Công văn đề nghị cấp thẻ ra vào

5/5 - (1 bình chọn)

Mẫu Công văn đề nghị cấp thẻ ra vào


CÔNG TY/ DOANH NGHIỆP ….

 

PHÒNG/BAN …

————–

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày … tháng … năm …..

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ RA VÀO

V/v cấp thẻ ra vào khu ………..

Kính gửi: Toàn bộ nhân viên hiện đang làm việc tại Công ty ………………………….

Căn cứ vào Quyết định số …/QĐ ngày … tháng … năm … về việc cấp thẻ ra vào khu ……cho nhân viên làm việc tại Công ty ………

Vừa qua, Công ty nhận được Thông báo của khu ………… về việc làm thẻ cho nhân viên của Công ty ………… với mục đích: Giúp cho nhân viên dễ dàng hơn trong việc đi lại khu …………; đồng thời Công ty có thể quản lý việc ra vào khu ……… của nhân viên……………….

Việc làm thẻ ra vào khu …… dành cho nhân viên là bắt buộc. Đề nghị toàn bộ nhân viên Công ty …… Chấp hành nghiêm túc./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Ban Giám đốc….. (để b/c );

– Bộ phận… (để b/c );

– Trưởng phòng …;

– Lưu VT.

TM BAN GIÁM ĐỐC…

(ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com