Đơn xin dùng chung công tơ điện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………, ngày….tháng….năm….

ĐƠN XIN DÙNG CHUNG CÔNG TƠ ĐIỆN

Kính gửi: – Công ty Điện lực…..

Chi nhánh…….

Chúng tôi gồm:

  1. Ông/bà:………………………………………………………………………………….. (chủ hộ )

Số CMND/CCCD: ……………….. cấp ngày….tháng….năm……. do……………………..

Sinh ngày:…………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………………………………..

Địa điểm đăng ký sử dụng điện hiện tại:…………………………………………………..

Công suất đăng ký sử dụng:………………… kW  HĐMBĐ số: ………………………….

  • Ông/bà:……………………………………………………………………………. (chủ hộ )

Số CMND/CCCD: ……………….. cấp ngày….tháng….năm……. do……………………..

Sinh ngày:…………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………………………………..

Địa điểm đăng ký sử dụng điện hiện tại:…………………………………………………..

Công suất đăng ký sử dụng:………………… kW  HĐMBĐ số: ………………………….

Chúng tôi xin trình bày như sau: (lý do dẫn đến việc dùng chung công tơ điện)…………………………

Vậy nên chúng tôi làm đơn này, kính mong Công ty cho chúng tôi đăng ký lắp đặt, sử dụng chung công tơ điện. cụ thể như sau:

Địa điểm lắp đặt công tơ điện dùng chung:……………………………………………..

Công suất đăng ký sử dụng:………………… kW

Chủ hộ đứng tên công tơ điện dùng chung: Ông/bà………………………………………..

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

 Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com