Biên bản thanh lý hợp đồng thuê đất công ích

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê đất công ích là văn bản ghi chép lại việc các bên tiến hành ngồi lại để trao đổi và tuyên bố hoàn thành mọi trách nhiệm, nghĩa vụ của hợp đồng và ký biên bản thanh lý hợp đồng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày…..tháng…..năm….

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT CÔNG ÍCH

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Căn cứ Luật đất đai năm 2013;
 • Căn cứ vào hợp đồng cho thuê đất số…. ký ngày…. tháng….năm….;
 • Căn cứ vào mục đích và nhu cầu của các bên

Hôm nay, ngày … tháng … năm … tại UBND xã (phường, thị trấn)………………., chúng tôi gồm:

I. Bên cho thuê đất:

Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)……………………………………

Do ông:…………………………: Chủ tịch Ủy ban nhân dân làm đại diện

II. Bên thuê đất là:

Ông/bà:…………………………………………………. Sinh ngày: ………………………………..

Số CMND/CCCD:……………………….. Cấp ngày….tháng….năm….. Do………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………….

Căn cứ vào Hợp đồng thuê đất công ích số…. ký ngày….tháng….năm…. giữa hai bên, chúng tôi thỏa thuận chấm dứt hợp đồng thuê đất như sau:

Điều 1. Nội dung

 1. Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng cho thuê đất công ích số…/…./HĐCTĐCI kể từ ngày…/…/….
 2. Các bên cam đoan như sau:
 3. UBND xã/phường đã thẩm định phần đất công ích cho thuê tại Biên bản thẩm định số… ngày…/…./….. do cán bộ địa chính cung cấp gồm:

Diện tích:…………m2

Tài sản trên đất (nếu có):…………………………………………………………………….

 • UBND xã/phường đã nhận lại phần diện tích đất công ích cho thuê và phần tài sản trên đất (nếu có); Bên cạnh đó nếu có, UBND xã/phường đã tiến hành bồi thường số tiền mặt là ….. VNĐ với phần tài sản trên đất cho ông/bà…………………………………………….. 
 • Bên thuê đất đã thanh toán đầy đủ số tiền thuê cho UBND xã/phường. (Trong trường hợp bên thuê chưa thanh toán tiền thuê đầy đủ thì: công nợ sẽ được thanh toán làm … đợt. Đợt 1: vào …./…./….. Đợt 2: vào…./…./…… tại…..).
 • Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng cho thuê đất công ích hai bên đã tự giải quyết xong.

Điều 2. Hiệu lực của biên bản thanh lý hợp đồng thuê đất công ích

 • Biên bản thanh lý hợp đồng đất công ích có hiệu lực kể từ ngày ký
 • Biên bản được lập thành…bản, mỗi bản ….trang, mỗi bên giữ ….bản và gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, cơ quan thuế, kho bạc nhà nước nơi thu tiền thuê đất.

Chúng tôi đã đọc và đồng ý với nội dụng văn bản này đồng thời ký tên, điểm chỉ vào văn bản này.

Bên cho thuê
(ký và ghi rõ họ tên) (Đóng dấu)
Bên thuê
(ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com