Biên bản kiểm tra nội bộ tổ Văn phòng

Mẫu biên bản kiểm tra nội bộ tổ văn phòng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

……., ngày… tháng… năm…

BIÊN BẢN KIỂM TRA NỘI BỘ TỔ VĂN PHÒNG

(V/v:………………………)

  • Căn cứ Quyết định số……… ngày… tháng… năm… của ………… về việc……..;
  • Căn cứ Thông báo số………… ngày… tháng… năm… của…… về việc…….;
  • Căn cứ Kế hoạch kiểm tra nội bộ……… giai đoạn………….

Vào lúc …….. giờ ngày… tháng… năm… tại…………….., Ban Kiểm tra nội bộ………. tiến hành thực hiện việc kiểm tra các hoạt động của Tổ văn phòng………………… trong giai đoạn………………………….

I – Thành phần tham gia

  • Đại diện Ban Kiểm tra nội bộ:

– Ông/Bà……………………………………… – Chức vụ……………………….

– Ông/Bà……………………………………… – Chức vụ……………………….

– Ông/Bà……………………………………… – Chức vụ……………………….

  • Bộ phận được kiểm tra

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

II – Lý do kiểm tra

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

III – Nội dung kiểm tra

– Kiểm tra kế hoạch hoạt động chung, hiệu quả công việc của tổ;

– Kiểm tra kế hoạch, kết quả hạch toán, quản lí tài chính, tài sản và thống kê theo quy định;

– Kiểm tra chuyên môn, nội dung phân chia kế hoạch theo công việc của Tổ;

– Kiểm tra các hồ sơ, báo cáo, sổ sách, hoạt động công tác quản lý tài chính, tài sản công và công tác tổng hợp – thi đua

IV – Kết quả và đánh giá kết quả kiểm tra

* Ưu điểm

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

* Nhược điểm

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Đề nghị xếp loại:

…………………………………………………………………………………….

V – Ý kiến của cán bộ, nhân viên của Tổ văn phòng

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Biên bản kết thúc vào lúc…… giờ  ngày… tháng… năm………

Biên bản này đã được đọc cho những người có tên trên nghe, xác nhận nội dung và công nhận đúng sự thật.

ĐẠI DIỆN TỔ VĂN PHÒNG                                      BAN KIỂM TRA

   (ký và ghi rõ họ tên)                                               (ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com