Mẫu biên bản xác minh đơn tố cáo

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
ĐOÀN XÁC MINH ĐƠN TỐ CÁO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……….., ngày ….. tháng …. năm ……  

BIÊN BẢN XÁC MINH ĐƠN TỐ CÁO

  • Căn cứ các luật liên quan;
  • Căn cứ tình hình thực tế.

Hôm nay, ….giờ ….. ngày …. tháng …. năm ….., tại …………………………………

Đoàn xác minh tố cáo được thành lập theo Quyết định số …./QĐ… ngày…/…/… của……….., gồm:

  1. Ông/ Bà: ………………………. …Chức vụ: ………………………………….

Đơn vị: ……………………………………………………………………….

  • Ông/ Bà: ………………………. …Chức vụ: ………………………………….

Đơn vị: ………………………………………………………………………….

Tiến hành làm việc với:

Ông/Bà:……………………………………………Giới tính: ………………

Sinh ngày:………………….Dân tộc:…..………..……Quốc tịch:………………

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………..

Giấy tờ nhân thân (CMND/CCCD) số:……………………………………….

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………

Hoặc:

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế:……………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/ mã số thuế): ……………………………………………………

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: …………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật:………………………………………………

Chức danh:……………………………………………………………………

Nội dung làm việc:

………………………………………………………………………….

Biên bản được lập thành … bản, có nội dung và giá trị như nhau, được giao cho mỗi bên một bản.

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý với nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký vào biên bản.

Biên bản này gồm … trang, những người có mặt xác nhận vào từng trang./.

NHỮNG NGƯỜI CÙNG LÀM VIỆC
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com