Hợp đồng ký gửi cây có thu phí

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

……., ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG KÝ GỬI

(V/v: ký gửi cây có thu phí)

Số: … / ….

  • Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;
  • Căn cứ Luật Thương mại 2005.

A/ BÊN A – BÊN KÝ GỬI

– Đại diện bởi Ông/Bà:…………………………………  Chức vụ:………………..

– Nơi công tác:……………………………………………………………………….

– Số CMTND:………………….        Nơi cấp:……………..    Ngày cấp:………..

– Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………

– Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………………..

– Số điện thoại:………………………………………………………………………

B/ BÊN B – BÊN NHẬN KÝ GỬI

– Đại diện bởi Ông/Bà:…………………………………  Chức vụ:………………..

– Số CMTND:………………….        Nơi cấp:……………..    Ngày cấp:………..

– Địa chỉ:…………………………………………………………………………………

– Đại diện cho:……………………………………………………………………………………………….

– Địa chỉ:……………………………………………………………………………..

– Số điện thoại:………………………………………………………………………

Thống nhất thoả thuận và ký kết hợp đồng ký gửi với những điều khoản sau:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG THOẢ THUẬN

1. Thông tin sản phẩm ký gửi

– Số lượng:……………………………………………………………………………

– Loại cây:……………………………………………………………………………

– Độ tuổi:…………………………………………………………………………….

– Kích thước:…………………………………………………………………………

– Đặc điểm đất trồng, chậu:………………………………………………………….

– Tình trạng cây:……………………………………………………………………..

2. Yêu cầu ký gửi

– Bên A ký gửi cây đúng như mô tả cho bên B chăm sóc.

– Lý do ký gửi:……………………………………………………………………….

– Kích thước và trạng thái yêu cầu:……………………………………………………

– Sau thời gian ký gửi, cây được ký gửi phát triển tốt, khoẻ mạnh đúng theo yêu cầu về kích thước và trạng thái theo yêu cầu của bên A.

– Bên B không được sử dụng thuốc và hoá chất nhằm kích thích tăng trưởng của cây.

ĐIỀU 2. CÁCH THỨC THỰC HIỆN

– Bên A tiến hành giao cây cho bên B vào lúc … giờ ngày … tháng … năm … tại địa chỉ…………………………………………………, chi phí vận chuyển bên A chịu trách nhiệm chi trả.

– Bên A giao cây kèm theo chậu và đất theo đúng hiện trạng như mô tả.

– Bên B nhận cây và tiến hành chăm sóc nuôi trồng tại……………………………..

– Thời gian ký gửi:……………………………………………………………………

– Khi hết thời hạn ký gửi, bên B thông báo cho bên A tới kiểm tra và làm thủ tục nhận lại cây.

ĐIỀU 3. THANH TOÁN

– Bên B cung cấp dịch vụ ký gửi:

+ Phí dịch vụ:…………………..

+ Thuế VAT (10%):……………

Tổng cộng:…………………………………………………………………………

– Phương thức thanh toán:………………………………………………………….

– Thời gian thanh toán:……………………………………………………………..

– Địa điểm thanh toán:………………………………………………………………

– Bên A ký gửi và đặt cọc trước…………………………………………………….

– Bên A thanh toán phần còn lại sau khi đã kiểm tra chất lượng và trạng thái của cây sau ký gửi.

– Sau khi bên B thông báo hết thời hạn ký gửi ……… ngày, bên A chậm trễ trong việc nhận cây ký gửi và thanh toán thì bên A phải chịu thêm phí………/ ngày.

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN

1. Quyền và nghĩa vụ bên A

– Nhận cây đúng theo yêu cầu sau khi ký gửi.

– Được đảm bảo về chất lượng sức khoẻ cây sau thời gian ký gửi.

– Có trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của cây và thanh toán đầy đủ, đúng hạn theo thoả thuận của hai bên.

– Có trách nhiệm nhận cây đúng thời hạn thoả thuận của hai bên.

2. Quyền và nghĩa vụ của bên B

– Được thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo thoả thuận khi chăm sóc cây đạt yêu cầu của bên A.

– Chịu trách nhiệm chăm sóc, nuôi trồng, hoàn trả cây được ký gửi khi hết thời hạn ký gửi.

– Bên B không được sử dụng thuốc và hoá chất nhằm kích thích sự phát triển của cây.

ĐIỀU 5. ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG

– Trường hợp cây bị chết, bên B có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên A giá trị của cây ký gửi.

– Nếu bên A phát hiện bên B lạm dụng thuốc và hoá chất gây ảnh hưởng tới sự phát triển của cây thì bên B có trách nhiệm hoàn trả lại chi phí cho bên A cũng như bồi thường thiệt hại gây ra trực tiếp cho cây.

– Trường hợp cây không đạt yêu cầu hoặc hết thời hạn ký gửi bên B không có cây thì bên B phải hoàn trả tiền đặt cọc cho bên A và bên A không có nghĩa vụ thanh toán số tiền còn lại.

– Bên B không chịu bất cứ trách nhiệm gì về tính hợp pháp của cây ký gửi.

– Mọi tranh chấp phát sinh được hai bên ưu tiên thực hiện hoà giải và thương lượng với nhau. Trong trường hợp không thể thương lượng thì một trong hai bên có quyền nộp đơn yêu cầu toà án nhân dân có thẩm quyền giải quyết.

– Hợp đồng chấm dứt khi công việc được hoàn thành hoặc do hai bên tự thoả thuận.

Hai bên thống nhất thoả thuận và cam kết thực hiện đúng những điều khoản nêu trên. Hợp đồng được lập thành hai bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

BÊN A                                                       BÊN B

(ký và ghi rõ họ tên)                                    (ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com