Biên bản xác nhận khối lượng giao khoán

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày…tháng…năm…..

BIÊN BẢN XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG GIAO KHOÁN

 • Căn cứ hợp đồng giao khoán số….ngày….tháng….năm.
 • Căn cứ quy định liên quan

Hôm nay, ….giờ ngày … tháng …năm 20…, tại ………………… địa chỉ số ………………

Chúng tôi gồm:

 • BÊN GIAO KHOÁN (BÊN A):…………………………………………….

Tên doanh nghiệp (nếu có):…..………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………..

Đại diện:………………………. – Chức vụ (nếu có):.…………………………

Số điện thoại:……………………………………………………………………

 • BÊN NHẬN KHOÁN (BÊN B):…………………………………………….

Tên doanh nghiệp (nếu có):…..………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………..

Đại diện:………………………. – Chức vụ (nếu có):.…………………………

Số điện thoại:……………………………………………………………………..

Sau khi thoả thuận, hai bên đã thống nhất tiến hành lập biên bản xác nhận khối lượng giao khoán với nội dung như sau:

 1. Tên công việc khoán:…………………………………………………………
 2. Thời gian: từ…/…./….. đến …/…/…
 3. Khối lượng giao khoán:

…………………………………………

 • Tài liệu, giấy tờ kèm theo:
 • …………………………………………..
 • …………………………………………..
 • …………………………………………..

Vào lúc …. giờ ngày …. tháng … năm 20…, biên bản này gồm ….. trang được lập thành …. bản, mỗi bên giữ một bản, … bản lưu lại ………………

Chúng tôi cùng nhau đọc lại biên bản, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC BÊN

BÊN GIAO KHOÁN
(Ký, ghi rõ họ tên)    
BÊN NHẬN KHOÁN
(Ký, ghi rõ họ tên)      

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com