Biên bản nghiệm thu bảo dưỡng điều hòa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

                                                                            ……, ngày…. tháng…. năm….

BIÊN BẢN NGHIỆM THU BẢO DƯỠNG ĐIỀU HOÀ

Căn cứ hợp đồng số… ngày… tháng… năm… giữa…… và……..

  1. Công việc: Bảo dưỡng điều hoà
  2. Thời gian nghiệm thu: từ ngày…. tháng… năm… đến ngày… tháng… năm…
  3. Địa điểm nghiệm thu:………………………………………..
  4. Thành phần tham gia nghiệm thu:

* Đại diện bên yêu cầu bảo dưỡng (bên A):

– Ông/Bà………………… – chức vụ……………………………

– Ông/Bà………………… – chức vụ……………………………

– Địa chỉ:…………………………………………………………

– Số điện thoại:……………………………………………………

* Đại diện bên nhận bảo dưỡng (bên B):

– Ông/Bà………………… – chức vụ……………………………

– Ông/Bà………………… – chức vụ……………………………

– Địa chỉ:…………………………………………………………

– Số điện thoại:……………………………………………………

Hai bên tiến hành bàn giao, nghiệm thu về việc bảo dưỡng điều hoà thuộc hợp đồng số…. giữa…. và…. ngày… tháng… năm… với những nội dung sau:

  • Thiết bị bảo dưỡng

Bên B đã hoàn thành việc bảo dưỡng các trang thiết bị của máy điều hoà hiệu…….. công suất……… cho bên A theo đúng hợp đồng hai bên đã thoả thuận:

STTThiết bị bảo dưỡngNội dung bảo dưỡngĐơn giáThành tiền
1    
2    
3    
    
Tổng cộng    
  • Thanh toán

– Bên B đã thực hiện công việc một cách đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng và đề nghị bên A hoàn tất thủ tục thanh toán.

– Bên B có trách nhiệm bảo hành dịch vụ điều hoà khi xảy ra sự cố liên quan đến các thiết bị bảo dưỡng trong thời hạn……

– Bên A đã thực hiện giám sát, kiểm tra, vận hành thử thiết bị sau khi bảo dưỡng và chất lượng đáp ứng được yêu cầu của bên A.

– Bên A có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho bên B theo kết quả nghiệm thu trong biên bản.

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý tương đương nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

   BÊN YÊU CẦU                                                               BÊN THỰC HIỆN

(ký và ghi rõ họ tên)                                                    (ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com