Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật học sinh

Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật học sinh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT……………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…../20…./QĐ-BGH………., ngày……. tháng …….năm…….

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Hội đồng kỷ luật đối với hành vi …… của em ………

  • Căn cứ Thông tư số 08/TT ngày 21/3/1988 của Bộ Giáo Dục;
  • Căn cứ Nội quy nhà trường ban hành ngày …… tháng …… năm ……;
  • Căn cứ vào Đơn đề nghị xử lý kỷ luật của ……………………………….;
  • Theo đề nghị của ……………………………….;
  • Căn cứ theo các quy định khác có liên quan.

Hiệu trưởng trường THPT ………… ban hành Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật đối với em A………… về hành vi …………

Điều 1. Thành lập Hội đồng kỷ luật

Hội đồng kỷ luật em A bao gồm những thành viên sau:

Ông/bà ……………………………………………Chủ tịch
Ông/bà ……………………………………………Ủy Viên
Ông/bà ……………………………………………Ủy Viên
………… 

Điều 2. Trách nhiệm của Hội đồng kỷ luật

Hội đồng kỷ luật có nhiệm vụ xem xét, đưa ra hình thức kỷ luật đối với em A đã có hành vi ………… vi phạm quy định trong Nội quy của trường vào ngày …… tháng…… năm…….  . Đảm bảo xử lý công tâm, khách quan, bảo vệ tốt nhất được quyền lợi của em A và làm gương cho các học sinh khác trong trường.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày …… tháng…… năm…….

2. Trưởng ban …………, các đơn vị khác có liên quan và các cá nhân có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Như Điều 3
– Lưu VT

Hiệu trưởng

(đã ký)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com