Văn bản thực hiện nghiệm thu

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản thực hiện nghiệm thu


CÔNG TY XX

PHÒNG KẾ HOẠCH

Số:…./……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày……tháng……năm 2019

BÁO CÁO NGHIỆM THU

(V/v thử nghiệm sản phẩm mới)

Kính gửi: BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Người lập báo cáo:……………………………………………………………………………….

Ngày …../…./2019, Công ty tiến hành thử nghiệm sản phẩm mới.

Tên sản phẩm Hình thức Năng suất
     
     
     
     

Sản phẩm mới đạt tiêu chuẩn về hình thức cũng như năng suất.

Nơi nhận:

˗            Như trên;

˗            Lưu.

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com