Biên bản kiểm tra hiện trạng cơ sở vật chất

Biên bản kiểm tra hiện trạng cơ sở vật chất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

BIÊN BẢN KIỂM TRA CƠ SỞ VẬT CHẤT

(V/v kiểm tra hiện trạng cơ sở vật chất)

Căn cứ Quyết định số…… của….. ngày… tháng… năm… về việc………………………..

Vào lúc… giờ ngày… tháng… năm… tại…………………, Đoàn kiểm tra………….. tiến hành thực hiện việc kiểm tra hiện trạng cở sở vật chất của……………………….

I – Thành phần tham gia

1 – Đại diện Đoàn kiểm tra

– Ông/Bà…………………………               – Chức vụ:……………………………….

– Ông/Bà…………………………               – Chức vụ:……………………………….

– Ông/Bà…………………………               – Chức vụ:……………………………….

2 – Đại diện quản lý cơ sở vật chất

– Ông/Bà…………………………               – Chức vụ:……………………………….

– Ông/Bà…………………………               – Chức vụ:……………………………….

II – Nội dung kiểm tra

STTTên thiết bịSố lượngTình trạngGhi chú
     
     
     

III – Kết quả kiểm tra

………………………………………………

………………………………………………

IV – Hướng khắc phục

………………………………………………

V – Ý kiến của các bên

………………………………………………

Biên bản kết thúc vào lúc….. giờ ngày…… tháng…… năm…… Biên bản được đọc cho các bên tham gia nghe và ký xác nhận. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN KIỂM TRA                    ĐẠI DIỆN BÊN ĐƯỢC KIỂM TRA

(ký và ghi rõ họ tên)                                    (ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com