Mẫu đơn xin thăm gặp học viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

………………., ngày….. tháng…năm…….

ĐƠN XIN GẶP HỌC VIÊN

( Học viên………………………………)

Kính gửi: – Giám đốc cơ sở cai nghiện……………………………..

Tên tôi là:………………………………….………….…Sinh ngày…./…./…….
CMND /Hộ chiếu số:……………..Cấp ngày.…/…./…….Nơi cấp:CA…………
Nơi ĐKTT:……………………………………………..……………….………..
Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………..
Đơn vị công tác: ……….….…………………………..Chức vụ:……………….

Hôm nay, ngày… tháng…năm……, tôi làm đơn này để xin gặp học viên hiện đang trong quá trình cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ………………………………. là:

Họ và tên: ……………………………….…………          Sinh ngày…/…./…….
Nơi ĐKTT:………………………………………….…………………………….
Hiện đang là học viên của cơ sở cai nghiện theo quyết định số…. …  ngày …./…./…… do ………………………………………..ban hành.
Quan hệ với người xin được gặp:…………………………………………………

Lý do gặp:

……………………………………

Căn cứ Điều 28 nghị định 221/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào c ơ sở cai nghiện bắt buộc

Điều 28. Chế độ thăm, gặp thân nhân

1. Học viên được quyền thăm gặp thân nhân tại phòng thăm gặp của cơ sở cai nghiện bắt buộc, một tuần một lần, mỗi lần không quá 02 giờ và tối đa không quá 03 thân nhân. Trường hợp gặp lâu hơn phải được Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc đồng ý và tối đa không quá 04 giờ. Học viên có vợ hoặc chồng, được Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc xem xét, cho phép thăm gặp tại phòng riêng của cơ sở cai nghiện bắt buộc một lần trong tháng và tối đa không quá 48 giờ cho một lần gặp. Căn cứ quy mô và điều kiện, cơ sở cai nghiện xây dựng phòng để học viên thăm gặp gia đình

…”

Như vậy, kính mong Giám đốc cơ sở cai nghiện……………………………… xem xét và cho chúng tôi được thăm học viên. Đi kèm với đơn xin này bao gồm giấy tờ chứng minh quan hệ với học viên và chứng minh thư nhân dân.

Tôi xin cam đoan sẽ chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

       Xác nhận của UBND huyện…….                       Người làm đơn    

                                                                                ( Ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com