Hợp đồng ủy quyền bảo hành sản phẩm

Hợp đồng ủy quyền bảo hành sản phẩm là văn bản giữa các bên chủ thể, thông thường là hai bên A và B, nhằm ghi nhận lại thỏa thuận, nội dung làm việc đã thống nhất. Chúng tôi cung cấp dưới đây là mẫu Hợp đồng cơ bản được soạn thảo và sử dụng qua những giao dịch tương tự, đã bổ sung, khắc phục những rủi ro, sai xót trong các bản cập nhật trước đó, áp dụng theo quy định mới nhất của pháp luật.

Hướng dẫn sử dụng mẫu Hợp đồng ủy quyền bảo hành sản phẩm

Để có một bản Hợp đồng hoàn chỉnh, tiền đề cho những an toàn pháp lý sau này, chúng tôi khuyến nghị bạn cần sự góp ý của những chuyên gia, Luật sư trong ngành. Việc tự thực hiện có thể dẫn tới những thiệt hại không mong muốn. Để nhận được sự tư vấn MIỄN PHÍ, liên hệ ngay Hotline 1900.0191.

Trong trường hợp, các bạn vẫn muốn tự mình xây dựng Hợp đồng ủy quyền bảo hành sản phẩm, dưới đây là sẽ là những hướng dẫn bạn cần lưu ý để đảm bảo tính pháp lý cho văn bản này.

 • Địa danh, ngày, tháng, năm ký kết giao dịch Hợp đồng (phần “….,ngày…tháng….năm….“)
 • Số hiệu Hợp đồng, căn cứ số liệu nội bộ hoặc ký hiệu thời gian (phần “Số:………/HĐTPTN -……….”);
 • Danh sách các văn bản pháp Luật điều chỉnh, Bộ Luật, Nghị định, Thông tư, Quyết định (phần “Căn cứ…”);
 • Thông tin của các Bên tham gia ký kết Hợp đồng ủy quyền bảo hành sản phẩm, tên gọi, địa chỉ, liên lạc, vị trí, chức vụ, thông tin nhân thân, Mã số thuế hoặc số CMND/CCCD (phần “Các bên A và B”);
 • Các điều khoản dự thảo bổ sung bên trong Hợp đồng (phần “…” tại mỗi điều khoản);
 • Phần ghi ngày tháng (phần “…/…/…” tại mỗi điều khoản);
 • Nội dung Hợp đồng có tối thiểu những điều khoản cơ bản là Đối tượng hợp đồng, Thời gian thực hiện, Thanh toán, Quyền và nghĩa vụ các bên, Chấm dứt hợp đồng, Vi phạm, Bồi thường, Cam kết (Việc bổ sung các điều khoản khác là có thể phụ thuộc vào từng loại Hợp đồng và bối cảnh phù hợp);
 • Các bên tham gia Hợp đồng ký tên ở cuối văn bản (phần “Đại diện bên A/B Ký và ghi rõ họ tên”);
 • Hình thức Hợp đồng: Viết tay hoặc đánh máy, có thể Công chứng hoặc không Công chứng;

Mẫu Hợp đồng ủy quyền bảo hành sản phẩm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

               …, ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

(V/v: Uỷ quyền bảo hành sản phẩm)

Số: …/HĐUQBH

 • Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;
 • Căn cứ Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010;
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại địa chỉ …, chúng tôi bao gồm:

Bên ủy quyền (bên A):

CÔNG TY…

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Tel:

Đại diện theo pháp luật: Ông/bà

Chức vụ:

CMND số:                                         Ngày cấp:                             Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Phạm vi đại diện theo pháp luật được xác định theo Điều lệ Công ty … số … ban hành ngày … tháng … năm … 

Bên được ủy quyền (bên B):

CÔNG TY…

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Tel:

Đại diện theo pháp luật: Ông/bà

Chức vụ:

CMND số:                                         Ngày cấp:                             Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Phạm vi đại diện theo pháp luật được xác định theo Điều lệ Công ty … số … ban hành ngày … tháng … năm … 

Cùng bàn bạc, thống nhất những thỏa thuận sau đây:

Điều 1. Căn cứ ủy quyền

Bên A là nhà sản xuất và cung cấp sản phẩm … theo GCN đăng ký doanh nghiệp số… Nay bên A ủy quyền cho bên B thực hiện công việc bảo hành sản phẩm theo đúng nội dung tại Điều 2 dưới đây.

Điều 2. Nội dung ủy quyền

Bên A đồng ý ủy quyền cho bên B thay mặt, nhân danh mình tiến hành bảo hành sản phẩm cho khách hàng của bên A theo phạm vi ủy quyền sau:

– Tiếp xúc, xử lý trực tiếp yêu cầu bảo hành của khách hàng;

– Thực hiện các công việc bảo hành chuyên môn;

– Ký, giao nộp các loại tài liệu, chứng từ có liên quan;

– Nộp các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có);

– Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thời hạn ủy quyền

1. Bên B tiến hành công việc ủy quyền trong vòng 03 (ba) năm liên tục, kể từ thời điểm ký kết Hợp đồng này tức ngày …/…/… đến hết ngày …/…/…

2. Trường hợp hết ngày …/…/… mà bên B chưa hoàn tất nghĩa vụ bảo hành, bên B phải kịp thời bàn giao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ và sản phẩm liên quan đến việc bảo hành này để bên A tiếp tục thực hiện bảo hành không gián đoạn cho khách hàng.

Điều 4. Thù lao ủy quyền

1. Mức thù lao: 5.000.000 đồng/lần bảo hành

Mức thù lao trên không bao gồm chi phí thực tế để vận chuyển, sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm. Các khoản chi phí này được bên A bồi hoàn cho bên B vào cùng thời điểm thanh toán thù lao.

2. Bên A thực hiện quyết toán, thanh toán thù lao và các khoản chi phí có liên quan một lần bằng tiền mặt cho bên B từ ngày 20 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên A

– Yêu cầu bên B thông báo đầy đủ về tiến trình thực hiện công việc ủy quyền;

– Được bồi thường thiệt hại nếu bên B vi phạm các nghĩa vụ bảo hành với khách hàng;

– Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết theo yêu cầu của bên B để bên B hoàn thành công việc;

– Toàn quyền quyết định về việc đổi trả, thay mới sản phẩm;

– Thanh toán thù lao ủy quyền đầy đủ, đúng hạn.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của bên B

– Yêu cầu bên A cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết để tiến hành công việc và chịu mọi trách nhiệm trước khách hàng về tính xác thực mọi thông tin mà bên A cung cấp;

– Được thanh toán thù lao ủy quyền đầy đủ, đúng hạn;

– Thông báo cho khách hàng về quan hệ ủy quyền giữa mình và bên A;

– Thực hiện và báo cáo kịp thời tiến trình thực hiện công việc ủy quyền cho bên A;

– Chỉ thực hiện bảo hành khi khách hàng xuất trình đủ Phiếu bảo hành còn thời gian bảo hành, hóa đơn mua hàng và những hư hỏng, khuyết tật sản phẩm thuộc diện được bảo hành;

– Chỉ thực hiện đổi trả, thay mới sản phẩm cho khách hàng khi có sự đồng ý của bên A;

– Bảo quản, giữ gìn mọi tài liệu, phương tiện đã được giao để thực hiện công việc.

Điều 7. Bồi thường thiệt hại

Trong quá trình thực hiện công việc ủy quyền, bên B có hành vi vi phạm nghĩa vụ trong Hợp đồng này và gây ra thiệt hại thực tế cho khách hàng thì phải bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh trực tiếp từ hành vi của mình cho khách hàng và cho bên A.

Điều 8. Giải quyết tranh chấp

1. Các bên thống nhất giải quyết mọi tranh chấp trên tinh thần hợp tác, thiện chí thông qua thương lượng, hòa giải.

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp mà các bên không thương lượng, hòa giải hoặc một trong các bên không tham gia thương lượng, hòa giải thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền tiến hành giải quyết.

Điều 9. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau:

– Hết thời hạn thỏa thuận mà các bên không gia hạn;

– Một trong các bên có hành vi vi phạm nghiêm trọng hợp đồng. Bên vi phạm phải bồi thường thiệt hại theo Điều 7 của Hợp đồng này đồng thời có trách nhiệm tiếp tục thực hiện nghĩa vụ mình đã vi phạm. Hợp đồng chấm dứt khi bên vi phạm hoàn thành nghĩa vụ vi phạm.

Điều 10. Hiệu lực hợp đồng

– Hợp đồng có hiệu lực 03 (ba) năm, kể từ ngày ký.

– Hợp đồng gồm 05 (năm) trang, được lập thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản.

– Các Phụ lục và sửa đổi, bổ sung (nếu có) đính kèm hợp đồng được xem là bộ phận không thể tách rời và có giá trị pháp lý như những điều khoản được ghi nhận trong Hợp đồng này.

Điều 11. Cam kết của các bên

– Bên B có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung ủy quyền đã thỏa thuận, đồng thời tuân theo các quy định của pháp luật khi thực hiện việc uỷ quyền trong mọi trường hợp;

– Bên B phải tự mình thực hiện việc được uỷ quyền, không được ủy quyền lại;

– Bên B cam kết giao mọi tài liệu, giấy tờ mà bên A cung cấp cho khách hàng;

– Bên A cam kết mọi tài liệu, giấy tờ cung cấp cho bên B là hợp pháp, có chứng thực;

– Bên A cam đoan việc uỷ quyền nói trên không nhằm trốn tránh một nghĩa vụ tài sản nào và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc do bên B thực hiện trong phạm vi nội dung uỷ quyền.

                   Bên A                                                                                Bên B

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)                                               (Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của công chứng viên

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com