Biên bản xác minh vụ việc vi phạm hành chính

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
…………………….
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……….., ngày ….. tháng …. năm ……  

BIÊN BẢN XÁC MINH VỤ VIỆC VI PHẠM HÀNH CHÍNH

  • Căn cứ các luật liên quan;
  • Căn cứ tình hình thực tế.

Hôm nay, ….giờ ….. ngày …. tháng …. năm ….., tại …………………………………

Chúng tôi gồm:

  1. Ông/ Bà: ………………………. …Chức vụ: ………………………………….

Đơn vị: …………………………………………………………………………

  • Ông/ Bà: ………………………. …Chức vụ: ………………………………….

Đơn vị: …………………………………………………………………………

Có sự chứng kiến của:

Ông/Bà:……………………………………………Giới tính: ………………

Sinh ngày:………………….Dân tộc:…..………..……Quốc tịch:………………

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………

Giấy tờ nhân thân (CMND/CCCD) số:………………………………………

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………

Tiến hành lập biên bản xác minh đối với:

Ông/Bà:……………………………………………Giới tính: ………………

Sinh ngày:………………….Dân tộc:…..………..……Quốc tịch:………………

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………

Giấy tờ nhân thân (CMND/CCCD) số:………………………………………

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………

Hoặc:

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế:……………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/ mã số thuế): ……………………………………………………

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: …………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật:………………………………………………

Chức danh:……………………………………………………………………

Nội dung xác minh:

……………………………………………………………………………

Biên bản được lập thành … bản, có nội dung và giá trị như nhau, được giao cho mỗi bên một bản.

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý với nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký vào biên bản.

Biên bản này gồm … trang, những người có mặt xác nhận vào từng trang./.

NGƯỜI ĐƯỢC XÁC MINH
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com