Biên bản thanh tra, rà soát cơ sở vật chất trường học

Biên bản thanh tra, rà soát cơ sở vật chất trường học

PHÒNG GD&ĐT………………
TRƯỜNG………………………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

BIÊN BẢN THANH TRA, RÀ SOÁT CƠ SỞ VẬT CHẤT

(V/v thanh tra, rà soát cơ sở vật chất Trường……….)

Căn cứ Quyết định số…../… ngày… tháng… năm… của………… về việc thanh tra, kiểm tra cơ sở vật chất trường học năm…………

Vào lúc… giờ ngày… tháng… năm… tại Trường …………………, Đoàn thanh tra……… tiến hành thực hiện việc thanh tra, rà soát cơ sở vật chất của Trường……..

I – Thành phần tham gia

1 – Đại diện Đoàn kiểm tra

– Ông/Bà…………………………               – Chức vụ:……………………………….

– Ông/Bà…………………………               – Chức vụ:……………………………….

– Ông/Bà…………………………               – Chức vụ:……………………………….

2 – Đại diện Nhà trường

– Ông/Bà…………………………               – Chức vụ:……………………………….

– Ông/Bà…………………………               – Chức vụ:……………………………….

– Ông/Bà…………………………               – Chức vụ:……………………………….

II – Nội dung thanh tra

– Rà soát cơ sở vật chất trường, lớp học để đánh giá lại chất lượng các công trình;

– Kiểm tra phòng học: tài sản phòng học…;

– Kiểm tra kho, nhà đa năng – bếp ăn;

– Kiểm tra tài sản khuôn viên trường;

– Tiến hành lập kế hoạch cải tạo và bảo trì cơ sở vật chất.

III – Kết luận

…………………………………………….

……………………………………………

IV – Đề xuất

……………………………………………

……………………………………………

Biên bản kết thúc vào lúc….. giờ ngày…… tháng…… năm…… Biên bản được đọc cho các bên tham gia nghe và ký xác nhận. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN KIỂM TRA                    ĐẠI DIỆN NHÀ TRƯỜNG

(ký và ghi rõ họ tên)                                    (ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com