Mẫu Quyết định nâng lương trước thời hạn

Mẫu Quyết định nâng lương trước thời hạn

Quyết định nâng lương trước thời hạn là văn bản do cơ quan, đơn vi có thẩm quyền xác lập quyết định nâng lượng đối với các cá nhân có thành tích xuất sắc hoặc đảm bảo được các điều kiện nâng lương trước thời hạn theo quy định của cơ quan, tổ chức đó. Dưới đây làm mẫu quyết định cụ thể:


CƠ QUAN                     Số:…/QĐ-….        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
.,ngày ….tháng….năm…..

QUYẾT ĐỊNH NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

(V/v nâng lương trước thời hạn đối với Ông/Bà …….)

  • Căn cứ Quyết định Số: 3466/QĐ-BTP về việc ban hành quy chế thực hiên chế độ nâng bậc lương đối với công chức,viên chức và người lao động của Bộ tư pháp;
  • Căn cứ Quyết định số: ……/QĐ-UBND quy định cấp độ lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn và thứ tự ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức và người lao động của các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh…………
  • Căn cứ Biên bản họp ngày…./…/……;
  • Căn cứ…………………………………..;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với Ông/Bà:………… – Giữ chức vụ: ..……………………. của cơ quan ……… kể từ ngày…/…./…..

Điều 2: Ông/Bà :……………… đã có đạt được rất nhiều thành tích xuất sắc, nhiệt tình trong công việc trong 06 năm kể từ khi có quyết định công nhận thành tích đạt được. Bên cạnh đó, Ông/Bà:……luôn tích cực tham gia các hoạt động do cơ quan tổ chức hoặc các hoạt động bên ngoài mang lại nhiều thành tích cho cơ quan.

Điều 3: Bậc lương sau khi có quyết định nâng bậc lương đối với Ông/Bà :……. Được tính như sau:

Từ bậc……… lên bậc:………..

Thời điểm hưởng bậc lương mới sẽ được tình từ ngày…/…./……………………

Điều 4: Trưởng phòng hành chính – kế toán, ….. và Ông/Bà:…………………… chịu trách nhiệm tiếp nhận và thi hành quyết định này.

Điều 5: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày…./…../……

Nơi nhận:
-Như điều 4;  
– Lưu VT
TM. CƠ QUAN

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com