Công văn đề nghị gia hạn bảo lãnh thanh toán

CÔNG TY CỔ PHẦN ………….CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: ……/CV-CTCP….
V/v: Đề nghị gia hạn bảo lãnh thanh toán
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    
………………, ngày ….. tháng …. năm ……

Kính gửi: Công ty TNHH ………

(Địa chỉ: …………………………………………………..)

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ Hợp đồng bảo lãnh số ../…/HĐBL kí kết ngày ……….. giữa công ty cổ phần  ……… và công ty TNHH …………;

Theo Điều … Hợp đồng bảo lãnh số ../../HĐBL, hợp đồng kí kết giữa hai bên sẽ hết hiệu lực kể từ ngày ……… Nhận thấy dịch vụ bảo lãnh thanh toán do công ty cổ phần …………… cung cấp có tính ổn định và giúp công ty TNHH ………… đạt được những mục tiêu đề ra trong hợp đồng, công ty cổ phần …………… mong muốn được gia hạn hợp đồng số ../../HĐBL để tiếp tục sử dụng dịch vụ của công ty TNHHH ……………, cụ thể như sau:

          1. Gia hạn điều khoản bảo lãnh thanh toán trong hợp đồng số ../../HĐBL tới ngày ………….;

    2. Quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo hợp đồng số ../../HĐBL trong thời      gian gia hạn.       

Kính đề nghị công ty TNHH ………… đồng ý gia hạn điều khoản bảo lãnh thanh toán trong hợp đồng số ../../HĐBL sau khi hết hạn hợp đồng kể từ ngày ………. vì lợi ích của cả hai bên.

Đề nghị công ty TNHH ……… trả lời công văn này trước ngày ………….. Sau khoảng thời gian trên, công ty cổ phần ………. không nhận được văn bản trả lời của công ty TNHH ……… thì coi như công ty TNHH ………. không đồng ý gia hạn bảo lãnh thanh toán và hợp đồng số ../…/HĐBL sẽ chấm dứt theo đúng thời hạn quy định.

Nơi nhận:KT. GIÁM ĐỐC
– Như Kính gửi;
– Ban Giám đốc công ty cổ phần ……;
– Lưu VT.
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên)
  

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com