Mẫu Biên bản nghiệm thu kích thước hình học

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Á SƠN
Số: …/…
CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày….. tháng….. năm……  

BIÊN BẢN NGHIỆM THU SỐ …../20…

V/v Nghiệm thu kích thước hình học của công trình … tại …

Công trình: Dự án xây dựng: …

Gói thầu: Gói thầu số :…

Địa điểm xây dựng: …

Hạng mục: …

Người phụ trách: …

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC NGHIỆM THU

Đối tượng nghiệm thu: Nghiệm thu tọa độ, cao độ và kích thước hình học ván khuôn khối ….

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Bắt đầu: ….giờ…. phút, ngày …. tháng …. năm …….

Kết thúc: …. giờ….phút, ngày …. tháng …. năm ………

Địa điểm: Trụ… – Công trường bờ …………….

III. THÀNH PHẦN

1. Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình:

Ông: …………………….. Chức vụ: …………………….

Ông: …………………….. Chức vụ: …………………….

2. Nhà thầu thi công xây dựng công trình:

Ông: …………………….. Chức vụ: …………………….

Ông: …………………….. Chức vụ: …………………….

IV. CĂN CỨ NGHIỆM THU

1) Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: ………….

2) Hồ sơ thiết kế BVTC do Công ty tư vấn thiết kế……………… lập, đã được Ban

QLDA ………………. phê duyệt theo quyết định số: …………….., ngày…………

3) Đề cương Tư vấn giám sát, quy trình quản lý chất lượng của Nhà thầu được phê

duyệt;

4) Hồ sơ BPTCTC được chấp thuận bằng văn bản số:………….

5) Nhật ký thi công xây dựng công trình;

6) Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án;

7) Kết quả thí nghiệm, kiểm tra chất lượng vật tư, thiết bị:

– Giấy kiểm tra, kiểm định, hiệu chuẩn máy móc, thiết bị thi công.

8) Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng:

– TCVN 4453:1995 – Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệmthu.

– TCN 247-1998 – Về quy trình thi công và nghiệm thu dầm cầu bê tông dự ứng lực.

– 22TCN 266-2000. Cầu và Cống – Quy phạm thi công và nghiệm thu

-………

9) Các tài liệu khác có liên quan.

V. ĐÁNH GIÁ

1. Về chất lượng công việc xây dựng:………

 – Chất lượng công việc xây dựng đảm bảo bảo hồ sơ thiết kế, quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn áp dụng.

2. Phụ lục kèm theo: Phụ lục số ……

3. Các ý kiến khác: ………

VI. KẾT LUẬN

– Chấp nhận/không chấp nhận nghiệm thu, các công việc xây dựng tiếp theo.

– Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định

nghiệm thu này.

Vào lúc …. giờ ngày …. tháng … năm 20…, biên bản này gồm ….. trang được lập thành …. bản, mỗi bên giữ một bản, … bản lưu lại ………………

Chúng tôi cùng nhau đọc lại biên bản, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)  
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)  

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com