Thông báo danh sách cán bộ bị kỷ luật

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Thông báo danh sách cán bộ bị kỷ luật


TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC ……………………..

 

————————-

Số: ……../TB -………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

……………….., ngày … tháng … năm 20…

THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁN BỘ BỊ KỶ LUẬT

V/v: Danh sách cán bộ bị kỷ luật

Căn cứ Luật/Nghị định/Thông tư ………;

Căn cứ Biên bản sự việc ngày … tháng … năm 20….;

Căn cứ Biên bản phiên họp xử lý kỷ luật ngày … tháng … năm 20….

Ngày … tháng … năm 20 … tại …..(cơ quan, trụ sở)….., xảy ra sự việc …….. gây ra hậu quả ……….

Sau khi xem xét và xử lý, ………(Cơ quan, tổ chức)……….. thông báo công khai danh sách các cán bộ bị xử lý kỷ luật, bao gồm:

STT Họ và tên Chức vụ Hình thức xử lý Ghi chú
1        
2        
3        

Nơi nhận:

–          …..

–          Lưu VT, …

THỦ TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com