Mẫu thông báo thu hồi mặt bằng cho thuê

…………..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
Số:……….………,ngày….tháng….năm…..  

THÔNG BÁO

V/v thu hồi mặt bằng cho thuê

Kính gửi:……………………………………………………………….

  • Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;
  • Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014;
  • Căn cứ Hợp đồng cho thuê mặt bằng số….. ký ngày…./…../…………….

Giữa………………………………………..và……………………………tại…………..

  • Căn cứ ………………..

………………..(Bên thu hồi) là …………………………………………………………….

Xin thông báo nội dung như sau:

  1. Thu hồi mặt bằng cho thuê có diện tích là……m2 tại địa chỉ:………………..

với: Ông/bà:………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:……………………………………………số điện thoại:…………………………………

Số CMND/CCCD:……………..Cấp …/…/…. Do………………………………………………..

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại:……………………………………………………………………

(Nếu là Công ty cần cung cấp thông tin sau:

Công ty:…………………………………………………………………………………………………….

Trụ sở tại:………………………………………..Điện thoại liên hệ: ………………………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/bà:…………………………………………………………

Căn cứ đại diện:…………………………………………………………………………………………)

  • Thời gian: kể từ ngày…./…./…..
  • Lý do:………………………………………………………………………………………………
  • Trước khi thu hồi mặt bằng, (bên thuê)…………………. có trách nhiệm  ……….

……………………., (bên cho thuê)………….có trách nhiệm ……………………………………

Đề nghị (bên thuê)…………………………….. thực hiện theo đúng pháp luật và sự hướng dẫn của (bên cho thuê)………………………………….trong thời gian ………………..

Trân trọng!

Nơi nhận:
………………………
Người ra thông báo
(ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com