Hướng dẫn chủ thể được đăng ký bằng độc quyền đối với kiểu dáng công nghiệp. mới nhất

Cám ơn các bạn đã truy cập website của chúng tôi, để được tư vấn trực tiếp xin vui lòng liên hệ Hotline: 1900.0191. Sau đây sẽ là nội dung bài viết:

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi và 2 người bạn nữa cùng nhau mở công ty sản xuất nước ngọt. Tôi muốn đăng ký bản quyền đối với mẫu chai nước này dưới tên của công ty chúng tôi thì tôi phải thực hiện thủ tục như thế nào? Và ai là người đứng lên thực hiện các thủ tục.

Người gửi: Nguyễn Văn Sinh (Hà Nội)

( Ảnh minh họa:Internet)
Tư vấn luật: 1900.0191

Xin chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình tới Luật LVN. Về câu hỏi của bạn công ty Luật LVN xin tư vấn và hướng dẫn bạn như sau:

* Chủ đơn đăng ký:

Điều 86, Luật sở hữu trí tuệ  năm 2005 quy định:

“1. Tổ chức, cá nhân sau đây có quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí:

a) Tác giả tạo ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí bằng công sức và chi phí của mình;

b) Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác và thỏa thuận đó không trái với quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Chính phủ quy định quyền đăng ký đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất – kỹ thuật, kinh phí từ ngân sách nhà nước.

3. Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu được tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý.

4. Người có quyền đăng ký quy định tại Điều này có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp đã nộp đơn đăng ký.”

Căn cứ theo quy định tại khoản 3, điều này, bạn và hai người bạn của bạn cùng mở công ty tức là cùng đầu tư để tạo ra kiểu dáng công nghiệp của chai nước này, bạn chỉ có quyền đăng ký bản quyền đối với kiểu dáng này, nếu được sự đồng ý của cả 2 người bạn của bạn.

Do các bạn muốn đăng ký bản quyền đối với kiểu dáng công nghiệp này dưới tên công ty các bạn, người đại diện để thực hiện các thủ tục (sau đây gọi là đại diện của chủ đơn) hay người nộp đơn trong trường hợp này được xác định theo điểm (ii), khoản 3.2, Thông tư 01/2007/TT – BKHCN: 

“(ii) Trường hợp chủ đơn là tổ chức: người đại diện theo pháp luật của chủ đơn hoặc người thuộc tổ chức được người đại diện theo pháp luật của chủ đơn uỷ quyền; tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (theo uỷ quyền của chủ đơn); người đứng đầu văn phòng đại diện hoặc đứng đầu chi nhánh tại Việt Nam (nếu chủ đơn là tổ chức nước ngoài).”

* Yêu cầu đối với đơn đăng ký 

-Đơn đăng ký Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp bao gồm các tài liệu sau:

Căn cứ theo khoản 1, điều 100, Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và điểm 7, Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN, đơn đăng ký gồm:

“a) Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định;

b) Tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện đối tượng sở hữu công nghiệp đăng ký bảo hộ quy định tại các điều từ Điều 102 đến Điều 106 của Luật này;

c) Giấy uỷ quyền, nếu đơn nộp thông qua đại diện;

d) Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác;

đ) Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;

e) Chứng từ nộp phí, lệ phí.”

Các tài liệu trên phải được làm bằng tiếng Việt, trừ các tài liệu sau đây có thể được làm bằng ngôn ngữ khác nhưng phải được dịch ra tiếng Việt khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp yêu cầu:

a) Giấy uỷ quyền;

b) Tài liệu chứng minh quyền đăng ký;

c) Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên;

d) Các tài liệu khác để bổ trợ cho đơn.

– Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên đối với đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bao gồm:

+ Bản sao đơn hoặc các đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đầu tiên;

+ Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên nếu quyền đó được thụ hưởng từ người khác.

*)Nếu không có đầy đủ các tài liệu trên, đơn đăng ký bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp ít nhất phải có: 

+Tờ khai đăng ký

+Bộ ảnh chụp, bộ bản vẽ và bản mô tả kiểu dáng công nghiệp

Bản mô tả phải đáp ứng các điều kiện sau:

Bộc lộ đầy đủ tất cả các đặc điểm tạo dáng thể hiện bản chất của kiểu dáng công nghiệp và nêu rõ các đặc điểm tạo dáng mới, khác biệt so với kiểu dáng công nghiệp ít khác biệt nhất đã biết, phù hợp với bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ;

Phải nêu rõ các đặc điểm tạo dáng cần được bảo hộ, bao gồm các đặc điểm mới, khác biệt với các kiểu dáng công nghiệp tương tự đã biết;

Bộ ảnh chụp, bản vẽ phải thể hiện đầy đủ các đặc điểm tạo dáng của kiểu dáng công nghiệp.

+Chứng từ nộp phí, lệ phí.

* Xác định ngày nộp đơn

Căn cứ khoản 2, điều 108, Luật sở hữu trí tuệ năm 2005: Ngày nộp đơn là ngày đơn được cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp tiếp nhận

* Chủ thể có thẩm quyền tiếp nhận đơn:

Căn cứ điểm 11, Thông tư 01/2007/TT-BKHCN: đơn đăng ký được nộp tới Cục Sở hữu trí tuệ nơi đặt trụ sở chính của công ty bạn.

* Công bố đơn đăng ký 

Căn cứ điều 110, Luật sở hữu trí tuệ năm 2005:

Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp đã được cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp chấp nhận hợp lệ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn hai tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận là đơn hợp lệ.

* Thẩm định nội dung đơn đăng ký 

Căn cứ điểm b, khoản 1, điều 114 và điều 119, Luật sở hữu trí tuệ năm 2005,

Đơn đăng ký được thẩm định khi được công nhận là hợp lệ.

– Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được thẩm định hình thức trong thời hạn một tháng kể từ ngày nộp đơn

– Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được thẩm định nội dung trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày công bố đơn.

* Cấp văn bằng bảo hộ

Sau khi hoàn thành giai đoạn thẩm định, bạn sẽ được cấp văn bằng bảo hộ nếu đã nộp đủ lệ phí và không thuộc các trường hợp sau:

+Đơn không đáp ứng các yêu cầu về hình thức;

+ Đối tượng nêu trong đơn là đối tượng không được bảo hộ;

+ Người nộp đơn không có quyền đăng ký, kể cả trường hợp quyền đăng ký cùng thuộc nhiều tổ chức, cá nhân nhưng một hoặc một số người trong số đó không đồng ý thực hiện việc nộp đơn;

+Đơn được nộp trái với quy định về cách thức nộp đơn quy định tại Điều 89 của Luật này;

Điều 89 quy định: “Tổ chức, cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài thường trú tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam.”

+Có cơ sở để khẳng định rằng đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng đầy đủ các điều kiện bảo hộ;

+ Đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ nhưng không phải là đơn có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 90 của Luật này;

Khoản 1, điều 90 quy định: ” Trong trường hợp có nhiều đơn của nhiều người khác nhau đăng ký cùng một sáng chế hoặc đăng ký các kiểu dáng công nghiệp trùng hoặc không khác biệt đáng kể với nhau hoặc đăng ký các nhãn hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhau cho các sản phẩm, dịch vụ trùng nhau hoặc tương tự với nhau thì văn bằng bảo hộ chỉ có thể được cấp cho đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất trong số những đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ.”

Trên đây là tư vấn của công ty Luật LVN về hướng dẫn thủ tục đăng ký bằng độc quyền đối với kiểu dáng công nghiệp. Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn bạn vui lòng gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của công ty luật LVN để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý.

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư. Nguyễn Văn Đại (Công ty Luật TNHH LVN)

Để được giải đáp thắc mắc về: Hướng dẫn chủ thể được đăng ký bằng độc quyền đối với kiểu dáng công nghiệp.
Vui lòng gọi Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật 24/7: 1900.0191

Để gửi Email tư vấn pháp luật, Báo giá dịch vụ pháp lý hoặc đặt Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp.
Vui lòng click tại đây

CÔNG TY LUẬT TNHH VIỆT PHONG

 Hà Nội – Biệt thự 2.11 đường Nguyễn Xuân Khoát, KĐT Ngoại Giao Đoàn, Q. Bắc Từ Liêm
– Số 82 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân

Nếu có vướng mắc bạn vui lòng liên hệ với Luật sư 1900.0191

hoặc Bạn có thể click vào các ô dưới đây để gửi Emailcho chúng tôi, Luật LVN luôn sẵn sàng để hỗ trợ bạn

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com