Biên bản kiểm tra hiện trạng rừng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…………………., ngày… tháng… năm…

BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRẠNG RỪNG CÓ TRANH CHẤP

Chúng tôi gồm:

1. Ông (bà): đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ………………………

2. Ông (bà): đại diện chủ rừng …………………………………………………………………….

2. Ông (bà): đại diện chủ rừng liền kề có tranh chấp ……………………………………..

3. Ông (bà): đại diện kiểm lâm địa bàn: ……………………………………………..………..

Sau khi đã cùng nhau kiểm tra trên bản đồ, hồ sơ và khu vực thực địa trên đường ranh giới có tranh chấp, cụ thể như sau:

– Khu vực ranh giới tranh chấp: thuộc tiểu khu…………………………………… khoảnh…………… lô………………. của chủ rừng:……………………………;

– Thuộc Tiểu khu…………….khoảnh……….lô……….của chủ rừng liền kề có tranh chấp.

– Diện tích tranh chấp:……………………..(ha), chiều dài ranh giới tranh chấp………………(m)

– Hiện trạng rừng khu vực tranh chấp …………………………………………………..……..

– Nguyên nhân tranh chấp: ………………………………………………………………………….

– Hồ sơ kèm theo: ………………………………………………………………………….…….…..

Đề xuất, kiến nghị: …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..…..

Biên bản này làm tại:…………………………………………………………………………….……

Chúng tôi thống nhất cùng ký tên./.

Đại diện chủ rừng liền kề
(ký tên, đóng dấu)
Đại diện chủ rừng
(ký tên)
Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
         (Ký tên, đóng dấu)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com