Biên bản xét khen thưởng đảng viên có thành tích xuất sắc

Biên bản xét khen thưởng đảng viên có thành tích xuất sắc

ĐẢNG BỘ TỈNH HÒA BÌNH
CHI BỘ HUYỆN  KIM BÔI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –  Hạnh phúc
….., ngày… tháng… năm 20..  

BIÊN BẢN XÉT KHEN THƯỞNG ĐẢNG VIÊN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2020-2021

          Cuộc họp của Ban thường vụ Chi bộ huyện Kim Bôi tổ chức vào ngày 21/01/2020 tại X đã tiến hành bỏ phiếu kín để đề nghị Ban thường vụ Đảng bộ tỉnh Hòa Bình xét khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2020-2021.

          Tổng số Đảng viên của Chi bộ:…đồng chí. Trong đó: chính thức:…đồng chí, dự bị:…đồng chí. Có mặt dự họp:…đồng chí, trong đó, chính thức:…, dự bị:…đồng chí. Vắng mặt:…đồng chí.

NỘI DUNG

          Đồng chí Abc trình bày nội dung Quy định của Ban thường vụ tỉnh ủy về chế độ khen thưởng công tác Đảng cho Đảng viên có thành tích xuất sắc năm 2020-2021.

          Qua thảo luận, thống nhất, cuộc họp đã bỏ phiếu kín và bầu ra các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc để xứng đáng được khen thưởng trong công tác Đảng năm 2020-2021. Kết quả bỏ phiếu như sau:

………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

          Qua kết quả bỏ phiếu, bầu ra các tập thể và cá nhân sau được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2020-2021:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

          Cuộc họp kết thúc vào lúc…giờ…phút ngày ……

          Biên bản được thông qua trước toàn thể các Đảng viên tham gia cuộc họp.

Nơi nhận:
– Ban thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình
– Lưu VP
CHI BỘ H.KIM BÔI BÍ THƯ
(Kí tên, đóng dấu)
 NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Kí và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com