( có vé xe của trạm thu phí )
 • Chi phí ăn uống : 4.000.000 đồng ( có xuất hóa đơn VAT )

2.Giải trình :

Ngày 25/04/2019 , tôi được cử đi gặp khách hàng theo yêu cầu cầu Công ty để ký kết Hợp đồng số …/…./……

Các chi phí tiếp khách gồm chi phí đi lại và chi phí ăn uống tại Khách sạn ….. là ….. đồng có xuất hóa đơn VAT

Nay tôi làm giải trình này gửi đến Phòng kế toán Công ty …… để giải trình về chi phí tiếp khách ngày 25/04/2019

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là hoàn toàn là chính xác .

Nơi nhận :

– ….. ;

– …… ;

Lưu ….

TRƯỞNG PHÒNG …….

(Ký tên , đóng dấu )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Mẫu Giải trình đáp ứng điều kiện đầu tư


CÔNG TY …….

Số : …/…..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

GIẢI TRÌNH ĐÁP ỨNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ

Kính gửi : – UBND Tỉnh …….

– Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh …….

I. Giới thiệu nhà đầu tư và công ty

 1. Nhà đầu tư :

– Công ty  ………

Số đăng ký kinh doanh :

Đăng ký tại :

Địa chỉ :

Mã số thuế :

Điện thoại :

Đại diện theo pháp luật :

Chức vụ :

Ngành nghề kinh doanh :

-Công ty  ………

Số đăng ký kinh doanh :

Đăng ký tại :

Địa chỉ :

Mã số thuế :

Điện thoại :

Đại diện theo pháp luật :

Chức vụ :

Ngành nghề kinh doanh :

II. CÔNG TY ………

Số đăng ký kinh doanh :

Đăng ký tại :

Địa chỉ :

Mã số thuế :

Điện thoại :

Đại diện theo pháp luật :

Chức vụ :

Ngành nghề kinh doanh :

 1. Giới thiệu về dự án :
 2. Tên dự án đầu tư :
 3. Địa điểm thực hiện dự án :
 4. Mục tiêu hoạt động :

Quy mô dự án : – …..

 • …..
 1. Vốn đầu tư :
 • Tổng số vốn đầu tư : ……… đồng

( Bằng chữ : …………..)

 • Vốn góp của các nhà đầu tư :

+Công ty : ……….. đồng

+Công ty : ……….. đồng

 1. Thời hạn và tiến độ thi công :

………….

…………

III. Giải trình khả năng đáp ứng đủ điều kiện đầu tư :

 1. Giải trình về nhà đầu tư :
 • Nhà đầu tư là Công ty …. và Công ty …….. là pháp nhân đăng ký tại Cơ quan đăng ký kinh doanh …..
 1. Giải trình về hình thức đầu tư :
 • Mục đích hoạt động :
 • Phạm vi hoạt động :
 • Đối tượng khách hàng :

Như vậy , hình thức đầu tư của Nhà đầu tư là hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành .

Trên đây là toàn bộ nội dung giải trình của Nhà đầu tư về việc đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực ………

Nhà đầu tư tự nhận thấy hoàn toàn đáp ứng đủ điều kiện để hoạt động kinh doanh cũng như có đủ năng lực và kiến thức chuyên sâu để thực hiện kinh doanh trong lĩnh vực trên .

Nhà đầu tư kính mong Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh …… xem xét và chấp thuận hình thức đầu tư của dư án .

                 NHÀ ĐẦU TƯ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 

CÔNG TY

Công ty …….

 

Giám đốc

( Ký tên , đóng dấu)

Công ty ……

 

Giám đốc

( Ký tên , đóng dấu)

Giám đốc

 

( Ký tên , đóng dấu )

 

Nơi nhận :

– ….. ;

– …… ;

– Lưu VP;

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Theo quy định của Luật Đầu tư, Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài là điều kiện nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng khi thực hiện hoạt động đầu tư trong những ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định, điều ước quốc tế về đầu tư.

Giải trình việc đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài là văn bản của tổ chức gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trực thuộc tỉnh/thành phố, nội dung của văn bản này là sự trình bày và giải thích việc nhà đầu tư nước ngoài đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện đầu tư theo quy định của pháp luật.

Mẫu Giải trình việc đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CÔNG TY Y CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…/….

 

V/v: Giải trình việc đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài

….., ngày…tháng…năm…

Giải trình việc đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư năm 2014;

Căn cứ Nghị định 118/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ các văn bản có liên quan.

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố……

– Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố……..

I.THÔNG TIN VỀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

CÔNG TY X

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………………………….

Số đăng ký kinh doanh:………………………………………………………………….

Đăng ký tại:………………………………………………………………………………

Hotline:…………………..               Số Fax/email (nếu có):……………………………

Người đại diện theo pháp luật:Ông/Bà…………………….               Sinh năm:………

Quốc tịch:……………………………………………………………………………….

Hộ chiếu số:…………………….. ngày cấp:…/…/… Nơi cấp:………………………..

Chức vụ:……………………..          Căn cứ đại diện:……………….

Địa chỉ thường trú:…………………………….

Nơi cư trú hiện tại:…………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………….

Số TK:…………….- Chi nhánh…………- Ngân hàng……………

II.THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NHẬN ĐẦU TƯ

CÔNG TY Y

Địa chỉ trụ sở:……………………………………….

Giấy CNĐKDN số:…………………. do Sở Kế hoạch đầu tư………. cấp ngày… tháng…. năm…..

Hotline:…………………..               Số Fax/email (nếu có):…………………

Người đại diện theo pháp luật:Ông/Bà…………………….                       Sinh năm:………

Chức vụ:……………………..          Căn cứ đại diện:……………….

Địa chỉ thường trú:…………………………….

Nơi cư trú hiện tại:…………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………….

Số TK:…………….- Chi nhánh…………- Ngân hàng……………

Các ngành nghề Công ty Y đã đăng ký kinh doanh:

STT TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH GHI CHÚ
1      
2      
     

III. THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH/DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH MÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THAM GIA ĐẦU TƯ

1.Tên chương trình/dự án/công trình: ………………………………………………….

2.Địa điểm thực hiện: ………………………………………………………………….

3.Kế hoạch chi tiết thực hiện dự án: ……………………………………………………

4.Thời gian hoạt động:………………………………………………………………….

5.Tổng vốn đầu tư : ……………………………………..(tỷ đồng) bao gồm:

-Vốn đầu tư của NĐTNN:……………………………………..(tỷ đồng), tương đương: …………………………………. (đô la Mỹ), chiếm:………………………… %tổng vốn đầu tư được NĐTNN góp bằng ………………………….. trong vòng ……… tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận Đầu tư.

-Chi tiết vốn để thực hiện:…………………. (tỷ đồng) để thực hiện………………….……;

…………………………………………………(tỷ đồng) để thực hiện……………………

6.Chương trình/dự án/công trình bắt đầu đi vào thực hiện/xây dựng/triển khai: Từ ngày…/…/…

IV.GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI LÀ CÔNG TY….. ĐÃ ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Luật Đầu tư, các điều ước quốc tế và các văn bản khác có liên quan:

Công ty Y là doanh nghiệp nhận đầu tư từ nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) là Công ty X để thực hiện dự án………………………………………… nhận thấy Công ty X đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật trong nước, quốc tế, cụ thể:

1.Đáp ứng điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ (Theo quy định tại Khoản 3 Điều 22 Luật đầu tư)

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

2.Đáp ứng điều kiện về hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

Trên đây là toàn bộ phần giải trình về việc Nhà đầu tư nước ngoài là Công ty X đã đáp ứng điều kiện đầu tư để thực hiện dự án…………………………

Nhận thấy nhà đầu tư nước ngoài hoàn toàn đáp ứng mọi điều kiện để hoạt động kinh doanh cũng như có đầy đủ khả năng để tham gia đầu tư thực hiện dự án……………………….

Kính mong cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xem xét và chấp thuận để nhà đầu tư nước ngoài sớm tham gia vào việc đầu tư thực hiện dự án……………….. đảm bảo tiến độ thực hiện./.

Nơi nhận:

 

-Như trên;

-Lưu VT; VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY X

 

(Đã ký)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY Y

 

(Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Giải trình mất hóa đơn


CÔNG TY………………….

Số:……../……………………

V/v: Giải trình mất hóa đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                         ……., ngày……tháng……năm……

Kính gửi: Ban lãnh đạo Công ty …………………..

Tôi tên là:………………………………………………. Sinh ngày:………………………………………………….

Là người đại diện theo pháp luật của công ty:……………………………………………………………..

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:……………………………………………………………..

Nơi cấp:………………………………………………………………………… cấp ngày……tháng…..năm……

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:…………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………

Nay tôi làm bản giải trình về việc bị mất hóa đơn ….như sau:

…………………………………………………..

Vậy nay tôi làm bản tường trình này kính mong….xem xét giúp đỡ tôi.

Tôi cam kết những nội dung tường trình trên là đúng sự thật và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Rất mong sự xem xét và chấp thuận của Ban lãnh đạo Công ty.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT

ĐẠI DIỆN PHÒNG BAN

                                                                  

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Giải trình chậm nộp hồ sơ bhxh là văn bản của cá nhân/tổ chức gửi đến Cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhằm mục đích trình bày và giải thích về việc chậm nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội, cụ thể như sau:

Mẫu Giải trình chậm nộp hồ sơ bhxh

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


TÊN TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…/….

 

V/v: Giải trình chậm nộp hồ sơ bhxh  

….., ngày…tháng…năm…

GIẢI TRÌNH CHẬM NỘP HỒ SƠ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Kính gửi: – BHXH………….

Tên công ty:………………………………………

Địa chỉ trụ sở:……………………………………….

Giấy CNĐKDN số:…………………. do Sở Kế hoạch đầu tư………. cấp ngày… tháng…. năm…..

Hotline:…………………..               Số Fax/email (nếu có):…………………

Người đại diện theo pháp luật:Ông/Bà…………………….                       Sinh năm:………

Chức vụ:……………………..          Căn cứ đại diện:……………….

Địa chỉ thường trú:…………………………….

Nơi cư trú hiện tại:…………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………….

………………………….(Tên doanh nghiệp) xin giải trình với Qúy cơ quan về việc chậm nộp hồ sơ bhxh như sau:

Lý do doanh nghiệp chậm nộp hồ sơ bhxh:……………………………………….………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Cung cấp giấy tờ, căn cứ pháp lý chứng cứ chứng minh cho lý do chậm nộp hồ sơ bhxh là hợp pháp để được BHXH…….xem xét, giải quyết

Trên đây là toàn bộ phần giải trình về việc chậm nộp hồ sơ bhxh của…………………….. (Tên doanh).  Chúng tôi xin cam đoan mọi thông tin, giấy tờ là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Kính đề nghị BHXH ……… xem xét và giải quyết./.

Nơi nhận:

 

-Như trên;

-Lưu VT

TM.DOANH NGHIỆP

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com