Đây là Hợp đồng mua bán cây giống, con giống dùng trong các công ty buôn bán cây giống, con giống trong nông nghiệp.

Mẫu hợp đồng mua bán cây giống

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

Hà Nội, ngày …. tháng…. năm…….

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CÂY GIỐNG

Số: ……/HĐMBCG

      – Căn cứ: Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13;

            – Căn cứ: Bộ luật thương mại Số 36/2005/QH11;

            – Căn cứ: Luật lâm nghiệp số 16/2017/QH14;

            – Căn cứ: Thỏa thuận của các bên.

Hôm nay, ngày …. tháng ….năm ……, tại địa chỉ số ………………………………………, chúng tôi bao gồm:

BÊN A:……………………………………………………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

Email: ……………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên lạc: ……………………………Fax:………………………….

Đại diện:……………………………..……Theo căn cứ:……………………….

Chức danh: ……………………………………………………………………….

BÊN B:……………………………………………………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

Email: ……………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên lạc: ……………………………Fax:………………………….

Đại diện:……………………………..……Theo căn cứ:……………………….

Chức danh: ……………………………………………………………………….

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng số …/HĐMBCG với những nội dung sau đây:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

Bên A và bên B ký kết hợp đồng mua bán gỗ thành phẩm, theo đó Bên A đồng ý bán cho bên B …….. cây giống  như sau:

STTSản phẩmKích thướcĐơn giá (VNĐ/cây)Số lượngThành tiền (VNĐ)
1     
2     
3     
Tổng cộng  
Bằng chữ: 

Điều 2: Điều kiện của cây giống

1. Xuất cứ của cây giống: …………………………………..

– Bên A phải có giấy tờ chứng minh về xuất xứ của cây giống

2. Quy cách cây giống:

– Chiều cao đồng đều :………………….

– Đường kính thân cây:…………………

– Cây không xây xát

– Rễ cây không đứt

– Các tiêu chuẩn khác:……………………………..

3. Điều kiện về giấy phép

Bên A có nghĩa vụ cung cấp những loại giấy tờ như sau để chứng minh sản phẩm không trái quy định của pháp luật:

– Giấy chứng thực xuất xứ của cây giống

– Đăng ký kinh doanh của công ty về hoạt động mua bán cây giống

– Giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan có thẩm quyền

– Tất cả những loại hóa đơn, chứng từ có liên quan kèm theo.

Điều 3: Vận chuyển và nhận hàng

1. Thời gian: Bên A vận chuyển sản phẩm cho B theo 2 đợt:

a. Đợt một: Ngày … tháng… năm với số lượng như sau:

– ………………………………….

b. Đợt hai: Ngày… tháng.. năm với số lượng như sau:

– …………………………………..

2. Bên A có trách nhiệm ký kết hợp đồng vận chuyển với bên cho thuê vận chuyển. Chi phí vận chuyển sẽ được bao gồm trong hợp đồng này. Bên A có trách nhiệm cung cấp một bản sao hợp đồng vậ chuyển cho bên B nếu bên B có yêu cầu.

3. Bên B nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ pháp lý cần thiết để bên A ký kết hợp đồng vận chuyển với bên vận chuyển như: Hợp đồng vận chuyển và các loại giấy phép khác nếu bên vận chuyển yêu cầu.

4. Điều kiện về phương tiện vận chuyển: Bên A đảm bảo phương tiện vận chuyển là xe container phù hợp với bảo quản sản phẩm.

5. Việc thực hiện rỡ hàng, nhập kho sẽ do bên B thực hiện, mọi tổn hại về sản phẩm trong việc thực hiện rỡ hàng sẽ do bên B chịu trách nhiệm

6. Kiểm tra sản phẩm: Khi sản phẩm được vận chuyển tới kho hàng của bên B, bên B có trách nhiệm kiểm tra sản phẩm trước khi nhập kho.

– Trong trường hợp sản phẩm đủ tiêu chuẩn theo thỏa thuận của hai bên và theo luật định, bên B có nghĩa vụ nhập hàng hóa vào kho, đồng thời chuẩn bị các giấy tờ chứng minh sản phẩm đã được chuyển giao.

– Trong trường hợp sản phẩm không đủ tiêu chuẩn theo thỏa thuận của hai bên và theo luật định, bên B có quyền hoàn trả lại các sản phẩm không đủ tiêu chuẩn. Khi đó, bên A có nghĩa vụ giao lại cho bên A số hàng đạt tiêu chuẩn mà bên B hoàn trả lại trong vòng 15 ngày kể từ khi hoàn trả. Nếu bên A không thể thực hiện được thì bên A có nghĩa vụ bồi thường cho B số tiền đúng với giá trị số sản phẩm không đạt tiêu chuẩn mà bên B hoàn trả. 

7. Sau khi bên B đã kiểm tra và nhận hàng, nếu có sự phát hiện hư hỏng hoặc không đạt tiêu chuẩn về hàng hóa, hai bên sẽ tự thỏa thuận để có giải pháp giải quyết.

Điều 4: Thanh toán

1. Bên B thanh toán cho bên A theo hai đợt:

– Đợt 1: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên A  ký kết hợp đồng vận chuyển với bên cho thuê vận chuyển với số tiền là ……………. VNĐ

– Đợt 2: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên B rỡ hàng, nhập kho với số tiền là …………… VNĐ và chi phí vận chuyển.

2. Bên B thanh toán cho bên A bằng cách chuyển khoản:

– Số tài khoản

– Tên tài khoản

– Ngân hàng

– Chi nhánh

3. Bên B có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ chứng minh đã chuyển khoản cho bên A trong vòng 03 ngày kể từ ngày bên B thanh toán

4. Bên A có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ chứng minh đã nhận chuyển khoản trong vòng 03 ngày kể từ khi bên B cung cấp giấy tờ chứng minh đã chuyển khoản cho bên A.

Điều 5: Sự thay đổi trong hợp đồng

1. Mọi sự thay đổi về số lượng hàng, thời gian, địa điểm vận chuyển hàng hay bất kỳ sự thay đổi nào có liên quan đến điều kiện của sản phẩm đều phải được hai bên thông báo bằng văn bản cho bên kia trước 15 ngày kể từ ngày vận chuyện hàng của đợt vận chuyển đầu tiên.

Nếu có sự thay đổi trong thời gian thực hiện hợp đồng, hai bên sẽ tự thỏa thuận để đưa ra giải pháp tối ưu nhất.

2. Mọi sự thay đổi về giá, phát sinh về giá trong thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được hai bên tự thỏa thuận một phụ lục về thay đổi giá  hoặc một hợp đồng mới trong thời hạn 15 ngày trong trường hợp có sự thay đổi về giá kể từ ngày hai bên biết về sự thay đổi này; hoặc trong thời hạn 03 ngày đối với trường hợp có sự phát sinh về giá kể từ ngày bên A vận chuyển sản phẩm vào đợt cuối cùng.

Điều 6: Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên

1. Quyền lợi của bên A

– Được thanh toán theo quy định của hợp đồng

2. Nghĩa vụ của bên A

– Thực hiện sản xuất hiệu quả, đúng tiến độ, đúng quy trình theo thỏa thuận và theo quy định pháp luật

– Thực hiện đầy đủ và có trách nhiệm về các nghĩa vụ của mình theo thoả thuận tại hợp đồng này và theo quy định của pháp luật.

3. Quyền lợi của bên B

– Nhận sản phẩm theo đúng quy định của thỏa thuận để thực hiện hoạt động tiêu thụ.

4. Nghĩa vụ của bên B

– Thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn nghĩa vụ thanh toán được quy định trong hợp đồng

Điều 7: Sửa đổi

Mọi sửa đổi, bổ sung liên quan đến Hợp Đồng này đều phải được lập bằng văn bản dựa trên sự thỏa thuận và được ký bởi Bên A và Bên B.

Điều 8: Chấm dứt hợp đồng

1. Hợp đồng có thể chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

– Theo thoả thuận của hai Bên;

– Do bất khả kháng;

– Sau khi các Bên đã hoàn thành các nghĩa vụ của Hợp đồng;

– Theo quy định của pháp luật.

2. Một Bên được quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng nhưng phải thông báo cho Bên còn lại trước ba mươi ngày. Nếu việc chấm dứt Hợp đồng của một Bên không do lỗi của Bên còn lại và hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng gây tổn thất, thiệt hại cho Bên còn lại thì Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng phải bồi thường thiệt hại cho bên kia.

3. Trường hợp một Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng do lỗi của Bên còn lại thì Bên còn lại phải bồi thường các thiệt hại do lỗi của mình gây ra cho Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng.

4. Trong trường hợp chấm dứt Hợp đồng trước hạn vì bất cứ lý do gì, hai Bên có nghĩa vụ tiến hành thanh lý hợp đồng bằng việc lập Biên bản thanh lý để xác nhận chấm dứt mọi quyền và nghĩa vụ của mỗi Bên quy định tại Hợp đồng này.

5. Bất kể Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp nào, Bên B có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các chi phí  Bên A đến thời điểm Hợp đồng chấm dứt.

6. Các khoản phạt và bồi thường thiệt hại và nghĩa vụ thanh toán của bất kỳ Bên nào đối với Bên còn lại phải được thực hiện trong vòng …………… ngày kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng

Điều 9:  Sự kiện bất khả kháng

1. Hợp đồng có thể bị tạm dừng thực hiện hoặc chấm dứt hiệu lực trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng. Hai bên tiến hành thỏa thuận trong vòng …..tháng kể từ ngày được biết về sự kiện xảy ra về việc tạm ngưng hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng.

2. Hai bên thỏa thuân về các điều khoản sau trong thỏa thuận tạm ngưng hợp đồng

– Thời gian tạm ngưng hợp đồng,

– Áp dụng các biện pháp khẩn cấp để giảm thiểu tổn thất

– Trách nhiệm của các bên để khắc phục hậu quả do sự kiện bất khả kháng gây ra

-…

Thỏa thuận về việc tạm ngừng hợp đồng phải được lập thành văn bản và có sự xác nhận của hai bên

3. Hai bên có thể thống nhất chấm dứt hợp đồng trong trường hợp không thể khắc phục hậu quả do sự kiện bất khả kháng gây ra.

4. Một sự kiện được coi là bất khả kháng theo điều này quy định phải đáp ứng 03 điều kiện sau:

– Sự kiện xảy ra một cách khách quan nằm ngoài phạm vi kiểm soát của bên vi phạm hợp đồng;

– Hậu quả của sự kiện không thể lường trước được tại thời điểm giao kết hoặc trong quá trình thực hiện hợp đồng cho đến trước thời điểm xảy ra hành vi vi phạm;

– Hậu quả của sự kiện đó không thể khắc phục được mặc dù áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

Điều 10: Phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại

1. Phạt vi phạm là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả một khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng nếu trong hợp đồng có thỏa thuận, trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Bộ luật Dân sự.

2. Hai bên thỏa thuận phạt vi phạm đối với bất kỳ hành vi vi phạm hợp đồng  như sau:

Vi phạm lần 1 với số tiền là …………….. VNĐ

Vi phạm lần 2 với số tiền là ……………… VNĐ

3. Nếu một bên vi phạm hơn …. lần đối với một nghĩa vụ hoặc hơn … nghĩa vụ được quy định trong hợp đồng thì bên kia có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng đồng thời có quyền yêu cầu bên vi phạm hợp đồng thanh toán phí vi phạm hợp đồng và bồi thường nếu có thiệt hại xảy ra.

3. Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng, một trong hai bên có hành vi vi phạm hợp đồng gây thiệt hại cho bên kia thì phải bổi thường thiệt hại, theo đó, bên gây thiệt hại phải chịu trách nhiệm hoàn toàn và bồi thường thiệt hại đối với những thiệt hại mà hành vi vi phạm đó trực  tiếp gây hậu quả.

Điều 11: Giải quyết tranh chấp

1. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có tranh chấp phát sinh các bên giải quyết trên tinh thần hoà giải, thương lượng. Các bên tiến hành thương lượng, hòa giải ít nhất …. lần trong vòng …..tháng kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp.Trường hợp thương lượng bất thành, một trong hai bên có quyền khởi kiện ra toà án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam để giải quyết.

2. Hợp đồng này được xác lập và thi hành theo pháp luật của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Điều 12: Hiệu lực hợp đồng

1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày … tháng… năm đến ngày… tháng… năm.

2.Trường hợp có bất kỳ điều khoản, điều kiện nào của Hợp Đồng này không thể thực thi hoặc bị vô hiệu do thoả thuận trái với quy định của pháp luật thì các điều khoản, điều kiện còn lại của Hợp Đồng vẫn được đảm bảo thi hành.

Điều 13: Điều khoản cuối cùng

1. Hợp đồng này được kí kết tại …………………………………………………………….., vào ngày …. tháng … năm ….. 

2. Hợp đồng được lập  thành ba (03) bản, có giá trị pháp lý ngang nhau và có hiệu lực từ ngày …. tháng … năm ….. Khi hai bên ký phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng này.

……………., ngày …tháng … năm …..

                  Bên A                                                                           Bên B

     ( Đại diện bên A ký tên )                                           ( Đại diện bên B ký tên)


DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Hợp đồng hợp tác kinh doanh là thỏa thuận giữa các bên: Giữa hai công ty hoặc hai cá nhân, cũng có thể giữa cá nhân với công ty nhằm khai thác những lợi thế kinh doanh nhất định của mỗi bên và cùng thỏa thuận phân chia lợi nhuận cũng như trách nhiệm pháp lý giữa các bên trong quá trình hợp tác.

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

Hà Nội, ngày … tháng …  năm ……

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH CÁ NHÂN

Số: …/HĐHTKD

      – Căn cứ: Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13;

            – Căn cứ: Luật đầu tư số 67/2014/QH13;

            – Căn cứ: Thỏa thuận của các bên.

Hôm nay, ngày …. tháng … năm 20… tại địa chỉ ……………………, chúng tôi bao gồm:

BÊN A:

Ông/ bà …………………………………………………………………………….

CMTND/CCCD:……………………Nơi cấp:……………Ngày cấp:……………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………

Email:………………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên lạc:………………………………………………………………..

BÊN B (Bên mua nhà)

Ông/ bà ……………………………………………………………………………

CMTND/CCCD:……………………Nơi cấp:……………Ngày cấp:……………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………

Email:………………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên lạc:………………………………………………………………..

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng số …./HĐHTKD với những nội dung sau đây:

Điều 1: Mục tiêu hợp tác

Bên A và Bên B nhất trí cùng nhau hợp tác kinh doanh, điều hành và chia sẻ lợi nhuận có được từ việc hợp tác kinh doanh

Điều 2: Cách thức hợp tác

1. Địa điểm thực hiện: ……………………………………………………………………………

2. Năng lực sản xuất: Hàng hoá/dịch vụ vào năm sản xuất ổn định

3. Sản phẩm của Hợp đồng hợp tác kinh doanh này sẽ được tiêu thụ:

– Tại thị trường Việt Nam: ……% sản phẩm

– Tại thị trường nước ngoài: ……% sản phẩm

Điều 3. Thời hạn của hợp đồng

– Thời hạn của hợp đồng: là ……năm

Kể từ ngày … tháng … năm … đến  ngày … tháng … năm …;

– Gia hạn hợp đồng: Hết thời hạn trên hai bên có thể thỏa thuận gia hạn thêm thời hạn của hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết hợp đồng mới tùy vào điều kiện kinh doanh của Hai bên;

Điều 4: Vốn góp và phân chia kết quả kinh doanh

1. Vốn góp

1.1. Bên (các Bên) Việt Nam: góp …………. bằng ……………………………… (quyền sử dụng đất, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, bộ phận rời, linh kiện, tiền mặt, các chi phí khác ….)

1.2. Bên (các Bên) nước ngoài: góp ………….. bằng ………………………….. (máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, bộ phận rời, linh kiện, tiền nước ngoài, các chi phí khác ….).

Nếu vào thời điểm đóng góp thực tế, những giá trị trên đây thay đổi so với giá trị hiện tại thì các Bên phải thoả thuận về những sửa đổi đó và báo cáo Cơ quan cấp Giấy phép đầu tư xem xét và chuẩn y.

Trong trường hợp một  Bên không có khả năng hoàn thành nghĩa vụ như đã thoả thuận thì Bên đó phải thông báo cho các Bên kia biết lý do và những biện pháp xử lý trước ….. ngày. Thiệt hại thực tế và chính đáng do sự chậm trễ hay không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của một Bên gây ra, sẽ được bồi thường theo thoả thuận của các Bên; trong trường hợp không thoả thuận được thì sẽ do cơ quan xét xử hoặc trọng tài quy định tại Điều 10 Hợp đồng này quyết định.

2. Phân chia kết quả kinh doanh

2.1. Tỷ lệ phân chia: Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh được chia như sau Bên A được hưởng …. %, Bên B được hưởng ….. % trên lợi nhuận sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước;

2.2. Thời điểm chia lợi nhuận: Ngày cuối cùng của năm tài chính. Năm tài chính được tính bắt đầu từ ngày….tháng… đến ngày ….tháng…; riêng năm …., năm tài chính được hiểu từ thời điểm hợp đồng này có hiệu lực đến ngày ….tháng…năm…..;

2.3. Trường hợp hoạt động kinh doanh phát sinh lỗ: Hai bên phải cùng nhau giải thỏa thuận giải quyết, trường hợp không thỏa thuận được sẽ thực hiện theo việc đóng góp như quy định tải Khoản 3.1 Điều 3 của luật này để bù đắp chi phí và tiếp tục hoạt động kinh daonh

Điều 5. Các nguyên tắc tài chính

1. Hai bên phải tuân thủ các nguyên tắc tài chính kế toán theo qui định của pháp luật về kế toán của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

2. Mọi khoản thu chi cho hoạt động kinh doanh đều phải được ghi chép rõ ràng, đầy đủ, xác thực.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của các bên

Các Bên cam kết tận tâm thực hiện các quyền và nghĩa vụ nêu trong Hợp đồng này.

1  Góp vốn đầy đủ và đúng hạn vào Vốn Hợp tác kinh doanh theo quy định tại Hợp đồng này.

2  Các Bên sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các thỏa thuận quy định trong Hợp đồng này cũng như có trách nhiệm đối với mọi vấn đề liên quan đến hoạt động Hợp tác kinh doanh tương ứng với phần vốn góp của mỗi Bên trong Vốn Hợp tác kinh doanh. Quyền và nghĩa vụ của Các Bên trong hoạt động Hợp tác kinh doanh có thể sẽ thay đổi tương ứng với sự thay đổi về tỷ lệ vốn góp của mỗi bên trong Vốn Hợp tác kinh doanh.

3. Các quyền và nghĩa vụ khác …………………………….

Điều 7: Cơ chế giám sát

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, các Bên thoả thuận cơ chế giám sát như sau:

…………………………………………………………………………………………………………………

( Thành lập Ban điều phối, Văn phòng điều hành của Bên nước ngoài bao gồm phương thức thành lập, hoạt động, quyền hạn, trách nhiệm ….).

Điều 8: Tiến độ hợp đồng

Kể từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư, Hợp đồng này được thực hiện theo tiến độ sau:

1. Khởi công xây dựng: từ tháng thứ ……..

2. Lắp đặt thiết bị: từ tháng thứ………………

3. Vận hành thử: từ tháng thứ ………………..

4. Sản xuất chính thức: từ tháng thứ ………

Điều 9: Chấm dứt hợp đồng

8.1. Hợp đồng có thể chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

– Theo thoả thuận của hai Bên;

– Do bất khả kháng;

– Sau khi các Bên đã hoàn thành các nghĩa vụ của Hợp đồng;

– Theo quy định của pháp luật.

8.2. Một Bên được quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng nhưng phải thông báo cho Bên còn lại trước ba mươi ngày. Nếu việc chấm dứt Hợp đồng của một Bên không do lỗi của Bên còn lại và hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng gây tổn thất, thiệt hại cho Bên còn lại thì Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng phải bồi thường thiệt hại cho bên kia.

8.3. Trường hợp một Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng do lỗi của Bên còn lại thì Bên còn lại phải bồi thường các thiệt hại do lỗi của mình gây ra cho Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng.

8.4. Trong trường hợp chấm dứt Hợp đồng trước hạn vì bất cứ lý do gì, hai Bên có nghĩa vụ tiến hành thanh lý hợp đồng bằng việc lập Biên bản thanh lý để xác nhận chấm dứt mọi quyền và nghĩa vụ của mỗi Bên quy định tại Hợp đồng này.

8.5. Bất kể Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp nào, Bên B có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các chi phí  Bên A đến thời điểm Hợp đồng chấm dứt.

8.6. Các khoản phạt và bồi thường thiệt hại và nghĩa vụ thanh toán của bất kỳ Bên nào đối với Bên còn lại phải được thực hiện trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng

Điều 10:  Sự kiện bất khả kháng

1. Hợp đồng có thể bị tạm dừng thực hiện hoặc chấm dứt hiệu lực trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng. Hai bên tiến hành thỏa thuận trong vòng 01 tháng kể từ ngày được biết về sự kiện xảy ra về việc tạm ngưng hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng.

2. Hai bên thỏa thuân về các điều khoản sau trong thỏa thuận tạm ngưng hợp đồng

– Thời gian tạm ngưng hợp đồng,

– Áp dụng các biện pháp khẩn cấp để giảm thiểu tổn thất

– Trách nhiệm của các bên để khắc phục hậu quả do sự kiện bất khả kháng gây ra

-…

Thỏa thuận về việc tạm ngừng hợp đồng phải được lập thành văn bản và có sự xác nhận của hai bên

3. Hai bên có thể thống nhất chấm dứt hợp đồng trong trường hợp không thể khắc phục hậu quả do sự kiện bất khả kháng gây ra.

4. Một sự kiện được coi là bất khả kháng theo điều này quy định phải đáp ứng 03 điều kiện sau:

– Sự kiện xảy ra một cách khách quan nằm ngoài phạm vi kiểm soát của bên vi phạm hợp đồng;

– Hậu quả của sự kiện không thể lường trước được tại thời điểm giao kết hoặc trong quá trình thực hiện hợp đồng cho đến trước thời điểm xảy ra hành vi vi phạm;

– Hậu quả của sự kiện đó không thể khắc phục được mặc dù áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

Điều 11: Phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại

1. Phạt vi phạm là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả một khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng nếu trong hợp đồng có thỏa thuận, trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Bộ luật Dân sự.

2. Hai bên thỏa thuận phạt vi phạm đối với bất kỳ hành vi vi phạm hợp đồng  như sau:

Vi phạm lần 1 với số tiền là ………………………….

Vi phạm lần 2 với số tiền là ………………………….

3. Nếu một bên vi phạm hơn 03 lần đối với một nghĩa vụ hoặc hơn 02 nghĩa vụ được quy định trong hợp đồng thì bên kia có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng đồng thời có quyền yêu cầu bên vi phạm hợp đồng thanh toán phí vi phạm hợp đồng và bồi thường nếu có thiệt hại xảy ra.

4. Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng, một trong hai bên có hành vi vi phạm hợp đồng gây thiệt hại cho bên kia thì phải bổi thường thiệt hại, theo đó, bên gây thiệt hại phải chịu trách nhiệm hoàn toàn và bồi thường thiệt hại đối với những thiệt hại mà hành vi vi phạm đó trực  tiếp gây hậu quả.

Điều 12: Giải quyết tranh chấp

1. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có tranh chấp phát sinh các bên giải quyết trên tinh thần hoà giải, thương lượng. Các bên tiến hành thương lượng, hòa giải ít nhất …..lần trong vòng …….tháng kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp.Trường hợp thương lượng bất thành, một trong hai bên có quyền khởi kiện ra toà án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam để giải quyết.

2. Hợp đồng này được xác lập và thi hành theo pháp luật của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Điều 13: Hiệu lực hợp đồng

1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày … tháng… năm đến ngày… tháng… năm.

2.Trường hợp có bất kỳ điều khoản, điều kiện nào của Hợp Đồng này không thể thực thi hoặc bị vô hiệu do thoả thuận trái với quy định của pháp luật thì các điều khoản, điều kiện còn lại của Hợp Đồng vẫn được đảm bảo thi hành.

Điều 14: Điều khoản cuối cùng

1. Hợp đồng này được kí kết tại ………………………………………………………..vào ngày …. tháng … năm 20… 

2. Hợp đồng được lập  thành ba (03) bản, có giá trị pháp lý ngang nhau và có hiệu lực từ ngày … tháng … năm 20….. Khi hai bên ký phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Hà Nội, ngày .. tháng ….năm …..

                  Bên A                                                                         Bên B

      ( Người đại diện ký tên)                                             ( Người đại diện ký tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày …tháng…năm…

HỢP ĐỒNG KÝ GỬI QUẦN ÁO

Số: …./HĐKG –

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Căn cứ Luật Thương mại năm 2005;
 • Căn cứ……;
 • Căn cứ khả năng và nhu cầu của các bên.

Hôm nay, tại địa chỉ: ………………., ngày……tháng …..năm….. chúng tôi gồm:

BÊN GIAO HÀNG (BÊN A):

Công ty: …………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………………………….

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………..cấp ngày ….tháng…..năm….

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:  …………………….     Số Fax/email (nếu có):   ………………………..

Người Đại diện theo pháp luật: Ông/bà:   ………………………………………………..

CMND/CCCD số:…………………..      cấp ngày:………………………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………

Số điện thoại:  ……………………………………………………………………………………   

Căn cứ đại diện: ………………………………………………………………………………….

Số tài khoản: …………………chi nhánh………………..-Ngân hàng…………………..

(HOẶC:

Ông/bà:…………………………………………………. Sinh ngày: ………………………………..

Số CMND/CCCD:……………………….. Cấp ngày….tháng….năm….. Do………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………..)

Và:

BÊN ĐẠI LÝ KÝ GỬI (BÊN B):

Công ty: …………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………………………….

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………..cấp ngày ….tháng…..năm….

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:  …………………….     Số Fax/email (nếu có):   ………………………..

Người Đại diện theo pháp luật: Ông/bà:   ………………………………………………..

CMND/CCCD số:…………………..      cấp ngày:………………………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………

Số điện thoại:  ……………………………………………………………………………………   

Căn cứ đại diện: ………………………………………………………………………………….

Số tài khoản: …………………chi nhánh………………..-Ngân hàng…………………..

Cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng ký gửi quần áo số: ………. ngày…tháng…năm… để ghi nhận việc Bên A ký gửi hàng hóa cho Bên B. Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

 1. Bên A giao cho bên B phát hành phân phối, bán lẻ theo phương thức ký gửi quần áo, như sau:
STTTÊN HÀNGĐƠN VỊ TÍNHSỐ LƯỢNGĐƠN GIÁCHIẾT KHẤUTHÀNH TIỀNGHI CHÚ
        
 TỔNG:
 1. Đại lý bán hàng chủ yếu theo phương thức giao hàng thu tiền ngay. Chỉ bán thiếu cho khách hàng khi được bên chủ hàng đồng ý và ra các điều kiện hợp lý.
 2. Đại lý có quyền trả lại mặt hàng xét thấy khó tiêu thụ bất cứ lúc nào, có quyền từ chối nhận ký gửi những mặt hàng chậm luận chuyển.

Điều 2: Thực hiện hợp đồng

2.1  Chủ hàng phải chịu mọi thủ tục và chi phí giao hàng phải thông báo trước cho chủ cửa hàng địa điểm và thời gian giao nhận hàng (nếu không thể đưa trực tiếp đến cửa hàng được).

2.2 Sau khi nhận hàng, Bên B phải chịu trách nhiệm về sự hư hỏng, mất mát, mặc dù quyền sở hữu hàng hóa tại cửa hàng vẫn thuộc về bên giao hàng và có quyền rút hàng ký gửi về bất cứ lúc nào.

2.3. Nếu Bên A không đến giao hàng đúng lịch đã thỏa thuận thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo thực tế mà Bên B phải chịu.

2.4 Sau mỗi lần giao nhận hàng đều phải lập biên bản ký gửi quần áo.

Điều 3: Phương thức thanh toán

Cửa hàng thực hiện việc kiểm hàng và thanh toán theo phương thức:

Đợt 1: ngay sau khi mỗi lần nhận hàng Bên B sẽ tạm ứng cho bên A số tiền tương ứng với …% giá trị đơn hàng.

Đợt 2: Bên B thanh toán cho Bên A số tiền còn lại khi Bên B hoàn thành xong việc bán hàng hoặc dựa trên số hàng bán được theo tháng, số tiền này được khấu trừ với số quần áo mà Bên B trả lại.

Điều 4: Bảo hành, sửa chữa hàng hóa

Cửa hàng có thể thay mặt chủ hàng (ở xa) trong chức năng, bảo hành, sửa chữa hàng hóa trong quá trình giao dịch với khách hàng, theo thời hạn do chủ hàng ấn định và phải thanh toán chi phí sửa chữa, cung ứng phụ tùng và các hàng hóa cần thay thế.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các bên

5.1 Bên A:

– Yêu cầu Bên B thanh toán đúng thời hạn theo hợp đồng này;

– Yêu cầu Bên B bồi thường thiệt hại trong các trường hợp gây ra thiệt hại như quy định tại hợp đồng này.

– Bên A cung cấp cho bên B thông tin, số lượng,.. quần áo từng chuyến.

5.2 Bên B:

– Yêu cầu bên A chuyển giao quần áo đến đúng địa điểm, và thời gian đã thỏa thuận;

– Bồi thường thiệt hại cho bên A nếu để mất mát, hư hỏng tài sản do lỗi của mình, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Điều 6: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng không cho phép cửa hàng chuyển nhượng cho bên thứ ba. Bên nào cần chấm dứt hợp đồng vào thời điểm nào phải báo trước cho bên kia trong vòng… ngày. Thời gian, địa điểm và chi phí chuyên chở việc trả hàng sẽ do bên nào chủ động chấm dứt hợp đồng chịu.

Điều 7: Vi phạm hợp đồng và giải quyết tranh chấp

6.1 Hai Bên cam kết thực hiện đúng những điều ghi trên Hợp đồng này. Nếu một trong hai Bên cố ý vi phạm các điều khoản của Hợp đồng này sẽ phải chịu trách nhiệm tài sản về các hành vi vi phạm đó.

6.2 Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, hai Bên cố gắng cùng nhau bàn bạc các biện pháp giải quyết trên tinh thần hòa giải, có thiện chí và hợp tác. Nếu vẫn không thống nhất cách giải quyết thì hai Bên sẽ đưa vụ việc ra Tòa án, toàn bộ chi phí xét xử do Bên thua chịu.

6.3 Quyết định của Tòa án sẽ mang tính chung thẩm và có giá trị ràng buộc các Bên thi hành. Trong thời gian Tòa án thụ lý và chưa đưa ra phán quyết, các Bên vẫn phải tiếp tục thi hành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo
quy định của hợp đồng này .

Điều 8: Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…./…../…. đến ngày…./…./…..

Hợp đồng này hết hiệu lực khi các bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình hoặc có thỏa thuận chấm dứt và không thực hiện hợp đồng, hoặc…

Hợp đồng này được lập thành … bản bằng tiếng Việt, gồm… trang. Các bản có giá trị pháp lý như nhau và Bên A giữ … bản để…., Bên B giữ ….. bản để….

Bên ABên B

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Trường học là cơ sở giáo dục, với số lượng học sinh lớn, nhu cầu y tế là vô cùng quan trọng để chăm sóc sức khỏe các em cũng như kịp thời đề phòng những rủi ro xảy ra, nhân viên y tế của trường cần túc trực trên tất cả các khoảng thời gian mà trường có học sinh. Nhân viên y tế có thể được thuê tự do hoặc theo Hợp đồng nhà trường ký kết với bệnh viện, cơ sở y tế địa phương.

Khái niệm Hợp đồng thuê nhân viên y tế trường học

Để đảm bảo sức khỏe của học sinh, trường học cần thiết phải bố trí các phòng ban, cá nhân để đảm bảo về y tế, nhưng việc bố trí như thế nào, trách nhiệm, phạm vi quyền hạn của những cá nhân đảm bảo y tế này là gì thì lại cần phải có một sự rõ ràng bằng văn bản. Khi này, Hợp đồng thuê nhân viên y tế cho các cơ sở giáo dục sẽ được ký kết giữa nhà trường và cơ sở y tế địa phương hoặc cá nhân có chứng chỉ, điều kiện để cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh.

Mức chặt chẽ, chi tiết của Hợp đồng sẽ là hành lang bảo vệ quyền lợi cho cả học sinh, nhà trường và cơ sở, cá nhân cung cấp dịch vụ y tế.

Mẫu Hợp đồng thuê nhân viên y tế trường học – Tư vấn 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

———–0o0———-

….,ngày…tháng….năm….

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÂN VIÊN Y TẾ TRƯỜNG HỌC

( Số:………/HĐTNVYTTH -……….)

Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;

Căn cứ Bộ luật lao động  2012;

Căn cứ………………………;

Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên.

Hôm nay ngày…/…/…. Chúng tôi gồm các bên sau:

Bên thuê ( Bên A):

Tên trường :……………………………………………………………………….

Trụ sở chính:……………………………………………………………………….

Đại diện theo ủy quyền Ông/Bà :………………………..Chức vụ:………………

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………..

Fax: …………………………………   Email:……………………………………..

Bên cung cấp (Bên B):

Họ và tên:……………………………… Ngày sinh:…./…../…………………….

CMND/ CCCD số:…….                Ngày cấp:…/…./….           Nơi cấp:………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………….

Sau khi bàn bạc và thống nhất chúng tôi cùng thỏa thuận ký kết bản hợp đồng nhân viên y tế trường học với các nội dung và điều khoản sau:

Điều 1: Đối tượng nhân viên y tế

Bên A đồng ý thuê bên B với mục đích thăm khám, kiểm tra sức khỏe của giáo viên, học sinh trong trường.

 • Chức danh: Nhân viên y tế trường……
 • Thời gian làm việc: giờ hành chính bắt đầu từ….h đến….h hằng ngày từ thứ     2 đến hết ngày thứ 7.
 • Địa chỉ trường :…………

Điều 2: Thời gian thực hiện hợp đồng

Vào …h, ngày…. tháng…năm… Bên  B sẽ phải có mặt tại trường:….. để được hướng dẫn và bàn giao về công việc.

Thời gian bắt đầu công việc sẽ là …h, ngày…/…./… đến hết thời hạn là 02 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các bên

3.1 Quyền và nghĩa vụ của bên A:

 • Bên A có quyền yêu cầu bên B thực hiện các công việc của một nhân viên y tế tại trường…………
 • Bên A có quyền nhắc nhở, khiển trách khi bên B vi phạm nội quy, quy chế phòng ban y tế của trường hoặc các quy định của trường ảnh hưởng đến uy tín của phòng ban.
 • Bên A có nghĩa vụ hướng dẫn, chỉ đạo bên B thực hiện công việc.
 • Bên A có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ mọi khoản lương hàng tháng và các khoản chi phí khác mà bên B phải bỏ ra để thực hiện cho bên A.
 • ….

3.2 Quyền và nghĩa vụ của bên B

 • Bên B trong quá trình làm việc sẽ được hưởng mọi quyền lợi bình đẳng, chế độ đãi ngộ của bên A dành cho các nhân viên.
 • Bên B sẽ được trợ cấp ăn trưa tại trường.
 • Bên B có nghĩa vụ thực hiện công việc tốt được giao và hỗ trợ giúp đỡ đồng nghiệp trong quá trình làm việc.
 • Bên B phải báo cáo công việc hàng tháng cho cấp trên về quá trình cũng như kết quả hoạt động của mình.
 • …………

Điều 4: Chi phí, lương, phụ cấp và phương thức thanh toán

Chi phí:

Chế độ lương chính của bên A dành cho bên B sẽ là :….VNĐ/tháng.

Ngoài ra, sau 03 tháng làm việc bên A sẽ xem xét thái độ làm việc cũng chất lượng công việc bên B mang lại cho công ty sẽ tiến hành thưởng hoặc tang lương theo quy định.

Phương thức thanh toán:

Bên A sẽ thanh toán qua tài khoản ngân hàng cho bên B vào số tài khoản cá nhân vào mùng 10 hàng tháng.

Thông tin tài khoản ngân hàng nhận tiền:

Tên tài khoản nhận tiền:……………………………………………………………

Số tài khoản:………………………………………………………………………..

Thuộc ngân hàng:………………………………………………………………….

Điều 5: Phạt vi phạm

– Bên A có trách nhiệm trách nhiệm thanh toán đầy đủ mọi khoản lương thưởng như đã thỏa thuận ban đầu. Nếu bên A vi phạm sẽ bị phạt vi phạm…..VNĐ

– Trong quá trình làm việc nếu bên B không thực hiện công việc hoặc thực hiện không nghiêm túc dẫn đến chất lượng công việc không tốt thì bên B sẽ phải chịu mức phạt:….VNĐ theo nội quy, quy chế của phòng ban.

– Bên B nghỉ phải xin phép trước :…. Ngày, nếu nghỉ đột xuất sẽ bị khiển trách, kỷ luật. Nhiều lần vi phạm trong tháng sẽ bị trừ vào lương theo quy định.

– Bên B nếu muốn chấm dứt hợp đồng lao động phải thông báo cho bên A biết trước một tháng.  Nếu thông báo nghỉ đột xuất sẽ bị trừ 50% tương ứng với thời gian làm việc trong tháng đó.

– Bên A hoặc bên B không được hủy hợp đồng mà không được sự đồng ý của bên còn lại. Nếu tự ý hủy hợp đồng thì một trong các bên sẽ phải chịu mức chi phí sau:

 • Bên A vẫn phải thanh toán số tiền trong thời gian bên B đã làm tương ứng với cho bên A tương ứng với kết quả công việc bên B mang lại và bồi thường tổn thất mà bên B phải chịu khi bên A tự ý hủy hợp đồng.
 • Bên B sẽ không được nhận lương của tháng tự ý hủy hợp đồng và bị phạt vi phạm:….VNĐ

Điều 6: Giải quyết tranh chấp

Các bên phải tuân thủ thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng. Một trong các bên vi phạm sẽ bị phạt và bồi thường như điều 05 quy định về điều khoản phạt vi phạm.

Mọi tranh chấp phát sinh ban đầu sẽ được các bên thương lượng, hòa giải.

Nếu không thể hòa giải được một trong các bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết. Bên nào có lỗi hay vi phạm trong quá trình thực hiện sẽ phải chịu trách nhiệm và mức chi phí liên quan cũng như bồi thường thiệt hại mà bên còn lại phải gánh chịu.

Điều 7: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng sẽ chấm dứt trong thời hạn 02 năm như các bên đã thỏa thuận kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Bên B sẽ phải làm việc cho bên A trong thời hạn là 02 năm . Sau thời gian trên bên B muốn tiếp tục công việc và được bên A đồng ý thì có thể thông báo với bên A về việc gia hạn hợp đồng.

Điều 8: Hiệu lực của hợp đồng

 • Hợp đồng sẽ phát sinh hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng thuê nhân viên y tế trường học. Tức là ngày…/…/…. Đến hết thời gian 02 năm kể từ ngày hết hạn hợp đồng.
 • Hợp đồng sẽ gồm 05 trang, được lập thành 2 bản mỗi bên sẽ giữ một bản. Các bản hợp đồng sẽ có giá trị như nhau.
 • Sau khi đã thỏa thuận, thống nhất các điều khoản của Hợp đồng thuê nhân viên y tế trường học sẽ tiến hành việc ký tên xác nhận dưới đây.

     Đại diện bên A                                                                          Đại diện bên B

( Ký và ghi rõ họ tên)                                                                 ( Ký và ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Hợp đồng kinh tế là văn bản, tài liệu thể hiện sự thỏa thuận giữa các bên liên quan ký kết việc thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hoá, dịch vụ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, hợp đồng kinh tế được ký kết nhằm mục đích kinh doanh. Mời bạn đọc tham khảo mẫu hợp đồng kinh tế, cụ thể là hợp đồng đại lý mỹ phẩm sau đây.

Mẫu hợp đồng kinh tế đại lý mỹ phẩm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

Hà Nội, ngày … tháng … năm ……

HỢP ĐỒNG KINH TẾ ĐẠI LÝ MỸ PHẨM

Số: …/HĐKT-ĐLMP

      – Căn cứ: Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13;

            – Căn cứ: Bộ luật thương mại Số 36/2005/QH11;

            – Căn cứ: Thỏa thuận của các bên.

Hôm nay, ngày …. tháng … năm ……, tại địa chỉ……………………………………………, chúng tôi bao gồm:

BÊN A:…………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

Email: ……………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên lạc: ……………………………Fax:………………………….

Đại diện:……………………………..……Theo căn cứ:……………………….

Chức danh: ………………………………………………………………………..

BÊN B :……………………………………………………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

Email: ……………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên lạc: ……………………………Fax:………………………….

Đại diện:……………………………..……Theo căn cứ:……………………….

Chức danh: ………………………………………………………………………..

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng số …/HĐKT-ĐLMP với những nội dung sau đây:

Điều 1: Điều khoản chung

1. Bên B nhận làm đại lý bao tiêu cho bên A các sản phẩm mỹ phẩm mang nhãn hiệu ABC và theo đăng ký chất lượng số: 06/TCCL do bên A sản xuất và kinh doanh kể từ ngày … tháng …. năm.

2. Bên B tự trang bị cơ sở vật chất, địa điểm kinh doanh, kho bãi và hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả hàng hóa đã giao trong việc tồn trữ, trưng bày, vận chuyển. Bên B bảo đảm thực hiện đúng các biện pháp tồn trữ, giữ được phẩm chất hàng hóa như bên A đã cung cấp, đến khi giao cho người tiêu thụ.

3. Hợp đồng mang tính độc quyền trên khu vực. Trên địa bàn Hà Nội, bên B chỉ cung cấp sản phẩm cho một đại lý duy nhất là bên A

Điều 2: Thực hiện hợp đồng

1. Sản phẩm, số lượng sản phẩm, giá cả sản phẩm bán ra được hai bên thỏa thuận, quy định tại mục lục 1 của hợp đồng này.

2. Đặt hàng: Bên A đặt hàng với số lượng, sản phẩm cụ thể bằng thư, fax, điện tín. Số lượng hàng hóa thực tế bên B cung cấp có thể chênh lêhjc với đơn đặt hàng nếu Bên B xét thấy đơn hàng đó không hợp lý. Khi đó hai bên phải có sự thỏa thuận về số lượng, hàng hóa cung cấp.

3. Thời gian giao hàng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên A đặt hàng. Thời gian giao hàng cụ thể do hai bên thỏa thuận lựa chọn.

4. Vận chuyển: Bên B chịu trách nhiệm thực hiện vận chuyển hàng hóa. Mọi sự tổn thất về hàng hóa trong thời gian thực hiện vận chuyển do bên B chịu trách nhiệm

5. Dỡ hàng và nhập kho:  Việc thực hiện dỡ hàng, nhập kho sẽ do bên A thực hiện, mọi tổn hại về hàng hóa trong việc thực hiện rỡ hàng sẽ do bên A chịu trách nhiệm.

6. Kiểm tra sản phẩm: Khi sản phẩm được vận chuyển tới kho hàng của bên A, bên A có trách nhiệm kiểm tra sản phẩm trước khi nhập kho.

– Trong trường hợp hàng hóa đủ tiêu chuẩn theo thỏa thuận của hai bên và theo luật định, bên A có nghĩa vụ nhập hàng hóa vào kho, đồng thời chuẩn bị hóa đơn, các giấy tờ khác chứng minh hàng hóa đã được giao nhận.

– Trong trường hợp sản phẩm không đủ tiêu chuẩn theo thỏa thuận của hai bên và theo luật định, bên A có quyền hoàn trả lại các sản phẩm không đủ tiêu chuẩn. Khi đó, bên B có nghĩa vụ giao lại cho bên A số hàng đạt tiêu chuẩn mà bên B hoàn trả lại trong vòng 15 ngày kể từ khi hoàn trả. Nếu bên B không thể thực hiện được thì bên B có nghĩa vụ bồi thường cho B số tiền đúng với giá trị số sản phẩm không đạt tiêu chuẩn mà bên A hoàn trả. 

Điều 3: Giá cả sản phẩm

1. Các sản phẩm cung cấp cho bên A được tính theo giá bán sỉ, do bên B công bố thống nhất trên toàn quốc

2. Giá cung cấp này có thể thay đổi theo thời gian nhưng bên B phải thông báo trước cho bên A ít nhất là 10 ngày. Bên B không chịu trách nhiệm về sự chênh lệch giá trị đối với số hàng tồn kho của bên A.

3. Giá sản phẩm bán ra do bên A ấn định nhưng không được quá …. VNĐ so với giá cung cấp.

Điều 4: Thanh toán

1. Bên B thanh toán cho bên A tương ứng với giá trị số lượng hàng giao ghi trong mỗi hóa đơn tại thời điểm giao nhận hàng hóa

Nếu giá trị hóa đơn lớn hơn 20 triệu đồng, bên B có thể thanh toán trong vòng 15 ngày kể từ ngày giao nhận hàng hóa. Trong đó 50% giá trị đơn hàng phải được thanh toán ngay tại thời điểm giao nhận hàng hóa.

2. Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

            – Tên tài khoản : …………………………………

            – Số tài khoản : …………………………………..

            – Ngân hàng : …………………………………….

            – Chi nhánh : …………………………………….

3. Bên B có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ chứng minh đã chuyển khoản cho bên A trong vòng 03 ngày kể từ ngày bên B thanh toán

4. Bên A có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ chứng minh đã nhận chuyển khoản trong vòng 03 ngày kể từ khi bên B cung cấp giấy tờ chứng minh đã chuyển khoản cho bên A.

5. Giới hạn mức nợ: Bên A được nợ tối đa là…VNĐ giá trị các đơn hàng trước đang tồn đọng . Bên B chỉ giao hàng khi bên A thanh toán số nợ dưới mức giới hạn.

6. Số tiền chậm trả ngoài thời gian đã quy định trong hợp đồng phải chịu lãi theo mức lãi suất cho vay của ngân hàng trong cùng thời điểm. Nếu việc chậm trả kéo dài hơn 3 tháng thì bên B phải chịu thêm lãi suất quá hạn của ngân hàng cho số tiền chậm trả.

Điều 5: Cam kết của các bên

1.Cam kết của bên A

1.1. Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin mà bên A đã đưa ra và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

1.2. Bồi thường thiệt hại xảy ra cho bên B nếu có thiệt hại phát sinh từ hành vi vi phạm của bản thân.

1.3. Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật vềquy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai trong quá trình thực hiện hợp đồng.

1.4…………………………………………

2.Cam kết của bên B

1.1. Cam kết thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo thỏa thuận ghi nhận tại Hợp đồng.

1.2.Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ được thỏa thuận tại hợp đồng này

1.3……………………………………………….

Điều 6: Bảo hành sản phẩm

1. Trường hợp bên A phát hiện ra sai sót về chất lượng hoặc bao bì của sản phẩm , bên B được phép yêu cầu bên A đổi lại sản phẩm trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận hàng.

2. Trường hợp 1 sản phẩm bất kỳ của bên B gây ra bất kỳ dị ứng nào cho khách hàng sử dụng trực tiếp sản phẩm của bên A thì bên B có trách nhiệm đổi trả sản phẩm sớm nhất có thể cho bên A với điều kiện bên A thông báo cho bên B thông tin xác nhận việc mua bán, hình ảnh trước và sau hoặc giấy tờ chứng minh việc dị ứng của khách hàng. Ngoài ra mọi chi phí bồi thường cho khách hàng sẽ do bên B chịu trách nhiệm.

Điều 7: Hỗ trợ kinh doanh

1. Bên A sẽ hỗ trợ bên B về việc mở showroom cửa hàng

– Hỗ trợ 15 cuốn brochure sản phẩm

– Chạy quảng cáo khuếch chương cửa hàng, hỗ trợ PR cho bên A trên các fanpage  trên Facebook, Zalo, trên Website của công ty

– Hỗ trợ hoa khai trương

– Hỗ trợ thiết kế bố cục, trang trí cửa hàng, các gian trưng bày hàng.

– Hỗ trợ túi giấy, nilon, name card..

Điều 8: Chấm dứt hợp đồng

1. Hợp đồng có thể chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

– Theo thoả thuận của hai Bên;

– Do bất khả kháng;

– Sau khi các Bên đã hoàn thành các nghĩa vụ của Hợp đồng;

– Theo quy định của pháp luật.

2. Một Bên được quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng nhưng phải thông báo cho Bên còn lại ba mươi (30) ngày. Nếu việc chấm dứt Hợp đồng của một Bên không do lỗi của Bên còn lại và gây tổn thất, thiệt hại cho Bên còn lại thì Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng phải bồi thường thiệt hại cho Bên còn lại.

3. Trường hợp một Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng do lỗi của Bên còn lại thì Bên còn lại phải bồi thường các thiệt hại do lỗi của mình gây ra cho Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng.

4. Trong trường hợp chấm dứt Hợp đồng trước hạn vì bất cứ lý do gì, hai Bên có nghĩa vụ tiến hành thanh lý bằng việc lập Biên bản thanh lý để xác nhận chấm dứt mọi quyền và nghĩa vụ của mỗi Bên quy định tại Hợp đồng này.

5. Bất kể Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp nào, Bên B có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các chi phí  Bên A đến thời điểm Hợp đồng chấm dứt.

6. Các khoản phạt và bồi thường thiệt hại và nghĩa vụ thanh toán của bất kỳ Bên nào đối với Bên còn lại phải được thực hiện trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng

Điều 9: Sự kiện bất khả kháng

Hợp đồng sẽ đương nhiên chấm dứt hiệu lực trong trường hợp vì lý do bất khả kháng. Một sự kiện được coi là bất khả kháng theo điều 8 quy định phải đáp ứng 03 điều kiện sau:

– Sự kiện xảy ra một cách khách quan hay gọi là sự kiện khách quan, tức sự kiện đó nằm ngoài phạm vi kiểm soát của bên vi phạm hợp đồng;

– Hậu quả của sự kiện không thể lường trước được tại thời điểm giao kết hoặc trong quá trình thực hiện hợp đồng cho đến trước thời điểm xảy ra hành vi vi phạm;

– Hậu quả của sự kiện đó không thể khắc phục được mặc dù áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

Điều 10: Phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại

1. Phạt vi phạm là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả một khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng nếu trong hợp đồng có thỏa thuận, trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Bộ luật Dân sự.

2. Hai bên thỏa thuận phạt vi phạm đối với bất kỳ hành vi vi phạm hợp đồng  như sau:

Vi phạm lần 1 với số tiền là 2.000.000 VNĐ

Vi phạm lần 2 với số tiền là 5.000.000 VNĐ

3. Nếu một bên vi phạm hơn 03 lần đối với một nghĩa vụ hoặc hơn 02 nghĩa vụ được quy định trong hợp đồng thì bên kia có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng đồng thời có quyền yêu cầu bên vi phạm hợp đồng thanh toán phí vi phạm hợp đồng và bồi thường nếu có thiệt hại xảy ra.

4. Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng, một trong hai bên có hành vi vi phạm hợp đồng gây thiệt hại cho bên kia thì phải bổi thường thiệt hại, theo đó, bên gây thiệt hại phải chịu trách nhiệm hoàn toàn và bồi thường thiệt hại đối với những thiệt hại mà hành vi vi phạm đó trực  tiếp gây hậu quả.

Điều 11: Giải quyết tranh chấp

1. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có tranh chấp phát sinh các bên giải quyết trên tinh thần hoà giải, thương lượng. Các bên tiến hành thương lượng, hòa giải ít nhất 02 lần trong vòng 03 tháng kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp.Trường hợp thương lượng bất thành, một trong hai bên có quyền khởi kiện ra toà án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam để giải quyết.

2. Hợp đồng này được xác lập và thi hành theo pháp luật của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Điều 12: Bảo mật thông tin

Các bên có trách nhiệm phải giữ kín tất cả những thông tin mà mình nhận được từ phía bên kia trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng và sau khi hợp đồng chấm dứt

2. Mỗi bên không được tiết lộ cho bất cứ bên thứ ba nào bất kỳ thông tin nói trên trừ trường hợp được bên kia chấp thuận và việc chấp thuận phải được lập thành văn bản.

3. Mỗi bên phải tiến hành mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng không một nhân viên nào hya bất cứ ai thuộc sự quản lý của mình sẽ làm điều đó.

Điều 13: Hiệu lực hợp đồng

1. Hợp đồng có hiệu lực trong vòng 01 năm kể từ ngày … tháng… năm đến ngày… tháng… năm.

2.Trường hợp có bất kỳ điều khoản, điều kiện nào của Hợp Đồng này không thể thực thi hoặc bị vô hiệu do thoả thuận trái với quy định của pháp luật thì các điều khoản, điều kiện còn lại của Hợp Đồng vẫn được đảm bảo thi hành.

Điều 14: Điều khoản cuối cùng

1. Hợp này được kí kết tại …………………………………………………………….., vào ngày … tháng …. năm ……. 

2. Hợp đồng được lập  thành ba (03) bản, có giá trị pháp lý ngang nhau và có hiệu lực từ ngày 21 tháng 07 năm 2020. Khi hai bên ký phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng này.

Hà Nội, ngày … tháng … năm ……

                        Bên A                                                                    Bên B

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Hợp đồng quản lý di sản thừa kế cần có những nội dung nào để đảm bảo an toàn cho khối lượng tài sản được trông giữ. Xin mời các bạn tham khảo bài viết sau.

Định nghĩa Hợp đồng quản lý di sản thừa kế

Hợp đồng quản lý di sản thừa kế là thỏa thuận về việc quản lý, trông nom những tài sản của người chết để lại trước khi có thể mở di sản và tiến hành chia theo thừa kế.

Mẫu Hợp đồng quản lý di sản thừa kế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

               …, ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ DI SẢN

(V/v: Quản lý di sản thừa kế)

Số: …/HĐQLDS

Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;

Căn cứ …;

Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại địa chỉ …, chúng tôi bao gồm:

Bên A:

Tập thể những người thừa kế của cụ ông…

Đại diện theo ủy quyền: Ông/bà

CMND số:                                         Ngày cấp:                             Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Phạm vi đại diện theo ủy quyền được xác định theo Hợp đồng ủy quyền số …/HĐUQ-… ngày … tháng … năm …    

Bên B:

Ông/bà:                                                 Ngày sinh:                                   Giới tính:

Là người thừa kế của cụ ông…

CMND số:                                         Ngày cấp:                             Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Thông tin liên lạc:

Cùng bàn bạc, thống nhất những thỏa thuận sau đây:

Điều 1. Quản lý di sản

Sau khi họp mặt, những người thừa kế của cụ ông… đồng ý cử Ông/bà… là người quản lý di sản đối với toàn bộ phần di sản của cụ ông… Ông/bà đồng thời là một trong những người thừa kế và hiện đang chiếm hữu, sử dụng, quản lý phần diện tich đất và nhà ở gắn liền với đất tại địa chỉ… 

Di sản thừa kế của cụ ông… gồm:

– Tiền mặt: 2.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ đồng)

– Vàng: 10 lượng vàng DOJI

– Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất:

+ 01 thửa đất và nhà ở, công trình khác gắn liền với đất tại địa chỉ: …

+ 01 thửa đất tại địa chỉ: …

Điều 2. Thời hạn quản lý di sản

Bên A thỏa thuận chỉ định bên B quản lý toàn bộ di sản của cụ ông… trong vòng 05 (năm) năm, kể từ ngày ký kết hợp đồng tức ngày …/…/… đến ngày giao lại di sản tức ngày …/…/…

Hết thời hạn trên, bên B có nghĩa vụ giao lại di sản cho những người thừa kế khác theo đúng tỷ lệ phân chia di sản.                                                         

Điều 3. Tình trạng di sản

– Các bên cùng xác định và ghi nhận kết quả bằng biên bản xác nhận tình trạng di sản, có chữ ký của tất cả những người thừa kế vào trước hoặc ngay tại thời điểm ký kết hợp đồng.

– Bên A cử ông/bà… kiểm tra định kỳ hàng tháng tình trạng di sản, đồng thời chịu trách nhiệm thông báo kết quả kiểm tra cho tất cả những người thừa kế. Trường hợp phát hiện di sản có mất mát, hư hỏng thì yêu cầu bên B tiến hành bồi thường thiệt hại và đề xuất thay đổi người quản lý di sản.

– Các bên cùng xác định và ghi nhận kết quả bằng biên bản xác nhận tình trạng di sản, có chữ ký của tất cả những người thừa kế vào thời điểm bên B giao lại di sản cho từng người thừa kế.

Điều 4. Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

– Thù lao quản lý di sản: 2.000.000 đồng/tháng (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn)

Mức thù lao trên chưa bao gồm chi phí hợp lý bảo quản di sản. Bên A chịu trách nhiệm hoàn trả chi phí gìn giữ, bảo quản, cải tạo di sản là đất và nhà ở, công trình khác gắn liền với đất thực tế mà bên B đã chi trả vào ngày thanh toán thù lao ở tháng tiếp theo liền kề tháng có hoạt động sửa chữa, trùng tu di sản.

– Bên A thực hiện thanh toán thù lao và chi phí hợp lý bảo quản di sản (nếu có) cho bên B bằng hình thức chuyển khoản, vào ngày mùng 5 hàng tháng. Thông tin số tài khoản của bên B:

   Chủ tài khoản: …

   Số tài khoản: …

   Ngân hàng: …                    

   Chi nhánh: …

Điều 5. Nghĩa vụ của bên A

Thanh toán thù lao và chi phí bảo quản di sản đầy đủ, đúng hạn;

Chỉ định người giám sát định kỳ di sản được bên B quản lý;

Tạo điều kiện giúp đỡ bên B trong quá trình gìn giữ, cải tạo di sản;

Thông báo bằng văn bản cho bên B nếu từ chối nhận di sản.

Điều 6. Quyền của bên A

Yêu cầu bên B chi trả các khoản chi phí hợp lý để kịp thời trùng tu, sửa chữa những hư hỏng của di sản;

Nhận lại di sản khi hết thời hạn bên B quản lý di sản hoặc theo yêu cầu (bằng văn bản nếu có);

Toàn quyền quyết định việc bán, trao đổi, tặng cho, cầm cố, thế chấp hoặc định đoạt di sản bằng hình thức khác;

Thay đổi người quản lý di sản trong trường hợp bên B gây mất mát, hư hỏng, giảm sút nặng giá trị di sản.

Điều 7. Nghĩa vụ của bên B

Lập danh mục di sản; thu hồi tài sản thuộc di sản của người chết mà người khác đang chiếm hữu;

Gìn giữ, bảo quản di sản;

Không tự ý bán, trao đổi, tặng cho, cầm cố, thế chấp hoặc định đoạt di sản bằng hình thức khác, nếu không được những người thừa kế đồng ý bằng văn bản;

Thông báo về tình trạng di sản định kỳ hàng tháng cho những người thừa kế;

Giải trình lý do gây hư hỏng, mất mát di sản (nếu có);

Giao lại di sản khi hết thời hạn quản lý di sản hoặc theo yêu cầu của những người thừa kế.

Điều 8. Quyền của bên B

Nhận thông báo bằng văn bản về việc từ chối nhận di sản của người thừa kế;

Tiếp tục sử dụng phần di sản đang thực tế chiếm hữu;

Đại diện cho những người thừa kế trong quan hệ với người thứ ba liên quan đến di sản thừa kế;

Yêu cầu bên A thanh toán thù lao và chi phí bảo quản di sản đầy đủ, đúng hạn.

Điều 9. Bồi thường thiệt hại

– Bên gây thiệt hại có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh trực tiếp từ hành vi của mình, trừ trường hợp bất khả kháng.

– Bên B bồi thường thiệt hại cho bên A trong các trường hợp sau:

+ Làm mất mát, hư hỏng, giảm sút giá trị di sản;

+ Không thông báo kịp thời về thay đổi của tình trạng di sản;

– Bên A bồi thường thiệt hại phát sinh do chậm nhận lại phần di sản thuộc sở hữu của mình tại thời điểm giao lại di sản.

Điều 10. Bất khả kháng

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

– Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng thì không phải chịu trách nhiệm dân sự.

– Bên gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh do sự kiện bất khả kháng.

Điều 11. Giải quyết tranh chấp

– Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này đều được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải giữa các bên.

– Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày phát sinh tranh chấp mà các bên không thương lượng, hòa giải được thì một trong các bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền tiến hành giải quyết.

Điều 12. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau:

– Hết thời hạn tại Điều 2 của Hợp đồng này;

– Theo thỏa thuận khác bằng văn bản giữa các bên (nếu có);

– Một trong các bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng.

Điều 13. Hiệu lực hợp đồng

– Hợp đồng có hiệu lực 05 (năm) năm, kể từ ngày ký.

– Hợp đồng gồm 05 (năm) trang, được lập thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản.

– Đính kèm Hợp đồng này là 01 (một) bản chính di chúc của cụ ông…; 02 (hai) bản sao có CCCT GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

– Phụ lục đính kèm hợp đồng này và các sửa đổi, bổ sung (bằng văn bản) nếu có giữa các bên được xem là bộ phận không thể tách rời và có giá trị pháp lý như những điều khoản được ghi nhận trong Hợp đồng này.

           Bên A                                                                                Bên B

       (Ký và ghi rõ họ tên))                                                        (Ký và ghi rõ họ tên)

Người làm chứng

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Hợp đồng nguyên tắc khách sạn thể hiện thỏa thuận của các bên trong các vấn đề liên quan tới khách sạn, có thể là hợp tác góp vốn, xây dựng, cải tạo,…

Mẫu Hợp đồng nguyên tắc khách sạn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày…tháng…năm….

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC KHÁCH SẠN

Số:…./….

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Căn cứ Luật Thương mại năm 2005;
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày…tháng…năm…. tại địa chỉ ………………………………………

Chúng tôi gồm:

1. BÊN A:

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế:……………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/ mã số thuế): …………………………………………………………………….

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ……………..

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật:………………………………………………………

Chức danh:………………………………………………………………………….

Số tài khoản: ……………………………………………………………………….

Tại Ngân hàng: …………………………………………………………………….

Hoặc:

Ông/ Bà:………………………………………..…Giới tính: ………………………

Sinh ngày:……………..Dân tộc:………………..Quốc tịch:………………………

CMND/CCCD số:…………………………………………………………………..

Ngày cấp:………………Nơi cấp:…………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………………..…Email:…………………………

2. BÊN B:

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế:……………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/ mã số thuế): …………………………………………………………………….

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: …………….

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật:………………………………………………………

Chức danh:………………………………………………………………………….

Số tài khoản: ……………………………………………………………………….

Tại Ngân hàng: …………………………………………………………………….

Hoặc:

Ông/ Bà:………………………………………..…Giới tính: ………………………

Sinh ngày:……………..Dân tộc:………………..Quốc tịch:………………………

CMND/CCCD số:…………………………………………………………………..

Ngày cấp:………………Nơi cấp:…………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………………..…Email:…………………………

Sau khi thảo luận, chúng tôi đã thống nhất thành lập hợp đồng nguyên tắc khách sạn (từ giờ gọi tắt là “hợp đồng nguyên tắc”) với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. Bên A và Bên B nhất trí cùng nhau hợp tác kinh doanh khách sạn

2. Các bên ký kết và thực hiện hợp đồng nguyên tắc trên cơ sở hợp tác, góp vốn công bằng và cùng hưởng lợi nhuận theo quy định của pháp luật.

3. Các nội dung trong bản hợp đồng nguyên tắc này chỉ được sửa đổi khi có sự thoả thuận giữa hai bên và được thống nhất bằng văn bản. Văn bản này được xem là phụ lục và là một phần không thể tách rời của hợp đồng nguyên tắc.

4. Hợp đồng nguyên tắc quy định những nguyên tắc cơ bản trong việc hợp tác kinh doanh khách sạn. Nếu điều khoản nào trong Hợp đồng hợp tác chính mẫu thuẫn với điều khoản của hợp đồng nguyên tắc thì sẽ được thực hiện theo các điều khoản quy định trong hợp đồng này.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

1. Thời hạn hợp tác là … năm kể từ ngày … tháng … năm …. đến hết ngày…tháng…năm …

2. Thời hạn trên có thể được kéo dài theo sự thoả thuận của hai bên.

ĐIỀU 3: GÓP VỐN VÀ PHÂN CHIA KẾT QUẢ KINH DOANH

1. Góp vốn:

– Bên A góp vốn bằng toàn bộ giá trị lượng chi phí ………..(chi phí thuê mua địa điểm, xây dựng cơ sở hạ tầng, chi phí thủ tục, chi phí mua sắm tiện nghi, trả lương nhân viên….) để đáp ứng chi phí ban đầu và góp …… VNĐ để đáp ứng chi phí trong lúc vận hàng khách sạn.

– Bên B góp vốn bằng toàn bộ giá trị lượng chi phí…… để đáp ứng chi phí ban đầu và góp …… VNĐ để đáp ứng chi phí trong lúc vận hàng khách sạn.

2 Phân chia kết quả kinh doanh:

– Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh khách sạn sẽ được chia theo tỷ lệ: Bên A được hưởng ………….%, Bên B được hưởng …………% trên tổng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ với  Nhà nước.

– Thời điểm chia lợi nhuận vào ngày cuối cùng của năm tài chính. Năm tài chính được tính bắt đầu kể từ ngày: …./…/….

– Trường hợp hoạt động kinh doanh phát sinh lỗ: Hai bên phải cùng nhau giải thỏa thuận giải quyết, trường hợp không thỏa thuận được sẽ thực hiện theo việc đóng góp như thoả thuận góp vốn của hợp đồng nguyên tắc này để bù đắp chi phí và tiếp tục hoạt động kinh doanh.

ĐIỀU 4: NGUYÊN TẮC TÀI CHÍNH

1. Hai bên phải tuân thủ các nguyên tắc tài chính kế toán theo qui định của pháp luật về kế toán của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

2. Mọi khoản thu chi cho hoạt động kinh doanh đều phải được ghi chép rõ ràng, đầy đủ, xác thực.

ĐIỀU 5: BAN ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Các bên sẽ thành lập một Ban điều hành hoạt động kinh doanh gồm … người trong đó Bên A sẽ cử  …., Bên B sẽ cử … đại diện khi cần phải đưa ra các quyết định liên quan đến nội dung hợp tác được quy định tại Hợp đồng này. Mọi quyết định của Ban điều hành sẽ được thông qua khi có ít nhất hai thành viên đồng ý.

Đại diện của Bên A là:  Ông/ Bà ……….. – Chức vụ:……………

Đại diện của Bên B là:  Ông/ Bà ……….. – Chức vụ:……………..

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN A

1. Quyền của bên A:

…………………………………………

– Được hưởng …% lợi nhuận trên tổng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ với  Nhà nước.

2. Nghĩa vụ của bên A:

……………………………………

ĐIỀU 7: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN B

1. Quyền của bên B:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Được hưởng …% lợi nhuận trên tổng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ với  Nhà nước.

2. Nghĩa vụ của bên B:

………………………………

ĐIỀU 8: CAM KẾT CHUNG

1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu bên nào có khó khăn trở ngại thì phải báo cho bên kia trong vòng ….ngày kể từ ngày có khó khăn trở ngại.

2. Các bên có trách nhiệm thông tin kịp thời cho nhau tiến độ thực hiện công việc và đảm bảo bí mật mọi thông tin liên quan tới quá trình kinh doanh;

3. Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng này đều phải được làm bằng văn bản và có chữ ký của hai bên. Các phụ lục là phần không tách rời của hợp đồng nguyên tắc;

4. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng được giải quyết trước hết qua thương lượng, hoà giải, nếu hoà giải không thành việc tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án có thẩm quyền.

ĐIỀU 9: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

1. Hợp đồng chấm dứt khi hết thời hạn hợp đồng theo Điều 2 hợp đồng này hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Khi kết thúc hợp đồng nguyên tắc, hai bên sẽ làm biên bản thanh lý hợp đồng nguyên tắc.

2. Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản của hợp đồng nguyên tắc.

3. Hợp đồng nguyên tắc này gồm… trang được lập thành … bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Hai bên đã cùng nhau đọc lại hợp đồng, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

CHỮ KÝ CÁC BÊN

BÊN A/ ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên)
BÊN B/ ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Hợp đồng khám chữa bệnh được sử dụng trong các bệnh viện, phòng khám có quy mô hoạt động tự chủ tài chính. Việc ký kết hợp đồng hay yêu cầu khám chữa bệnh hoàn toàn dựa theo yêu cầu tự nguyện đến từ cả hai phía bệnh nhân và cơ sở y tế.

Định nghĩa Hợp đồng khám chữa bệnh

Hợp đồng khám chữa bệnh là hợp đồng cung cấp dịch vụ đặc thù bao gồm các dịch vụ chăm sóc y tế theo quy định và lược đồ điều trị khoa học đã được công nhận.

Mẫu Hợp đồng khám chữa bệnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

               …, ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG CHỮA BỆNH

Số: …/HĐCB

 • Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;
 • Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009;
 • Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại địa chỉ …, chúng tôi bao gồm:

Bên A:

CÔNG TY…

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Tel:

Fax:

Đại diện theo pháp luật: Ông/bà

Chức vụ:

CMND số:                                         Ngày cấp:                             Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Bên B:

Ông/bà:                                                 Ngày sinh:                                   Giới tính:

CMND số:                                         Ngày cấp:                             Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Thông tin liên lạc:

Cùng bàn bạc, thống nhất những thỏa thuận sau đây:

Điều 1. Công việc thỏa thuận

Bên A đồng ý thuê đích danh bên B tiến hành chữa bệnh cho toàn thể nhân viên bên A tại Phòng khám đa khoa của bên A, địa chỉ … theo thời hạn được ghi nhận trong Hợp đồng này.

Điều 2. Thời hạn công việc

Bên A thuê bên B thực hiện các hoạt động chuyên môn tại Phòng khám trong vòng 6 (sáu) tháng, kể từ ngày ký kết hợp đồng tức ngày …/…/…

Điều 3. Chế độ làm việc

3.1. Thời gian làm việc:

– Làm việc đủ 8 giờ/tuần, từ thứ 2 đến thứ 6:

+ Buổi sáng: từ 8:00 đến 12:00

+ Buổi chiều: từ 13:30 đến 17:30

– Thời giờ nghỉ ngơi (nghỉ trong giờ làm việc, nghỉ hằng tuần, nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương) theo quy định của pháp luật lao động hiện hành.

– Bên B nghỉ đột xuất thì phải thông báo cho bên A, muộn nhất là trước 24 giờ. Trường hợp bên B nghỉ quá 5 ngày làm việc liên tục, bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn mà không cần báo trước.

3.2. Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:

– Giá trị hợp đồng: 120.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn)

Giá trị hợp đồng tương ứng với 06 (sáu) tháng làm việc liên tục của bên B. Trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, các bên thỏa thuận xác định lại giá trị hợp đồng tại thời điểm chấm dứt.

– Bên A thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng cho bên B theo 3 đợt:

Đợt 1: thanh toán 20% giá trị hợp đồng ngay tại thời điểm ký kết.

Đợt 2: thanh toán 30% giá trị hợp đồng sau 03 (ba) tháng làm việc, kể từ ngày ký kết.

Đợt 3: thanh toán 50% giá trị hợp đồng sau 06 (tháng) tháng làm việc, kể từ ngày ký kết.

– Thông tin số tài khoản của bên B:

   Chủ tài khoản: …

   Số tài khoản: …

   Ngân hàng: …                    

   Chi nhánh: …

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên A

– Yêu cầu bên B cung cấp tài liệu, giấy tờ chứng minh chuyên môn, lĩnh vực hành nghề;

– Giám sát, điều hành công việc chuyên môn của bên B trong quá trình chữa bệnh tại Phòng khám;

– Thanh toán đầy đủ, đúng hạn các chế độ và quyền lợi cho bên B;

– Bảo đảm chất lượng cơ sở vật chất, vật tư y tế và các điều kiện cần thiết để bên B tiến hành hoạt động chữa bệnh trong phạm vi chuyên môn.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên B

– Được trang bị phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động để phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm, tai nạn liên quan trong quá trình chữa bệnh tại Phòng khám;

– Được thanh toán đầy đủ, đúng hạn các chế độ và quyền lợi theo thỏa thuận;

– Yêu cầu bên A cung cấp tài liệu, giấy tờ đảm bảo hoạt động hợp pháp của Phòng khám;

– Được pháp luật bảo vệ và không phải chịu trách nhiệm khi thực hiện đúng quy định về chuyên môn kỹ thuật mà vẫn xảy ra tai biến cho người bệnh trong quá trình chữa bệnh tại Phòng khám;

– Đảm bảo các nguyên tắc của hoạt động khám, chữa bệnh theo quy định pháp luật có liên quan;

– Giữ thái độ ân cần, hòa nhã, tận tâm, nhiệt thành với người bệnh;

– Giữ bí mật tình trạng bệnh của người bệnh, những thông tin mà người bệnh đã cung cấp và hồ sơ bệnh án;

– Chấp hành nội quy, kỷ luật làm việc và các quy định của Phòng khám;

– Cam kết về tính hợp pháp của chứng chỉ hành nghề, không trong thời gian bị đình chỉ hành nghề;

– Chữa bệnh trong phạm vi chuyên môn và theo sự phân công, chỉ định của bên A;

– Sử dụng, bảo quản trang thiết bị vật tư y tế có sẵn tại Phòng khám; các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được bên A trang cấp; các thiết bị an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Điều 6. Bồi thường thiệt hại

Bên B gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm cho nhân viên của bên A thì chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo mức thiệt hại phát sinh trực tiếp từ hành vi gây thiệt hại, trừ trường hợp bất khả kháng.

Điều 7. Bất khả kháng

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

– Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng thì không phải chịu trách nhiệm dân sự.

– Bên gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh do sự kiện bất khả kháng.

Điều 8. Giải quyết tranh chấp

– Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này đều được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải giữa các bên.

– Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày phát sinh tranh chấp mà các bên không thương lượng, hòa giải được thì một trong các bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền tiến hành giải quyết.

Điều 9. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau:

– Hết thời hạn đã thỏa thuận;

– Một trong các bên không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng do sự kiện bất khả kháng;

– Một trong các bên đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Trường hợp này phải báo trước cho bên kia muộn nhất là 07 (bảy) ngày. Bên vi phạm nghĩa vụ báo trước phải chịu phạt vi phạm với mức phạt bằng 25% giá trị Hợp đông này.

Điều 10. Hiệu lực hợp đồng

– Hợp đồng có hiệu lực 06 (sáu) tháng, kể từ ngày ký.

– Hợp đồng gồm 05 (năm) trang, được lập thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản. Trường hợp các bên có thỏa thuận thay đổi nội dung của Hợp đồng này thì thỏa thuận phải được lập thành văn bản, có chữ ký của cả hai bên.

– Đính kèm Hợp đồng này là 01 (một) bản sao GCN đăng ký doanh nghiệp cho Phòng khám đa khoa của bên A; 01 (một) bản sao Giấy phép hoạt động Phòng khám đa khoa của bên A; 01 (một) bản sao Chứng chỉ hành nghề của bên B.

         Bên A                                                                                Bên B

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)                                               (Ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Hợp đồng thuê bảo vệ công trình là dạng thỏa thuận giữa nhà thầu, chủ thầu hoặc ban quản lý dự án về việc thuê đơn vị bảo vệ cho công trình mà mình đang thi công.

Hợp đồng thuê bảo vệ công trình

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

…….., ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG THUÊ BẢO VỆ

(V/v: thuê bảo vệ công trình)

Số: ……/……

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;
 • Căn cứ Bộ luật Lao động 2012;
 • Căn cứ Luật thương mại 2005;
 • Căn cứ nhu cầu của hai bên.

Hôm nay, vào lúc … giờ ngày … tháng … năm … tại………………, chúng tôi gồm các bên sau đây tiến hành việc giao kết hợp đồng về việc thuê bảo vệ công trình.

A/ BÊN THUÊ BẢO VỆ – BÊN A

Đại diện Ông/Bà:………………………………  Chức vụ:………………………

– CMTND số:………………………  Nơi cấp:………………  Ngày cấp:………..

– Số điện thoại:……………………………………………………………………….      

– Đại diện cho:……………………………………………………………………….

– Trụ sở:.……………………………………………………………………………..

– MST:………………………………………………………………………………..

– Hotline:……………………………………………………………………………..

B/ BÊN NHẬN BẢO VỆ – BÊN B

Họ và tên:……………………………………..   Sinh năm:……………………..

– CMTND số:………………………  Nơi cấp:…………….     Ngày cấp:………..

– Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………….

– Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………………..

– Số điện thoại:……………………………………………………………………….

Nội dung hợp đồng cụ thể gồm những điều khoản sau:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG THOẢ THUẬN

Bên A thuê bên B thực hiện những công việc bảo vệ công trình được quy định chi tiết tại Điều 2 trong thời gian từ ngày…tháng…năm… đến ngày…tháng…năm…

– Tên công trình:……………………………………………………………………..

– Địa điểm công trình:………………………………………………………………..

– Thời gian làm việc:…………………………………………………………………

– Bộ phận làm việc:…………………………………………………………………..

– Vị trí bảo vệ:………………………………………………………………………..

– Thời hạn hợp đồng:…………………. Từ ngày …/…/… đến ngày …/…/…

ĐIỀU 2. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

2.1 Đối với khách ra vào công trình

– Hỏi tên khách, tên cơ quan công tác, mục đích vào gặp ai, bộ phận/ phòng ban nào

– Liên lạc  bằng bộ đàm hoặc điện thoại vào bên trong báo cho người cần gặp ra đón, nếu không có hẹn trước thì phải có sự đồng ý của người mà khách cần gặp thì bảo vệ mới giải quyết cho vào.

– Đăng ký ghi tên khách, tên Công ty, giờ đến của khách vào sổ khách ra vào (giữ lại giấy tờ tùy thân).

– Cấp phát cho khách thẻ khách và các dụng cụ bảo hộ lao động như mũ, giầy, kính,…

– Hướng dẫn phương tiện ra vào trong công trình.

– Kiểm tra các đồ vật khách mang ra (nếu có) có đúng với giấy cho phép mang ra của đơn vị chủ quản (phải có chữ ký của người có thẩm quyền duyệt bảo vệ mới giải quyết). Bảo vệ công trình xây dựng  thu lại các vật dụng đã phát cho khách.

– Bảo vệ đề nghị khách ghi vào sổ giờ ra và ký tên, trả lại giấy tờ tùy thân cho khách khi làm xong thủ tục.

2.2 Đối với công nhân

– Kiểm tra thẻ, mũ, trang phục và các trang thiết bị bảo hộ khác trước khi vào làm việc trong công trình.

– Yêu cầu tất cả công nhân phải bỏ mũ xuống, lần lượt ra từng người để kiểm tra.

– Kiểm tra cẩn thận túi xách, đối chiếu vật dụng mang ra, kiểm tra có đúng như đã đăng ký hoặc đúng như trong giấy cho ra của đơn vị chủ quản, ngoài ra không được mang ra bất cứ vật dụng gì ra khỏi công trình.

2.3 Đối với các loại xe ra vào:

Yêu cầu xe phải dừng tại cổng, người tài xế phải xuất trình giấy tờ, đăng ký tên, số xe, đem những gì vào, giờ vào vào trong sổ, thông báo cho người có trách nhiệm của đơn vị chủ quản ra đón, khi đạt yêu cầu thì mở cổng cho xe vào.

Kiểm tra xe có đầy đủ điều kiện vào mục tiêu (ví dụ chiều cao không thích hợp, xe quá lớn,…)

– Khi xe ra yêu cầu dừng xe tại cổng, bảo vệ kiểm tra giấy tờ có liên quan đến việc đem hàng hoá ra ngoài, tài xế làm thủ tục giờ ra và đăng ký vào sổ đăng ký.

– Kiểm tra và đối chiếu với thực tế hàng mang ra có trùng khớp với phiếu xuất hàng, kiểm tra cẩn thận các thùng xe, gầm xe, thành xe và cabin xe,.. không giải quyết các hàng hoá không giấy phép mang ra.

2.4 Đối với trang thiết bị, nguyên vật liệu

– Khi vào, kiểm tra hoá đơn, chủng loại, số lượng, mã số,…; liên lạc với người có liên quan của đơn vị chủ quản ra đón; ghi vào sổ đăng ký nguyên vật liệu,…

– Khi ra, kiểm tra hoá đơn, giấy xuất kho có chữ ký của đơn vị chủ quản sau đó kiển tra trên thực tế.

2.5 Tuần tra các vị trí bảo vệ

– Tuần tra khu vực được giao, phát hiện, bắt giữ, lập biên bản những người vi phạm nội quy công trình

– Phát hiện những sự cố cháy nổ tại công trình xây dựng, ngăn chặn những hành vi vi phạm an toàn lao động,…

– Kiểm tra khoá các cửa sổ, cửa ra vào tại công trình xây dựng.

ĐIỀU 3. CHI PHÍ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

– Phí dịch vụ bảo vệ là:…………./ tháng. Chưa bao gồm 10% thuế VAT

– Thời gian thanh toán: từ ngày 01 đến ngày 05 hàng tháng. Trường hợp bên A chậm thanh toán cho bên B thì sẽ phải trả thêm khoản phí ……/ phí dịch vụ của tháng chậm thanh toán cho bên B.

– Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của bên B theo số tài khoản:

Tên Tài khoản ngân hàng:……………………………………………………………

Số tài khoản:………………………………………………………………………

Ngân hàng:………………………………….   Chi nhánh:……………………

ĐIỀU 4. QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI BÊN

1. Quyền và nghĩa vụ của bên A

Bên A có quyền kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác bảo vệ của bên B theo đúng yêu cầu nội dung công việc.

– Bên A có trách nhiệm cung cấp toàn bộ các trang thiết bị cần thiết cho việc thực hiện công việc đã nêu trong hợp đồng cho bên B. Toàn bộ số trang thiết bị,… này sẽ được bên A giao cho bên B vào ngày đầu bên B nhận việc và được bên B giao trả lại với tình trạng như khi nhận (không tính hao mòn trong quá trình thực hiện công việc). Việc giao nhận được thực hiện tại……………………….. và được lập thành văn bản có chữ ký của các bên.

– Tạo điều kiện thuận lợi cho bên B thực hiện công việc của mình

– Hỗ trợ những yêu cầu của bên B nhằm cải thiện hoặc thực thi những biện pháp an ninh cần thiết để bảo vệ công trình.

– Thanh toán chi phí dịch vụ đầy đủ và đúng hạn như đã thoả thuận.

– Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Quyền và nghĩa vụ của bên B

– Chịu trách nhiệm trong trường hợp có hành vi trái pháp luật, thiếu trách nhiệm, gây thiệt hại cho bên A

– Trang bị đồng phục, trang thiết bị bảo vệ cần thiết cho lực lượng bảo vệ của mình trong quá trình làm nhiệm vụ.

– Giao tiếp với cán bộ công nhân, khách hàng ra vào công trình một cách lịch thiệp.

– Thường xuyên, kịp thời báo cáo cho bên A những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ của mình; những tai nạn, rủi ro hoặc sự việc bất thường diễn ra trong công trình.

– Được thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định trong hợp đồng của hai bên.

– Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 5. TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA BÊN B

– Bên B chịu trách nhiệm bồi thường về những thiệt hại tại khu vực công trình được giao bảo vệ nếu do lỗi sơ ý, thiếu trách nhiệm hau không thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, để kẻ gian lấy cắp tài sản,…

– Giá trị bồi thường được tính theo giá thị trường tại thời điểm xảy ra thiệt hại. Trong vòng… ngày kể từ khi nhận được tài liệu kê khai tài sản bị thiệt hại do bên A cung cấp, nếu bên B chưa hoàn tất việc bồi thường thì phải chịu hình thức xử phạt …%/ số tiền bồi thường chưa trả/số ngày chậm thanh toán.

– Bên B không chịu trách nhiệm bồi thường nếu đã thông báo trước bằng văn bản về những khuyến cáo hay điều nguy hiểm, đáng ngờ sẽ xảy ra cho công trình với bên A mà bên A không khắc phục triệt để.

– Bên B không bảo vệ cho bất cứ hành vi nào của bên A nếu xét thấy hành vi đó vi phạm pháp luật

ĐIỀU 6. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

– Hợp đồng có thể chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

+ Theo thoả thuận của hai bên

+ Do bất khả kháng

+ Sau khi các bên hoàn thành các nghĩa vụ của hợp đồng

+ Theo quy định của pháp luật.

– Một bên được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo cho bên còn lại trước 30 ngày. Nếu việc chấm dứt hợp đồng của một bên không do lỗi của bên còn lại và hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng gây tổn thất, thiệt hại cho bên còn lại thì bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải bồi thường thiệt hại cho bên kia.

– Trường hợp một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng do lỗi của bên còn lại thì bên còn lại phải bồi thường các thiệt hại do lỗi của mình gây ra cho bên đơn phương chấm dứt hợp đồng.

– Trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn vì bất cứ lý do gì, hai bên có nghĩa vụ thanh lý hợp đồng bằng việc lập biên bản thanh lý để xác nhận chấm dứt mọi quyền và nghĩa vụ của mỗi Bên quy định tại hợp đồng này.

– Các khoản phạt và bồi thường thiệt hại và nghĩa vụ thanh toán của bất kỳ Bên nào đối với Bên còn lại phải được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng.

ĐIỀU 7. ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG

– Bên B không được phép tiết lộ thông tin về công nghệ, kỹ thuật, thông tin công trình cho bên khác nếu như chưa được sự đồng ý của bên A.

– Bên B bàn giao kết quả công việc cho bên A bằng biên bản bàn giao kết quả công việc trong vòng … ngày trước khi hợp đồng kết thúc hiệu lực.

– Hai bên có thể chấm dứt hoặc gia hạn hợp đồng trước thời hạn bằng văn bản báo trước cho bên kia … ngày kể từ ngày ghi trên hợp đồng. Mỗi bên có quyền đề xuất bằng văn bản việc chấm dứt hợp đồng nếu xét thấy bên kia vi phạm nghiêm trọng nội dung được nêu trong hợp đồng.

ĐIỀU 8. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có tranh chấp phát sinh các bên giải quyết trên tinh thần hoà giải, thương lượng. Trường hợp thương lượng bất thành, một trong hai bên có quyền khởi kiện ra toà án nhân dân có thẩm quyền giải quyết.

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày …/…/… đến ngày …/…/…. Hợp đồng được lập thành hai bản có giá trị pháp lý như nhau. Khi hai bên ký phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng cũng có giá trị như các nội dung của hợp đồng này.

BÊN A                                                                           BÊN B

          

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Hợp đồng đặt phòng du lịch được dùng trong các hoạt động kinh doanh lĩnh vực du lịch. Để đảm bảo tính an toàn pháp lý của thỏa thuận, bạn có thể sử dụng mẫu sau.

Định nghĩa Hợp đồng đặt phòng du lịch

Hợp đồng đặt phòng du lịch là hợp đồng giữa khách sạn và trực tiếp khách hàng hoặc với đơn vị tổ chức tour du lịch. Thỏa thuận sẽ bao gồm các chi tiết về loại phòng, số phòng nghỉ theo yêu cầu và khả năng cung cấp của các bên.

Mẫu Hợp đồng đặt phòng du lịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

               …, ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG ĐẶT PHÒNG

(V/v: Đặt phòng cho khách du lịch)

Số: …/HĐĐP

 • Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại địa chỉ …, chúng tôi bao gồm:

Bên A:

CÔNG TY DU LỊCH…

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Tel:

Fax:

Đại diện theo pháp luật: Ông/bà

Chức vụ:

CMND số:                                         Ngày cấp:                             Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Bên B:

KHÁCH SẠN…

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Tel:

Fax:

Đại diện theo pháp luật: Ông/bà

Chức vụ:

CMND số:                                         Ngày cấp:                             Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Cùng bàn bạc, thống nhất những thỏa thuận sau đây:

Điều 1. Phòng đặt

Bên A đồng ý đặt phòng của bên B cho đoàn khách 10 người, lưu trú trong thời hạn 2 ngày, 1 đêm theo lộ trình tham quan, du lịch tại … do bên A tổ chức.

Điều 2. Yêu cầu phòng đặt

– Số lượng: 03 phòng

– Loại phòng: Standard 2 phòng ngủ, 1 phòng khách

– Tầng phòng: tầng 4 – tầng 7

– Mô tả chung: Phòng cách âm tốt, nội thất được bố trí theo phong cách châu Âu, view nhìn ra biển

Điều 3. Thời hạn hợp đồng

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày bên A hoàn thành nghĩa vụ trả phòng, hoặc ngày một trong các bên đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn trên.

Điều 4. Đặt cọc

Bên A đặt cọc số tiền trị giá: 25.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu đồng chẵn) cho bên B nhằm bảo đảm cho việc giao kết và thực hiện toàn bộ Hợp đồng này. Phương án xử lý khoản tiền đặt cọc được quy định chi tiết tại Hợp đồng đặt cọc số …/HĐĐC đính kèm Hợp đồng này.

Điều 5. Giá cả và phương thức thanh toán

– Đơn giá: 12.000.000 đồng/phòng (Bằng chữ: Mười hai triệu đồng chẵn)

– Tổng giá trị hợp đồng: 72.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi hai triệu đồng chẵn)

Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%.

– Bên A thanh toán số tiền đặt cọc cho bên B tại thời điểm ký kết hợp đồng. Bên B hoàn trả tiền đặt cọc và bên A tiến hành thanh toán toàn bộ giá trị Hợp đồng này tại thời điểm giao, nhận phòng đặt.

– Bên A thanh toán tổng giá trị hợp đồng thông qua hình thức chuyển khoản vào số tài khoản sau của bên B:

   Chủ tài khoản: …

   Số tài khoản: …

   Ngân hàng: …                    

   Chi nhánh: …

Điều 6. Giao, nhận, trả phòng đặt

– Vào hồi 14:00 ngày …/…/…, đại diện bên A và đoàn khách làm thủ tục nhận phòng đặt theo đúng yêu cầu thỏa thuận tại sảnh khách sạn. Đại diện bên A và đại diện bên B ký xác nhận giao, nhận phòng đặt, đại diện bên A tiến hành thanh toán giá trị hợp đồng.

Trường hợp chậm giao phòng vào ngày thỏa thuận, bên B chịu phạt vi phạm đồng thời có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên A tương ứng với mức tổn thất trực tiếp phát sinh từ hành vi này.

– Chậm nhất vào hồi 12:00 ngày …/…/…, đại diện bên A và đoàn khách làm thủ tục trả phòng tại sảnh khách sạn.

Trường hợp chậm trả phòng vào ngày thỏa thuận, bên A chịu phạt vi phạm hợp đồng.

Điều 7. Hủy phòng đặt

7.1. Bên A tiến hành hủy:

– Yêu cầu hủy phòng đặt phải được lập thành văn bản và gửi cho bên B vào 7 ngày trước thời điểm giao, nhận phòng đặt. Thời điểm bên B nhận được thông báo hủy là thời điểm Hợp đồng này chấm dứt.

– Trường hợp thực hiện nghĩa vụ thông báo từ 3 đến 6 ngày trước thời điểm giao, nhận phòng đặt thì bên A phải thanh toán 50% giá trị hợp đồng. Thời điểm bên A gửi thành công thông báo hủy là thời điểm Hợp đồng này chấm dứt.

– Trường hợp thực hiện nghĩa vụ thông báo sớm nhất là 2 ngày trước thời điểm giao, nhận phòng đặt thì bên A phải thanh toán 100% giá trị hợp đồng. Thời điểm bên A gửi thành công thông báo hủy là thời điểm Hợp đồng này chấm dứt.

7.2. Bên B tiến hành hủy:

– Bên A không đến nhận phòng hoặc không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán vào ngày thỏa thuận, bên B hủy yêu cầu đặt phòng của bên A và thông báo cho bên A bằng văn bản. Thời điểm bên B gửi thành công thông báo hủy là thời điểm Hợp đồng này chấm dứt.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của bên A

– Nhận phòng đặt đúng nội dung yêu cầu;

– Đề nghị bên B bố trí phòng khác nếu phòng được giao, nhận không đáp ứng đủ nội dung yêu cầu;

– Hủy yêu cầu đặt phòng theo Khoản 7.1 của Hợp đồng này;

– Yêu cầu bên B hoàn trả khoản tiền đặt cọc để giao kết, thực hiện hợp đồng;

– Làm thủ tục nhận phòng theo đúng ngày thỏa thuận;

– Thanh toán giá trị hợp đồng đầy đủ, đúng hạn;

– Chấp hành mọi quy định về trật tư, an toàn vệ sinh khu vực và nội quy, quy định của khách sạn;

– Làm thủ tục trả phòng với đầy đủ trang thiết bị theo đúng ngày thỏa thuận.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của bên B

– Yêu cầu bên B thanh toán khoản tiền đặt cọc ngay tại thời điểm ký kết Hợp đồng này;

– Chuẩn bị và giữ phòng đặt theo đúng nội dung đặt của bên A;

– Yêu cầu bên B thanh toán giá trị hợp đồng đầy đủ, đúng hạn;

– Hủy yêu cầu đặt phòng theo Khoản 7.2 của Hợp đồng này;

– Yêu cầu bên B trả phòng theo đúng ngày thỏa thuận;

– Giao phòng và trang thiết bị gắn liền với phòng theo đúng ngày thỏa thuận;

– Kiểm tra, nhận lại phòng từ bên B.

Điều 10. Phạt vi phạm

Bên vi phạm Hợp đồng phải bồi thường thiệt hại trực tiếp phát sinh từ hành vi vi phạm, đồng thời phải chịu phạt vi phạm. Các khoản tiền phạt được thỏa thuận như sau:

– Phạt vi phạm nghĩa vụ thanh toán: … đồng

– Phạt vi phạm nghĩa vụ giao phòng: … đồng

– Phạt vi phạm nghĩa vụ trả phòng: … đồng

– Phạt vi phạm nghĩa vụ bảo quản trang thiết bị trong phòng: … đồng

– Phạt vi phạm nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu về phòng đặt: … đồng

– Phạt vi phạm nghĩa vụ đơn phương chấm dứt hợp đồng: … đồng

Điều 11. Giải quyết tranh chấp

– Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này đều được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải giữa các bên.

– Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày phát sinh tranh chấp mà các bên không thương lượng, hòa giải được thì một trong các bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân nơi bên A đặt trụ sở tiến hành giải quyết.

Điều 12. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt theo một trong các trường hợp sau:

– Theo quy định tại Điều … và Điều … của Hợp đồng này;

– Theo thỏa thuận khác (nếu có);

– Một trong các bên không thể tiếp tục thực hiện Hợp đồng này do sự kiện bất khả kháng.

Điều 13. Hiệu lực hợp đồng

– Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký, tức ngày …/…/…

– Hợp đồng gồm 05 (năm) trang, được lập thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản.

– Đính kèm Hợp đồng này là 02 (hai) bản Hợp đồng đặt cọc số…/HĐĐC.

– Trường hợp có thỏa thuận thay đổi nội dung của Hợp đồng này thì các bên tiến hành lập Phụ lục hợp đồng, có chữ ký xác nhận của cả hai bên. Phụ lục và các sửa đổi, bổ sung theo thỏa thuận giữa các bên được xem là bộ phận không thể tách rời và có giá trị pháp lý như những điều khoản được ghi nhận trong Hợp đồng này.

Bên A                                                               Bên B

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)                     (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Hợp đồng thuê máy phát điện là thỏa thuận giữa cá nhân và tổ chức có nhu cầu và có điều kiện cung cấp, cho thuê, cho mượn các loại máy phát điện chạy bằng xăng, dầu hay nhiên liệu khác.

Mẫu Hợp đồng thuê máy phát điện

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày…tháng…năm….

HỢP ĐỒNG THUÊ MÁY PHÁT ĐIỆN

Số:…/…..

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;
 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Căn cứ Luật Thương mại năm 2005;
 • Căn cứ các tiêu chuẩn liên quan về phương pháp thử và lắp đặt máy phát điện;
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày…tháng…năm…. tại địa chỉ ………………………………………

Chúng tôi gồm:

1. BÊN A (BÊN CHO THUÊ):

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế:……………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/ mã số thuế): …………………………………………………………………….

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ……………….

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật:………………………………………………………

Chức danh:………………………………………………………………………….

Số tài khoản: ……………………………………………………………………….

Tại Ngân hàng: …………………………………………………………………….

Hoặc:

Ông/ Bà:………………………………………..…Giới tính: ………………………

Sinh ngày:……………..Dân tộc:………………..Quốc tịch:………………………

CMND/CCCD số:…………………………………………………………………..

Ngày cấp:………………Nơi cấp:…………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………………..…Email:…………………………

2. BÊN B (BÊN THUÊ):

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế:……………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/ mã số thuế): …………………………………………………………………….

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ……………….

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật:………………………………………………………

Chức danh:………………………………………………………………………….

Số tài khoản: ……………………………………………………………………….

Tại Ngân hàng: …………………………………………………………………….

Hoặc:

Ông/ Bà:………………………………………..…Giới tính: ………………………

Sinh ngày:……………..Dân tộc:………………..Quốc tịch:………………………

CMND/CCCD số:…………………………………………………………………..

Ngày cấp:………………Nơi cấp:…………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………………..…Email:…………………………

Sau khi bàn bạc, chúng tôi đã thống nhất thành lập hợp đồng thuê máy phát điện (từ giờ gọi tắt là “hợp đồng”) với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG

1. Bên A đồng ý cho bên B thuê máy phát điện với nội dung cụ thể như sau:Thời gian thuê: từ…/…/… đến …/…/…

2. Mục đích sử dụng:………………………………………………………………..

3. Bảng thống kê máy phát điện:

STTTên/ Nhãn hiệu máy phát điệnMã sốCông suất tải sử dụngĐiện áp – PhaTần sốSử dụng nhiên liệuGiá thuê
1        
2        
3        
        
 • Xuất xứ: ………………………………………………………………………….
 • Đạt tiêu chuẩn:……………………………………………………………………

ĐIỀU 2: CÁCH THỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG:

1. Bên A sẽ thực hiện kiểm tra chất lượng và công suất tải sử dụng của máy phát điện trước khi bàn giao cho bên B

2. Bên A sẽ bàn giao máy phát điện cho bên B theo nội dung sau:

 • Nhà vận chuyển (nếu có):…………………………………………………….
 • Thời gian vận chuyển:………………………………………………………….
 • Vận chuyển từ:…………………………….đến:……………………………….
 • Phương tiện vận chuyển:………………………………………………………..
 • Địa điểm giao nhận:…………………………………………………………….

3. Bên A sẽ tiến hành lắp đặt và vận hành thử máy phát điện cho bên B vào ngày…tháng…năm…. tại………………………………………………………

ĐIỀU 3: THANH TOÁN:

1. Bên A đồng ý cho bên B thuê máy phát điện với giá ………VNĐ (Bằng chữ:…………………Việt Nam Đồng)

2. Nếu không có thoả thuận khác, bên B sẽ thanh toán cho bên A thành 02 làn:

 • Lần 1: Sau khi hợp đồng này có hiệu lực, bên B sẽ thanh toán trước cho bên A …% tổng chi phí;
 • Lần 2: Sau khi bên B bàn giao lại máy cho bên A, bên B sẽ thanh toán cho bên A …% tổng chi phí còn lại.

3. Hình thức thanh toán: Tiền mặt/ Chuyển khoản

4. Tài khoản:

 • Chủ tài khoản:
 • Số tài khoản:
 • Tại Ngân hàng:

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

1. Trách nhiệm của bên A:

 • Bàn giao và lắp đặt cho bên B đúng số lượng, thông số, chất lượng máy phát điện theo thoả thuận trong hợp đồng;
 • Tiếp nhận và xử lý thông tin vận hành máy trong quá trình bên B sử dụng;
 • Bảo dưỡng định kỳ …..tháng/lần trong suốt thời gian cho thuê. Trong trường hợp thời gian khắc phục kéo dài, bên A sẽ đổi một máy khác có công suất tương đương cho bên B;

2. Trách nhiệm của bên B:

 • Thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho bên A theo Điều 3 hợp đồng này;
 • Bảo quản máy phát điện theo đúng tiêu chuẩn …………., nếu có hành vi làm mất mát, phá hoại, tự ý sữa chữa mà làm hỏng thì phải bồi thường theo giá trị thực tế của tài sản;
 • Sử dụng máy phát điện đúng mục đích theo thoả thuận hợp đồng. Nếu có mục đích khác, bên B phải báo trước cho bên A và bổ sung thoả thuận hợp đồng bằng văn bản;

ĐIỀU 5: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Một trong hai bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi:

 • Bên còn lại vi phạm các trách nhiệm trong hợp đồng này;
 • Hai bên cùng thoả thuận chấm dứt hợp đồng;
 • Do các yếu tố khách quan khác phát sinh.

ĐIỀU 6: MỨC PHẠT VI PHẠM

Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng vì bất kỳ lý do gì thì bên còn lại có các quyền sau:

Yêu cầu và được bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh bởi hành vi vi phạm. Thiệt hại thực tế được xác định như sau:

 • Vi phạm về nghĩa vụ thanh toán: ………….VNĐ;
 • Vi phạm về thời hạn thanh toán: …………. VNĐ;
 • Vi phạm về số lượng hoặc chất lượng sản phẩm giao:……….VNĐ;
 • Vi phạm về tiêu chuẩn lắp đặt:…………VNĐ;
 • Vi phạm về bảo dưỡng, bảo quản:………….VNĐ

ĐIỀU 7: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

1. Trong trường hợp pháp sinh tranh chấp, hai bên ưu tiên áp dụng giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng, hòa giải.

2. Nếu sau hòa giải, hai bên vẫn không thể thỏa thuận thì một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa vấn đề tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 8: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

1. Hợp đồng có hiệu lực bắt đầu từ thời điểm các bên ký kết.

2. Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản của hợp đồng.

3. Hợp đồng này gồm …. trang được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Hai bên đã cùng nhau đọc lại hợp đồng, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

CHỮ KÝ CÁC BÊN

BÊN CHO THUÊ
(Ký, ghi rõ họ tên)
BÊN THUÊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Hợp đồng nguyên tắc mua bán thiết bị điện bao gồm thông tin bên bán và bên mua trong hoạt động thỏa thuận giao dịch về các hạ tầng, thiết bị điện.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–***——–

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2020

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC MUA BÁN THIẾT BỊ ĐIỆN

Số: ……. /HĐNT-Tencongty

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Căn cứ Luật Thương mại hợp nhất năm 2019;
 • Căn cứ Luật Bảo vệ người tiêu dùng hợp nhất năm 2018;
 • Căn cứ thỏa thuận giữa các bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2020 tại trụ sở Công ty …, các bên gồm có:

BÊN A: CÔNG TY …

Địa chỉ                    : …

Mã số thuế              : …

Đại diện                  : Ông/bà …                                   Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại               : …                                               Fax: …

Tài khoản                : …

BÊN B: CÔNG TY …

Địa chỉ                    : …

Mã số thuế              : …

Đại diện                  : Ông/bà …                                   Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại               : …                                               Fax: …

Tài khoản                : …

Sau khi bàn bạc, hai bên đã thỏa thuận và thống nhất ký kết hợp đồng mua bán thiết bị điện số …/HĐNT với nội dung như sau:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý mua và Bên B đồng ý bán thiết bị điện hãng QWE.

Chi tiết về tên hàng hóa, thông số kỹ thuật và quy cách đóng gói được quy định tại các hợp đồng kinh tế chính thức.

ĐIỀU 2. BẢO HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

3.1. Bên B phải bảo hành cho Bên A theo quy định tại phụ lục các hợp đồng kinh tế chính thức tương ứng.

3.2. Bên B phải cung cấp cho Bên A hướng dẫn sử dụng thiết bị điện kèm theo mỗi thiết bị.

ĐIỀU 3. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG

3.1. Thời gian giao hàng:

          Thời gian Bên B giao hàng cho Bên A được quy định cụ thể tại hợp đồng kinh tế chính tương ứng.

3.2. Địa điểm và phương thức giao hàng:

          Bên B giao hàng cho Bên A tại kho hàng của Bên B. Địa chỉ kho hàng tại …  Bên A chịu mọi chi phí vận chuyển hàng hóa.

Bên A phải kiểm tra chất lượng hàng hóa và quy cách đóng gói tại kho của Bên B. Hai bên phải lập biên bản giao nhận và kiểm nhiệm chất lượng, có ký xác nhận. Nếu hàng hóa không đạt tiêu chuẩn, Bên B có trách nhiệm cung cấp hàng mới đủ tiêu chuẩn để thay thế cho Bên A trong vòng 07 ngày kể từ ngày giao nhận hàng không đủ tiêu chuẩn. Trường hợp quá 07 ngày, Bên B vẫn không cung cấp hàng mới cho Bên A, Bên B sẽ phải chịu mức phạt % tổng giá trị của hợp đồng tương ứng với số ngày chậm đổi hàng, nhưng không được vượt quá 8%. Trường hợp quá 08 ngày chậm đổi hàng, Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và hai bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận, trừ các điều khoản về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và giải quyết tranh chấp.

Thời điểm chuyển rủi ro từ Bên B sang Bên A là khi hàng đã được bốc xếp lên phương tiện vận chuyển của Bên A. Sau khi hàng hóa rời kho, Bên A phải chịu mọi trách nhiệm về hàng hóa, trừ các trường hợp được bảo hành theo quy định tại phụ lục đính kèm các hợp đồng kinh tế chính thức tương ứng.

Khi nhân viên của Bên A đến nhận hàng cần chuẩn bị các tài liệu sau: Giấy ủy quyền của Bên A, phiếu xuất kho của Bên B,…

ĐIỀU 4. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN.

4.1. Giá trị hợp đồng

Giá trị hợp đồng được quy định cụ thể tại hợp đồng kinh tế chính thức.

4.2. Tiến độ thực hiện:

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B thành ba lần. Thời gian thanh toán cụ thể sẽ được quy định tại hợp đồng kinh tế chính  thức.

4.3. Phương thức thanh toán:

          Bên A sẽ thanh toán cho Bên B bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng theo thông tin như sau:

 • Tên tài khoản :
 • Số tài khoản :
 • Ngân hàng :
 • Chi nhánh :

4.4. Trường hợp thanh toán chậm:

          Bên A phải thanh toán chi phí đúng thời hạn và đầy đủ cho Bên B. Nếu thanh toán chậm, Bên A phải chịu phạt lãi chậm thanh toán theo mức lãi suất tăng 1%/ngày chậm thanh toán và bồi thường nếu có thiệt hại theo quy định của pháp luật, nhưng không được vượt quá 8% tổng giá trị hợp đồng. Sau ngày thứ 8 chậm thanh toán, Bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và hai bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận, trừ các điều khoản về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và giải quyết tranh chấp.

ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN.

5.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

 • Quyền của Bên A:
  • Yêu cầu Bên B giao hàng đủ, đạt tiêu chuẩn và thực hiện đúng thỏa thuận trong hợp đồng;
  • Yêu cầu Bên B bàn giao giấy tờ, tài liệu liên quan đến hàng hóa;
  • Được bảo hành hàng hóa theo quy định tại hợp đồng kinh tế chính thức tương ứng;
  • Các quyền khác theo quy định pháp luật.
 • Nghĩa vụ của Bên A:
  • Thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho Bên B và thực hiện đúng theo quy định trong hợp đồng;
  • Chịu mọi rủi ro sau khi hàng hóa rời khỏi kho của Bên B, trừ trường hợp được bảo hành.
  • Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

5.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

 • Quyền của Bên B:
  • Yêu cầu Bên A thanh toán đầy đủ và đúng hạn giá trị hợp đồng theo giá trị cụ thể tại các hợp đồng kinh tế chính thức;
  • Yêu cầu Bên A thực hiện đúng theo thỏa thuận trong hợp đồng;
  • Các quyền lợi khác theo quy định pháp luật.
 • Nghĩa vụ của Bên B:
  • Thực hiện giao hàng theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng;
  • Bảo mật thông tin giao dịch;
  • Bàn giao đầy đủ các tài liệu, giấy tờ về hàng hóa cho Bên A;
  • Thực hiện bảo hành hàng hóa theo đúng hợp đồng kinh tế chính thức tương ứng;
  • Tạo điều kiện để bên A kiểm tra hàng hóa tại kho của Bên B;
  • Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

ĐIỀU 6. PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI.

          Nếu một bên vi phạm bất cứ điều khoản nào trong hợp đồng thì phải chịu mức phạt vi phạm theo thỏa thuận nhưng không quá 8% giá trị hợp đồng. Trường hợp không có thỏa thuận, mức phạt áp dụng cho mỗi hành vi vi phạm hợp đồng của bên vi phạm là 4% tổng giá trị hợp đồng. Nếu có thiệt hại xảy ra, bên vi phạm hợp đồng phải đồng thời bồi thường thiệt hại và xử lý hậu quả phát sinh để có thể thực hiện được hợp đồng một cách tốt nhất.

ĐIỀU 7. THANH LÝ HỢP ĐỒNG.

7.1. Hợp đồng chấm dứt khi các bên hoàn thành quyền và nghĩa vụ với nhau và không có thỏa thuận khác.

7.2. Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng, hai bên thỏa thuận được với nhau về việc chấm dứt hợp đồng, hợp đồng này sẽ chấm dứt kể từ thời điểm đạt được thỏa thuận giữa hai bên.

7.3. Hợp đồng chấm dứt khi một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật và hợp đồng này.

ĐIỀU 8. ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

8.1. Các bên không được đơn phương chấm dứt hợp đồng trừ trường hợp pháp luật và hợp đồng này quy định khác. Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng, Bên A phải thanh toán phần công việc đã được thực hiện cho Bên B và các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ, trừ thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và giải quyết tranh chấp. Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải bồi thường 8% tổng giá trị của hợp đồng này cho bên kia và bồi thường thiệt hại (nếu có), trừ trường hợp bên đơn phương chấm dứt hợp đồng chứng minh được bên kia có hành vi vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng.

8.2. Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải thông báo cho bên còn lại trong vòng 03 ngày. Nếu thông báo chậm quá 03 ngày hoặc không thông báo sẽ bị phạt 3% tổng giá trị hợp đồng và phải bồi thường thiệt hại cho bên còn lại (nếu có).

ĐIỀU 9. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

9.1. Nếu xảy ra sự kiện bất khả kháng, hai bên sẽ không bị coi là vi phạm hợp đồng nếu chứng minh được sự kiện bất khả kháng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hành vi vi phạm hợp đồng và toàn bộ thiệt hại xảy ra (nếu có thiệt hại).

9.2. Bên chịu ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải thông báo cho bên kia trong vòng tối đa 03 ngày kể từ khi sự kiện bất khả kháng tác động lên việc thực hiện hợp đồng. Nếu thông báo chậm quá 03 ngày hoặc không thông báo sẽ bị phạt 3% tổng giá trị hợp đồng và phải bồi thường thiệt hại cho bên còn lại (nếu có).

ĐIỀU 10. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

          Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được giải quyết bằng thương lượng, hòa giải. Trường hợp thương lượng, hòa giải không thành, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

ĐIỀU 11. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

11.1. Mọi thay đổi, bổ sung nội dung hợp đồng phải có sự thỏa thuận của cả hai bên bằng văn bản.        

11.2. Hợp đồng gồm 06 trang, được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau và mỗi bên giữ một bản.

11.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!


SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày …tháng…năm…

HỢP ĐỒNG KÝ GỬI RÁC THẢI Y TẾ

Số: …./HĐKG –

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;
 • Căn cứ……;
 • Căn cứ khả năng và nhu cầu của các bên.

Hôm nay, tại địa chỉ: ………………., ngày……tháng …..năm….. chúng tôi gồm:

BÊN NHẬN KÝ GỬI (BÊN A):

Công ty: …………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………………………….

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………..cấp ngày ….tháng…..năm….

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:  …………………….     Số Fax/email (nếu có):   ………………………..

Người Đại diện theo pháp luật: Ông/bà:   ………………………………………………..

CMND/CCCD số:…………………..      cấp ngày:………………………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………

Số điện thoại:  ……………………………………………………………………………………   

Căn cứ đại diện: ………………………………………………………………………………….

Số tài khoản: …………………chi nhánh………………..-Ngân hàng…………………..

Và:

BÊN KÝ GỬI (BÊN B):

Công ty/bệnh viện: ……………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại:  …………………….     Số Fax/email (nếu có):   ………………………………..

Giám đốc bệnh viện: Ông/bà:   ……………………………………………………………………..

CMND/CCCD số:…………………..      cấp ngày:………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:  ……………………………………………………………………………………    ……

Số tài khoản: …………………chi nhánh………………..-Ngân hàng…………………………..

Cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng ký gửi rác thải y tế số: ………. ngày…tháng…năm… để ghi nhận việc Bên B ký gửi rác thải y tế cho Bên A tại địa điểm…. . Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

Bên A đồng ý thực hiện việc nhận ký gửi/xử lý rác thải y tế thuộc loại…………… mà Bên B thải ra trong quá trình hoạt động của bên B tại địa điểm…………….. từ ngày…/…/…/….. đến hết ngày…/…/…..

STTLOẠI RÁCĐẶC ĐIỂMKHỐI LƯỢNGGIÁTỔNGGHI CHÚ
       
       

Trong đó, Bên B đảm bảo:

(Đảm bảo về chất lượng công việc, mức độ hoàn thành,…)

Điều 2: Thực hiện hợp đồng

1.Thời hạn thực hiện Hợp đồng

Thời hạn thực hiện Hợp đồng này được hai bên thỏa thuận là từ ngày…./…../……. Đến hết ngày…../…../……

Trong trường hợp việc thực hiện hợp đồng bị gián đoạn bởi những trường hợp khách quan, tình thế cấp thiết,…………….  thì thời hạn thực hiện Hợp đồng này được tính như sau:

…………………

2.Địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng

Địa điểm Bên A thực hiện công việc cho Bên B là tại ……..

Và được thực hiện theo phương thức sau:

Sau khi hết thời gian làm việc, kết quả công việc được xác định như sau:

….

Điều 3: Giá cả và phương thức thanh toán

Giá cả tại Điều 1 đã bao gồm:……………………………………………………………………….

Và chưa bao gồm:……………………………………………………………………………………….

Cửa hàng thực hiện việc kiểm hàng và thanh toán theo phương thức:

Đợt 1: ngay sau khi mỗi lần nhận hàng Bên B sẽ tạm ứng cho bên A số tiền tương ứng với …% giá trị đơn hàng.

Đợt 2: Bên B thanh toán cho Bên A số tiền còn lại khi Bên B hoàn thành xong nghĩa vụ của mình.

Ngoài ra, Bên … sẽ chịu trách nhiệm với những chi phí khác phát sinh trong quá trình Bên A thực hiện công việc, trong đó, bao gồm cả các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước (nếu có).

Điều 4: Cam kết của các bên

1.Cam kết của bên A

Cam kết thực hiện phân loại rác thải y tế bao bì, dụng cụ,… theo quy định của pháp luật;

Cam kết thực hiện bảo quản/đựng rác thải… theo quy định của pháp luật;

2.Cam kết của bên B

Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin mà bên B đã đưa ra và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

Cam kết thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo thỏa thuận ghi nhận tại Hợp đồng.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các bên

5.1 Bên A:

– Yêu cầu Bên B thanh toán đúng thời hạn theo hợp đồng này;

– Yêu cầu Bên B bồi thường thiệt hại trong các trường hợp gây ra thiệt hại như quy định tại hợp đồng này.

– Bên A cung cấp cho bên B thông tin, số lượng,.. rác thải y tế từng chuyến.

5.2 Bên B:

– Yêu cầu bên A vận chuyển rác thải y tế đến đúng địa điểm, và thời gian đã thỏa thuận;

– Bồi thường thiệt hại cho bên A nếu để mất mát, hư hỏng tài sản do lỗi của mình, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Điều 6: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng không cho phép cửa hàng chuyển nhượng cho bên thứ ba. Bên nào cần chấm dứt hợp đồng vào thời điểm nào phải báo trước cho bên kia trong vòng… ngày. Thời gian, địa điểm và chi phí chuyên chở việc trả hàng sẽ do bên nào chủ động chấm dứt hợp đồng chịu.

Điều 7: Vi phạm hợp đồng và giải quyết tranh chấp

7.1 Hai Bên cam kết thực hiện đúng những điều ghi trên Hợp đồng này. Nếu một trong hai Bên cố ý vi phạm các điều khoản của Hợp đồng này sẽ phải chịu trách nhiệm tài sản về các hành vi vi phạm đó.

7.2 Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, hai Bên cố gắng cùng nhau bàn bạc các biện pháp giải quyết trên tinh thần hòa giải, có thiện chí và hợp tác. Nếu vẫn không thống nhất cách giải quyết thì hai Bên sẽ đưa vụ việc ra Tòa án, toàn bộ chi phí xét xử do Bên thua chịu.

7.3 Quyết định của Tòa án sẽ mang tính chung thẩm và có giá trị ràng buộc các Bên thi hành. Trong thời gian Tòa án thụ lý và chưa đưa ra phán quyết, các Bên vẫn phải tiếp tục thi hành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo
quy định của hợp đồng này .

Điều 8: Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…./…../…. đến ngày…./…./…..

Hợp đồng này hết hiệu lực khi các bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình hoặc có thỏa thuận chấm dứt và không thực hiện hợp đồng, hoặc…

Hợp đồng này được lập thành … bản bằng tiếng Việt, gồm… trang. Các bản có giá trị pháp lý như nhau và Bên A giữ … bản để…., Bên B giữ ….. bản để….

Bên ABên B

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày …tháng…năm…

HỢP ĐỒNG KÝ GỬI XE Ô TÔ

Số: …./HĐKG –

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Căn cứ……;
 • Căn cứ khả năng và nhu cầu của các bên.

Hôm nay, tại địa chỉ: ………………., ngày……tháng …..năm….. chúng tôi gồm:

BÊN GIAO HÀNG (BÊN A):

Công ty: …………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………………………….

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………..cấp ngày ….tháng…..năm….

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:  …………………….     Số Fax/email (nếu có):   ………………………..

Người Đại diện theo pháp luật: Ông/bà:   ………………………………………………..

CMND/CCCD số:…………………..      cấp ngày:………………………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………

Số điện thoại:  ……………………………………………………………………………………   

Căn cứ đại diện: ………………………………………………………………………………….

Số tài khoản: …………………chi nhánh………………..-Ngân hàng…………………..

(HOẶC:

Ông/bà:…………………………………………………. Sinh ngày: ………………………………..

Số CMND/CCCD:……………………….. Cấp ngày….tháng….năm….. Do………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………..)

Và:

BÊN NHẬN KÝ GỬI (BÊN B):

Công ty: …………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………………………….

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………..cấp ngày ….tháng…..năm….

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:  …………………….     Số Fax/email (nếu có):   ………………………..

Người Đại diện theo pháp luật: Ông/bà:   ………………………………………………..

CMND/CCCD số:…………………..      cấp ngày:………………………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………

Số điện thoại:  ……………………………………………………………………………………   

Căn cứ đại diện: ………………………………………………………………………………….

Số tài khoản: …………………chi nhánh………………..-Ngân hàng…………………..

Cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng ký gửi xe ô tô số: ………. ngày…tháng…năm… để ghi nhận việc Bên A ký gửi tài sản cho Bên B. Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

 1. Bên A giao cho bên B phát hành phân phối, bán lẻ theo phương thức ký gửi xe ô tô, như sau:
STTTÊN HÀNGĐƠN VỊ TÍNHSỐ LƯỢNGĐƠN GIÁCHIẾT KHẤUTHÀNH TIỀNGHI CHÚ
        
 TỔNG:
 1. Đại lý bán hàng chủ yếu theo phương thức giao hàng thu tiền ngay. Chỉ bán thiếu cho khách hàng khi được beên chủ hàng đồng ý và ra các điều kiện hợp lý.
  1. Đại lý có quyền trả lại mặt hàng xét thấy khó tiêu thụ bất cứ lúc nào, có quyền từ chối nhận ký gửi những mặt hàng chậm luận chuyển.

Điều 2:Thực hiện hợp đồng

2.1  Chủ hàng phải chịu mọi thủ tục và chi phí giao hàng phải thông báo trước cho chủ cửa hàng địa điểm giao nhận hàng (nếu không thể đưa trực tiếp đến cửa hàng được).

2.2 Sau khi nhận hàng, cửa hàng phải chịu trách nhiệm về sự hư hỏng, mất mát, mặc dù quyền sở hữu hàng hóa tại cửa hàng vẫn thuộc về bên giao hàng và có quyền rút hàng ký gửi về bất cứ lúc nào.

2.3 Sau mỗi lần giao nhận hàng đều phải lập biên bản ký gửi xe ô tô.

Điều 3: Phương thức thanh toán

Cửa hàng thực hiện việc kiểm hàng và thanh toán theo phương thức: (hoặc bán hết giao tiền sau khi đã trừ chiết khấu hoa hồng hoặc thanh toán vào ngày cố định trong tháng sau khi kiểm sổ hàng thực tế đã bán).

Điều 4: Bảo hành, sửa chữa hàng hóa

4.1. Cửa hàng có thể thay mặt chủ hàng (ở xa) trong chức năng, bảo hành, sửa chữa hàng hóa trong quá trình giao dịch với khách hàng, theo thời hạn do chủ hàng ấn định và phải thanh toán chi phí sửa chữa, cung ứng phụ tùng và các hàng hóa cần thay thế.

4.2. Việc huấn luyện kỹ nghệ lấp ráp, bảo hành, sửa chữa là trách nhiệm của chủ hàng cho người của cửa hàng đại lý.

Điều 5: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng không cho phép cửa hàng chuyển nhượng cho bên thứ ba. Bên nào cần chấm dứt hợp đồng vào thời điểm nào phải báo trước cho bên kia trong vòng… ngày. Thời gian, địa điểm và chi phí chuyên chở việc trả hàng sẽ do bên nào chủ động chấm dứt hợp đồng chịu.

Điều 6: Vi phạm hợp đồng và giải quyết tranh chấp

6.1 Hai Bên cam kết thực hiện đúng những điều ghi trên Hợp đồng này. Nếu một trong hai Bên cố ý vi phạm các đ.iều khoản của Hợp đồng này sẽ phải chịu trách nhiệm tài sản về các hành vi vi phạm đó.

6.2 Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, hai Bên cố gắng cùng nhau bàn bạc các biện pháp giải quyết trên tinh thần hòa giải, có thiện chí và hợp tác. Nếu vẫn không thống nhất cách giải quyết thì hai Bên sẽ đưa vụ việc ra Tòa án, toàn bộ chi phí xét xử do Bên thua chịu.

6.3 Quyết định của Tòa án sẽ mang tính chung thẩm và có giá trị ràng buộc các Bên thi hành. Trong thời gian Tòa án thụ lý và chưa đưa ra phán quyết, các Bên vẫn phải tiếp tục thi hành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo
quy định của hợp đồng này .

Điều 7: Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…./…../…. đến ngày…./…./…..

Hợp đồng này hết hiệu lực khi các bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình hoặc có thỏa thuận chấm dứt và không thực hiện hợp đồng, hoặc…

Hợp đồng này được lập thành … bản bằng tiếng Việt, gồm… trang. Các bản có giá trị pháp lý như nhau và Bên A giữ … bản để…., Bên B giữ ….. bản để….

Bên A (ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)Bên B (ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Hợp đồng order hàng hóa từ nước ngoài được thực hiện giữa các bên có nhu cầu và bên có thể cung cấp dịch vụ nhận hàng và vận chuyển từ nước ngoài về nước một cách hợp pháp.

Mẫu Hợp đồng order hàng hóa từ nước ngoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2020

HỢP ĐỒNG ORDER HÀNG HÓA TỪ NƯỚC NGOÀI

Số:

 • Căn cứ Bộ Luật Dân sự 2015;
 • Căn cứ Bộ Luật Tố tụng dân sự 2015;
 • Căn cứ Luật Thương mại 2005;
 • Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016;
 • Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH A;
 • Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày 23 tháng 9 năm 2020, chúng tôi gồm:

BÊN A: BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ ORDER HÀNG HÓA TỪ NƯỚC NGOÀI

Công ty TNHH A

Trụ sở:

Mã số thuế:

Số điện thoại:

Người đại diện:

Chức vụ:

BÊN B: BÊN THUÊ DICH VỤ ORDER HÀNG HÓA TỪ NƯỚC NGOÀI

Ông: Nguyễn Văn B

Sinh ngày:

Địa chỉ thường trú:

Số CMT:

Số điện thoại:

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, các bên đồng ý ký hợp đồng với các nội dung sau:

Điều 1: Nội dung hợp đồng

Bên B có nhu cầu thuê và bên A đồng ý cung cấp dịch vụ order hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam cho B:

 • Đối tượng: Camera hành trình Gopro 9 Black
 • Nguồn gốc: Mỹ
 • Số lượng: 2
 • Thời hạn: 02 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Điều 2: Cách thức thực hiện

Nhân viên tại Mỹ của A mua hàng hóa theo yêu cầu của B.

Gửi hàng qua TTI Express về Việt Nam

Bên A nhận hàng từ nước ngoài gửi về Việt Nam, kiểm tra và gửi về địa chỉ …. cho B

Điều 3: Giá và phương thức thanh toán

Giá: 10. 430.000 x 2 = 20.830.000 đồng

Phí vận chuyển về Việt Nam: 1.000.000 đồng

Phí vận chuyển nội địa: theo giá của đơn vị vận chuyển (Viettelpost), bên A thanh toán phí vận chuyển cho đơn vị vận chuyển.

Tiền cọc: 2.000.000 đồng

Thời hạn thanh toán: thanh toán khi nhận hàng

Hình thức thanh toán: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho người phụ trách giao hàng.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên A

 • Yêu cầu bên B nhận hàng và thanh toán đầy đủ khi hàng được giao tới cho bên B
 • Mua hàng chính hãng theo yêu cầu, kiểm tra chất lượng của sản phẩm
 • Giao hàng kèm theo hóa đơn mua hàng, phiếu bảo hành và các giấy tờ liên quan.
 • Hỗ trợ bảo hành khi có yêu cầu.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên B

 • Nhận hàng và thanh toán khi hàng được giao tới
 • Kiểm tra sản phẩm trước khi thanh toán
 • Yêu cầu bên A hỗ trợ bảo hành và thanh toán các chi phí cần thiết

Điều 6. Trách nhiệm bồi thường và phạt vi phạm

6.1. Bồi thường thiệt hại

Bên nào gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận hợp đồng và quy định của pháp luật. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây ra thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra. Bên có quyền và lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chạn, hạn chế thiệt hại cho mình.

6.2. Phạt vi phạm

Các bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không được thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt 8% giá trị hợp đồng bị vi phạm.

Điều 7. Sự kiện bất khả kháng

Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng: động đất, lũ lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh,… khiến việc thực hiện hợp đồng phải tạm dừng thì hai bên thỏa thuận tạm dừng cho đến khi khắc phục được sự cố. Trong thời hạn 02 tháng, nếu chưa khắc phục được sự cố, các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng và hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.

Điều 8. Thời điểm chuyển rủi ro

Bên A có nghĩa vụ giao hàng cho bên B tại địa chỉ …, do đó mọi rủi ro mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa được chuyển cho bên B khi hàng hóa đã được giao cho bên B hoặc người được bên B ủy quyền nhận hàng tại địa điểm đó.

Điều 9. Điều khoản chung

Hợp đồng này được lập thành 02 bản tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng và đảm bảo bí mật thông tin.

Trong suốt quá tình thực hiện hợp đồng, nếu có phát sinh hoặc điều chỉnh nào liên quan đến hợp đồng này thì mọi phát sinh, điều chỉnh đó phải được lập thành văn bản và ký bởi hai bên trước khi có hiệu lực.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                          BÊN B

 (Ký và ghi rõ họ tên)                         (Ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Hợp đồng nguyên tắc dịch vụ tư vấn được các bên sử dụng như một thống nhất cơ bản về toàn bộ quá trình làm việc sau này. Với những điều khoản ngắn gọn, dễ hiểu, nhưng cũng không kém phần hiệu quả, biểu mẫu dưới đây có thể là tài liệu tham khảo cho quý độc giả.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————-

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC DỊCH VỤ TƯ VẤN

Số: ………../2020/HĐNT/A-B

 • Căn cứ vào Luật thương mại Việt nam năm 2005;
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của cả hai Bên.

Hôm nay, ngày… tháng… năm……, tại …………………, chúng tôi gồm:

BÊN A:  CÔNG TY ……………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế:……………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………………………………………….

Tài khoản ngân hàng:…………………………………………………………………………….

Ngân hàng: ………………………….. chi nhánh……………………………………………

Đại diện:……………………………………………………………………………………………..

Chức vụ:………………………………………………………………………

BÊN B: CÔNG TY ………………………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………….

Tài khoản ngân hàng:…………………………………………………………………

Ngân hàng: ……………………….. chi nhánh………………………………………………………..

Đại diện:…………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ:…………………………………………………………………………….

Hai Bên cùng đồng ý ký kết Hợp đồng nguyên tắc dịch vụ tư vấn với các điều khoản sau:

Điều 1. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Theo quy định tại Hợp đồng này, Bên A lựa chọn Bên B cung cấp dịch vụ tư vấn bao gồm tư vấn pháp luật lao động, dân sự, hành chính, kinh tế, tranh tụng, tố tụng,…trên cơ sở hợp tác lâu dài, thường xuyên.

Trong từng trường hợp, theo yêu cầu của Bên A, hai bên sẽ ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn hoặc thoả thuận riêng. Phí dịch vụ sẽ được xác định theo từng hợp đồng, thoả thuận riêng nói trên.

Điều 2. CÁCH THỨC TƯ VẤN

2.1. Công việc cần thực hiện:

 • Cung cấp và cập nhật văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của bên A và theo yêu cầu của Bên A;
 • Cung cấp và cập nhật các quy định của pháp luật cần lưu ý khi Bên A gặp phải theo yêu cầu của Bên A.
 • Cung cấp và cập nhật các quy định của pháp luật liên quan đến việc bảo hộ các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ của Bên A.
 • Cung cấp ý kiến chính thức về tính hợp pháp của các hồ sơ, tài liệu và các giao dịch theo yêu cầu của Bên A.

Nội dung dịch vụ tư vấn quy định tại Điều này không bao gồm các công việc đại diện hoặc tham gia cùng đàm phán với các đối tác của Bên A.

2.2. Thời hạn thực hiện hợp đồng

 • Thời hạn thực hiện hợp đồng nguyên tắc dịch vụ tư vấn là … tháng (sau đây gọi là “thời hạn hợp đồng”).
 • Thời hạn hợp đồng sẽ mặc nhiên được gia hạn sau khi hết hạn trừ một Bên gửi ý kiến bằng văn bản cho Bên kia về việc không gia hạn thời hạn hợp đồng trong thời hạn 15 ngày trước ngày hợp đồng hết hiệu lực.

Điều 3. CHI PHÍ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

3.1. Phí dịch vụ tư vấn:

 • Tổng thời gian Bên B cung cấp dịch vụ tư vấn cho Bên A là: … giờ/tháng (…giờ/tháng).
 • Trong trường hợp vượt quá thời gian … giờ/tháng, mức thu thêm cho mỗi giờ cung cấp dịch vụ tư vấn là … VNĐ/giờ  (… VNĐ/giờ).
 • Thời gian cung cấp dịch vụ tư vấn là toàn bộ thời gian thực tế Bên B sử dụng để cung cấp dịch vụ tư vấn cho Bên A, bao gồm: thời gian chuẩn bị, cập nhật và cung cấp văn bản quy phạm pháp luật; thời gian nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, giao dịch để đưa ra ý kiến pháp lý chính thức; thời gian nghiên cứu để chuẩn hóa hồ sơ, tài liệu, hợp đồng; thời gian soạn thảo hợp đồng và cung cấp ý kiến pháp lý chính thức về các nội dung yêu cầu tư vấn khác.
 • Mức phí trên chỉ bao gồm phí tư vấn cho những nội dung quy định tại Điều 1 của hợp đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) theo quy định của pháp luật.
 • Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu Bên A có phát sinh các quan hệ, vụ việc cần tư vấn (ví dụ: Tranh tụng, lập dự án, tham gia đàm phán.v.v.v) mà không nằm trong nội dung tư vấn quy định tại Điều 1 của hợp đồng thì tùy vào từng vụ việc cụ thể, Bên A phải trả cho Bên B mức phí tương ứng do các bên thoả thuận tại thời điểm phát sinh.

3.2. Phương thức thanh toán

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản phí dịch vụ tư vấn hàng tháng là … VNĐ (bằng chữ: …)  chậm nhất là ngày 05 hàng tháng.

Mọi khoản phí dịch vụ tư vấn áp dụng đối thời gian vượt quá …giờ quy định tại khoản 3.1. Điều 3 của hợp đồng sẽ được Bên A thanh toán cho Bên B chậm nhất là ngày 05 của tháng tiếp theo theo yêu cầu bằng văn bản của Bên B.

Điều 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

 • Được cung cấp đầy đủ và kịp thời dịch vụ tư vấn liên quan đến các công việc được thỏa thuận tại Điều 1 của Hợp đồng;
 • Được nhận đầy đủ các giấy tờ, tài liệu và bằng chứng pháp lý liên quan đến công việc thuê tư vấn;
 • Cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các giấy tờ, thông tin và/hoặc các bằng chứng pháp lý khác phù hợp và đáp ứng yêu cầu của pháp luật liên quan đến công việc thuê tư vấn theo yêu cầu của Bên B;
 • Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực về những giấy tờ, tài liệu, thông tin cung cấp cho Bên B;
 • Thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn phí dịch vụ tư vấn như đã thỏa thuận tại Điều 3 của hợp đồng;

Điều 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

 • Cung cấp đầy đủ và đúng hạn các dịch vụ tư vấn đã được thỏa thuận trong hợp đồng;
 • Thường xuyên báo cáo kết quả và tiến độ thực hiện hợp đồng cho Bên A;
 • Giữ bí mật đối với các hồ sơ, tài liệu, tin tức liên quan đến nội dung tư vấn;
 • Được Bên A cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin và/hoặc các bằng chứng pháp lý khác cần thiết cho công việc tư vấn;
 • Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của những giấy tờ, tài liệu, thông tin cung cấp cho Bên A;

 • Thông báo chi tiết bằng văn bản cho Bên A về tổng số giờ cung cấp dịch vụ tư vấn thực tế chậm nhất là ngày 02 hàng tháng;
 • Được Bên A thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn phí dịch vụ tư vấn như đã thỏa thuận tại Điều 3 của hợp đồng.

Điều 6. BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VÀ PHẠT VI PHẠM

 • Trong trường hợp mỗi bên thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này, bên đó phải chịu trách nhiệm bồi thường cho những tổn thất mà bên kia phải gánh chịu do việc thực hiện không đúng nghĩa vụ đó, bao gồm cả thiệt hại trực tiếp và gián tiếp xảy ra.

 • Mỗi bên thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này còn phải chịu một khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng với số tiền … VNĐ

Điều 7. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

 • Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng khiến cho mỗi bên không thể thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng này thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại của mỗi bên được loại trừ.
 • Các sự kiện bất khả kháng sẽ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 8. BẢO MẬT

 • Các Bên có trách nhiệm phải giữ kín tất cả những thông tin liên quan tới Hợp đồng và Phụ lục Hợp đồng, thông tin khách hàng mà mình nhận được từ phía Bên kia trong suốt thời hạn của Hợp đồng.
 • Mỗi Bên không được tiết lộ cho bất cứ Bên thứ ba nào bất kỳ thông tin nói trên trừ trường hợp được chấp thuận bằng văn bản của Bên kia hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
 • Mỗi Bên phải tiến hành mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng không một nhân viên nào hay bất cứ ai thuộc sự quản lý của mình vi phạm điều khoản này.
 • Điều khoản này vẫn còn hiệu lực ngay cả khi Hợp đồng này hết hiệu lực và hai bên không còn hợp tác.

Điều 9. SỬA ĐỔI, TẠM NGỪNG, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

9.1. Bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào đối với Hợp đồng nguyên tắc dịch vụ tư vấn này sẽ chỉ có hiệu lực khi có thoả thuận bằng văn bản của các Bên.

9.2. Tạm ngừng thực hiện Hợp đồng trong các trường hợp sau:

 • Các bên thỏa thuận tạm ngừng thực hiện hợp đồng
 • Các trường hợp khác do pháp luật quy định.

9.3. Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau:

 • Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, một trong hai Bên có thể chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bên vi phạm Hợp đồng bồi thường theo luật định trong những trường hợp sau:
 • Nếu một Bên vi phạm một trong các điều khoản của hợp đồng, nhưng không sửa chữa lỗi trong vòng 15 ngày từ ngày nhận được thông báo về vi phạm bằng văn bản của Bên kia.
 • Nếu Bên B chuyển giao việc thực hiện hợp đồng này cho một bên thứ 3 mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Bên A.
 • Vi phạm pháp luật của một Bên dẫn đến việc không thể thực hiện được hợp đồng.
 • Chấm dứt hợp đồng trong trường hợp bất khả kháng: Không bên nào phải chịu trách nhiệm cho việc trì hoãn hay thực hiện không đúng hợp đồng trong các trường hợp bất khả kháng như hỏa hoạn, thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh, hay có sự thay đổi của pháp luật.
 • Nếu một trong hai Bên gặp phải những trường hợp trên thì phải nhanh chóng thông báo với Bên còn lại về trường hợp bất khả kháng đó và việc các hậu quả có thể kéo theo trong việc thực hiện hợp đồng.
 • Nếu điều kiện bất lợi đó tiếp tục xảy ra trong vòng 30 ngày, cả hai Bên đều có quyền chấm dứt hợp đồng bằng việc đưa ra thông báo bằng văn bản cho Bên kia.
 • Hợp đồng hết hạn và các Bên không gia hạn Hợp đồng;
 • Các Bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn;
 • Một trong các Bên ngừng kinh doanh, không có khả năng chi trả các khoản nợ đến hạn, lâm vào tình trạng hoặc bị xem là mất khả năng thanh toán, có quyết định giải thể, phá sản. Trong trường hợp này Hợp đồng sẽ kết thúc bằng cách thức do hai Bên thoả thuận và/hoặc phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành;
 • Thanh lý Hợp đồng: Khi có nhu cầu thanh lý Hợp đồng, hai Bên tiến hành đối soát, thanh toán hoàn thiện các khoản phí. Sau khi hai Bên hoàn thành nghĩa vụ của mình sẽ tiến hành ký kết Biên bản thanh lý Hợp đồng.

Điều 10. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

 • Mọi tranh chấp phát sinh giữa hai bên liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bao gồm cả thời hạn và phương thức thanh toán của hợp đồng sẽ được giải quyết trước hết dựa trên thương lượng và hoà giải giữa hai Bên.
 • Nếu không thương lượng được thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền. Chi phí sẽ do bên thua kiện trả, trừ phi có sự thỏa thuận của hai Bên.

Điều 11. CÁC ĐIỀU KHOẢN, NGUYÊN TẮC CHUNG

 • Hai Bên tham gia ký kết Hợp đồng này trên cơ sở quan hệ bạn hàng, bình đẳng và cùng có lợi theo đúng các quy định của pháp luật.
 • Các nội dung trong bản hợp đồng nguyên tắc này chỉ được sửa đổi khi có sự thỏa thuận của hai bên và được thống nhất bằng văn bản. Văn bản thay đổi nội dung hợp đồng nguyên tắc này được xem là Phụ lục và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng.
 • Các nội dung hợp tác, mua bán hàng hóa cụ thể theo từng thời điểm sẽ được cụ thể hóa trong các bản Hợp đồng mua bán cụ thể.
 • Điều khoản nào trong Hợp đồng mua bán mâu thuẫn với các điều khoản trong Hợp đồng này thì sẽ thực hiện theo các điều khoản được quy định trong Hợp đồng này.

Điều 12. HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

 • Hợp đồng nguyên tắc dịch vụ tư vấn này có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày …/…/….
 • Trong vòng một (01) tháng trước khi thời hạn Hợp đồng kết thúc, nếu hai bên trong hợp đồng không có ý kiến gì thì hợp đồng này được tự động gia hạn 12 (Mười hai) tháng tiếp theo và chỉ được gia hạn 01 lần.
 • Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.

BÊN A                                                           BÊN B

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Hợp đồng nguyên tắc cho thuê kho bãi thường được sử dụng khi các bên trong hợp đồng gồm bên có quyền sử dụng kho bãi và bên có nhu cầu thuê kho bãi để làm kho hàng hóa, bãi đỗ các phương tiện vận tải với các đơn vị hoạt động vận chuyển hàng hóa, ghi nhận các điều khoản cam kết giữa các bên khi thực hiện hoạt động cho thuê kho bãi trong thời gian dài.

Định nghĩa Hợp đồng nguyên tắc cho thuê kho bãi

Hợp đồng nguyên tắc cho thuê kho bãi là một trong những mẫu hợp đồng nguyên tắc về nội dung cho thuê trong đó bên cho thuê chịu trách nhiệm và đảm bảo về kho bãi khi bên thuê có nhu cầu, giá thuê, diện tích kho sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của bên thuê và được bên thuê báo cho bên cho thuê khi có nhu cầu sử dụng.

Mẫu Hợp đồng nguyên tắc cho thuê kho bãi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC CHO THUÊ KHO BÃI

Số: …./……….

Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2015;

Căn cứ vào Luật Thương mại năm 2005;

Căn cứ theo nhu cầu và khả năng thực tế của hai đơn vị;

Hôm nay ngày … tháng … năm …., chúng tôi gồm có:

BÊN CHO THUÊ:CÔNG TY ………………………………………………………
Địa chỉ: 
Điện thoại: 
Fax: 
Giấy phép số: 
Mã số thuế: 
Tên ngân hàng: 
Số tài khoản: 
Đại diện: 
Chức vụ: 

Sau đây gọi tắt là bên A

BÊN THUÊ:CÔNG TY ………………………………………………………
Địa chỉ: 
Điện thoại: 
Fax: 
GCN DKKD: 
Mã số thuế: 
Tên ngân hàng: 
Số tài khoản: 
Đại diện: 
Chức vụ: 

Sau đây gọi tắt là bên B

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng nguyên tắc cho thuê kho bãi theo các điều khoản như sau:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG:

1.1 Bên A đồng ý cho thuê và bên B đồng ý thuê phần diện tích kho bãi với mục đích ……………………………………………………………………………………………….

1.2 Bên A và bên B tôn trọng thỏa thuận và kí kết hợp đồng dựa vào những điều khoản trong hợp đồng.

ĐIỀU 2. ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG:

2.1 Kho bãi nằm trên diện tích đất … m2 thuộc quyền sở hữu của bên A tại ………………………………………………………………………………………………

2.2 Chi tiết về kho bãi được quy định tại Biên bản bàn giao Kho bãi thuê được ký giữa hai bên tại thời điểm bàn giao.

2.3. Trong trường hợp có tài sản cố định trên kho bãi thì tài sản đó sẽ được đề cập trong Biên bản bàn giao Kho bãi.

2.4 Thời hạn thuê:

 • Thời hạn hợp đồng là … năm và sẽ bắt đầu kể từ ngày tính tiền thuê.
 • Ngày bàn giao Kho bãi chính thức: …/…/…..
 • Khi hết hạn hợp đồng, tùy theo tình hình thực tế của hai bên có thể thỏa thuận gia hạn.
 • Trong trường hợp hợp đồng hai bên ngưng hợp đồng trước thời hạn đã thỏa thuận thì phải thông báo cho bên còn lại trước ít nhất 3 tháng.

ĐIỀU 3. THANH TOÁN:

3.1 Giá thuê: …………………………………………..VNĐ/m2/tháng.

3.2 Phương thức và cách thức thanh toán:

 • Bên B sẽ trả trước cho bên A … năm tiền thuê kho bãi là: ………………..VNĐ.
 • Sau thời hạn … năm, tiền thuê kho bãi sẽ được thanh toán vào ngày …/…./….. với số tiền: ………………………………….. VNĐ.
 • Bên B thanh toán cho bên A qua số tài khoản: ……………………………………… ngân hàng thụ hưởng: …………………………………………….…………………
 • Bên A có trách nhiệm cung cấp hóa đơn cho bên B.

3.3 Phí và lệ phí phát sinh: Chuyển tiền ngân hàng, sửa chữa và cải tạo kho bãi, …

3.4 Thanh toán đúng hạn:

 • Bên B phải thanh toán cho bên A tiền thuê kho bãi, các loại thuế phí và bất kỳ khoản tiền nào khác theo quy định tại hợp đồng một cách đúng hạn và đầy đủ.
 • Việc thanh toán theo hợp đồng đúng thời hạn sẽ không bị ảnh hưởng từ việc hết hạn hoặc chấm dứt hợp đồng

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN:

4.1 Quyền và nghĩa vụ của bên A:

a) Quyền của bên A:

 • Yêu cầu bên B bảo quản, sử dụng kho bãi theo công năng, thiết kế và thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Yêu cầu bên B thanh toán tiền thuê theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Yêu cầu bên B giao lại kho bãi khi hết thời hạn thuê.
 • Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại hoặc sửa chữa phần tư hư hỏng do bên B gây ra.
 • Đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ nếu bên B vi phạm điều kiện để đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật.

b) Nghĩa vụ của bên A:

 • Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về kho bãi và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp.
 • Giao kho bãi cho bên B theo hợp đồng và hướng dẫn bên B sử dụng đúng công năng, thiết kế.

4.2 Quyền và nghĩa vụ của bên B:

a) Quyền của bên B:

 • Yêu cầu bên A cung cấp trung thực và đầy đủ thông tin
 • Sử dụng kho bãi theo đúng mục đích như đã thỏa thuận trong hợp đồng
 • Đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ nếu bên A vi phạm điều kiện để đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật.

b) Nghĩa vụ của bên B:

 • Bảo quản, sử dụng kho bãi theo mục đích sử dụng trong hợp đồng
 • Trả tiền thuê và thực hiện các nghĩa vụ theo thỏa thuận.
 • Trả kho bãi cho bên A theo thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Không được thay đổi, cải tạo phá dỡ một phần hoặc toàn bộ kho bãi nếu không có sự cho phép của bên A.
 • Bồi thường thiệt hại do mình gây ra.

ĐIỀU 5. VI PHẠM VÀ BỒI THƯỜNG:

5.1 Phạt vi phạm:

 • Trong trường hợp, nếu bên B vi phạm một hoặc nhiều hơn một nghĩa vụ thanh toán theo Hợp đồng và không khắc phục trong vòng 7 ngày sau khi bên A nhận được yêu cầu của bên B thì bên B phải ký xác nhận công nợ nếu bên A yêu cầu.

5.2 Bồi thường:

 • Trong trường hợp một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn mà không báo trước cho bên còn lại thì sẽ phải bồi thường theo thỏa thuận.
 • Bên A phải bồi thường cho bên B nếu xảy ra bất cứ sự kiện nào liên quan đến cơ sở vật chất không đủ an toàn khiến bên B xảy ra thiệt hại.
 • Bên B phải bồi thường cho bên A nếu bên B gây ra bất cứ sự kiện nào làm ảnh hưởng và thiệt hại đến kho bãi của bên A.

ĐIỀU 6. HIỆU LỰC:

6.1 Hợp đồng có hiệu lực từ ngày …/…/…. Kể từ ngày thuê đầu tiên.

6.2 Chấm dứt hợp đồng:

 • Khi các bên thực hiện xong các quyền và nghĩa vụ quy định trong hợp đồng này.
 • Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bên B có những hành vi sau: thanh toán tiền thuê chậm 03 tháng trở lên; sử dụng kho bãi không đúng mục đích thuê; cố ý gây hư hỏng nghiêm trọng kho bãi; cho thuê lại kho bãi mà không có thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bên A có những hành vi sau: Không đảm bảo an toàn để sử dụng hoặc gây thiệt hại cho bên B; tăng giá thuê không hợp lý và không báo trước và quyền sử dụng kho bãi bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba.

ĐIỀU 7. CÁC THỎA THUẬN KHÁC:

7.1 Bên A cam kết kho bãi thuộc quyền sở hữu hợp pháp, không có tranh chấp về quyền sở hữu, không bị kê biên thi hành án hoặc chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7.2 Bên A cam kết đảm bảo chất lượng an toàn cho bên B.

7.3 Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu xảy ra tranh chấp, bên nảy sinh tranh chấp sẽ gửi văn bản thông báo cho bên còn lại. Hai bên thương lượng để giải quyết tranh chấp đó. Trong trường hợp các bên không tự thương lượng được thì sự việc sẽ được đưa ra giải quyết theo quy định của pháp luật.

7.4 Mọi điều khoản, điều kiện khác không quy định trong hợp đồng này được hai bên thực hiện theo các văn bản quy định về hợp đồng Kinh tế của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành.

7.5 Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị pháp lí như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN CHO THUÊĐẠI DIỆN BÊN THUÊ

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191


Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Hợp đồng bán lẻ xăng dầu được dùng trong các trường hợp 1 bên có nhu cầu và 1 bên có khả năng cung cấp nhiên liệu, xăng dầu theo quy định. Để biết hợp đồng này sẽ cần có những phần nào, các bạn có thể theo dõi biểu mẫu dưới đây.

Định nghĩa Hợp đồng bán lẻ xăng dầu

Hợp đồng bán lẻ xăng dầu là dạng hợp đồng mua bán hàng hóa đặc thù với đối tượng là loại nhiên liệu thiết yếu và phải có điều kiện kinh doanh. Khi thỏa thuận hợp đồng này đặc biệt cần lưu ý phải có sự chi tiết về những điều kiện, quy chuẩn chất lượng xăng dầu theo quy ước ban hành hợp pháp; thỏa thuận về việc vận chuyển, trách nhiệm các bên, bảo hiểm, điều kiện chuyển hoàn,…

Mẫu Hợp đồng bán lẻ xăng dầu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG BÁN LẺ XĂNG DẦU

Số: …/HĐMBXD

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Căn cứ Luật Thương mại năm 2005;
 • Căn cứ Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu;
 • Căn cứ các văn bản khác có liên quan.

Hôm nay, vào hồi …h …, tại ……………. Chúng tôi cùng nhau kí kết Hợp đồng này. Các bên bao gồm:

Bên A

 • Nếu là cá nhân

Tên các nhân: ………………………..

CMND số: …………………………….. Nơi cấp: …………  Ngày cấp: ………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………….

Nơi ở hiện tại: ………………………….

Điện thoại: …………………………. E – Mail: ………………………..

Mã số thuế: ………………………………….

Đại diện được ủy quyền: ………………………… Chức vụ: ……………..

Văn bản ủy quyền (nếu có): ………………………

 • Nếu là pháp nhân

Tên pháp nhân: ……………………….

Trụ sở chính: ……………………..

Điện thoại: …………………………. Fax: ……………………. E – Mail: ……..

Mã số thuế: …………………………….

Đại diện được ủy quyền: ……………………….. Chức vụ: …………………

Văn bản ủy quyền (nếu có): ………………………..

Giấy đăng kí kinh doanh số: …………………… Đăng ký tại: …………….. Ngày: ……..

Bên B

(Tương tự)

(Nếu chủ thể có yếu tố nước ngoài thì thêm các thông tin như số hộ chiếu, quốc tịch … Trường hợp có nhiều chủ thể cùng tham gia trong hợp đồng thì các bên ghi rõ, đầy đủ các thông tin như trên).

            Các bên cùng nhau thỏa thuận một số nội dung sau:

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Đối tượng của hợp đồng là hoạt động mua bán xăng dầu giữa Bên A và Bên B. Trong đó, Bên A mua xăng dầu của Bên B nhằm mục đích kinh doanh đồng thời Bên A trả cho Bên B một lợi ích vật chất tương ứng.

ĐIỀU 2. CÁCH THỨC THỰC HIỆN

 1. Các bên thỏa thuận với nhau về loại xăng dầu, số lượng, chất lượng của xăng dầu………………..
 2. Các bên thỏa thuận với nhau về thời gian giao xăng dầu từ ngày …/ …/ … đến ngày …/ …/ …  và thời gian nhận xăng dầu từ ngày …/ …/ … đến ngày …/ …/ …
 3. Các bên thỏa thuận với nhau về địa điểm giao xăng dầu tại ……………….. và địa điểm nhận xăng dầu tại ………………….
 4. Các bên thỏa thuận về phương tiện vận chuyển xăng dầu là …………………… Cách thức vận chuyển xăng dầu …………………………………
 5. Các bên thỏa thuận với nhau về điều kiện bảo quản xăng dầu …………………
 6. Người nhận xăng dầu ……………………………..
 7. Các bên tiên lượng sự cố trong quá trình vận chuyển xăng dầu……………………..

ĐIỀU 3. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 1. Bên mua phải thanh toán cho bên bán số tiền tương ứng với số lượng xăng dầu thực giao thời gian mà hai bên đã thỏa thuận với nhau cụ thể
STTLOẠI XĂNG DẦUSỐ LƯỢNGKHỐI LƯỢNGGIÁ
1    
2    
    

Tổng số tiền mà bên mua phải thanh toán cho bên bán là ………………..

Nếu bên mua chậm trả số tiền thanh toán theo thời gian đã quy định thì bên mua phải chịu lãi theo mức lãi xuất mà hai bên đã thỏa thuận. Trong trường hợp bên mua chậm trả số tiền thanh toán quá thời gian thỏa thuận thì bên mua phải chịu thêm lãi xuất quá hạn mà hai bên đã thỏa thuận.

 • Hình thức mà bên mua thanh toán cho bên bán sẽ được thực hiện theo hình thức thanh toán ………… (trực tiếp hoặc gián tiếp tức là tiền mặt hoặc chuyển khoản)

Đồng tiền thanh toán mà các bên thỏa thuận với nhau là …………………

Các bên thỏa thuận với nhau về người trực tiếp thanh toán và người trục tiếp nhận thanh toán là ……………….

 • Các bên thỏa thuận với nhau bên nào sẽ thanh toán các chi phí phát sinh khác trong quá trình vận chuyển xăng dầu ……………………..

ĐIỀU 4. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

 1. Trách nhiệm của bên mua
 2. Bên mua có trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí mà hai bên đã thỏa thuận.
 3. Trong quá trình tiếp nhận xăng dầu mà có xảy ra sự cố thì bên mua sẽ phải chịu rủi ro về sự cố gây ra với xăng dầu
 4. Bên mua có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận xăng dầu nhanh chóng, an toàn, dứt điểm.
 5. Trách nhiệm của bên bán
 6. Bên bán sẽ chịu trách nhiệm về số lượng và chất lượng của xăng dầu đến khi bên mua tiếp nhận xăng dầu.
 7. Bên bán có nghĩa vụ giao xăng dầu cho bên mua tại địa điểm giao hàng.
 8. Bên bán phải cung cấp đầy đủ các thông tin về xăng dầu, điều kiện bảo quản, sử dụng cho bên mua.

ĐIỀU 5. PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện, các bên sẽ hỗ trợ nhau thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc thì phải thông báo kíp thời cho bên kia để cùng nhau bàn bạc giải quyết. Nếu phát sinh tranh chấp, hai bên cùng giải quyết theo tinh thành hợp tác, thương lượng.

Trường hợp các bên thương lượng giải quyết mà không được thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án hoặc Trọng tài quốc tế để giải quyết. (ghi rõ tên và địa chỉ tòa án hoặc trọng tài giải quyết tranh chấp).

ĐIỀU 6. PHẠT VI PHẠM VÀ BỒI THƯỜNG HỢP ĐỒNG

 • Nếu một trong hai bên thực hiên không đúng các điều khoản được quy định rõ trong hợp đồng thì sẽ phải chịu phạt ….% giá trị hợp đồng.
 • Nếu một trong hai bên thực hiện không đúng các điều khoản được quy định rõ trong hợp đồng mà gây thiệt hại cho bên còn lại, bên thứ ba mà không phải trường hợp sự kiện bất khả kháng, tình thế cấp thiết thì sẽ phải chịu bồi thường cho bên còn lại …% giá trị hợp đồng.
 • Nếu một trong hai bên vi phạm hợp đồng dẫn tới hợp đồng không thể thực hiện được thì sẽ phại chịu phạt …% giá trị hợp đồng.
 • Nếu một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải do lỗi của bên còn lại thì sẽ phải chịu …% giá trị hợp đồng.

ĐIỀU 7. HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên kí kết hợp đồng, hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, các bản đều có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A
(ký và đóng dấu)
ĐẠI DIỆN BÊN B
(ký và đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Hợp đồng tư vấn chiến lược kinh doanh là thỏa thuận để doanh nghiệp tìm kiếm các tư vấn gia có khả năng trong marketing hoặc các lĩnh vực phát triển thương hiệu, tầm ảnh hưởng của doanh nghiệp.

Mẫu Hợp đồng tư vấn chiến lược kinh doanh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2020

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

Số: 143/HĐTV-OCD

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;
 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Căn cứ Luật Thương mại năm 2005;
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày 23 tháng 9 năm 2020 tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ OCD địa chỉ số 27 ngõ 178 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Chúng tôi gồm:

1. BÊN A (BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ):

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ OCD

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế: 0101362912

Địa chỉ trụ sở chính: số 27 ngõ 178 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật: NGUYỄN VĂN A

Chức danh: Giám đốc

Số tài khoản: 8309823837xxx

Tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân

2. BÊN B (BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ):

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN SKYMOND

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế: 0104360991

Địa chỉ trụ sở chính: số 02 phố Trần Vỹ, phường Mai Dịch , quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật: TRẦN VĂN B

Chức danh: Giám đốc

Sau khi bàn bạc, chúng tôi đã thống nhất thành lập hợp đồng tư vấn chiến lược kinh doanh (từ giờ gọi tắt là “hợp đồng”) với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. Bên A là công ty cung cấp dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp và bên B có nhu cầu sử dụng dịch vụ của bên A để hình thành chiến lược kinh doanh phù hợp trong 05 năm tiếp theo. Do đó, hai bên cùng thống nhất ký kết hợp đồng để triển khai việc thực hiện dịch vụ trên cơ sở hợp tác thiện chí giữa hau bên.

2. Mục đích: Giúp doanh nghiệp có được chiến lược kinh doanh cụ thể trong quá trình mở rộng thị trường và các kế hoạch cho những khoảng thời gian thời vụ.

3. Bên A sẽ hoàn thành công việc trong vòng 03- 06 tháng tuỳ tình hình doanh nghiệp, bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 năm 2020.

ĐIỀU 2: NỘI DUNG TƯ VẤN

Dựa trên nhu cầu của bên B, bên A sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn trên phạm vi thực hiện công việc cụ thể như sau:

 • Khảo sát và lập báo cáo phân tích tình thế chiến lược của doanh nghiệp;
 • Hoạch định và lựa chọn chiến lược phát triển kinh doanh;
 • Xây dựng bản đồ chiến lược kinh doanh trong 05 năm tiếp theo và kế hoạch triển khai cho những khoảng thời gian thời vụ;
 • Hỗ trợ bên B triển khai chiến lược kinh doanh.

ĐIỀU 3: THANH TOÁN

1. Phí dịch vụ tư vấn chiến lược kinh doanh là 10.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười triệu Việt Nam Đồng)

2. Số tiền trên không bao gồm 10% VAT, nếu bên B có nhu cầu lấy hoá đơn, bên A sẽ tính phí VAT.

3. Nếu không có thoả thuận khác, bên B sẽ thanh toán cho bên A thành 02 lần:

 • Lần 1: Sau khi hoạch định và lựa chọn chiến lược phát triển kinh doanh, bên B sẽ thanh toán trước cho bên A 70% tổng phí dịch vụ.
 • Lần 2: Ngay sau khi nhận được kết quả bản đồ chiến lược kinh doanh và kế hoạch triển khai, bên B sẽ thanh toán cho bên A 30% mức phí dịch vụ còn lại.

4. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

5. Tài khoản nhận phí dịch vụ:

 • Chủ tài khoản: NGUYEN VAN A
 • Số tài khoản: 8309823837xxx
 • Tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

1. Quyền:

 • Bên A được quyền lấy và khai thác những thông tin, tài liệu, hồ sơ cần thiết của bên B để thực hiện nội dung công việc của mình theo đúng thoả thuận trong hợp đồng;
 • Bên A được nhận phí tư vấn dịch vụ theo đúng nội dung quy định tại Điều 3 hợp đồng này.

2. Nghĩa vụ:

Bên A phải cử chuyên gia, chuyên viên uy tín có kinh nghiệm từ 05 năm trở lên để thực hiện tốt công việc cho bên B;

Bên A có trách nhiệm hỗ trợ, tư vấn và giải đáp thắc mắc trong quá trình thực hiện công việc cho bên B;

Bên A phải cam kết bảo mật thông tin, tài liệu, hồ sơ liên quan mà bên B cung cấp;

Bên A có trách nhiệm hỗ trợ cho bên B trong quá trình bên B triển khai chiến lược kinh doanh.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

1. Quyền:

 • Bên B có quyền yêu cầu bên A sửa đổi bản đồ chiến lược và kế hoạch triển khai để phù hợp hơn tối đa 03 lần;
 • Bên B có quyền thắc mắc và yêu cầu bên A hỗ trợ, tư vấn và giải đáp thắc mắc trong quá trình bên A thực hiện công việc;
 • Bên B có quyền yêu cầu bên A hỗ trợ mình trong quá trình triển khai chiến lược kinh doanh.

2. Nghĩa vụ:

 • Bên B có trách nhiệm cung cấp những thông tin, tài liệu, hồ sơ cần thiết cho bên A để bên A thực hiện nội dung công việc của mình theo đúng thoả thuận trong hợp đồng;
 • Bên B có nghĩa vụ thanh toán cho bên A phí tư vấn dịch vụ theo đúng nội dung quy định tại Điều 3 hợp đồng này.

ĐIỀU 6: BỒI THƯỜNG HỢP ĐỒNG

1. Nếu một bên vi phạm thì bên còn lại có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà lẽ ra sẽ được hưởng do hợp đồng mang lại đối với hành vi trực tiếp gây ra thiệt hại.

2. Bên vi phạm có nghĩa vụ chi trả chi phí phát sinh do không hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng mà không trùng lặp với mức bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà hợp đồng mang lại.

ĐIỀU 7: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

1. Khi hai bên xảy ra tranh chấp sẽ ưu tiên giải quyết tranh chấp bằng thương lượng và phải được lập thành văn bản.

2. Nếu sau 03 lần tổ chức thương lượng, hai bên không thể thống nhất thoả thuận giải quyết tranh chấp, một hoặc cả hai bên có quyền đưa ra Toà án nhân dân quận Thanh Xuân để giải quyết.

3. Mọi trường hợp tranh chấp, khiếu nại đều phải gửi cho các bên liên quan bằng văn bản chính thức.

ĐIỀU 8: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

1. Hợp đồng có hiệu lực bắt đầu từ thời điểm các bên ký kết.

2. Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản của hợp đồng.

3. Hợp đồng này gồm 05 trang được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Hai bên đã cùng nhau đọc lại hợp đồng, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

CHỮ KÝ CÁC BÊN

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên)


NGUYỄN VĂN A
ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)


TRẦN VĂN B

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Hợp đồng tư vấn tài chính doanh nghiệp được dùng cho đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu thuê cho mình riêng 1 chuyên gia về kinh tế để điều chỉnh, cơ cấu lại tài chính cho doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Mẫu Hợp đồng tư vấn tài chính doanh nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2020

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Số: 143/HĐTV-OCD

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;
 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Căn cứ Luật Thương mại năm 2005;
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày 23 tháng 9 năm 2020 tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ OCD địa chỉ số 27 ngõ 178 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Chúng tôi gồm:

1. BÊN A (BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ):

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế: 0102590252

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, toà nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật: NGUYỄN VĂN A

Chức danh: Giám đốc

Số tài khoản: 8309823837xxx

Tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương

2. BÊN B (BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ):

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY LIÊN DOANH VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ HẢI VÂN

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế: 0800290724

Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 10.15 đường Lương Thế Vinh, khu đô thị mới phía Đông, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Người đại diện theo pháp luật: TRẦN VĂN B

Chức danh: Giám đốc

Sau khi bàn bạc, chúng tôi đã thống nhất thành lập hợp đồng tư vấn chiến lược kinh doanh (từ giờ gọi tắt là “hợp đồng”) với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Bên A là công ty cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính cho doanh nghiệp và bên B có nhu cầu sử dụng dịch vụ của bên A. Do đó, hai bên cùng thống nhất ký kết hợp đồng với những nội dung cụ thể sau:

 • Tên dịch vụ: Tư vấn cổ phần hoá
 • Thuộc dịch vụ: Tư vấn tài chính doanh nghiệp
 • Mục đích: Thúc đẩy nhanh quá trình cổ phần hoá, chuyển đổi mô hình doanh nghiệp từ công ty liên doanh sang công ty cổ phần.
 • Thời hạn tư vấn: 02- 04 tháng tuỳ tình hình doanh nghiệp, bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 năm 2020.

ĐIỀU 2: NỘI DUNG TƯ VẤN

Dựa trên nhu cầu của bên B, bên A sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn trên phạm vi thực hiện công việc cụ thể như sau:

 • Xây dựng lộ trình cổ phần hoá;
 • Xác định giá trị doanh nghiệp;
 • Xây dựng phương án cổ phần hoá;
 • Lập hồ sơ và thực hiện bán cổ phần;
 • Tìm kiếm và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược;
 • Xây dựng điều lệ công ty cổ phần, tổ chức đại hội đồng cổ đông;
 • Cung cấp các dịch vụ sau khi chuyển đổi mô hình doanh nghiệp.

ĐIỀU 3: THANH TOÁN

1. Phí dịch vụ tư vấn chiến lược kinh doanh là 20.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi triệu Việt Nam Đồng)

2. Số tiền trên không bao gồm 10% VAT, nếu bên B có nhu cầu lấy hoá đơn, bên A sẽ tính phí VAT.

3. Nếu không có thoả thuận khác, bên B sẽ thanh toán cho bên A thành 02 lần:

 • Lần 1: Sau khi xây dựng lộ trình cổ phần hoá, bên B sẽ thanh toán trước cho bên A 70% tổng phí dịch vụ.
 • Lần 2: Ngay sau khi hoàn thành điều lệ công ty cổ phần, tổ chức đại hội đồng cổ đông cổ phần, bên B sẽ thanh toán cho bên A 30% mức phí dịch vụ còn lại.

4. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

5. Tài khoản nhận phí dịch vụ:

 • Chủ tài khoản: NGUYEN VAN A
 • Số tài khoản: 8309823837xxx
 • Tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

1. Quyền:

 • Bên A được quyền lấy và khai thác những thông tin, tài liệu, hồ sơ cần thiết của bên B để thực hiện nội dung công việc của mình theo đúng thoả thuận trong hợp đồng;
 • Bên A được nhận phí tư vấn dịch vụ theo đúng nội dung quy định tại Điều 3 hợp đồng này.

2. Nghĩa vụ:

 • Bên A phải cử đội ngũ chuyên gia, chuyên viên uy tín có kinh nghiệm từ 05 năm trở lên để thực hiện tốt công việc cho bên B;
 • Bên A có trách nhiệm hỗ trợ, tư vấn và giải đáp thắc mắc trong quá trình thực hiện công việc cho bên B;
 • Bên A phải cam kết bảo mật thông tin, tài liệu, hồ sơ liên quan mà bên B cung cấp;.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

1. Quyền:

 • Bên B có quyền yêu cầu và bàn bạc lại với bên A sửa đổi lộ trình cổ phần hoá để phù hợp hơn với tình hình doanh nghiệp;
 • Bên B có quyền thắc mắc và yêu cầu bên A hỗ trợ, tư vấn và giải đáp thắc mắc trong quá trình bên A thực hiện công việc;
 • Bên B có quyền yêu cầu bên A hỗ trợ, tư vấn cho mình trong quá trình chuyển đổi mô hình doanh nghiệp.

2. Nghĩa vụ:

 • Bên B có trách nhiệm cung cấp những thông tin, tài liệu, hồ sơ cần thiết cho bên A để bên A thực hiện nội dung công việc của mình theo đúng thoả thuận trong hợp đồng;
 • Bên B có nghĩa vụ thanh toán cho bên A phí tư vấn dịch vụ theo đúng nội dung quy định tại Điều 3 hợp đồng này.

ĐIỀU 6: BỒI THƯỜNG HỢP ĐỒNG

1. Nếu một bên vi phạm thì bên còn lại có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà lẽ ra sẽ được hưởng do hợp đồng mang lại đối với hành vi trực tiếp gây ra thiệt hại.

2. Bên vi phạm có nghĩa vụ chi trả chi phí phát sinh do không hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng mà không trùng lặp với mức bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà hợp đồng mang lại.

ĐIỀU 7: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

1. Khi hai bên xảy ra tranh chấp sẽ ưu tiên giải quyết tranh chấp bằng thương lượng và phải được lập thành văn bản.

2. Nếu sau 03 lần tổ chức thương lượng, hai bên không thể thống nhất thoả thuận giải quyết tranh chấp, một hoặc cả hai bên có quyền đưa ra Toà án nhân dân quận Thanh Xuân để giải quyết.

3. Mọi trường hợp tranh chấp, khiếu nại đều phải gửi cho các bên liên quan bằng văn bản chính thức.

ĐIỀU 8: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

1. Hợp đồng có hiệu lực bắt đầu từ thời điểm các bên ký kết.

2. Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản của hợp đồng.

3. Hợp đồng này gồm 05 trang được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Hai bên đã cùng nhau đọc lại hợp đồng, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

CHỮ KÝ CÁC BÊN

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên)


NGUYỄN VĂN A
ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)


TRẦN VĂN B

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Hợp đồng nguyên tắc cho thuê xe ô tô được sử dụng khi bên cho thuê ô tô và bên có nhu cầu thuê ô tô thường xuyên ghi nhận những nguyên tắc điều khoản cơ bản giữa các bên trong một khoảng thời gian thuê xe sử dụng vào mục đích cố định hoặc không cố định, với các loại xe phù hợp với nhu cầu của bên thuê mà bên cho thuê có.

Định nghĩa Hợp đồng nguyên tắc cho thuê xe ô tô

Hợp đồng nguyên tắc cho thuê xe ô tô là một trong số các hợp đồng nguyên tắc ghi nhận các điều khoản thỏa thuận giữa các bên khi thực hiện việc cho thuê xe ô tô giữa bên cho thuê ô tô và bên có nhu cầu thuê ô tô.

Mẫu Hợp đồng nguyên tắc cho thuê xe ô tô

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC CHO THUÊ XE Ô TÔ

Số: …./……….

Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2015;

Căn cứ vào Luật Thương Mại năm 2005;

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng thực tế của các bên;

Hôm nay ngày … tháng … năm …., chúng tôi gồm có:

BÊN CHO THUÊ:CÔNG TY ………………………………………………………
Địa chỉ: 
Điện thoại: 
Fax: 
Giấy phép số: 
Mã số thuế: 
Tên ngân hàng: 
Số tài khoản: 
Đại diện: 
Chức vụ: 

Sau đây gọi tắt là Bên A

BÊN THUÊ: 
Ông (bà ): 
CMND số: 
Cấp ngày:Tại:
Địa chỉ: 
Điện thoại: 

Sau đây gọi tắt là Bên B

Hai bên thống nhất thỏa thuận và ký kết hợp đồng nguyên tắc cho thuê xe ô tô theo các điều khoản như sau:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG:

1.1 Bên A cho thuê và bên B có mong muốn thuê ô tô với mục đích: …………………………………………………………………………………………………

1.2 Bên A và bên B tôn trọng thỏa thuận và kí kết hợp đồng dựa vào những điều khoản trong hợp đồng.

ĐIỀU 2. ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG:

2.1 Bên A cho bên B thuê ô tô có những đặc điểm sau:

Nhãn hiệu:
Loại xe
Số máy
Số chỗ ngồi:

2.2 Thời hạn:

 • Bên A cho bên B thuê ô tô từ ngày …/…../…… đến ngày …./…./…..
 • Thời hạn thuê bắt đầu từ ngày kí hợp đồng.
 • Hết thời hạn thuê, bên B phải giao lại xe ô tô cho bên A.

2.3 Yêu cầu:

 • Bên A phải đảm bảo chất lượng của xe và giấy tờ lưu hành.

ĐIỀU 3. THANH TOÁN:

3.1 Đơn giá thuê:

Loại xeĐơn giá

3.2 Hình thức và cách thức thanh toán:

 • Bên B thanh toán cho bên A qua hình thức: ………………………………. Với số lần thanh toán: …………………………………….
 • Bên B thanh toán trực tiếp cho bên A qua số tài khoản: ……………………………. ngân hàng: …………………………………………………….…………………….

3.3 Phí và lệ phí phát sinh:

 • Đơn giá thuê chưa bao gồm thuế GTGT.
 • Lệ phí phát sinh (phí chuyển tiền ngân hàng, tiền xăng, tiền phí đường bộ,…)  sẽ do bên B chi trả.

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN:

4.1 Quyền và nghĩa vụ của bên A:

a) Quyền của bên A:

 • Bên A nhận đủ tiền thuê do bên B trả theo thỏa thuận tại Hợp đồng
 • Nhận lại tài sản thuê khi hết hạn Hợp đồng

b) Nghĩa vụ của bên A:

 • Chuyển giao tài sản thuê theo đúng thỏa thuận.
 • Giao toàn bộ giấy tờ liên quan đến xe đúng chất lượng và thời gian: Giấy đăng ký xe, giấy kiểm định, Giấy bảo hiểm xe.
 • Bảo đảm giá trị sử dụng và quyền sử dụng xe.

4.2 Quyền và nghĩa vụ của bên B:

a) Quyền của bên B:

 • Nhận xe theo đúng thỏa thuận.
 • Được sử dụng tài sản thuê theo đúng mục đích của tài sản.
 • Yêu cầu bên A cho thuê xe đúng chất lượng và an toàn như đã thỏa thuận.

b) Nghĩa vụ của bên B:

 • Bảo quản tài sản thuê, không được thay đổi tình trạng xe và không được cho thuê lại xe nếu không được sự cho phép của bên A.
 • Sử dụng tài sản thuê đúng mục đích và công dụng.
 • Thanh toán tiền thuê xe cho bên A đúng hạn.
 • Chịu toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình thuê xe như đã thỏa thuận.

ĐIỀU 5. VI PHẠM VÀ BỒI THƯỜNG:

5.1 Phạt vi phạm:

– Nếu trong quá trình thuê xe, bên B làm hỏng ở mức nhỏ sẽ phải sửa chữa khắc phục.

5.2 Bồi thường:

 • Nếu bên A cho thuê xe nhưng xe không đủ chất lượng khiến bên B xảy ra thiệt hại thì bên A sẽ phải bồi thường cho bên B, trong trường hợp bên B đã kiểm tra xe trước khi thuê và đồng ý thuê nhưng sau đó lại xảy ra thiệt hại thì bên B phải bồi thường cho thiệt hại cho bên A.
 • Nếu bên B gây ra hư hỏng hoặc thiệt hại trực tiếp đến xe thì bên B phải bồi thường thiệt hại cho bên A với số tiền tương ứng với số tiền sửa chữa xe.
 • Nếu một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không báo trước sẽ phải bồi thường cho bên còn lại theo thỏa thuận.
 • Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm pháp luật thì bên còn lại phải được bồi thường theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6. HIỆU LỰC:

6.1 Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày kí.

6.2 Chấm dứt hợp đồng:

 • Khi các bên thực hiện xong các quyền và nghĩa vụ quy định trong hợp đồng này.
 • Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong những trường hợp:

+ Bên B không trả tiền thuê theo như thỏa thuận

+ Sử dụng tài sản thuê không đúng mục đích và công dụng.

+ Làm tài sản thuê mất mát, hư hỏng.

+ Sửa chữa, đổi hoặc cho người khác thuê lại mà không được sự đồng ý của bên A.

 • Bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong những trường hợp:

+ Bên A chậm giao tài sản thuê theo thỏa thuận và gây thiệt hại cho bên B.

+ Bên A giao tài sản không đúng tình trạng như mô tả.

 • Một trong hai bên vi phạm pháp luật.

ĐIỀU 7. CÁC THỎA THUẬN KHÁC:

7.1 Bên A cam kết tài sản thuê thuộc quyền sở hữu hợp pháp, không có tranh chấp về quyền sở hữu.

7.2 Bên A cam kết đảm bảo chất lượng và an toàn của tài sản thuê cho bên B.

7.3 Các bên cam kết mọi giấy tờ về nhân thân và tài sản đều là thật, cấp đúng thẩm quyền, còn nguyên giá trị pháp lý. Nếu sai hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

7.3 Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu xảy ra tranh chấp, bên nảy sinh tranh chấp sẽ gửi văn bản thông báo cho bên còn lại. Hai bên thương lượng để giải quyết tranh chấp đó. Trong trường hợp các bên không tự thương lượng được thì sự việc sẽ được đưa ra giải quyết theo quy định của pháp luật.

7.4 Mọi điều khoản, điều kiện khác không quy định trong hợp đồng này được hai bên thực hiện theo các văn bản quy định về hợp đồng Kinh tế của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành.

7.5 Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị pháp lí như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN CHO THUÊĐẠI DIỆN BÊN THUÊ

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191


Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Hợp đồng nguyên tắc trong hoạt động xây dựng thể hiện những quan điểm, định hướng đầu tiên cho sự hợp tác của các bên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–***——–

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2020

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC TRONG XÂY DỰNG

Số: ……. /HĐNT-…

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Căn cứ Luật Thương mại hợp nhất năm 2019;
 • Căn cứ Luật Xây dựng hợp nhất năm 2018;
 • Căn cứ thỏa thuận giữa các bên

Hôm nay, ngày 24 tháng 09 năm 2020 tại trụ sở công ty …, các bên gồm có:

BÊN A: CÔNG TY …

Địa chỉ          : …

Mã số thuế    : …

Đại diện        : Ông/bà …                                   Chức vụ        : Giám đốc

Điện thoại     : …                                               Fax               : …

Tài khoản      : …

BÊN B: CÔNG TY …

Địa chỉ          : …

Mã số thuế    : …

Đại diện        : Ông/bà …                                   Chức vụ        : Giám đốc

Điện thoại     : …                                               Fax               : …

Tài khoản      : …

Sau khi bàn bạc, hai bên đã thỏa thuận và thống nhất ký kết hợp đồng nguyên tắc trong xây dựng số …/HĐNT-… với nội dung như sau:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Xét thấy Bên A có nhu cầu tìm đơn vị thi công công trình xây dựng, Bên B có khả năng thi công xây dựng, Bên A đồng ý giao công trình và Bên B đồng ý nhận thi công xây dựng theo các thỏa thuận trong hợp đồng với thông tin về công trình như sau:

 • Tên công trình              :
 • Địa điểm công trình      :
 • Diện tích công trình      :
 • Mục đích công trình      :

ĐIỀU 2. THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

2.1. Thời gian thực hiện hợp đồng:

          Hợp đồng này có giá trị kể từ ngày có chữ ký hợp lệ.

          Thời gian thực hiện thi công công trình của Bên B là trong vòng … tháng, bắt đầu từ ngày …

2.2. Khối lượng công việc và kế hoạch thực hiện

          Các công việc cụ thể Bên B phải thực hiện bao gồm:

          – Tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng;

          – Cung cấp vật liệu xây dựng, nhân lực, máy móc và thiết bị để thi công công trình;

          – …

          Kế hoạch thực hiện được quy định cụ thể và chi tiết tại hợp đồng kinh tế chính.

          Trường hợp Bên B không thực hiện đúng quy trình làm chậm tiến độ thiết kế hoặc gây ra tổn thất cho Bên A, Bên B phải chịu phạt 8% tổng giá trị hợp đồng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

ĐIỀU 3. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

3.1. Giá trị hợp đồng

Giá trị hợp đồng được quy định cụ thể tại hợp đồng kinh tế chính thức.

3.2. Tiến độ thực hiện:

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B thành ba lần. Thời gian thanh toán cụ thể sẽ được quy định tại hợp đồng kinh tế chính  thức.

3. Phương thức thanh toán:

          Bên A sẽ thanh toán cho Bên B bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng theo thông tin như sau:

 • Tên tài khoản :
 • Số tài khoản :
 • Ngân hàng :
 • Chi nhánh :

            Trường hợp thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, sau khi thanh toán, Bên A giữ lại biên lai để thông báo cho Bên B bằng email.

3.4. Trường hợp thanh toán chậm:

          Bên A phải thanh toán chi phí đúng thời hạn và đầy đủ cho Bên B. Thời hạn thanh toán chậm tối đa là 03 ngày kể từ ngày phải thanh toán theo quy định trong hợp đồng. Sau ngày thứ 3 chậm thanh toán, Bên A phải chịu phạt lãi chậm thanh toán theo mức lãi suất tăng 1%/ngày chậm thanh toán và bồi thường nếu có thiệt hại theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

4.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

 • Quyền của Bên A:
  • Yêu cầu Bên B thực hiện đúng thỏa thuận trong hợp đồng;
  • Kiểm tra thường xuyên, yêu cầu Bên B báo cáo tiến độ công việc;
  • Có quyền áp dụng chế tài và đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định pháp luật và của hợp đồng này;
  • Các quyền khác theo quy định pháp luật.
 • Nghĩa vụ của Bên A:
  • Thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho Bên B theo quy định hợp đồng;
  • Cung cấp tài liệu, hồ sơ kỹ thuật và liên quan để Bên B thi công;
  • Hoàn thiện các thủ tục pháp lý trong quá trình thi công;
  • Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Bên B thực hiện tốt công việc;
  • Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

5.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

 • Quyền của Bên B:
  • Yêu cầu Bên A thực hiện thanh toán đầy đủ và đúng hạn giá trị hợp đồng theo Điều 4 của hợp đồng này;
  • Yêu cầu Bên A cung cấp các giấy tờ, tài liệu cần thiết phục vụ cho quá trình thi công;
  • Có quyền áp dụng chế tài và đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định pháp luật và của hợp đồng này;
  • Các quyền lợi khác theo quy định pháp luật.
 • Nghĩa vụ của Bên B:
  • Thực hiện công việc theo đúng quy trình và tiến độ thỏa thuận trong hợp đồng;
  • Cập nhật tiến độ công việc và thông báo ngay khi có điều kiện nếu có phát sinh cho Bên A;
  • Bảo mật thông tin dịch vụ;
  • Chịu trách nhiệm toàn bộ về chất lượng thi công công trình xây dựng;
  • Tự chịu trách nhiệm về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và trách nhiệm bồi thường ngoài hợp đồng như trường hợp đào vào mạch nước ngầm, gây lún sụt đất, gây thiệt hại cho bên thứ ba… trong quá trình thi công;
  • Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

ĐIỀU 6. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ VI PHẠM HỢP ĐỒNG

1. Nếu một bên vi phạm bất cứ điều khoản nào trong hợp đồng thì phải chịu mức phạt vi phạm theo thỏa thuận nhưng không quá 8% giá trị hợp đồng. Trường hợp không có thỏa thuận, mức phạt áp dụng cho mỗi hành vi vi phạm hợp đồng của bên vi phạm là 4% tổng giá trị hợp đồng. Nếu có thiệt hại xảy ra, bên vi phạm hợp đồng phải đồng thời bồi thường thiệt hại và xử lý hậu quả phát sinh để thực hiện được hợp đồng một cách tốt nhất.

2. Trường hợp Bên B không đảm bảo thi công kịp tiến độ theo kế hoạch, Bên A có quyền ký hợp đồng với đơn vị thi công khác có năng lực để đảm bảo hoàn thành thi công công trình. Bên A và Bên B sẽ xác định lại giá trị thanh toán mới dựa trên các nghĩa vụ có thể thực hiện được thực tế theo bảng thống kê chi phí tại hợp đồng kinh tế chính thức. Bên B hoàn trả lại cho Bên A hoặc hai bên bù trừ nghĩa vụ để thực thiện thanh toán lại theo Điều 4 hợp đồng này.

ĐIỀU 7. THANH LÝ HỢP ĐỒNG.

7.1. Hợp đồng chấm dứt khi các bên hoàn thành quyền và nghĩa vụ với nhau và không có thỏa thuận khác.

7.2. Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng, hai bên thỏa thuận được với nhau về việc chấm dứt hợp đồng, hợp đồng này sẽ chấm dứt kể từ thời điểm đạt được thỏa thuận giữa hai bên.

7.3. Hợp đồng chấm dứt khi một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật và hợp đồng này.

ĐIỀU 8. ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

8.1. Nếu Bên A chậm thanh toán cho Bên B quá 11 ngày, Bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với Bên A. Bên A phải chịu phạt 8% tổng giá trị hợp đồng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

8.2. Nếu Bên B chậm tiến độ so với kế hoạch hoặc thi công không đạt chất lượng mà Bên A đã nhắc nhở bằng văn bản 03 lần liên tiếp nhưng Bên B không khắc phục thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

8.3. Các bên không được đơn phương chấm dứt hợp đồng trừ trường hợp pháp luật quy định khác. Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng, Bên A phải thanh toán phần công việc đã được thực hiện cho Bên B và các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ, trừ thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và giải quyết tranh chấp. Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải bồi thường 8% tổng giá trị của hợp đồng này cho bên kia và bồi thường thiệt hại (nếu có), trừ trường hợp bên đơn phương chấm dứt hợp đồng chứng minh được bên kia có vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng.

8.4. Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải thông báo cho bên còn lại trước trong vòng 03 ngày. Nếu thông báo chậm quá 03 ngày hoặc không thông báo sẽ bị phạt 3% tổng giá trị hợp đồng và phải bồi thường thiệt hại cho bên còn lại (nếu có).

ĐIỀU 9. BẢO MẬT THÔNG TIN

        Hai bên không được tiết lộ cho bên thứ ba bất kỳ thông tin và tài liệu nào liên quan đến hợp đồng nguyên tắc này, các phụ lục kèm theo hợp đồng và liên quan đến quá trình thực hiện hợp đồng này, trừ trường hợp được sự chấp thuận bằng văn bản của bên kia hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

        Sau khi hợp đồng này chấm dứt hoặc xảy ra tranh chấp, điều khoản này vẫn sẽ còn hiệu lực pháp lý.

ĐIỀU 10. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

10.1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Nếu xảy ra sự kiện bất khả kháng, hai bên sẽ không bị coi là vi phạm hợp đồng nếu chứng minh được sự kiện bất khả kháng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hành vi vi phạm hợp đồng và toàn bộ thiệt hại xảy ra (nếu có thiệt hại).

10.2. Bên chịu ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải thông báo cho bên kia trong vòng tối đa 03 ngày kể từ khi sự kiện bất khả kháng tác động lên việc thực hiện hợp đồng. Nếu thông báo chậm quá 03 ngày hoặc không thông báo sẽ bị phạt 3% tổng giá trị hợp đồng và phải bồi thường thiệt hại cho bên còn lại (nếu có).

ĐIỀU 11. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

          Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được giải quyết bằng thương lượng, hòa giải. Trường hợp thương lượng, hòa giải không thành, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

          Hợp đồng gồm 06 trang, được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau và mỗi bên giữ một bản.

          Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN ĐẠI B

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Hợp đồng xuất khẩu hàng hóa, sản phẩm có nội dung như thế nào, được viết ra sao, xin mời các bạn theo dõi bài viết của chúng tôi để nắm được những điều này.

Định nghĩa Hợp đồng xuất khẩu hàng hóa, sản phẩm

Hợp đồng xuất khẩu hàng hóa, sản phẩm là thỏa thuận giao kết của một bên có nhu cầu và một bên cung cấp mặt hàng hóa có thể xuất khẩu theo điều kiện pháp luật. Hợp đồng sẽ cần công khai một số thông tin như hóa đơn, thuế, tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa, căn cứ giấy tờ chứng minh nguồn gốc,…

Mẫu Hợp đồng xuất khẩu hàng hóa, sản phẩm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU

Số: …/HĐXK

 • Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Luật thương mại năm 20115;
 • Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Hôm nay, vào hồi …h …, tại …………… Chúng tôi gồm có:

Bên A

 • Nếu là cá nhân

Tên cá nhân: ………………………….

CMND số: …………….. Nơi cấp: ………………. Ngày cấp: …………

Hộ khẩu thường trú: …………………….

Nơi ở hiện tại: ………………..

Điện thoại: ……………………. E – mail: ……………………….

Mã số thuế: ………………………

Đại diện được ủy quyền: …………….. Chức vụ: ……………

Văn bản ủy quyền (nếu có): ………………………..

 • Nếu là pháp nhân

Tên pháp nhân: ………………………………..

Trụ sở chính: …………………………

Điện thoại: …………………. Fax: ………………………. E – mail: ………….

Mã số thuế: ……………………..

Đại diện được ủy quyền: ………………………….. Chức vụ: ……………..

Văn bản ủy quyền (nếu có): …………………………

Giấy đăng ký kinh doạnh số: …………………Đăng ký tại: ……….. Ngày: …..

(Nếu chủ thể tham gia có yếu tố nước ngoài thì thêm các thông tin như số hộ chiếu, quốc tịch …).

Bên B

Như Bên A

Các bên cùng nhau thống nhất thỏa thuận kí kết hợp đồng xuất khẩu này với một số nội dung sau:

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

 1. Các bên thỏa thuận với nhau về loại hàng hóa được xuất khẩu, cụ thể như sau:
STTTÊN LOẠI HÀNG HÓANGUỒN GỐC XUẤT XỨSỐ LƯỢNGKHỐI LƯỢNGĐƠN VỊ TÍNH
1     
2     
3     
     
 • Các bên thống nhất với nhau về thông tin kí hiệu của hàng hóa ……………… (tên người gửi, cảng đến, kích thước hàng hóa và người nhận hàng)

ĐIỀU 2. CÁCH THỨC THỰC HIỆN

 1. Các bên thỏa thuận với nhau về cách thức đóng gói và bảo quản hàng hóa ………………..
 2. Các bên thỏa thuận với nhau về thời gian giao hàng hóa từ ngày …/ …/ … đến ngày …/ …/ …  và thời gian nhận hàng hóa từ ngày …/ …/ … đến ngày …/ …/ …
 3. Các bên thỏa thuận với nhau về địa điểm giao hàng hóa tại ……………….. và địa điểm nhận hàng hóa tại ………………….
 4. Các bên thỏa thuận về phương tiện vận chuyển hàng hóa là …………………… Cách thức vận chuyển hàng hóa …………………………………
 5. Người nhận hàng hóa ……………………………..
 6. Các bên tiên lượng sự cố trong quá trình xuất khẩu ……………………..
 7. Các bên thỏa thuận với nhau về nơi tập kết hàng hóa trong quá trình xuất khẩu ……….

ĐIỀU 3. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 1. Bên mua phải thanh toán cho bên bán số tiền tương ứng với số lượng hàng hóa giao ghi trong hóa đơn trong thời gian mà hai bên đã thỏa thuận với nhau cụ thể
STTTÊN LOẠI HÀNG HÓASỐ LƯỢNGĐƠN VỊ TIỀN TỆGIÁ
1    
2    
    

Tổng số tiền mà bên mua phải thanh toán cho bên bán là ………………..

Các bên thỏa thuận bên mua có thể thanh toán thành … lần, mỗi lần bên mua phải thanh toán cho bên bán là …………….Cách thức thanh toán sẽ được các bên thỏa thuận ở khoản 2 Điều này.

Nếu bên mua chậm trả số tiền thanh toán theo thời gian đã quy định thì bên mua phải chịu lãi theo mức lãi xuất mà hai bên đã thỏa thuận. Trong trường hợp bên mua chậm trả số tiền thanh toán quá thời gian thỏa thuận thì bên mua phải chịu thêm lãi xuất quá hạn mà hai bên đã thỏa thuận.

 • Hình thức mà bên mua thanh toán cho bên bán sẽ được thực hiện theo hình thức thanh toán ………… (trực tiếp hoặc gián tiếp tức là tiền mặt hoặc chuyển khoản)

Đồng tiền thanh toán mà các bên thỏa thuận với nhau là …………………

Các bên thỏa thuận với nhau về người trực tiếp thanh toán và người trục tiếp nhận thanh toán là ……………….

 • Các bên thỏa thuận với nhau bên nào sẽ thanh toán các chi phí phát sinh khác trong quá trình xuất khẩu hàng hóa ……………………..

ĐIỀU 4. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

 1. Trách nhiệm của bên mua
 2. Bên mua có trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí mà hai bên đã thỏa thuận.
 3. Trong quá trình tiếp nhận hàng hóa mà có xảy ra sự cố thì bên mua sẽ phải chịu rủi ro về sự cố gây ra với hàng hóa.
 4. Bên mua có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận hàng hóa nhanh chóng, an toàn, dứt điểm.
 5. Bên mua sẽ chịu chi phí vận chuyển từ điểm tập kết hàng hóa đến địa điểm nhận hàng hóa.
 6. Trách nhiệm của bên bán
 7. Bên bán sẽ chịu trách nhiệm về số lượng và chất lượng của hàng hóa đến khi bên mua tiếp nhận hàng hóa.
 8. Bên bán có nghĩa vụ giao hàng cho bên mua tại địa điểm giao hàng.
 9. Bên bán phải cung cấp đầy đủ các thông tin về hàng hóa, điều kiện bảo quản, sử dụng cho bên mua.

ĐIỀU 5. PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện, các bên sẽ hỗ trợ nhau thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc thì phải thông báo kíp thời cho bên kia để cùng nhau bàn bạc giải quyết. Nếu phát sinh tranh chấp, hai bên cùng giải quyết theo tinh thành hợp tác, thương lượng.

Trường hợp các bên thương lượng giải quyết mà không được thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án hoặc Trọng tài quốc tế để giải quyết. (ghi rõ tên và địa chỉ tòa án hoặc trọng tài giải quyết tranh chấp).

ĐIỀU 6. PHẠT VI PHẠM VÀ BỒI THƯỜNG HỢP ĐỒNG

 • Nếu một trong hai bên thực hiên không đúng các điều khoản được quy định rõ trong hợp đồng thì sẽ phải chịu phạt ….% giá trị hợp đồng.
 • Nếu một trong hai bên thực hiện không đúng các điều khoản được quy định rõ trong hợp đồng mà gây thiệt hại cho bên còn lại, bên thứ ba mà không phải trường hợp sự kiện bất khả kháng, tình thế cấp thiết thì sẽ phải chịu bồi thường cho bên còn lại …% giá trị hợp đồng.
 • Nếu một trong hai bên vi phạm hợp đồng dẫn tới hợp đồng không thể thực hiện được thì sẽ phại chịu phạt …% giá trị hợp đồng.
 • Nếu một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải do lỗi của bên còn lại thì sẽ phải chịu …% giá trị hợp đồng.

ĐIỀU 7. HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên kí kết hợp đồng, hợp đồng được lập thành 04 bản gồm 02 bản tiếng việt và 02 bản tiếng anh, các bản đều có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A
(ký và đóng dấu)
ĐẠI DIỆN BÊN B
(ký và đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Hợp đồng liên doanh nhà đầu tư nước ngoài nên được viết như thế nào, với những biểu mẫu điều khoản ra sao. Các bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi.

Định nghĩa Hợp đồng liên doanh nhà đầu tư nước ngoài

Hợp đồng liên doanh nhà đầu tư nước ngoài là dạng hợp đồng tương đối phức tạp. Ngoài những quy định trong nước, dạng hợp đồng còn phải tuân thủ các quy định của nước sở tại của doanh nghiệp nước ngoài. Các chế định về đại diện liên doanh, tiền tệ, trách nhiệm thuế, kế toán, hóa đơn cũng là một trong những khó khăn mà các bên cần có sự thỏa thuận rất chi tiết.

Biểu mẫu Hợp đồng chúng tôi cung cấp dưới đây hoàn toàn không phải là mẫu áp dụng chung cho toàn bộ các nước trong hoạt động hợp tác. Việc cụ thể cần phải được Luật sư chuyên ngành tư vấn hướng dẫn. Đó là những khuyến nghị, giờ xin mời các bạn tham khảo.

Mẫu Hợp đồng liên doanh nhà đầu tư nước ngoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH

Số: …/HĐLD

 • Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 • Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 • Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 về đăng kí doanh nghiệp;
 • Căn cứ Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư;
 • Căn cứ Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp;
 • Căn cứ các quy định pháp luật khác có liên quan.

Hôm nay, vào hồi … h …, tại ………… Hợp đồng này được ký kêt. Chúng tôi gồm có:

(Nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài thì cần những thông tin như sau)

 • Trường hợp Nhà đầu tư là pháp nhân/ cá nhân trong nước.

CÔNG TY: …………………

Trụ sở chính: ……………

Giấy phép thành lập công ty: …………   Đăng ký tại: ……     Ngày: ………………

Mã số thuế: …………

(nếu là cá nhân thì thêm các thông tin sau: tên cá nhân; số CMND, nơi cấp, ngày cấp; địa chỉ thường trú; địa chỉ hiện tại)

Điện thoại: …………     Fax: ………………

Đại diện được ủy quyền: ……………    Chức vụ: ………

CMND số: ……………    Cấp ngày: ………     tại: ……..

Địa chỉ thường trú: ……………

Nơi ở hiện tại: …………

Văn bản ủy quyền (nếu có): …………..

 (Sau đây được gọi tắt là BÊN A)

 • Trường hợp Nhà đầu tư là pháp nhân/ cá nhân nước ngoài.

CÔNG TY/ CÁ NHÂN: ………………

Trụ sở chính: ……………

Giấy phép thành lập công ty: …………   Đăng ký tại: ……………    Ngày: ……….

Mã số thuế: ……………

(nếu là cá nhân thì thêm số Hộ chiếu)

Điện thoại: ……………………     Fax: …………….

Đại diện được ủy quyền: ………………  Chức vụ: ……………

Quốc tịch: …………………….. (nếu có quốc tịch nước ngoài thì thêm số hộ chiếu)

Địa chỉ thường trú: ……………………….

Nơi ở hiện tại: …………………………..

Văn bản ủy quyền (nếu có): ………….

 (Sau đây được gọi tắt là BÊN B)

(mỗi bên có thể có nhiều chủ thể cùng tham gia đầu tư, trong trường hợp như vậy mỗi chủ thể phải ghi rõ các thông tin theo mẫu trên)

Các Bên đồng ý ký kết Hợp đồng liên doanh này để thành lập một Doanh nghiệp liên doanh tại Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nội dung như sau:

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

            Đối tượng của hợp đồng là các bên tiến hành kí kết để thành lập một doanh nghiệp liên doanh nhằm mục đích nâng cao lợi nhuận từ việc liên doanh.

ĐIỀU 2. CÁCH THỨC THỰC HIỆN

 1. Các bên thỏa thuận với nhau về việc thành lập Doanh nghiệp liên doanh trên lãnh thổ Nước Cộng hào xã hội chủ nghĩa Việt Nam với tên tiếng việt: …………, tên tiếng anh: ……………, trụ sở chính được đặt tại: …………………… Chi nhánh (nếu có): …………. Văn phòng đại diện (nếu có): …………………….
 2. Mục đích thành lập Doanh nghiệp liên doanh trên lãnh thổ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là: ……………………..
 3. Hình thức của Doanh nghiệp liện doanh là: ………… (Công ty TNHH hoặc Công ty cổ phần). Trong đó mỗi bên liên doanh chịu trách nhiệm pháp lý trong phần vốn góp của mình vào vốn pháp định của doanh nghiệp.
 4. Lĩnh vực và phạm vi của Doanh nghiệp liên doanh là: ……………

ĐIỀU 3. VỐN LIÊN DOANH

 1. Tổng vốn đầu tư của Doanh nghiệp liên doanh là: …………
 2. Vốn pháp định của Doanh nghiệp liên doanh là: ……………………
 3. Các bên thỏa thuận tỷ lệ vốn góp cụ thể như sau:

Bên A góp: ……………….. chiếm: …………..% Vốn pháp định bằng hình thức ………..

Bên B góp: ………………….. chiếm: ……………% Vốn pháp định bằng hình thức ………..

(các bên ghi rõ vốn góp cụ thể bằng tiền hay tài sản khác)

ĐIỀU 4. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

 1. Bên A …………
 2. Bên B ………….

(Ghi rõ trách nhiệm của từng bên về xin Giấy phép đầu tư; trách nhiệm quản lý, chỉ đạo; cung ứng nguyên vât liệu…)

ĐIỀU 5. PHÂN CHIA LỢI NHUẬN VÀ CHỊU RỦI RO

 1. Sau khi hoàn thành các nghĩa vụ của nhà nước, các Bên thanh toán lợi nhuận và chịu rủi ro (nếu có) của doanh nghiệp liên doanh theo tỷ lệ góp vốn của mỗi Bên (trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật) cụ thể như sau:

Bên A ……..% vì đã góp ………% vốn.

Bên B ……..% vì đã góp ………% vốn.

 • Phương thức thanh toán lợi nhuận và chịu rủi ro (Ghi rõ bằng tiền hay bằng tài sản khác; nếu bằng tiền thì ghi rõ nội tệ hay ngoại tệ và hình thức thanh toán là tiền mặt hay chuyển khoản).
 • Thời gian, địa điểm thanh toán lợi nhuận và chịu rủi ro (Ghi rõ thời gian thanh toán lợi nhuận và chịu rủi ro là bao lâu, tại địa điểm nào)
 • Người nhận thanh toán và chịu rủi ro (Ghi rõ cụ thể đại diện của các Bên nhận thanh toán và chịu rủi ro)

ĐIỀU 6. PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trường hợp có xảy ra tranh chấp giữa các bên liên doanh thì sẽ được giải quyết bằng biện pháp thương lượng, hòa giải. Trong trường hợp các bên tranh chấp vẫn không thỏa thuận được với nhau thì tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật bởi: ……. (Ghi rõ tên; địa chỉ cơ quan giải quyết tranh chấp)

ĐIỀU 7. PHẠT VI PHẠM VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

 1. Nếu một trong hai Bên vi phạm về một trong các điều khoản trong hợp đồng này mà không phải do sự kiện bất khả kháng, lỗi của bên còn lại hoặc lỗi của người thứ ba thì sẽ bị phạt ………..% giá trị hợp đồng về hành vi vi phạm.
 2. Nếu hành vi vi phạm các quy định trong hợp đồng của một trong hai Bên gây thiệt hại cho Bên còn lại thì sẽ phải bồi thường …………. % giá trị hợp đồng cho Bên còn lại.

(trường hợp pháp luật chưa có mức phạt cụ thể thì hai Bên có thể thỏa thuận với nhau về mức phạt bằng bao nhiêu phần trăm giá trị hợp đồng bị vi phạm hoặc bằng một số tuyệt đối)

ĐIỀU 8. HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày các Bên ký kết (có thể từ ngày ký kết; ký số; …) và được lập thành 04 bản gốc (02 bản tiếng việt; 02 bản tiếng anh) mỗi Bên giữ 02 bản và các bản có giá trí pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A
(ký và đóng dấu)
ĐẠI DIỆN BÊN B
(ký và đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Hợp đồng xử lý chất thải nguy hại được dùng chủ yếu dành cho các cơ sở đặc thù như bệnh viện, cơ sở nghiên cứu hóa chất, các doanh nghiệp sản xuất mà phụ gia hoặc chất thải qua quá trình sản xuất có độc tính cao. Trong mọi trường hợp, việc những chất thải này là không thể phân hủy ngoài tự nhiên, mặt khác còn gây nguy hiểm cho con người và động thực vật xung quanh.

Định nghĩa Hợp đồng xử lý chất thải nguy hại

Hợp đồng xử lý chất thải nguy hại là hợp đồng giữa 1 bên là cá nhân có nhu cầu được xử lý lượng chất thải nguy hiểm và 1 bên là đơn vị được cấp phép hoạt động có khả năng xử lý những chất thải có nguy hiểm cho hệ thống sinh học tự nhiên.

Mẫu Hợp đồng xử lý chất thải nguy hại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Số: …/HĐXLCTNH

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Căn cứ luật thương mại năm 2005;
 • Căn cứ các văn bản khác có liên quan.

Hôm nay, vào hồi …h …, tại ………………. Hợp đồng này được kí kết bởi các bên, bao gồm:

Bên A

 • Nếu là cá nhân

Tên cá nhân: ……………….

CMND số: …………… Nơi cấp: ………. Ngày cấp: ………

Hộ khẩu thường trú: ………………….

Nơi ở hiện tại: ………………..

Điện thoại: …………………….. E- mail: …………………….

Mã số thuế: ………………………

Đại diện được ủy quyền: ………………………. Chức vụ: …………………

Văn bản ủy quyền (nếu có): ……………………..

 • Nếu là pháp nhân

Tên pháp nhân: ……………………

Trụ sở chính: …………………………

Điện thoại: ………………………. Fax: …………………. E – mail: ……………..

Mã số thuế: ……………………….

Đại diện được ủy quyền: ……………………….. Chức vụ: ………………

Văn bản ủy quyền (nếu có): …………………..

Giấy đăng ký kinh doanh số: …………………… Đăng ký tại: …………. Ngày: ………..

Bên B (tương tự)

(Nếu chủ thể có yếu tố nước ngoài thì thêm các thông tin như số hộ chiếu, quốc tịch … Trường hợp có nhiều chủ thể cùng tham gia trong hợp đồng thì các bên ghi rõ, đầy đủ các thông tin như trên).

Các bên thỏa thuận đồng ý với nhau một số nội dung sau:

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Đối tượng của hợp đồng là dịch vụ xử lý chất thải nguy hại. Trong đó Bên A sử dụng dịch vụ sử lý chất thại nguy hại do Bên B cung cấp đồng thời thanh toán cho Bên B một khoản tiền tương ứng.

ĐIỀU 2. CÁCH THỨC THỰC HIỆN

 1. Các bên thỏa thuận với nhau về thời gian, địa điểm mà Bên A giao chất thải nguy hại cho Bên B là ngày …/ …/ …, tại ……………………và thời gian, địa điểm Bên B tiếp nhận chất thải nguy hại do Bên A giao là ngày …/ …/ …, tại ………………………

(Nếu hai thời điểm trùng nhau thì chỉ cần viết một mốc thời gian, địa điểm và việc giao nhận phải có chứng từ giao nhận)

 • Các bên thỏa thuận với nhau về phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại mà các Bên sẽ sử dụng để thực hiện việc chuyển giao chất thải nguy hại là …………………… (Số lượng phương tiện, loại phương tiện, người vận chuyển)
 • Các bên thỏa thuận với nhau về thời gian, địa điểm Bên B thực hiện việc xử lý chất thải nguy hại. Việc xử lý chất thải nguy hại sẽ được thực hiện theo đợt, thời gian, địa điểm từng đợt cụ thể như sau:

Đợt 1 từ ngày …/ …/ … đến ngày …/ …/ …, tại …………………………….

Đợt 2 từ ngày …/ …/ … đến ngày …/ …/ …, tại ………………………….

…..

 • Các bên thỏa thuận với nhau về yêu cầu xử lý chất thải nguy hại phải đúng quy trình, quy định và không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.
 • Các bên thỏa thuận với nhau về người thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động xử lý chất thải nguy hại do Bên B thực hiện.

ĐIỀU 3. THANH TOÁN HỢP ĐỒNG

 1. Sau khi Bên A nghiệm thu kết quả, Bên A sẽ thanh toán cho Bên B theo mỗi đợt thực hiện xử lý chất thải nguy hại, cụ thể:

Đợt 1 giá …………

Đợt 2 giá ………

Trường hợp khối lượng chất thải nguy hại thực tế mà Bên A giao cho Bên B lớn hơn so với khối lượng mà hai Bên ghi trong chứng từ giao nhận thì Bên A sẽ thanh toán cho Bên B thêm phần chi phí phát sinh.

 • Thời gian, địa điểm mà Bên A thanh toán chi phí cho Bên B là ngày …/ … /… và tại ……………………………..
 • Hình thức thanh toán theo mỗi đợt sẽ được thực hiện theo hình thức thanh toán …………………… (trực hiếp hoặc gián tiếp)

Đồng tiền thanh toán là ……………………

Người nhận thanh toán ……………………

ĐIỀU 4. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

Bên A

 • Bên A có trách nhiệm giao đúng loại chất thải nguy hại được ghi rõ trong hợp đồng cho Bên B và các chứng từ có liên quan.
 • Bên A có trách nhiện thanh toán toàn bộ chi phí cho Bên B sau khi nghiệm thu kết quả và các chí phí phát sinh trong quá trình Bên B thực hiện xử lý chất thải nguy hại.

Bên B

 • Bên B có trách nhiệm bảo đảm điều kiện hành nghề xử lý chất thải nguy hại.
 • Bên B có trách nhiệm tiếp nhận, vận chuyển, phân loại, bảo quản, lữu trữ chất thải nguy hại sau khi Bên A giao.
 • Bên B có trách nhiệm thực hiện xử lý chất thải nguy hại đúng quy trình, kỹ thuật.
 • Bên B có trách nhiệm thông báo cho Bên A các trường hợp phát sinh một cách chính xác nhất.

ĐIỀU 5. PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 • Nếu phát sinh tranh chấp, hai bên cùng giải quyết bằng cách hòa giải, thương lượng.
 • Trường hợp các bên thương lượng giải quyết mà không được thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án hoặc Trọng tài quốc tế để giải quyết. (ghi rõ tên và địa chỉ tòa án hoặc trọng tài giải quyết tranh chấp).

ĐIỀU 6. PHẠT VI PHẠM VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

 • Nếu một trong hai bên thực hiên không đúng các điều khoản được quy định rõ trong hợp đồng thì sẽ phải chịu phạt ….% giá trị hợp đồng.
 • Nếu một trong hai bên thực hiện không đúng các điều khoản được quy định rõ trong hợp đồng mà gây thiệt hại cho bên còn lại, bên thứ ba mà không phải trường hợp sự kiện bất khả kháng, tình thế cấp thiết thì sẽ phải chịu bồi thường cho bên còn lại …% giá trị hợp đồng.
 • Nếu một trong hai bên vi phạm hợp đồng dẫn tới hợp đồng không thể thực hiện được thì sẽ phại chịu phạt …% giá trị hợp đồng.
 • Nếu một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải do lỗi của bên còn lại thì sẽ phải chịu phạt …% giá trị hợp đồng.

ĐIỀU 7. HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên kí kết hợp đồng, hợp đồng được lập thành 04 bản mỗi bên giữ 02 bản, các bản đều có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A
(ký và đóng dấu)
ĐẠI DIỆN BÊN B
(ký và đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Môi giới cho thuê căn hộ là hình thức môi giới bất động sản, là việc làm trung gian cho các bên cho thuê và thuê căn hộ.

DOANH NGHIỆP ACỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……., ngày…tháng…năm….

HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI CHO THUÊ CĂN HỘ

Số:…/…..

– Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

– Căn cứ Luật Thương mại 2005;

– Căn cứ Luật Kinh doanh Bất động sản 2014;

– Căn cứ Thông tư 11/2015/TT-BXD quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của giao dịch bất động sản;

– Căn cứ các quy định liên quan;

– Căn cứ khả năng và nhu cầu của hai bên.

Hôm nay, ngày…tháng…năm…. tại địa chỉ ………………………………………

Chúng tôi gồm:

1. BÊN A: Bên môi giới

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế:……………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/ mã số thuế): …………………………………………………………………….

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật:………………………………………………………

Chức danh:………………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:…………………………..…Email:…………………………

Hoặc

Ông/ Bà:………………………………………..…Giới tính: ………………………

Sinh ngày:……………..Dân tộc:………………..Quốc tịch:………………………

CMND/CCCD số:…………………………………………………………………..

Ngày cấp:………………Nơi cấp:…………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………………..…Email:…………………………

2. BÊN B: Bên sử dụng dịch vụ môi giới

Ông/ Bà:………………………………………..…Giới tính: ………………………

Sinh ngày:……………..Dân tộc:………………..Quốc tịch:………………………

CMND/CCCD số:…………………………………………………………………..

Ngày cấp:………………Nơi cấp:…………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………………..…Email:…………………………

Sau khi bàn bạc, chúng tôi đã thống nhất thành lập hợp đồng môi giới cho thuê căn hộ (từ giờ gọi tắt là “hợp đồng”) với những nội dung cơ bản sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG

1. Bên A là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ môi giới bất động sản và bên B có nhu cầu sử dụng dịch vụ này để tìm kiếm và ký kết với khách hàng muốn thuê căn hộ. Do đó, hai bên đã thống nhất ký kết hợp đồng môi giới cho thuê căn hộ.

2. Đặc điểm của căn hộ

– Thuộc chung cư:……………………………………………………………………

– Phòng:…………………………Tầng:……………………Toà:………………..

– Địa chỉ:…………………………………………………………………………..

– Diện tích sàn:………………………………………………………..…………….

– Diện tích sử dụng:………………………………………………………….

– Kết cấu căn hộ:………………………………………………………………….

– Tiện nghi:………………………………………………………………………….

3. Gía cho thuê căn hộ này được hai bên thoả thuận trên cơ sở giá do bên B quyết định là: … đồng/ tháng (Bằng chữ:……………………………..đồng). Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu các bên xét thấy cần điều chỉnh giá bán, hai bên phải thỏa thuận bằng văn bản.

4. Mục đích môi giới: cho thuê

5. Các tài liệu, giấy tờ đi kèm:………………………………………………………

ĐIỀU 2: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG    

Hai bên nhất trí về thoả thuận thời hạn hợp đồng như sau:

1. Ngày ký kết hợp đồng : …/…/…

2. Ngày bắt đầu dịch vụ môi giới: …/…/…

3. Ngày kết thúc thời hạn hợp đồng: …/…/…

4. Tổng thời gian thực hiện hợp đồng: …………………………………………….

5. Trong trường hợp muốn tiếp tục kéo dài hợp đồng, trước khi kết thúc thời hạn hợp đồng ít nhất là … ngày thì các bên tham gia hợp đồng phải tiến hành thương thảo việc kéo dài hợp đồng và đi đến ký kết.

ĐIỀU 3: CHI PHÍ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Bên B đồng ý thanh toán cho bên A khoản tiền phí môi giới là … đồng (Bằng chữ: ……………………đồng)

– Trong đó, thù lao môi giới là … đồng (Bằng chữ: ……………………… đồng)

– Và hoa hồng môi giới là: … đồng (Bằng chữ: ……………….. đồng) (……bao gồm thuế VAT) 

2. Số tiền này không bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí và các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh đối với cả hai bên hoặc phát sinh từ hợp đồng này.

3. Bên B có trách nhiệm kê khai, nộp tất cả các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí và các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh đối với cả hai bên hoặc phát sinh từ hợp đồng này.

4. Phương thức thanh toán: Bên B sẽ thanh toán cho bên A thành … đợt trong vòng … ngày kể từ giao dịch thành công. Trong trường hợp khách hàng đã đặt cọc mà chịu mất cọc thì bên B thanh toán cho bên A trong vòng … ngày kể từ khi xác định là khách hàng chấp nhận mất cọc.

5. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản/ Tiền mặt

6. Tài khoản ngân hàng (nếu cần):…………………………………………………

ĐIỀU 4: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

1. Quyền lợi của bên A:

– Yêu cầu bên B cung cấp hồ sơ, thông tin, tài liệu liên quan đến căn hộ;

– Hưởng hoa hồng, thù lao môi giới theo thỏa thuận trong hợp đồng này;

– Được nhận …% trên số tiền đặt cọc khi khách hàng chấp nhận mất cọc hoặc khi khách hàng bị mất cọc do vi phạm cam kết;

– Được nhận khoản tiền đầy đủ và đúng hạn theo thoả thuận tại Điều 4 hợp đồng.

2. Nghĩa vụ của bên A:

– Thực hiện công việc trong hợp đồng này theo đúng thỏa thuận cũng như quy định của pháp luật;

– Thường xuyên báo cho bên B biết về tiến độ thực hiện công việc và phối hợp với bên B để giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện công việc;

– Chịu mọi chi phí liên quan đến phạm vi công việc mà mình thực hiện.

ĐIỀU 5: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

1. Quyền lợi của bên B:

– Không chịu bất kỳ chi phí nào khác cho bên A ngoài các khoản phí đã nêu ở Điều 4 của hợp đồng này;

– Được nhận khoản tiền đầy đủ và đúng hạn theo thoả thuận tại Điều 1 hợp đồng;

– Được nhận …% trên số tiền đặt cọc khi khách hàng chấp nhận mất cọc hoặc khi khách hàng bị mất cọc do vi phạm cam kết;

– Được nhận thông tin kịp thời về tình trạng giao dịch với khách hàng của bên A.

2. Nghĩa vụ của bên B:

– Cung cấp đầy đủ và kịp thời cho bên A những giấy tờ liên quan đến căn hộ;

– Trường hợp bên B không còn nhu cầu sử dụng dịch vụ môi giới của bên A hoặc thay đổi giá cho thuê, phải thông báo cho bên A bằng tin nhắn văn bản hoặc email;

– Ký hợp đồng cho thuê căn hộ nêu trên với khách hàng do bên A giới thiệu;

– Đảm bảo thanh toán đầy đủ và đúng hạn khoản tiền đã thỏa thuận ở Điều 3 của hợp đồng này.

ĐIỀU 6: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Các bên thỏa thuận các trường hợp chấm dứt hợp đồng như sau :

1. Các bên hoàn thành trách nhiệm của mình và không có thỏa thuận khác.

2. Theo thỏa thuận của các bên.

3. Một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn hợp đồng tại Điều 2 của hợp đồng.

4. Một bên có hành vi vi phạm các điều khoản cơ bản của hợp đồng và không khắc phục vi phạm trong thời hạn kể từ ngày nhận được thông báo yêu cầu khắc phục bằng văn bản của bên bị vi phạm . Thời hạn do các bên tự thỏa thuận , nếu không thỏa thuận được thì thời hạn quy định là 60 ngày.

ĐIỀU 7: MỨC PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG

1. Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng thì bên còn lại có các quyền yêu cầu bồi thường và được bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh trực tiếp bởi hành vi vi phạm.

2. Trường hợp bên B không thanh toán hoặc thanh toán không đủ hoặc không đúng phí môi giới cho bên A theo thỏa thuận tại Điều 3 của hợp đồng này thì bên B phải chịu lãi chậm thanh toán trên số tiền và số ngày chậm thanh toán với lãi suất … %/tháng. Việc chậm thanh toán hoặc thanh toán không đủ này cũng không vượt quá …ngày, nếu quá … ngày thì bên A được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và bên B vẫn phải trả phí dịch vụ cho bên A như trong trường hợp bên A môi giới thành công.

3. Trường hợp bên A không tiến hành thực hiện dịch vụ hoặc thực hiện dịch vụ không đúng như đã thỏa thuận thì bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải trả cho bên A bất kỳ khoản phí nào đồng thời bên A phải trả cho bên B một khoản tiền phạt tương đương với số tiền phí thực hiện dịch vụ như quy định trong Điều 3 của hợp đồng này.

4. Nếu một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng trái với các thỏa thuận trong trong hợp đồng này thì bên đơn phương chấm dứt hợp đồng đó phải chịu một khoản tiền phạt tương đương với số tiền phí dịch vụ như quy định trong Điều 3 của hợp đồng này.

ĐIỀU 8: SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất; hoả hoạn; chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh,… và các thảm hoạ khác chưa lường hết được, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam…

2. Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải:

+ Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra

+ Thông báo ngay cho bên kia về sự kiện bất khả kháng xảy ra trong vòng … ngày ngay sau khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

3. Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài bằng thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng mà bên bị ảnh hưởng không thể thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của mình

ĐIỀU 9: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

1. Trong trường hợp pháp sinh tranh chấp, hai bên ưu tiên áp dụng giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng, hòa giải.

2. Nếu sau hòa giải, hai bên vẫn không thể thỏa thuận thì một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa vấn đề tranh chấp ra Tòa án ………….. để giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG

1. Hợp đồng này được hiểu và chịu sự điều chỉnh của Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Hợp đồng có hiệu lực bắt đầu từ thời điểm các bên ký kết.

3. Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản và nghĩa vụ đã nêu trong hợp đồng trên cơ sở tôn trọng pháp luật Nhà nước.

4. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có gì vướng mắc, hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc thống nhất và tìm biện pháp giải quyết trên tinh thần hợp tác tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng này đều phải được làm bằng văn bản và có chữ ký của hai bên. Các phụ lục là phần không tách rời của hợp đồng.

5. Hợp đồng này gồm …. trang được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Hai bên đã cùng nhau đọc lại hợp đồng, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

CHỮ KÝ CÁC BÊN

BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên)
BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Hợp đồng xây dựng rất thông dụng trong cuộc sống, nhưng làm sao để có một bản hợp đồng chi tiết và đầy đủ tính pháp lý thì không phải ai cũng biết. Qua quá trình hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực, chúng tôi xin cung cấp biểu mẫu Hợp đồng xây dựng chi tiết dưới đây, mời các bạn tham khảo.

Định nghĩa Hợp đồng xây dựng

Hợp đồng xây dựng là dạng hợp đồng mà 1 bên là bên cung cấp dịch vụ xây dựng còn 1 bên là bên có nhu cầu sử dụng. Hợp đồng có thể bao gồm hoặc không bao gồm những vật tư sử dụng đến trong quá trình xây dựng này. Việc thiết kế cũng tương tự như vậy, để đảm bảo chuyên môn và sự chi tiết, các bên hoàn toàn có thể thỏa thuận cho 1 bên thứ ba tiến hành thiết kế kế hoạch xây dựng.

Mẫu Hợp đồng xây dựng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Số: …/HĐXD

 • Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 06 năm 2014;
 • Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 04 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;
 • Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 05 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
 • Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
 • Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng;
 • Căn cứ các văn bản khác có liên quan.

Hôm nay, vào hồi …h …, tại …………….. Hợp đồng xây dựng này được ký kết bởi các Bên bao gồm:

 • Nếu bên giao thầu là cá nhân/ pháp nhân thì cần những thông tin sau:

Tên đơn vị: ………………..

Trụ sở chính: ………………

Mã số thuế: ………….

Điện thoại: ……………………… Fax: …………………. E- mail: …………..

Đại diện ủy quyền: ……………… Chức vụ: ………………

Văn bản ủy quyền (nếu có): …………………….

Giấy đăng ký kinh doanh số: ……………….. đăng ký tại: ………. Ngày: ………..

(Trường hợp là cá nhân thì điền thông tin theo mẫu sau)

Tên cá nhân: ……………..

CMND số: ………….. Nơi câp: ……………… Ngày cấp: ……….

Hộ khẩu thường trú: …………………..

Nơi ở hiện tại: …………………….

Điện thoại: …………………….

Mã số thuế: …………………….

Đại diện được ủy quyền: …………………. Chức vụ: ……………..

Văn bản ủy quyền (nếu có): ………………………

(Sau đây gọi tắt là Bên A)

 • Nếu bên nhận thầu là cá nhân/ pháp nhân thì cần những thông tin sau

Tên đơn vị: ………………..

Trụ sở chính: ………………

Mã số thuế: ………….

Điện thoại: ……………………… Fax: …………………. E- mail: …………..

Đại diện ủy quyền: ……………… Chức vụ: ………………

Văn bản ủy quyền (nếu có): …………………….

Giấy đăng ký kinh doanh số: ……………….. đăng ký tại: ………. Ngày: ………..

(Trường hợp là cá nhân thì điền thông tin theo mẫu sau)

Tên cá nhân: ……………..

CMND số: ………….. Nơi câp: ……………… Ngày cấp: ……….

Hộ khẩu thường trú: …………………..

Nơi ở hiện tại: …………………….

Điện thoại: …………………….

Mã số thuế: …………………….

Đại diện được ủy quyền: …………………. Chức vụ: ……………..

Văn bản ủy quyền (nếu có): ………………………

(Sau đây gọi tắt là Bên B)

(Nếu chủ thể của một trong các Bên có yếu tố nước ngoài thì cần thêm một số thông tin nhân thân như số hộ chiếu; quốc tịch; …Ngoài ra các Bên có thể có nhiều chủ thể, trong trường hợp đó mỗi chủ thể phải khai rõ thông tin theo mẫu trên)

Các bên thỏa thuận ký kết hợp đồng xây dựng với những nội dung sau:

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Đối tượng của hợp đồng này là yêu cầu thực hiện một công việc mà Bên tham gia trong hợp đồng thống nhất thỏa thuận với nhau.

ĐIỀU 2. CÁCH THỨC THỰC HIỆN

 1. Nội dung công việc
 2. Bên giao thầu bàn giao và Bên nhận thầu tiếp nhận công việc. Bên giao thầu sẽ cung cấp vật liệu xây dựng, máy và thiết bị thi công để thi công xây dựng công trình theo hợp đồng. cụ thể:
STTLOẠI VẬT LIỆUSỐ LƯỢNGKHỐI LƯỢNGCHẤT LƯỢNG
     
     
     

Thời gian, địa điểm cung cấp: ………………………………

 • Thi công xây dựng công trình theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt và quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.
 • Xử lý, khắc phục các sai sót, khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình thi công xây dựng (nếu có).
 • Thời gian, địa điểm và tiến độ thực hiện
 • Ngay sau khi hợp đồng xây dựng được kí kết hoặc các bên thỏa thuận bắt đầu từ ngày … tháng … năm.
 • Địa điểm thực hiện tại ……………………….
 • Thời gian thực hiện hợp đồng đến từ ngày …/…/… đến ngày …/…/… Thời gian thực hiện hợp đồng không bao gồm thời gian phê duyệt dự án, thẩm định, thẩm tra …Sau đó Bên nhận thầu phải hoàn thành và bàn giao toàn bộ sản phẩm cho Bên giao thầu.
 • Tiên lượng sự cố

Bên nhận thầu phải thông báo cho bên giao thầu các tình huống có thể xảy ra trong tương lai có tác động xấu hoặc làm chậm tiến độ thực hiện hay làm tăng giá hợp đồng.

ĐIỀU 3. THANH TOÁN HỢP ĐỒNG

 1. Giá của hợp đồng xây dựng do các bên thỏa thuận với nhau trong đó bao gồm các chí phí cụ thể như sau:
STTLOẠI CHI PHÍSỐ LƯỢNGGIÁ
1Vật liệu  
2Nhân công  
   

(các chi phí khác tùy theo từng loại hợp đồng như: chi phí máy thi công; chi phí thiết bị; các chi phí xây lắp khác như chi phí tập kết máy móc, thiết bị phục vụ thi công; chi phí vận chuyển vật tư, máy móc thiết bị thi công đến công trường; chi phí cho biện pháp thi công để hoàn thành công trình; chi phí cấp điện, nước phục vụ thi công; chi phí bảo hiểm của bên nhận thầu và cho bên thứ 3; chi phí thí nghiệm, chạy thử; chi phí bến bãi, kho xưởng; chi phí đảm bảo giao thông; sửa chữa, đền bù đường có sẵn bị hỏng do xe, thiết bị thi công của bên nhậthầu thi công gây ra; các chi phí vệ sinh bảo vệ môi trường, cảnh quan; chi phí đảm bảo an toàn trong quá trình thi công công trình, bao gồm cả an toàn đối với công trình lân cận và các chi phí liên quan khác).

            Sau khi bàn giao sản phẩm hoàn thành các Bên tiến hành nghiệm thu quyết toán, thanh lý hợp đồng. Bên giao thầu thành toán nốt cho bên nhận thầu.

 • Tam ứng hợp đồng

Việc tạm ứng sẽ theo thỏa thuận của các Bên và được thực hiện ngay khi hợp đồng xây dựng có hiệu lực. Mức tạm ứng sẽ được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 18 Nghị định 37/2015/NĐ-CP trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

 • Phương thức thanh toán
 • Hình thức thanh toán: ………… (tiền mặt hay chuyển khoản).
 • Đồng tiền thanh toán: ……………… (nội tệ hay ngoại tệ).
 • Người nhận thanh toán: ………………………………….

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

 1. Quyền của bên giao thầu
 2. Tạm dừng thi công xây dựng công trình và yêu cầu khắc phục hậu quả khi bên nhận thầu vi phạm các quy định về chất lượng công trình, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ;
 3. Kiểm tra chất lượng thực hiện công việc, cơ sở gia công chế tạo của bên nhận thầu nhưng không được làm cản trở hoạt động bình thường của bên nhận thầu;
 4. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
 5. Nghĩa vụ của bên giao thầu
 6. Trường hợp bên giao thầu là chủ đầu tư thì phải xin giấy phép xây dựng theo quy định.
 7. Bàn giao toàn bộ hoặc từng phần mặt bằng xây dựng cho bên nhận thầu quản lý, sử dụng phù hợp với tiến độ và các thỏa thuận của hợp đồng.
 8. Cử và thông báo bằng văn bản cho bên nhận thầu về nhân lực chính tham gia quản lý thực hiện hợp đồng.
 9. Cung cấp kịp thời hồ sơ thiết kế và các tài liệu, phương tiện, máy và thiết bị có liên quan, vật tư theo thỏa thuận trong hợp đồng (nếu có) và quy định của pháp luật có liên quan.
 10. Thanh toán cho bên nhận thầu theo đúng tiến độ thanh toán trong hợp đồng.
 11. Tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình.
 12. Kiểm tra biện pháp bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ của bên nhận thầu.
 13. Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng đúng thời hạn theo quy định.
 14. Quyền của Bên nhận thầu
 15. Được quyền đề xuất với bên giao thầu về khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng; từ chối thực hiện những công việc ngoài phạm vi của hợp đồng khi chưa được hai bên thống nhất và những yêu cầu trái pháp luật của bên giao thầu.
 16. Được thay đổi các biện pháp thi công sau khi được bên giao thầu chấp thuận nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả công trình trên cơ sở giá hợp đồng đã ký kết.
 17. Được quyền yêu cầu bên giao thầu thanh toán các khoản lãi vay do chậm thanh toán theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng; được quyền đòi bồi thường thiệt hại khi bên giao thầu chậm bàn giao mặt bằng và các thiệt hại khác do lỗi của bên giao thầu gây ra.
 18. Các quyền khác theo quy định của pháp luật có liên quan.
 19. Nghĩa vụ của bên nhận thầu
 20. Cung cấp nhân lực, vật liệu, máy móc, thiết bị thi công và các điều kiện vật chất liên quan khác đủ số lượng và chủng loại theo hợp đồng; thiết kế bản vẽ thi công (trường hợp bên nhận thầu thực hiện thiết kế bản vẽ thi công) để thực hiện các công việc theo nội dung hợp đồng đã ký kết.
 21. Tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản tim, cốt, mốc giới công trình.
 22. Thi công xây dựng theo đúng thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ.
 23.  Ghi nhật ký thi công xây dựng công trình.
 24. Thí nghiệm vật liệu, kiểm định thiết bị, sản phẩm xây dựng theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý chất lượng công trình xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy chuẩn xây dựng.
 25. Quản lý người lao động trên công trường, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, không gây ảnh hưởng đến các khu dân cư xung quanh.
 26. Lập biện pháp tổ chức thi công, hồ sơ hoàn công, tham gia nghiệm thu công trình.
 27. Chịu trách nhiệm về chất lượng thi công xây dựng công trình do mình đảm nhận. Sửa chữa sai sót trong công trình đối với những công việc do mình thi công.
 28. Phối hợp với các nhà thầu khác cùng thực hiện trên công trường.
 29. Định kỳ báo cáo với bên giao thầu về tiến độ thi công, nhân lực và thiết bị chính để thi công xây dựng công trình.
 30. Di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản khác của mình ra khỏi công trường trong thời hạn quy định sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao hoặc hợp đồng bị chấm dứt theo quy định tại Điều 41 Nghị định này, trừ trường hợp trong hợp đồng có thỏa thuận khác.
 31. Hoàn trả mặt bằng theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng.
 32. Giữ bí mật thông tin liên quan đến hợp đồng hoặc pháp luật có quy định.
 33. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
 34. Trường hợp thuê các tổ chức, cá nhân cung cấp các dịch vụ tư vấn thì phải quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của nhà tư vấn trong việc quản lý thực hiện hợp đồng và thông báo cho bên nhận thầu biết.
 35. Xem xét và chấp thuận kịp thời bằng văn bản các đề xuất liên quan đến thiết kế, thi công của bên nhận thầu trong quá trình thi công xây dựng công trình.
 36. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 5. PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Nếu có xảy ra tranh chấp hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì các Bên lương lượng giải quyết. Trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa các Bên, việc giải quyết tranh chấp sẽ được thực hiện thông qua hòa giải, trọng tài hoặc tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. (Ghi rõ tên, địa điểm của cơ quan giải quyết tranh chấp).

ĐIỀU 6. PHẠT VI PHẠM VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

 • Nếu bên nhận thầu vi phạm về chất lượng phạt ……………..% giá trị hợp đồng bị vi phạm về chất lượng.
 • Nếu bên nhận thầu vi phạm về thời hạn thực hiện hợp đồng mà không phải lỗi do sự kiện bất khả kháng, lỗi của bên giao thầu hoặc lỗi của người thứ 3 thì bên nhận thầu sẽ chịu phạt ………………….% giá trị hợp đồng bị vi phạm thời hạn thực hiện.
 • Nếu một trong các bên vi phạm các quy định trong hợp đồng dẫn tới thiệt hại cho bên còn lại hoặc bên thứ ba thì phải bồi thường ……% giá trị hợp đồng.

ĐIỀU 7. HIỆU LỰC

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký (hoặc đóng dấu nếu có) hoặc theo thỏa thuận của các Bên. Hợp đồng được lập thành 02 bản gốc, mỗi bên giữ 01 bản các bản đều có hiệu lực pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A
(ký và đóng dấu)
ĐẠI DIỆN BÊN B
(ký và đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Hợp đồng nguyên tắc thiết kế là thỏa thuận tiền đề cho các thỏa thuận trong hợp đồng kinh tế sau này. Hợp đồng nguyên tắc nên được chú ý các điều khoản tiên phong và thể hiện đầy đủ tinh thần của những thỏa thuận này.

Mẫu Hợp đồng nguyên tắc thiết kế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–***——–

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2020

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ

Số: ……. /HĐNT-…

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Căn cứ Luật Thương mại hợp nhất năm 2019;
 • Căn cứ Luật Xây dựng hợp nhất năm 2018;
 • Căn cứ thỏa thuận giữa các bên

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2020 tại trụ sở Công ty …, các bên gồm có:

BÊN A: CÔNG TY …

Địa chỉ          : …

Mã số thuế    : …

Đại diện        : Ông/bà …                                   Chức vụ        : Giám đốc

Điện thoại     : …                                               Fax               : …

Tài khoản      : …

BÊN B: CÔNG TY …

Địa chỉ          : …

Mã số thuế    : …

Đại diện        : Ông/bà …                                   Chức vụ        : Giám đốc

Điện thoại     : …                                               Fax               : …

Tài khoản      : …

Sau khi bàn bạc, hai bên đã thỏa thuận và thống nhất ký kết hợp đồng nguyên tắc thiết kế số …/HĐNT-… với nội dung như sau:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Xét thấy Bên A có nhu cầu tìm đơn vị thiết kế công trình nếu trúng Gói thầu số …, Bên B có khả năng thiết kế công trình, Bên A đồng ý nếu trúng thầu sẽ giao cho Bên B thực hiện công việc thiết kế và Bên B đồng ý nhận công việc thiết kế này theo các thỏa thuận trong hợp đồng,, với thông tin về công trình như sau:

 • Tên gói thầu                 :
 • Địa điểm                      :
 • Diện tích                      :
 • Mục đích gói thầu         :

ĐIỀU 2. THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

2.1. Thời gian thực hiện hợp đồng:

          Hợp đồng này có giá trị kể từ ngày có chữ ký hợp lệ.

          Thời gian thực hiện thiết kế của Bên B là trong vòng … tháng, bắt đầu từ ngày… Nếu chủ đầu tư có yêu cầu khác, thời hạn thực hiện hợp đồng sẽ được thay đổi để phù hợp với yếu cầu của chủ đầu tư.

2.2. Nội dung bản vẽ thiết kế và kế hoạch thực hiện

          Bên B có trách nhiệm thiết kế cho Bên A 04 loại bản vẽ thiết kế sau:

          – Thiết kế kiến trúc;

          – Thiết kế kết cấu;

          – Thiết kế hệ thống điện;

          – Thiêt kế hệ thống cấp thoát nước.

          Kế hoạch thực hiện được quy định cụ thể và chi tiết tại hợp đồng chính.

          Trường hợp Bên B không thực hiện đúng quy trình làm chậm tiến độ thiết kế hoặc gây ra tổn thất cho Bên A, Bên B phải chịu phạt 8% tổng giá trị hợp đồng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

ĐIỀU 3. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

3.1. Giá trị hợp đồng

Giá trị hợp đồng được quy định cụ thể khi ký kết hợp đồng chính thức.

3.2. Tiến độ thực hiện:

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B thành ba lần.

 • Lần 1: Bên A thanh toán trước cho Bên B 30% tổng giá trị của hợp đồng vào ngày ký kết hợp đồng chính thức.
 • Lần 2: Bên A thanh toán cho Bên B 30% giá trị còn lại của hợp đồng sau khi hai bên đồng ý và thống nhất thiết kế kiến trúc và thiết kế kết cấu.
 • Lần 3: Bên A thanh toán cho B 40% giá trị còn lại của hợp đồng sau khi hai bên hoàn thành các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng.

3.3. Phương thức thanh toán:

          Bên A sẽ thanh toán cho Bên B bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng theo thông tin như sau:

 • Tên tài khoản :
 • Số tài khoản :
 • Ngân hàng :
 • Chi nhánh :

            Trường hợp thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, sau khi thanh toán, Bên A giữ lại biên lai để thông báo cho Bên B bằng email.

3.4. Trường hợp thanh toán chậm:

          Bên A phải thanh toán chi phí đúng thời hạn và đầy đủ cho Bên B. Thời hạn thanh toán chậm tối đa là 03 ngày kể từ ngày phải thanh toán theo quy định trong hợp đồng. Sau ngày thứ 3 chậm thanh toán, Bên A phải chịu phạt lãi chậm thanh toán theo mức lãi suất tăng 1%/ngày chậm thanh toán và bồi thường nếu có thiệt hại theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

4.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

 • Quyền của Bên A:
  • Yêu cầu Bên B thực hiện đúng thỏa thuận trong hợp đồng;
  • Kiểm tra thường xuyên, yêu cầu Bên B báo cáo tiến độ công việc;
  • Có quyền áp dụng chế tài và đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định pháp luật và của hợp đồng này;
  • Các quyền khác theo quy định pháp luật.
 • Nghĩa vụ của Bên A:
  • Thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho Bên B theo quy định hợp đồng;
  • Cung cấp tài liệu, hồ sơ kỹ thuật và liên quan để Bên B thiết kế;
  • Hoàn thiện các thủ tục pháp lý trong quá trình thiết kế;
  • Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Bên B thực hiện tốt công việc;
  • Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

5.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

 • Quyền của Bên B:
  • Yêu cầu Bên A thực hiện thanh toán đầy đủ và đúng hạn giá trị hợp đồng chính;
  • Yêu cầu Bên A cung cấp các giấy tờ, tài liệu cần thiết phục vụ cho quá trình thiết kế;
  • Có quyền áp dụng chế tài và đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định pháp luật và của hợp đồng này;
  • Các quyền lợi khác theo quy định pháp luật.
 • Nghĩa vụ của Bên B:
  • Thực hiện công việc theo đúng quy trình và tiến độ thỏa thuận trong hợp đồng;
  • Cập nhật tiến độ công việc và thông báo ngay khi có điều kiện nếu có phát sinh cho Bên A;
  • Bảo mật thông tin dịch vụ;
  • Chịu trách nhiệm toàn bộ về chất lượng san thiết kế công trình;
  • Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

ĐIỀU 6. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ VI PHẠM HỢP ĐỒNG

          Nếu một bên vi phạm bất cứ điều khoản nào trong hợp đồng thì phải chịu mức phạt vi phạm theo thỏa thuận nhưng không quá 8% giá trị hợp đồng. Trường hợp không có thỏa thuận, mức phạt áp dụng cho mỗi hành vi vi phạm hợp đồng của bên vi phạm là 4% tổng giá trị hợp đồng. Nếu có thiệt hại xảy ra, bên vi phạm hợp đồng phải đồng thời bồi thường thiệt hại và xử lý hậu quả phát sinh để thực hiện được hợp đồng một cách tốt nhất.

ĐIỀU 7. THANH LÝ HỢP ĐỒNG.

7.1. Hợp đồng chấm dứt khi các bên hoàn thành quyền và nghĩa vụ với nhau và không có thỏa thuận khác.

7.2. Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng, hai bên thỏa thuận được với nhau về việc chấm dứt hợp đồng và được xác nhận bằng văn bản, hợp đồng này sẽ chấm dứt kể từ thời điểm văn bản xác nhận được ký kết.

7.3. Hợp đồng chấm dứt khi một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật và hợp đồng này.

ĐIỀU 8. ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

8.1. Nếu Bên A chậm thanh toán cho Bên B quá 11 ngày, Bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với Bên A. Bên A phải chịu phạt 8% tổng giá trị hợp đồng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

8.2. Nếu Bên B chậm tiến độ so với kế hoạch mà Bên A đã nhắc nhở bằng văn bản 03 lần liên tiếp nhưng Bên B không khắc phục thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

8.3. Các bên không được đơn phương chấm dứt hợp đồng trừ trường hợp pháp luật quy định khác. Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng, Bên A phải thanh toán phần công việc đã được thực hiện cho Bên B và các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ, trừ thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và giải quyết tranh chấp. Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải bồi thường 8% tổng giá trị của hợp đồng này cho bên kia và bồi thường thiệt hại (nếu có), trừ trường hợp bên đơn phương chấm dứt hợp đồng chứng minh được bên kia có vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng.

8.4. Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải thông báo cho bên còn lại trước trong vòng 03 ngày. Nếu thông báo chậm quá 03 ngày hoặc không thông báo sẽ bị phạt 3% tổng giá trị hợp đồng và phải bồi thường thiệt hại cho bên còn lại (nếu có).

ĐIỀU 9. BẢO MẬT THÔNG TIN

        Hai bên không được tiết lộ cho bên thứ ba bất kỳ thông tin và tài liệu nào liên quan đến hợp đồng nguyên tắc này, các phụ lục kèm theo hợp đồng và liên quan đến quá trình thực hiện hợp đồng này, trừ trường hợp được sự chấp thuận bằng văn bản của bên kia hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

        Sau khi hợp đồng này chấm dứt hoặc xảy ra tranh chấp, điều khoản này vẫn sẽ còn hiệu lực pháp lý.

ĐIỀU 10. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

10.1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Nếu xảy ra sự kiện bất khả kháng, hai bên sẽ không bị coi là vi phạm hợp đồng nếu chứng minh được sự kiện bất khả kháng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hành vi vi phạm hợp đồng và toàn bộ thiệt hại xảy ra (nếu có thiệt hại).

10.2. Bên chịu ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải thông báo cho bên kia trong vòng tối đa 03 ngày kể từ khi sự kiện bất khả kháng tác động lên việc thực hiện hợp đồng. Nếu thông báo chậm quá 03 ngày hoặc không thông báo sẽ bị phạt 3% tổng giá trị hợp đồng và phải bồi thường thiệt hại cho bên còn lại (nếu có).

ĐIỀU 11. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

          Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được giải quyết bằng thương lượng, hòa giải. Trường hợp thương lượng, hòa giải không thành, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

          Hợp đồng gồm 06 trang, được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau và mỗi bên giữ một bản.

          Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN ĐẠI B

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Hợp đồng nguyên tắc gia công cơ khí là tiền đề cho các thỏa thuận gia công sau này, tại đây các bên có thể thỏa thuận chi tiết hoặc sơ bộ về khuynh hướng hợp tác, cách thức thực hiện những công việc gia công sản phẩm. Để nắm được cách ghi hợp đồng này, các bạn có thể theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi.

Định nghĩa Hợp đồng nguyên tắc gia công cơ khí

Hợp đồng nguyên tắc gia công cơ khí là một dạng hợp đồng nguyên tắc, khi xác lập các bên lưu ý cần thỏa thuận những mục sau:

 • Phương pháp gia công
 • Kỹ thuật gia công
 • Thời gian gia công
 • Tiêu chuẩn, kiểm tra chất lượng sau gia công
 • Các biện pháp đổi trả, đền, bồi thường hàng hóa gốc khi hư hỏng
 • Giá cả, biến động giá cả

Mẫu Hợp đồng nguyên tắc gia công cơ khí

(CÔNG TY ……………)
—-***—-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———***———

HỢP ĐỒNG GIA CÔNG

Số: ……………/HĐNT

 • ­Căn cứ vào Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Căn cứ vào Luật Thương mại năm 2005;
 • Căn cứ vào khả năng và nhu cầu các bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…, tại ………………, chúng tôi gồm:

1. BÊN A (Bên đặt hàng)

*Nếu là cá nhân:

Họ và tên:…………………
Ngày sinh:…………….
CCCD/CMND:…………….
Địa chỉ thường trú:………….
Số điện thoại:………….

*Nếu là tổ chức:

CÔNG TY…………………………..

Địa chỉ trụ sở:………………..
Mã số thuế:…………………
Người đại diện:…………….Chức danh :…………
Số điện thoại:…………

2. BÊN B: (Bên nhận gia công) (như trên)

Sau khi bàn bạc và thỏa thuận, hai bên cùng nhau thống nhất thực hiện Hợp đồng gia công với nội dung cụ thể như sau:

Điều 1: Đối tượng Hợp đồng

Theo yêu cầu của Bên A và nguyên liệu chính cùng thông tin thiết kế, kỹ thuật do Bên A cung cấp,  Bên B tiến hành gia công ……………(tên sản phẩm, hàng hóa)……… và bàn giao cho Bên A trước ngày …. tháng … năm ………

Điều 2: Phương thức thực hiện

2.1. Tên sản phẩm/hàng hóa gia công: ………………..   

Số lượng: ……………………..

2.2. Thông tin thiết kế, kỹ thuật trong bản vẽ thiết kế được đính kèm Hợp đồng

2.3. Bên A có trách nhiệm cung ứng nguyên vật liệu chính gồm

STTTên nguyên liệuSố lượngGhi chú
    

– Thời gian giao:…………… Tại địa điểm:…………..

– Bên B chịu mọi trách nhiệm về số lượng, chất lượng các nguyên liệu do bên A cung ứng và phải sử dụng đúng loại nguyên liệu đã giao vào gia công sản phẩm/ hàng hóa

2.4. Bên B có trách nhiệm thống kê và gửi danh sách và báo giá các phụ liệu để gia công sản phẩm/ hàng hóa cho Bên A. Sau khi Bên A xác nhận, Bên B sẽ mua các phụ liệu phục vụ gia công, chi phí sẽ được thanh toán sau khi hoàn thành công việc.

2.5. Bên B bắt đầu sản xuất từ ngày ……….

Trong quá trình sản xuất, Bên A có quyền kiểm tra và yêu cầu Bên B sản xuất theo đúng mẫu sản phẩm đã thỏa thuận bắt đầu từ ngày đưa nguyên liệu vào sản xuất.

2.6. Sản phẩm/ hàng hóa sẽ được Bên B giao cho Bên A sau khi hoàn thành toàn bộ/ một phần công việc, Bên B có trách nhiệm thông báo trước với Bên A về ngày, giờ giao nhận nhưng phải trước …. giờ …. ngày …. tháng … năm ………… .

2.7. Địa điểm giao nhận hàng hóa: ………….

Nếu Bên A không nhận đúng thời gian sẽ phải bồi thường thiệt hại cho Bên B và bị phạt lưu kho bãi.

Nếu Bên B không giao hàng đúng thời gian, địa điểm sẽ phải bồi thường thiệt hại và bị phạt theo thỏa thuận trong Hợp đồng.

Điều 3: Giá cả và phương thức thanh toán

3.1. Tiền công gia công: ………… đồng

(Bằng chữ:…………)

3.2. Sau khi Bên B bàn giao toàn bộ sản phẩm/hàng hóa cho Bên A và hóa đơn phụ liệu hợp lệ, Bên A tiến hành thanh toán ngay 100% tiền công gia công và tiền phụ liệu cho Bên B.

3.3. Bên A thanh toán cho Bên B với phương thức trả trực tiếp bằng tiền mặt (bằng tiền đồng Việt Nam) hoặc thanh toán qua chuyển khoản:

– Tên tài khoản: ………………….

– Số tài khoản: ……….

– Tại ngân hàng: …………

– Chi nhánh: ………………..

3.4. Trong trường hợp Bên A thanh toán chậm cho Bên B thì phải chịu mức phạt lãi suất chậm trả mà ngân hàng do Bên B chỉ định, đồng thời bồi thường thiệt hại do việc chậm thanh toán gây ra.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các bên

4.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

– Bên A có quyền kiểm tra và yêu cầu Bên B sản xuất theo đúng mẫu sản phẩm đã thỏa thuận bắt đầu từ ngày đưa nguyên liệu vào sản xuất

– Yêu cầu Bên B bàn giao sản phẩm/ hàng hóa đúng chất lượng theo thời gian và địa điểm đã thỏa thuận

– Yêu cầu Bên B bồi thường thiệt hại nếu Bên B gây thiệt hại cho Bên A trong quá trình gia công hoặc thực hiện không đúng các nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng

– Chấm dứt Hợp đồng nếu ………….                

– Bên A có nghĩa vụ cung cấp bản thiết kế, nguyên liệu chính cho Bên B đúng thời gian, địa điểm

– Tiếp nhận yêu cầu và hỗ trợ tạo điều kiện cho Bên B hoàn thành công việc

– Nhận sản phẩm/ hàng hóa đúng thời gian và địa điểm do hai bên thỏa thuận.

– Thanh toán đủ cho Bên B theo quy định tại Điều 3 của Hợp đồng

4.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

– Bên B có quyền yêu cầu Bên A cung cấp bản thiết kế, nguyên liệu chính cho mình đúng thời gian, địa điểm

– Yêu cầu Bên A thanh toán đủ theo quy định tại Điều 3 của Hợp đồng

– Yêu cầu Bên A bồi thường thiệt hại nếu Bên A gây thiệt hại cho Bên B trong quá trình gia công hoặc thực hiện không đúng các nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng

– Chấm dứt Hợp đồng nếu ………………..             

– Bên B có nghĩa vụ hoàn thành công việc cho Bên A theo thỏa thuận trong Hợp đồng

– Chịu mọi trách nhiệm về số lượng, chất lượng các nguyên liệu do bên A cung ứng và phải sử dụng đúng loại nguyên liệu đã giao vào gia công sản phẩm/ hàng hóa

– Thống kê và gửi báo giá phụ liệu cho Bên A và mua phụ liệu theo đúng thông tin do Bên A xác nhận

– Thông báo ngay với Bên A nếu có vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng

– Giao sản phẩm/hàng hóa và hóa đơn đúng thời gian và địa điểm do hai bên thỏa thuận

Điều 5: Bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm

5.1. Bồi thường thiệt hại

– Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, các bên phải bồi thường thiệt hại do mình gây ra cho bên còn lại

– Mức bồi thường sẽ được tính theo thiệt hại thực tế và giá thị trường

5.2. Phạt vi phạm Hợp đồng

– Một trong các bên nếu không thực hiện hoặc không thực hiện đúng theo những quy định của Hợp đồng sẽ phải chịu phạt …….% giá trị của hợp đồng và thực hiện các biện pháp khắc phục theo thỏa thuận

Điều 6: Hiệu lực Hợp đồng

6.1. Hợp đồng có hiệu lực từ thời điểm ………….

6.2. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng:

– Các bên thỏa thuận về việc chấm dứt hợp đồng;

– Các bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi một trong các bên không hoàn thành các nghĩa vụ phải làm;

– Khi các bên thực hiện công việc trái quy định của pháp luật;

– Các trường hợp khác quy định trong Hợp đồng

Điều 7: Cam kết chung

– Trong trường hợp các Bên có tranh chấp về nội dung của Hợp đồng thì cấc Bên cùng bàn bạc giải quyết thông qua thương lượng. Trong thời hạn … ngày, kể từ ngày một trong các Bên thông báo bằng văn bản cho bên kia mà tranh chấp đó không được thương lượng giải quyết thì một trong các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Các chi phí về kiểm tra, xác minh và lệ phí do bên có lỗi chịu.

– Trong trường hợp chấm dứt Hợp đồng, hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng sau ……………… ngày. Thời gian và địa điểm do các bên thỏa thuận.

– Hợp đồng này được lập thành … bản, bằng tiếng Việt có giá trị như nhau. Bên thuê giữ ….bản, bên cho thuê giữ … bản.

– Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh những vấn đề cần thỏa thuận, các bên có thể lập thêm phụ lục hợp đồng.

 
BÊN B
(Ký tên, đóng dấu)
……………, ngày … tháng … năm 20…
BÊN A
(Ký tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Hợp đồng cho vay tiền không lãi suất là thỏa thuận vay tiền hỗ trợ mà không yêu cầu phải hoàn trả các mức lãi suất.

Mẫu Hợp đồng cho vay tiền không lãi suất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2020

HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN KHÔNG LÃI SUẤT

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng hai bên.

Hôm nay, ngày 23 tháng 9 năm 2020 tại địa chỉ số nhà 166, khu 1, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ. Chúng tôi gồm:

1. BÊN A ( BÊN CHO VAY)

Bà: NGUYỄN LINH TRANG                                       Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 05/12/1985            Dân tộc: Kinh                Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 319735132    

Ngày cấp: 17/01/2018             Nơi cấp: Công an Phú Thọ

Hộ khẩu thường trú: Khu 1, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ hiện tại: Số nhà 166, khu 1, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ Điện thoại liên hệ : 0340712530      

2. BÊN B (BÊN VAY):

Bà: LÊ THUÝ HIỀN                                                     Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 07/2/1990              Dân tộc: Kinh                Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 132388790

Ngày cấp: 14/12/1999             Nơi cấp: Công an Phú Thọ

Hộ khẩu thường trú: Khu 11, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ hiện tại: Số nhà 150, Khu 11, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0342530076         

3. NGƯỜI LÀM CHỨNG:

Ông: NGUYỄN MINH HOÀNG                          Giới tính: Nam

Sinh ngày: 05/12/1950            Dân tộc: Kinh       Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 319513273

Ngày cấp: 17/01/2010             Nơi cấp: Công an Phú Thọ

Hộ khẩu thường trú: Khu 1, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ hiện tại: Khu 1, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Sau khi bàn bạc, chúng tôi đã thống nhất thành lập hợp đồng cho vay tiền không lãi suất (từ giờ gọi tắt là “hợp đồng”) với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
1. Bên A đồng ý cho bên B vay 200.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng) tiền mặt với lãi suất 0%.

2. Thời gian cho vay: ngày 23 tháng 9 năm 2020

3. Hình thức cho vay: giao toàn bộ trong một lần

4. Mục đích sử dụng: Mua ô tô

ĐIỀU 2: THANH TOÁN

1. Bên B phải thanh toán cho bên A số tiền là 200.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng)

2. Nếu không có thoả thuận khác, bên B sẽ thanh toán cho bên A theo phương thức: Trả góp hàng tháng

3. Số tiền trả góp mỗi tháng: 20.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi triệu Việt Nam Đồng)

4. Thời hạn trả góp: từ ngày 23 tháng 1 năm 2021 đến 23 tháng 10 năm 2021

5. Hình thức trả góp: Chuyển khoản

6. Tài khoản:

 • Chủ tài khoản: NGUYEN LINH TRANG
 • Số tài khoản: 8309823837xxx
 • Tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Lâm Thao

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

1. Quyền và nghĩa vụ bên A:

 • Bên A có trách nhiệm đưa số tiền đã thoả thuận cho bên B vay ngay khi hợp đồng này có hiệu lực;
 • Bên A có quyền đòi bồi thường, khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích của mình nếu Bên B vi phạm các điều khoản của hợp đồng;
 • Bên A có quyền nhắc nhở, yêu cầu bên B thực hiện đúng cam kết của mình theo hợp đồng.

2. Quyền và nghĩa vụ bên B:

 • Bên B có trách nhiệm trả góp đúng số tiền vào ngày 23 hàng tháng theo Điều 2 hợp đồng này;
 • Nếu bên B không thể trả góp đúng hạn thì phải báo trước cho bên A tối thiểu 05 ngày và sau đó hai bên phải có thoả thuận bổ sung bằng văn bản;
 • Bên B có trách nhiệm sử dụng số tiền vay đúng mục đích theo Điều 1 hợp đồng này.

ĐIỀU 4: MỨC PHẠT VI PHẠM

Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng vì bất kỳ lý do gì thì bên còn lại có các quyền sau:

Yêu cầu và được bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh bởi hành vi vi phạm. Thiệt hại thực tế được xác định như sau:

 • Vi phạm về nghĩa vụ thanh toán: 20.000.000VNĐ
 • Vi phạm về thời hạn thanh toán: 5.000.000 VNĐ

ĐIỀU 5: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

1. Trong trường hợp pháp sinh tranh chấp, hai bên ưu tiên áp dụng giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng, hòa giải.

2. Nếu sau hòa giải, hai bên vẫn không thể thỏa thuận thì một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa vấn đề tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

1. Hợp đồng có hiệu lực bắt đầu từ thời điểm các bên ký kết.

2. Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản của hợp đồng.

3. Hợp đồng này gồm 04 trang được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Hai bên đã cùng nhau đọc lại hợp đồng, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

CHỮ KÝ CÁC BÊN

BÊN CHO VAY
(Ký, ghi rõ họ tên)NGUYỄN LINH TRANG
BÊN VAY
(Ký, ghi rõ họ tên)LÊ THUÝ HIỀN

NGƯỜI LÀM CHỨNG

(Ký, ghi rõ họ tên)NGUYỄN MINH HOÀNG

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com