Mẫu biên bản nghiệm thu lắp đặt camera

Xếp hạng post

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2020

BIÊN BẢN NGHIỆM THU

V/v Lắp đặt hệ thống camera

 • Căn cứ hợp đồng mua bán số …. Ngày …tháng… năm…..

Hôm nay, ….giờ ngày … tháng …năm 20…, tại ……………… địa chỉ số …………………….

Chúng tôi gồm:

 • BÊN BÀN GIAO (BÊN A):……………

Tên doanh nghiệp (nếu có):…..……………

Ông/Bà…………………. – Chức vụ (nếu có):.………

Địa chỉ:………………

Số điện thoại:………………………

 • BÊN NHẬN BÀN GIAO (BÊN B):…………

Tên doanh nghiệp (nếu có):…..…………………

Ông/Bà…………………. – Chức vụ (nếu có):.………………

Địa chỉ:………………………

Số điện thoại:…………………

Hai bên đã thống nhất ký biên bản lắp đặt, kiểm định hệ thống camera với nội dung như sau:

 1. TÀI LIỆU CĂN CỨ NGHIỆM THU:
 2. Đơn xác nhận đã hoàn thành lắp đặt hệ thống camera của bên A;
 3. Đơn xin nghiệm thu hệ thống camera của bên A;
 4. Biên bản quy trình lắp đặt hệ thống camera
 5. THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Tên thiết bị: …………………………………

Mã số:……………………………………

Công suất:……………………………

Tính năng kĩ thuật:………………………………

Tình trạng thiết bị:……………………………

 • KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG:
 • Bên B đã kiểm tra, lắp đặt, và chạy thử thiết bị ……… mã số……….công suất…….theo đúng hợp đồng mua bán số …..ngày….tháng…năm….
 • Đảm bảo trình tự kiểm tra đúng kỹ thuật, đúng chủng loại thiết bị đã nêu trong hợp đồng.
 • BẢO HÀNH:

Các thiết bị sẽ được bảo hành đúng theo khoảng thời gian đã nêu trong hợp đồng.

Bên A có nghĩa vụ thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị trong thời gian bảo hành.

 • THANH TOÁN:

Sau khi bên A thực hiện công việc nghiệm thu các vật tư, thiết bị mà bên A cung cấp cho bên B theo hợp đồng mua bán số …..ngày…tháng…năm…. mà hai bên đã ký kết, bên B có nghĩa vụ hoàn thành thủ tục thanh toán cho bên A.

Quá ……ngày nếu bên B không thanh toán đủ số tiền trong hợp đồng thì 2 bên xác nhận nợ, bắt đầu từ ngày……tháng…….năm 20….

Bên B còn nợ của bên A:…………….. đồng (Bằng chữ:……………………..)

Nợ gốc:………………….                                  Lãi suất: ….%/tháng

Cam kết của Bên B

– Bên B tức ông/bà…………… cam kết sẽ dùng mọi tài sản cá nhân của mình để thanh toán khoản nợ nêu trên cho …….;

– Thanh toán đầy đủ theo những gì đã thỏa thuận ở trên;

– Các quyền và nghĩa vụ khác tại biên bản này và theo quy định của pháp luật.

Vào lúc …. giờ ngày …. tháng … năm 20…, ông/bà…………………. kiểm tra ………..đã hoạt động tốt và chấp nhận nghiệm thu. Biên bản này gồm ….. trang được lập thành …. bản, mỗi bên giữ một bản, … bản lưu lại ………………

Chúng tôi cùng nhau đọc lại biên bản, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC BÊN

BÊN BÀN GIAO
(Ký, ghi rõ họ tên)    
BÊN NHẬN BÀN GIAO
(Ký, ghi rõ họ tên)      
SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com