Phiếu đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống dữ liệu

Xếp hạng post

CÔNG TY LUẬT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TNHH MINH KHUÊ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG DỮ LIỆU CỦA CÔNG TY

Họ và tên: …………………………… .Sinh ngày…………… .Số điện thoại …….……………

Email các nhân:……………………… Chuyên môn sâu……………..………………..……….

Trường: ……………………………… Lớp …….… … .Sinh viên năm thứ …………………

Nguyên quán:…….………………….……………………………….……………………………

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………….

Tài khoản được cấp:………………………………………………..….Pass word……………

Tôi xin cam đoạn việc sử dụng tài khoản được trên theo đúng quy định của công ty và chịu trách nhiệm trước công ty khi cung cấp dữ liệu/thông tin liên quan tài khoản tôi sử dụng nêu trên cho bên thứ ba khác mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty.

Hà Nội, ngày …. tháng… . năm ….20….

NGƯỜI ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

(Ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191